Zibəəzannɔ Ci 10

1Gʋaa ɩ nyɩnta Sezaree ʋ, a tɔ m Kɔrnɛy. Sʋrdaa zɔrɔ lɛɛzaa m. Sʋrdaarɔ zɔrsɔddɩ zɛkʋra kʋ n n'a birm "Italik" bɩ barla an ta ʋ. 2Gʋaa m an sɩra ka Woso ʋ paan•••, an nɩ nyi bam Woso m kan a har zannɔ kɩ haay. A y'a dam zɩɩfʋrɔ cicirzannɔ gʋtɔɔ han, an nɩ yaa dam Woso m dɔmɩm haay. 3Hindeem ʋ, wakatɩ kaakʋ zeezi yirbəə n bɩ, a Woso malɛɛka yɩ paan••• Makra nɔ ʋ, an gasʋ a har ʋ, an n'a birm, a ʋ: "Kɔrnɛy!" 4Kɔrnɛy n dɩga ma sɩɩ•••, dabɔʋ n a nyasʋ, an a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "A lɔ, Zuuba?" Malɛɛka bɩ n a hɩ m, a ʋ: "Ɩbɩɩ yaadarɛrɔ kan ɩ zibəəro mɩŋŋɔɔ k'ɩbɩɩ ba rɔ wɔɔ kɩ minto, Woso a hɔɔn da ɩbɩɩ ma. 5Bɩ, naa ma bɩ, gʋɔɔ nyɔɔ Zoppee ʋ kʋ ŋ n'aa Sɩmɔɔn, gʋaa niŋŋə kʋ n so ra, n n'a tɔ ka Pɩyɛɛr bɩ gaa ŋnɩ bʋr m. 6Zer a ʋ Sɩmɔɔn vanta k'an zappa bɩ har ʋ higʋta lɛ ra." 7Malɛɛka k'a meer ba kan kɩ bɩ k'a nyaam bɩ, Kɔrnɛy a zibəənyɩnɔ bir hɩɩya kan a sʋrdaarɔ gʋaa deem k'a sɩra ka Woso ʋ paan••• bɩ kɩ, 8an mim haay k'a ba bɩ dɩnda ŋ nɩ, an ŋ nyɔɔ Zoppee ʋ. 9Bɩ dɔ k'a mɛ bɩ, kʋ ŋ zaa sa ŋn'ɩ tam bɩ, ŋ y'a zɔ kʋ bɩ ma. Bɩ ma bɩ, Pɩyɛɛr der cɛ bɩ bɛŋŋʋ ra k'a yaa da. Nyɩnta a ʋ sinuu zeezi. 10Bɩ jɛ ʋ, nɔ a nyasʋ, an nyɩnta an a ŋʋa k'a hɔbɩrɛ bɩ. N nɩ hɔbɩrɛ bam k'a ka ʋ. Lɛɛm bɩ, a hɔhɩnkarɛ yɩ. 11A n brama yɩ an a gʋ, hɔ niŋŋə n a to brama, an bɔ kʋ ʋ kan pɛɛra gʋta kɩ, n n a bɔ kʋ ʋ, an b'a cɩnta tara ʋ. 12A nɔ ʋ bɩ, hɔmɩsɩr do haay n ta ʋ: hɔ gam si, bɔɔ n n'a gaatam tara ʋ, kan bɔɔ n nɩ werm brama rɔ wɔɔ kɩ. 13Leer n a hɩ m, a ʋ: "Pɩyɛɛr, aya, ŋ zɩnzɛ, ɩ ŋ bɩ!" Pɩyɛɛr n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: 14"Ayo Zuuba, mɔɔ mɩsɩrbaa nɔ ʋ, mɔɔ n hɔ bʋnyaa kan dintim hɔ kɩ bɩ cɩna y. Wɔɔ do sɩhɔ m." 15Leer n a ya, an a hɩ m a hɩɩya hɔ ma, a ʋ: "Hɔ kʋ Woso dintim gʋ ma bɩ, ɩ b'a bir dintim hɔ y." 16Naa do ba gallɛm kaakʋ, hɔ bɩ n a bɔ, an ta brama lɛɛm. 17Pɩyɛɛr n a mɩŋŋa lar a hɔɔn ʋ gallɛm hɔka hɔhɩnkarɛ naa do jɩ ma. Lɛɛm bɩ, Kɔrnɛy zibəəzannɔ kʋ ŋ laaka da jɩsa kan bɩsɩ kɩ Sɩmɔɔn har ma rɔ wɔɔ lee ku hallɛ ma. 18Ŋ nɩ bir darɛ, k'a a dɔ kʋ Sɩmɔɔn kʋ n so ra, n n a tɔ ka Pɩyɛɛr bɩ, zer a ʋ har bɩ do ʋ gɛ. 19Pɩyɛɛr n gɔɔta an n'a hɔɔn dam hɔhɩnkarɛ k'a a yɩ bɩ ma. Sɛnt-Ɛspri n a hɩ m, a ʋ: "Ba gʋɔɔ kaakʋrɔ n n'a karɛ ɩ ma na. 20Zer zɔɔ-zɔɔ ɩ zaa sa kan ŋ kɩ, ɩ bɩ bɩsɩ ka y. Bala, mɔɔ yɩ ŋ nyɔɔ." 21Pɩyɛɛr n zer, an gʋɔɔ wɔɔ zɛ ʋ, an a hɩ, a ʋ: "Mɔɔ ba n nɩ. Mɔɔ awɔɔ n'a karɛ m ma bɩ. Bɔ minto y'a ka awɔɔ n bʋr naa ʋ?" 22Ŋ n'a nyɩ bɔ ʋ, ŋ ʋ: "Sʋrdaa zɔrɔ lɛɛzaa Kɔrnɛy k'an gʋaa tɩrga, an nɩ nyi bam Woso m, a tɔ n nɩ lɛbɔʋrɛ yɩm zɩɩfʋrɔ do barla bɩ, Woso malɛɛka a hɩnka m, a ʋ, an a ka, k'ɩbɩɩ m bʋr a har ʋ, k'a b'a tʋr ka ɩ ma." 23Pɩyɛɛr n ŋ si, an a ka ŋnɩ gasʋ, an wʋtaʋrɛcɛ ka ŋ ʋ. Bɩ, dɔ k'a mɛ bɩ, a cem kan ŋ kɩ, kan Zoppee danyɩnɔ gɔsɩnnɔ kɩ. 24Ŋ lee ku Sezaree ʋ, dɔmɩm hɩɩya hinni ʋ. Kɔrnɛy n a banka, an nɩ dɔrɛ ŋ ma. A a do gʋɔɔ bir kan a gʋaasɩbɔɔ paan•••rɔ wɔɔ kɩ. 25Dɔmɩm kʋ Pɩyɛɛr lee ku ma bɩ, Kɔrnɛy wuti, an a zɛ ʋ, an sʋnta a taa, an a da ʋ. 26Pɩyɛɛr n a wɔ dɔrɛ, an a busu brama, an n'a hɩrɛ, a ʋ: "Wuti! Gʋaa m mɔɔ m sɔ." 27Ŋ n sʋʋra ba kan kʋ kɩ, ŋn'ɩ gasʋm. K'a bɩ sʋr gʋɔɔ ma, ŋn'a zɛ kʋ ra gʋta bɩ, 28a a hɩ, a ʋ: "Awɔɔ dɔ a ʋ a cisə ba kan zɩɩfʋ kɩ k'an a zɛ kʋ ra kan saana kɩ, gɛɛ an gasʋ a har ʋ ra! Bɩ, Woso a hɩnka mɔɔ m, a ʋ, mɔɔ n m ga m, kʋ m dɩga gɔsɩ ma, m a ba hɔ bʋnyaa gɛɛ dintim zaa y. 29Bɩ y'a ka, k'ɩbɩɩ mɔɔ bir bɩ, mɔɔ n bɩsɩ ka zɛrɛ ma y. Bɩ naa ma bɩ, mɔɔ lɛ n taa kʋ m m birle bɩ jɩ dɔ." 30Kɔrnɛy n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "A dɔmɩm kaakʋ her, ncɩnaaʋ nyi m, mɔɔ n nɩ yaa darɛ m har ʋ yirbəə wakatɩ kaakʋ ma. Lɛɛm bɩ, gʋaa n a hɩnka mɔɔ lɛɛ, a huuro n nɩ gum, 31an a hɩ mɔɔ m, a ʋ: Kɔrnɛy, n y'ɩbɩɩ yaadarɛ si, bɩ Woso ɩbɩɩ ganwʋrɛrɔ k'ɩbɩɩ ŋ ka cicirzannɔ ʋ rɔ wɔɔ tɔ da a nɔ ʋ. 32Bɩ minto bɩ, gʋaa nyɔɔ Zoppee ʋ k'an aa gʋaa k'a tɔ m Sɩmɔɔn n nɩ so ra, n n a tɔ ka Pɩyɛɛr bɩ bir, k'an bʋr naa ʋ. Zer a ʋ Zoppee zappa k'a tɔ m Sɩmɔɔn bɩ har ʋ, higʋta lɛ ra. 33Bɩ y'a ka, mɔɔ n nyɔɔ da lɛɛm kʋ n n'ɩbɩɩ bir, ɩbɩɩ yɛ sɔ, k'ɩ bʋr wɔɔ zi. Ba wɔɔ n'ɩbɩɩ taa naa ʋ haay na, k'ʋ ʋ tʋr ka hɔ haay kʋ Zuuba a hɩ ɩbɩɩ m k'ɩ hɩ wɔɔ m bɩ ma." 34Pɩyɛɛr n bɔkarɛ, an a lɛ gʋ, an a hɩ, a ʋ: "Sɩra m, mɔɔ dɔ kɛɛrɛ mɔɔ ʋ, Woso bɩr gʋɔɔ jirə bɔrɛ y. 35Bɩ do haay nɔ ʋ, gʋaa k'a nɩ nyi bam nɩ, an nɩ tɩrgabaa zi bam bɩ, a y'a sire a jɩr ʋ. 36Woso a mɩŋŋa lemim nyɔɔ Israyɛl zannɔ ma, an Yeezuu Krista k'an gʋɔɔ haay Zuuba bɩ laafɩɩ lemim nyɩnta bɩ hɩ. 37Awɔɔ hɔ niŋŋə k'a ba Zidee kʋ haay ʋ bɩ dɔ. A sɩŋŋɩda a sa Galilee ʋ Zaan batɛm lemim hɩrɛ bɩ jɛ ʋ. 38Nazarɛtɩ Yeezuu bɩ do, awɔɔ dɔ a ʋ, bɩ Woso a bɔ ʋ, an Sɛnt-Ɛspri kan a paŋŋa kɩ zer a mim ʋ. A bɔ lɛɛ haay ʋ, an mɩŋŋabaa zi ba, an nɩ gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ Sʋtaana lɔmbaa nɔ ʋ rɔ wɔɔ waam, bala, Woso ɩ kan kɩ. 39A zibəə haay k'a a ba zɩɩfʋrɔ kʋ ʋ, kan Zerizalɛm kɩ ʋ bɩ, a kasɛtɩzannɔ m wɔɔ m. Ŋ y'a zeŋŋə gɔ ma, ŋn'a zɛ gər. 40Woso a mɩm bɔ ʋ a dɔmɩm kaakʋ hɔ ma, an lɛ ka ʋ k'an a taʋrɛ hɩnka. 41Gʋaa haay bɛɛ a a hɩnka nɩ y, a hɩnka a ʋ kasɛtɩzannɔ kʋ Woso lɛɛ ka an ŋ bɔ ʋ rɔ wɔɔ m, wɔɔ k'ʋ hɔ bɩ, ʋ hɔ mi kan kɩ a mɩmbɔʋrɛ kur gəəno bire ʋ rɔ wɔɔ. 42A lɛ ka wɔɔ ʋ kɛɛrɛ k'ʋ a hɩ do bɩ m, k'ʋ a kasɛtɩ naa do ka, ʋ ʋ: A mɩŋŋa Woso a bɔ ʋ kan nyɩnta mɩsɩɩrɔ kan gəəno kɩ dʋdɔkər. 43A mɩŋŋa wosolɛsinnɩsorazannɔ n'a kasɛtɩ kam, ŋ ʋ: Gʋaa haay k'a sɩra ka ʋ bɩ y'a mimbʋnyaarɔ sugur yɩrɛ, a tɔ ma." 44Kʋ Pɩyɛɛr gɔɔta an nɩ meer bɩ bam bɩ, Sɛnt-Ɛspri bɩ zer gʋaa haay k'a nyɩnta an n'a tʋr kam meerbaa bɩ ma rɔ wɔɔ ra. 45Zɩɩfʋrɔ sɩrakarɛzannɔ kʋ ŋ Pɩyɛɛr da zaa ʋ rɔ wɔɔ zɛ kədə, kʋ ŋ Sɛnt-Ɛspri ganwʋrɛ yɩ an zer do vantɔɔ gʋɔɔ gʋta ra sɔ bɩ minto. 46Ŋ gʋɔɔ wɔɔ duro ma, ŋn'ɩ meer bam do y'a hʋnhɔ lemim m, ŋn'a lɛ bɔm Woso ʋ. Pɩyɛɛr n a ya, an a hɩ, a ʋ: 47"Gʋaa y'a dam ma, an a ta tolle, a ʋ, ŋ bɩ batɛm ka hi m gʋɔɔ nɔɔn duro ʋ ra? Ŋ y'a ba, am wɔɔ hɔ bɩ m, ŋnɩ Sɛnt-Ɛspri yɩ ra!" 48A n lɛ ka, kʋ n nɩ batɛm ka ŋ ʋ Yeezuu Krista tɔ ma, ŋn'a yɛ han k'a n a ya, an gɔɔta kan a kɩ dɔmɩm poore nɔ ʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\