Zibəəzannɔ Ci 11

1Kristazibəəzannɔ kan danyɩnɔ wɔɔ kɩ kʋ ŋ nyɩnta Zidee ʋ rɔ wɔɔ a ma ŋ ʋ, do vantɔɔ gʋɔɔ wɔɔ Woso lemim bɩ si kɛɛrɛ. 2Kʋ Pɩyɛɛr a bɔ an ta Zerizalɛm ʋ bɩ, zɩɩfʋrɔ sɩrakarɛzannɔ wɔɔ a sɩŋŋɩda sa, ŋn'ɩ bɩsɩ kam kan kɩ, ŋ ʋ: 3"Ɩbɩɩ gasʋ gʋɔɔ kʋ ŋ n gasʋ baŋŋʋ ʋ rɔ wɔɔ zi, ɩ hɔbɩrɛ bɩ kan ŋ kɩ!" 4Pɩyɛɛr n a bɔ, an mim bɩ sa a jɩ ma deem-deem, an n'a hɩrɛ ŋ nɩ, a ʋ: 5"Nyɩnta mɔɔ ʋ Zoppee kʋ nɔ ʋ, m nɩ yaa dam, mɔɔ m hɔhɩnkarɛ yɩ. Hɔ niŋŋə y'a to brama, an nɩ zerm, an bɔ kʋ ʋ kan pɛɛra gʋta kɩ, n n a bɔ kʋ ʋ, an bɩ lee ku mɔɔ zi. 6Kʋ mɔɔ nɩ dɩgam ma sɩɩ••• bɩ, mɔɔ tara burə hɔɔ yɩ, ŋ gam n si-si, poohɔɔ, bɔɔ n'a gaatam nɔ, kan bɔɔ nɩ werm brama rɔ kɩ. 7Mɔɔ leer ma, an n'a hɩm mɔɔ m, a ʋ: Pɩyɛɛr, wuti, ɩ ŋ zɩnzɛ, ɩ ŋ sʋ. 8Mɔɔ n a hɩ, mɔɔ ʋ: Fɩɩgaa Zuuba, mɔɔ mɩsɩrbaa nɔ ʋ, hɔ bʋnyaa gɛɛ dintim hɔ n gasʋ mɔɔ lɛ ʋ y. 9Leer bɩ n a ya, an a to brama, an n'a hɩm mɔɔ m a hɩɩya hɔ ma, a ʋ: Hɔ kʋ Woso dintim gʋ ma bɩ, ɩ b'a bir dintim hɔ y. 10Naa do ba gallɛm kaakʋ, a haay n a bɔ, an ta brama. 11Lɛɛm bɩ, gʋaa kaakʋ a hɩnka har kʋ wɔɔ n ta ʋ b'ʋ. Ŋ bɔ ŋ y'a ʋ Sezaree ʋ, ŋnɩ ŋ nyɔɔ mɔɔ ma. 12Sɛnt-Ɛspri n a hɩ mɔɔ m, a ʋ, m ta kan ŋ kɩ, bɩ, m bɩ bɩsɩ ka y. Danyɩnɔ sɔrdɩrɔ nɔɔn duro mɔɔ da zaa ʋ, wɔɔ n aa gasʋ gʋaa kʋ n y'a hɩ ma bɩ har ʋ. 13A n malɛɛka bɩ k'a a hɩnka hɔ niŋŋə a har ʋ bɩ sa, an a dɩnda wɔɔ m, an n'a hɩrɛ, a ʋ: Gʋaa nyɔɔ Zoppee ʋ k'an a ka kʋ Sɩmɔɔn kʋ n so ra, n n a tɔ ka Pɩyɛɛr bɩ n bʋr. 14A minno kʋ ŋ n'a kam ɩbɩɩ n bʋmbɔrɛ yɩ kan ɩ har gʋɔɔ kɩ bɩ dɩndarɛ ɩbɩɩ m. 15Kʋ mɔɔ meerbaa bɩ sa bɩ, Sɛnt-Ɛspri zer ŋ la, amb'a a ba wɔɔ m a sɩŋŋɩda ʋ bɩ m. 16Mɔɔ hɔ kʋ Zuuba a hɩ bɩ tɔ da m nɔ ʋ, a ʋ: Zaan hi batɛm ka denter, b'awɔɔ, awɔɔ batɛm sim Sɛnt-Ɛspri nɔ ʋ. 17Kʋ Woso ganwʋrɛ deem ka gʋɔɔ nɔɔn duro ʋ ncɩnaaʋ amb'a a ka wɔɔ ʋ, dɔmɩm kʋ wɔɔ sɩra ka Zuuba Yeezuu Krista ʋ bɩ, nka m mɔɔ m kʋ m m ta Woso m tolle k'a b'a zi ba?" 18Naa k'a a hɩ bɩ, gʋɔɔ wɔɔ heer a da, ŋn'a lɛ bɔm Woso ʋ, ŋ ʋ: "Woso heerlʋrlɛ k'a nɩ mɩsɩrbaa kam bɩ ka do vantɔɔ haay ʋ sɔ." 19Gʋɔɔ kʋ ŋ y'a si, ŋnɩ hɩsɩga da fɩr kʋ ŋ y'a yɩ Etɩyɛnnɩ garɛ kur bɩ, ŋ ta Fenisii ʋ kan Siipɩr kɩ, Antɩyɔs kɩ ʋ. Ŋ bɩr Woso lemim bɩ pa dam gɔsɩ vanta m, kʋ zɩɩfʋrɔ wɔɔ bɛɛ bala y. 20Bɩ, Siipɩr zannɔ kan Sirɛnnɩ zannɔ kɩ gɔsɩnnɔ yɩ ŋ barla, kʋ ŋ lee ku Antɩyɔs ʋ, ŋnɩ Zuuba Yeezuu lemim nyɩnta bɩ pa da grɛkkɩ zannɔ wɔɔ m sɔ. 21Zuuba paŋŋa nyɩnta an nɩ kan ŋ kɩ, hallɩ gʋɔɔ kʋ ŋ sɩra ka ŋn'a bɔ ŋnɩ zu Zuuba ʋ rɔ wɔɔ lɛ n'a dam la gʋta. 22Zerizalɛm sɩrakarɛzannɔ wɔɔ mim naa do dɩndarɛ ma, n n Barnabas nyɔɔ Antɩyɔs ʋ. 23K'a lee ku, an Woso barka bɩ yɩ, an nɩ zi bam bɩ, a heer yɩ nyɩnta, an ŋ dʋndɔ haay, kʋ ŋ heer n gɔɔta an bɩr kan Zuuba kɩ kɔɔkɔɔ. 24Nyɩnta a ʋ gʋaa tɩrga, Sɛnt-Ɛspri n a han kan sɩrakarɛ kɩ. Gʋɔɔ gʋta n zu Zuuba zaa ʋ. 25Barnabas ta Tarsɩ ʋ k'a yaa a ka Sol ma. 26A n aa a yɩ, an a gaa, an bʋr m Antɩyɔs ʋ. Ŋ nɩ dɔɔraa deem ba kan kʋ kɩ, ŋn'ɩ zi bam sokʋma bɩ do ʋ, ŋn'ɩ hɔ dɩndam gʋɔɔ gʋta m. Antɩyɔs ʋ n lɛɛ ka ʋ, n nɩ karɩndanyɩnɔ wɔɔ bir kristagʋɔɔ. 27Dɔmɩnnɔ wɔɔ duro ʋ bɩ, wosolɛsinnɩsorazannɔ a to Zerizalɛm ʋ, ŋnɩ ta Antɩyɔs ʋ. 28Ŋ gʋaa deem kʋ n n'a birm Agabus bɩ wuti, an a hɩ Sɛnt-Ɛspri paŋŋa m, a ʋ: nɔ gʋta n'a dam tara burə ʋ jilli. A nyɩnta ʋ denter, cir Kloodɩ dɔmɩm ʋ. 29Karɩndanyɩnɔ wɔɔ n a cɩnta kan kʋ kɩ, gʋaa biyəə kan a wɔhɔ kɩ, k'a nyɔɔ a danyɩnɔ kʋ ŋ nɩ Zidee ʋ rɔ wɔɔ daahan minto. 30Bɩ ŋ y'a ba, ŋnɩ Barnabas kan Sol kɩ bɔ ʋ, ŋnɩ ŋ nyɔɔ gʋɔɔgusinno wɔɔ ma kan daahan bɩ kɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\