Zibəəzannɔ Ci 12

1Bɩ ma bɩ, cir Hɩrɔɔdɩ a ka, ŋnɩ gʋɔɔ gɔsɩnnɔ kʋ ŋ nɩ zum Yeezuu ʋ rɔ wɔɔ gʋr, k'a fɩr ka ŋ ma. 2A a ka, n n Zaan danyɩ Zakkɩ bɩ zɛ kargʋ m. 3K'a dɩga a zɩɩfʋrɔ wɔɔ heer nyɔɔ mim naa do ma bɩ, a a ya, an a ka, ŋnɩ Pɩyɛɛr nyasʋ. Nyɩnta a ʋ, bur kʋ n n nyʋnyɔɔ da ma cibsa dɔmɩm ʋ. 4K'a a ka, ŋn'a nyasʋ, ŋn'a du lɔnnɔcɛ ʋ bɩ, a a ka sʋrdaarɔ n dɔ ma gʋaa bueeresɔrdɩ, ŋn'a sinsim kʋ m si-si, k'a b'a dʋdɔ ka pakkɩ cenle kur gʋɔɔ lɛɛ. 5Dɔmɩm kʋ Pɩyɛɛr nɩ lɔnnɔcɛ ʋ bɩ, sokʋma bɩ y'a tɔŋ ʋ kan Woso yaadarɛ kɩ kʋsɩ-kʋsɩ a minto. 6N Pɩyɛɛr kʋsɩ baŋŋarɔ m hɩɩya. A dɔ k'a nɩ mɛm kʋ Hɩrɔɔdɩ n a bɔ bɩ, gum bɩ do ʋ, Pɩyɛɛr ɩ hinceem bam sʋrdaa hɩɩya bire ʋ, sʋrdaarɔ nɩ dɔm lɔnnɔcɛ bɩ lɛ ma. 7Lɛɛm bɩ, Zuuba malɛɛka sʋr zɛ, lɛɛgure n cɛ bɩ han haay. Malɛɛka bɩ n Pɩyɛɛr zɛ pa-pa a boon ma, an a gu, a ʋ: "Wuti zɔɔ-zɔɔ!" Baŋŋarɔ wɔɔ n a hʋnhʋr Pɩyɛɛr wɔrɔ wɔɔ ma. 8Malɛɛka bɩ n a ya, an a hɩ m, a ʋ: "Ɩ hɔsoaʋ bɩ sa, ɩ so ɩ ʋ, k'ɩ ɩ kʋsɔrɔ wɔɔ da ʋ!" A n a ba maam. Malɛɛka bɩ n a ya, an a hɩ, a ʋ: "Ɩ zaba bɩ sa, ɩ da ɩ ra, k'ɩ zu mɔɔ ʋ!" 9Pɩyɛɛr n bɔ, an zu a jɛ ʋ. B'a n a dɔ a ʋ, hɔ kʋ malɛɛka b'a ba bɩ, sɩra nɩ y, a ɩ dɩgam ma a ʋ makra awɔɔ yɩ. 10Ŋ n lɛɛ ka, ŋnɩ cem lɛɛkarɛ bɩncɛ bɩ han kan a dɔmazannɔ kɩ, ŋn'a ya, ŋnɩ cem a hɩɩya hɔ bɩ han, ŋn'a lee ku pɔyaa cɛlɛ k'a nya kʋ bɩ rɛ bɩ ma. A n a gʋ a zim ŋ lɛɛ. Kʋ ŋ bɔ garga ra bɩ, ŋnɩ ta, ŋn'aa zada bɩ ku, lɛɛm bɩ, malɛɛka b'a gʋ Pɩyɛɛr ma. 11Pɩyɛɛr hɔɔn n zer kɛɛrɛ. A n a hɩ, a ʋ: "Naa ma bɩ, mɔɔ dɔ kɛɛrɛ. Sɩra m, Zuuba a malɛɛka nyɔɔ, an bɩ mɔɔ bɔ Hɩrɔɔdɩ wɔ ʋ kan zɩɩfʋrɔ kɩ, kan hɔ haay kʋ zɩɩfʋrɔ wɔɔ a cɩnta k'a ba mɔɔ m bɩ kɩ." 12K'a hɔɔn bɩ zer bɩ, a a hʋr, an ta Zaan kʋ n so ra, n n a tɔ ka Markɩ bɩ da Maarii har ʋ. B'ʋ bɩ, gʋɔɔ gʋta nyɩnta b'ʋ, ŋn'ɩ yaa dam. 13K'a cɛlɛ bɩ zɛ bɩ, Zibəənyɩlʋ k'a tɔ m Rode bɩ bʋr k'a bɩ dɩga a. 14A Pɩyɛɛr leer dɔ, kan heernyɔɔ kɩ, cɛlɛ bɩ gʋrɛ tɔ bɔ a nɔ ʋ, an a wusigə an bra si, k'a yaa hɩ a ʋ, Pɩyɛɛr bʋr, an nɩ cɛlɛ ma. 15Ŋ n a hɩ m, ŋ ʋ: "Ɩbɩɩ mim y'a wusigə ra?" A n gɔɔta, an n'a hɔ bɩ ra, a ʋ sɩra m. Ŋ n a hɩ, ŋ ʋ: A malɛɛka bɛɛ ra? 16Pɩyɛɛr n gɔɔta, an nɩ cɛlɛ bɩ zɛm. Ŋ n kɔ ŋn'a gʋ, kʋ ŋ y'a yɩ bɩ, ŋ n zɛ kədə. 17A n meer ba a wɔ m, a ʋ, ŋnɩ zɛ pi. Hɔ kʋ Zuuba a ba, an a bɔ lɔnnɔcɛ ʋ bɩ, a bɩ jɩsa an n'a dɩndarɛ ŋ nɩ, an b'a nyambʋr, a ʋ: "K'a ta, a yaa hɩ Zakkɩ m kan danyɩnɔ wɔɔ kɩ." A n bɔ, an ta bɩncɛ vanta ʋ. 18Dɔmɩrɛ ma bɩ, tatʋr gʋta nyɩnta ʋ sʋrdaarɔ wɔɔ bire ʋ. Ŋ n a dɔ kʋ Pɩyɛɛr a ba lɔ y? 19Hɩrɔɔdɩ n a ka, ŋn'a ka ma, bɩ ŋ n a yɩ y. A n a ka, ŋnɩ sʋrdaarɔ wɔɔ lar, an lɛ ka a ʋ, ŋnɩ ŋ zɩnzɛ. Bɩ jɛ ʋ bɩ, Pɩyɛɛr a to Zidee ʋ, an ta Sezaree ʋ, an aa gɔɔta b'ʋ dɔmɩm poore nɔ ʋ. 20Hɩrɔɔdɩ heer wuti kan Tiir zannɔ kɩ, Sidɔn zannɔ kɩ. Brɔɔ n a lɛ ba deem, ŋnɩ bʋr k'a b'a yɩ. Ŋ n gʋaasɩbabaa da cirhar dɩgamazaa Blastus ma, ŋn'a zɛ kʋ ra, ŋnɩ bʋr k'a bɩ kʋ ma. Bala, ŋ kʋ bɩ hɔbɩrɛ bɩ, bɔ a nawʋm cir bɩ kʋ b'ʋ. 21Dɔmɩm kʋ ŋ y'a bɔ ʋ bɩ k'a a ku bɩ, Hɩrɔɔdɩ a cirbəəhuu da a ra, an nyɩnta duu burə ʋ, an nɩ gʋtabaa meer bam kan gʋɔɔ wɔɔ kɩ, 22ŋn'ɩ zee dam Hɩrɔɔdɩ mim ʋ, ŋ ʋ: "Woso leer n naa, gʋaa hɔ bɛɛ y!" 23Lɛɛm bɩ, Zuuba malɛɛka Hɩrɔɔdɩ zɛ, k'a n a lɛ bɔ Woso ʋ bɩ minto. Mukuno n a bɩ, an ga. 24Dɔmɩm bɩ do ʋ, Woso lemim y'a dam la, karɩndanyɩnɔ wɔɔ lɛ n n'a zum la. 25Barnabas kan Sol kɩ kʋ ŋ y'a dɔ, ŋ ʋ, a zi bɩ ba an nya Zerizalɛm ʋ bɩ, ŋ y'a bɔ ŋn'ɩ tam Antɩyɔs ʋ. Ŋ Zaan kʋ n so ra ŋn'a tɔ ka Markɩ bɩ gaa kan a kɩ, ŋnɩ ta m.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\