Zibəəzannɔ Ci 13

1Sokʋma kʋ n y'a cɩnta Antɩyɔs ʋ bɩ, wosolɛsinnɩsorazannɔ ɩ nyɩnta b'ʋ kan karɩnsaambɔɔ kɩ: Barnabas, Sɩmɩnyɔɔ kʋ n n'a birm Nizɛɛr bɩ kɩ, Sirɛnnɩ Lusiyus kɩ, kan cir Hɩrɔɔdɩ Antipas nyɩbaa zukuuzaa Manayɛn kɩ, Sol kɩ. 2Hindeem ʋ, kʋ ŋ nɩ yaa dam Zuuba m, ŋn'a lɛ kʋsɩm bɩ, Sɛnt-Ɛspri a hɩ, a ʋ: "K'a Barnabas kan Sol kɩ bɔ ʋ a hɔ, zibəə kʋ mɔɔ ŋ bir ma bɩ minto." 3Kʋ ŋ y'a lɛ kʋsɩ, ŋnɩ yaa da ŋn'a nya bɩ, ŋ y'a wɔ ka ŋ la, ŋnɩ ŋ da zaa ra. 4Kʋ Sɛnt-Ɛspri ŋ nyɔɔ bɩ, Barnabas kan Sol kɩ zer Selesii ʋ, ŋnɩ da kɔɔlʋʋ b'ʋ, ŋn'ɩ ta Siipɩr ʋ, kʋ m bɩ, hi m bɩr ma. 5Kʋ ŋ lee ku Salamin ʋ bɩ, ŋ Woso lemim pa da zɩɩfʋrɔ sokʋmacɛrɔ ʋ. Zaan nyɩnta kan ŋ kɩ, an n'a darɛ ŋ han. 6Kʋ ŋ y'a da tara kʋ hi bɩr ma haay bɩ zi, ŋnɩ lee ku Pafɔs ʋ bɩ, ŋ yaa nyɩsɩzaa deem zɛ ʋ. Ŋʋaarlɛsinnɩsorazaa m, zɩɩfʋ m, ŋn'a birm Bar-Yeezuu. 7A nyɩnta tara bɩ do lɛɛzaa Sɛrziyus Polus, k'a nyɩnta gʋaa hɔɔnzaa bɩ jɩrmazannɔ wɔɔ barla. Tara bɩ lɛɛzaa bɩ m Barnabas kan Sol kɩ bir, bala, a nyɩnta an a ŋʋa k'a Woso lemim bɩ ma. 8Nyɩsɩzaa bɩ do kʋ n n'a birm Elimas, grɛkkɩ lemim bʋʋrɔzaa, bɩ n yɛ ŋ nɩ y, an n'a kam ma k'a a ka kʋ tara bɩ lɛɛzaa bɩ bɩ sɩra ka y. 9Sol kʋ n n'a birm Pol bɩ kʋ Sɛnt-Ɛspri a han b'ɩ dɩgam ma sɩɩ•••, 10an n'a hɩm nɩ, a ʋ: "Ɩbɩɩ k'ɩ hɔɔn bʋnyaa ka, kan ŋʋaarbaa kɩ bɩ, Sʋtaana nyɩ ra, sɩra jɩm naa, ɩbɩɩ bɩ Zuuba zaa tɩrga bɩ zarlɛ tom na? 11Ba Zuuba wɔ n n'ɩbɩɩ ra na: ɩbɩɩ y'ɩ bam bʋʋ dɔmɩm poore nɔ ʋ, ɩbɩɩ b'ɩ yarɛ ɩ woso gure yɩ y." Lɛɛm bɩ, monsigə kan gunuu kɩ a ku ra, an n'a bɩrm lɛɛ haay ʋ, an n'a kam gʋaa ma k'an a gaa. 12Tara bɩ lɛɛzaa bɩ k'a naa yɩ bɩ, a a ba sɩrakarɛzaa, bala, Zuuba karɩnda bɩ gasʋ a hɔɔn ʋ paan•••. 13Pol kan a zukuuzannɔ wɔɔ kɩ a hʋr Pafɔs ʋ, ŋnɩ da kɔɔlʋʋ ʋ, ŋnɩ ta Panfilii kʋ Pɛrzee ʋ. Bɩ, Zaan a gʋ ŋ ma, an a wusigə Zerizalɛm ʋ. 14Ŋ n a hʋr Pɛrzee ʋ, ŋn'a zaa sa, ŋn'aa lee ku Pisidii Antɩyɔs ʋ. Ŋ n gasʋ sokʋmacɛ ʋ sabaa hinni ʋ, ŋnɩ nyɩnta. 15Kʋ ŋ lɛrɔ kan wosolɛsinnɩsorazannɔ kɩ ciro karɩnda ba, ŋn'a nya bɩ, sokʋmacɛ cinno wɔɔ a ka, ŋn'a hɩ ŋ nɩ, ŋ ʋ: "Ʋ danyɩnɔ, k'awɔɔ ɩ dʋndɔ m k'a ka gʋɔɔ wɔɔ m, zaa ta ʋ!" 16Pol n wuti, an a wɔ busu, a ʋ: "Israyɛl zannɔ kan awɔɔ k'a nɩ nyi bam Woso m nɔ wɔɔ kɩ, k'a tʋr ka mɔɔ ma. 17Wɔɔ do Israyɛl Woso bɩ wɔɔ zɩrɔ bɔ ʋ. Do k'a nyɩnta Eziptɩ ʋ bɩ, a a da ra gʋta, bɩ, kan a wɔ paŋŋa kɩ, a a ka ŋnɩ bɔ, 18a hɔbɩrɛ ka ŋ ʋ poohɔɔn ʋ dɔɔraa busi nɔ ʋ. 19Bɩ jɛ ʋ bɩ, a do saanhɩna zɩnzɛ Kanaan kʋ ʋ, an a ka, ŋna so ŋ tararɔ wɔɔ ʋ. 20A ga kʋ ʋ naa haay a ba kan dɔɔraa zɔrsi busoor kɩ. Bɩ kur bɩ, a dʋdɔkənno ka ŋ ʋ an ta, an wosolɛsinnɩsorazaa Sanwɛl ku. 21Ŋ n cir yɛ, Woso n Bɛnzamɛn do gʋaa Kis nyɩ Sol ka ŋ ʋ. A cirbəə bɩrɛ dɔɔraa busi ku. 22Woso n wɔ saa bɩ ma, an Davɩd bɔ ʋ, an a ka ŋ ʋ k'an yɩ cir. A n a kasɛtɩ ka b'ʋ, an n'a hɩrɛ, a ʋ: 'Mɔɔ Zesee nyɩ Davɩd yɩ, mɔɔ heer gʋaa m, an nɩ hɔ kʋ mɔɔ lɛ n taa haay bɩ bam.' 23Amba Woso k'a ler bɔ bɩ, a Yeezuu bɔ Davɩd do nɔ ʋ k'an yɩ Israyɛl bʋmbɔrɛzaa. 24K'a n bʋr cɩna bɩ, Zaan lɛɛ ka an bɩ mimbʋnyaarɔ tore batɛm pa da Israyɛl zannɔ m haay. 25Zaan zibəə k'a bʋr an nɩ nyam bɩ, a a hɩ, a ʋ: Awɔɔ y'a hɔɔn dam a ʋ, nka m mɔɔ nɩ? Gʋaa k'awɔɔ nɩ dɔm ma bɩ bɛɛ m mɔɔ nɩ y. Bɩ, gʋaa ɩ zɛm mɔɔ kur, bɩ mɔɔ n m ga m, m a kʋsɔrɔ bar hʋr y." 26"M danyɩnɔ, Abraham donyɩnɔ, kan bɔɔ nɩ nyi bam Woso m awɔɔ bire ʋ rɔ wɔɔ kɩ, bʋmbɔrɛ lemim naa do nyɔɔ n y'a ʋ wɔɔ minto. 27Zerizalɛm zannɔ kan a cinno kɩ n Yeezuu dɔ y. Ŋ n wosolɛsinnɩsorazannɔ lemim kʋ n n'a karɩnda bam sabaa biyəə hinni ʋ bɩ jɩ ma sɔ y. Bɩ, kʋ ŋ y'a nyasʋ, ŋn'a ka zɛ ma bɩ, ŋ y'a ka wosolɛsinnɩsorazannɔ lemim bɩ n kʋ yɩ. 28Kʋ ŋ n mim yɩ a gʋr zi an a ga zɛ m bɩ, ŋ y'a yɛ Pɩlatɩ han k'an a ka kʋ n n'a zɛ gər. 29Bɩ, kʋ ŋ hɔ kʋ n y'a gʋrsɩra ba a minto bɩ ba an nya bɩ, gʋɔɔ a zer gɔ bɩ ma, ŋn'a da yaa ʋ. 30Bɩ, Woso a mɩm bɔ ʋ gəəno bire ʋ. 31Bɩ, a a hɩnka dɔmɩm gʋta nɔ ʋ gʋɔɔ kʋ ŋ zu kʋ ʋ kan kɩ Galilee ʋ, ŋnɩ ta Zerizalɛm ʋ rɔ wɔɔ m, brɔɔ m kasɛtɩzannɔ kɛɛrɛ gʋɔɔ lɛɛ." 32"Bɩ wɔɔ sɔ, lemim nyɩnta naa do, wɔɔ n'a pa darɛ awɔɔ m, lerbɔrɛ kʋ Woso a bɔ wɔɔ zɩrɔ m bɩ, 33Woso a ba wɔɔ mɩŋŋɔɔ minto, wɔɔ k'ʋ nɩ ŋ nyɩnɔ bɩ minto, a Yeezuu mɩm bɔ ʋ amb'a n y'a gʋrsɩra ba laarɔ ci ʋ, laa hɩɩya hɔ nɔ ʋ bɩ m: Mɔɔ nyɩ n'ɩbɩɩ m, her naa, mɔɔ n'ɩbɩɩ Zɩ. 34Woso a mɩm bɔ ʋ gəəno bire ʋ, k'a b'a da ma, an vɔn y, a mɩŋŋa y'a hɩ, a ʋ: Mɔɔ Davɩd hɔɔmɩŋŋɔɔ kʋ ŋ nɩ ta ʋ paan••• rɔ wɔɔ karɛ awɔɔ ʋ. 35Bɩ minto y'a ka, an n'a hɩm lɛɛ vanta ʋ laarɔ ci ʋ: A b'a gʋaa mɩŋŋa bɩ tore, an vɔn y. 36Bala, Davɩd k'a Woso zi bɩ ba a dɔmɩm ʋ bɩ, a bɩ ga, ŋn'a bir a zɩrɔ zi, a mɛsim n vɔn. 37Bɩ gʋaa kʋ Woso a mɩm bɔ ʋ bɩ, a mɛsim n vɔn y. 38M danyɩnɔ, k'a dɔ mɩŋŋa a ʋ, gʋaa bɩ do minto y'a ka mimbʋnyaarɔ sugur pa n nɩ dam awɔɔ bire ʋ. 39A mɩŋŋa minto, gʋaa biyəə k'a nɩ sɩra kaŋ ʋ bɩ, a y'a mimbʋnyaarɔ haay sugur yɩrɛ, bɩ lɛ kʋ Moyiisi a ka bɩ b'a dam ma an a ka awɔɔ ʋ y. 40K'a dundo a zi, kʋ hɔsɩ bɩ ba awɔɔ m amba hɔ kʋ wosolɛsinnɩsorazannɔ a hɩ bɩ nɩ y. Ŋ y'a hɩ, ŋ ʋ: 41K'a dɩga a, sɔ gʋɔɔ m zannɔ, k'a zɛ kədə, k'a nyaam! Mɔɔ zi bam awɔɔ dɔmɩm ʋ, zibəə m, awɔɔ n nɩ bɩsɩ kam ma, baa kʋ gʋaa a dɩnda awɔɔ m." 42Pol kan Barnabas kɩ kʋ ŋ bʋr ŋn'ɩ bɔm bɩ, ŋ y'a yɛ ŋ han gʋta, kʋ ŋ nɩ so minno nɔɔn duro ra sabaa k'a nɩ zɛm bɩ ma. 43Gʋɔɔ wɔɔ kʋ ŋ hɩsɩga da bɩ, zɩɩfʋrɔ gʋta kan do vantɔɔ gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ zum zɩɩfʋrɔ wɔɔ lɛrɔ wɔɔ ʋ rɔ wɔɔ kɩ, Pol kan Barnabas kɩ da zaa ʋ. Sʋʋra kʋ ŋ n'a bam bɩ, ŋ yɩ ŋ dʋndɔm, kʋ ŋ nɩ gɔɔta Woso barka nɔ ʋ. 44Sabaa k'a nya ʋ bɩ k'a ku bɩ, tara bɩ zannɔ haay a zɛ kʋ ra k'a a tʋr ka Woso lemim ma. 45Zɩɩfʋrɔ kʋ ŋ gʋɔɔ wɔɔ yɩ gʋta ncɩnaaʋ bɩ, jɩmbaa ŋ heer han, ŋn'ɩ Pol meerbaarɔ wɔɔ nyɩ bʋmbɔŋ ʋ, ŋn'a sʋnsɔ wʋrɛ. 46Pol kan Barnabas kɩ a heer ba kookoo, ŋn'a hɩ ŋ nɩ, ŋ ʋ: "Awɔɔ Woso lemim b'a ga m, an lɛɛ ka, an hɩ awɔɔ m! K'awɔɔ kaanm Woso lemim bɩ m bɩ, awɔɔ a mɩŋŋɔɔ dʋdɔ yar kan mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ kɩ, a hɩnka a ʋ: awɔɔ lɛ baa k'a yɩ y. Kɛɛrɛ naa, ʋ wusigə wɔɔ nawʋm do vantɔɔ zi. 47Bala, lɛ kʋ Zuuba a ka wɔɔ bɩ n naa: Mɔɔ ɩbɩɩ bɔ ʋ k'ɩ yɩ lɛɛgure do gʋta minto, k'ɩ bʋmbɔrɛ ganwʋrɛ bɩ sa, ɩ ta m durnya lɛ cɩnta jɩ ʋ." 48Kʋ ŋ minno nɔɔn duro ma bɩ, do vantɔɔ gʋɔɔ wɔɔ, kan heernyɔɔ kɩ, ŋ y'a lɛ bɔm Zuuba Woso lemim ʋ. Bɩ, gʋɔɔ haay kʋ ŋ nɩ mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ yɩm nɔ wɔɔ sɩra ka. 49Zuuba lemim bɩ lee ku lɛɛ haay ʋ. 50Zɩɩfʋrɔ wɔɔ n bɔkarɛ ŋn'ɩ lannɔ tɔzannɔ kʋ ŋ nɩ Woso daŋ ʋ paan••• rɔ wɔɔ nyʋnnyɔɔta kan tara gʋɔɔgusinno wɔɔ kɩ k'a fɩr ka Pol ma kan Barnabas kɩ, k'a la ŋ la, kʋ ŋ nɩ bɔ a tara bɩ ra. 51Brɔɔ n taanyisi gʋngʋ a gannɔ ma ŋ minto, ŋnɩ ta Ikonɩyɔm ʋ. 52Kʋ karɩndanyɩnɔ wɔɔ nɩ, Sɛnt-Ɛspri kan heernyɔɔ kɩ ŋ heer han.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\