Zibəəzannɔ Ci 14

1Ikonɩyɔm ʋ bɩ, ŋ y'a ba am biisi hɔ bɩ m. Pol ta kan Barnabas kɩ, ŋn'aa gasʋ zɩɩfʋrɔ sokʋmacɛ ʋ. Ŋ meerbaa b'a ka, gʋɔɔ gʋta kʋ ŋ nɩ zɩɩfʋrɔ kan grɛkkɩrɔ kɩ n a ba sɩrakarɛzannɔ. 2Bɩ, zɩɩfʋrɔ niŋŋoo kʋ ŋ n yɛ sɩrakarɛ bɩ ma rɔ wɔɔ do vantɔɔ gʋɔɔ wɔɔ nyʋnnyɔɔta, ŋ heer nɩ busum kan danyɩnɔ wɔɔ kɩ. 3Pol kan Barnabas kɩ gɔɔta b'ʋ tee•••, ŋn'ɩ meer bam kan heerkoodəbaa kɩ Zuuba minto. Zuuba a kasɛtɩ ka ŋ ʋ. Bala, a mɩŋŋa yɩ ŋ meerbaa sɩra hɩnka, an a ka, ŋn'a da ma, ŋn'ɩ hoserlo bam kan makrarɔ kɩ. 4Tara nɔ zannɔ wɔɔ n a jir lɛ hɩɩya: gɔsɩnnɔ nɩ kan zɩɩfʋrɔ wɔɔ kɩ, gɔsɩnnɔ nɩ kan kristazibəəzannɔ wɔɔ kɩ. 5Do vantɔɔ gʋɔɔ wɔɔ kan zɩɩfʋrɔ wɔɔ kɩ, a cinno kɩ, lɛ sa k'a zibəə bʋnyaa ba kristazibəəzannɔ wɔɔ m, k'a ŋ gʋngʋɛɛn jaarɔ m. 6Kʋ Barnabas kan Pol kɩ hɔ kʋ ŋ ʋ k'a ba bɩ dɔ bɩ, ŋ y'a si, ŋnɩ ta Likawonii kʋrɔ ʋ, Listɩr kan Derbe kɩ, kan ŋ bɔlɛɛmarɔ kɩ. 7B'ʋ sɔ bɩ, ŋ y'ɩ lemim nyɩnta bɩ pa darɛ. 8Listɩr kʋ gʋaa deem n ta ʋ, a b'a dam ma an jɩm a gannɔ ra y. Yɩ a ʋ lʋgɔbaa bɩ m, a n ta fɩɩgaa y. 9Hindeem ʋ, an nyɩnta an n'a tʋr kam Pol meerbaa ma. Pol nɩ dɩgam ma sɩɩ•••. K'a yɩ a nɩ sɩrakarɛ m k'a laafɩɩ yɩ bɩ, 10a a hɩ kan paŋŋa kɩ, a ʋ: "Wuti ɩ jɩm, ɩ gannɔ ra!" Gʋaa bɩ n wuti lɛ deem, an nɩ tam. 11Gʋɔɔ wɔɔ kʋ ŋ hɔ kʋ Pol a ba bɩ yɩ bɩ, ŋ y'a leer busu brama, ŋn'a hɩm Likawonii lemim m, ŋ ʋ: "Wosoro y'a ba gʋɔɔ, ŋnɩ zer wɔɔ bire ʋ." 12Ŋ n'ɩ Barnabas birm 'Zes', ŋn'ɩ Pol birm 'Hermɛs', bala, a ɩ nyɩnta meerbaazaa. 13Zes yaadarɛcɛ bɩ, pəŋŋə kʋ n y'a bɩr kʋ bɩ ma bɩ lɛ ma n ta ʋ. A mannɩbər b'a ka ŋnɩ ta ŋʋannɔ m, ŋnɩ lɛɛrɔ waa, ŋn'a dɩnda ŋ wer, ŋnɩ ta ŋ nɩ kʋ bɩ lɛ ma. A n a zɛ kʋ ra kan gʋɔɔ wɔɔ kɩ, k'a mannɩ ba. 14Kristazibəəzannɔ Barnabas kan Pol kɩ kʋ ŋ mim naa do ma bɩ, ŋ heer a zar gʋta, ŋn'a huuro kɩnkaansʋm, ŋnɩ bra si, ŋn'ɩ tam gʋɔɔ wɔɔ zi kan zee kɩ. 15Ŋ ʋ: "Gʋɔɔ ra, bɔ awɔɔ n'a bam naa? Wɔɔ, gʋɔɔ m wɔɔ m sɔ am awɔɔ hɔ bɩ m! Lemim nyɩnta kʋ wɔɔ n'a pa darɛ awɔɔ m naa, k'a wɔ saa hɔbaarɔ nɩbɩɩrɔ nɔɔn duro ma, k'a zu Woso k'an mɩsɩr, an brama da kan tara kɩ, higʋta kɩ kan hɔ haay k'an a nɔ ʋ bɩ kɩ b'ʋ. 16Kʋ biisi bɩ nɩ, a do haay to, ŋn'ɩ zure a zaarɔ ʋ, 17b'a hɔ mɩŋŋa ba awɔɔ m, bala, a lahi ka awɔɔ ʋ, kan mɔsa kɩ, a hɔbɩrɛ ka awɔɔ ʋ, an n'awɔɔ heer nyɔɔm." 18Meerbaarɔ nɔɔn duro bʋraama ka gʋɔɔ wɔɔ ʋ. B'a n nyɩnta naanaa k'a gʋɔɔ wɔɔ da jɩm ʋ kʋ ŋ bɩ mannɩ bɩ ba y. 19Bɩ jɛ ʋ bɩ, zɩɩfʋrɔ y'a to Antɩyɔs ʋ kan Ikonɩyɔm kɩ, ŋnɩ bɩ gʋɔɔ wɔɔ nyʋnnyɔɔta. Ŋ n Pol gʋngʋɛɛn jaarɔ m, ŋn'a gɩngaata, ŋnɩ bɔ m tara nɔ ʋ, ŋn'ɩ dɩgam ma, ŋ ʋ, ga a ʋ. 20Bɩ, karɩndanyɩnɔ wɔɔ kʋ ŋ y'a zɛ kʋ ra, ŋnɩ bɩr ma bɩ, a wuti, an gasʋ tara nɔ ʋ. Dɔ k'a mɛ bɩ, a a hʋr kan Barnabas kɩ, ŋnɩ ta Derbe ʋ. 21Kʋ ŋ lemim nyɩnta bɩ pa da Derbe ʋ ŋnɩ karɩndanyɩnɔ yɩ gʋta bɩ, ŋ y'a bɔ, ŋnɩ bɔ Listɩr ʋ, Ikonɩyɔm kan Pisidii Antɩyɔs kɩ ʋ. 22Ŋ karɩndanyɩnɔ wɔɔ heer yo, ŋnɩ ŋ dʋndɔ kʋ ŋ nɩ gɔɔta a sɩrakarɛ nɔ ʋ, ŋn'a hɩ, ŋ ʋ: "A a ga m, wɔɔ n fɩr yɩ gʋta, k'ʋ bɔkarɛ, ʋ gasʋ Woso cirbəə nɔ ʋ." 23Ŋ lɛɛzannɔ bɔ ʋ kristagʋɔɔ sokʋma biyəə nɔ ʋ, ŋnɩ yaarɔ da ŋn'a lɛ kʋsɩ, ŋnɩ yaa da lɛɛzannɔ wɔɔ tɔ ma, ŋnɩ ŋ da Zuuba kʋ ŋ sɩra ka ʋ bɩ wɔ ʋ. 24Ŋ bɔ Pisidii ʋ, ŋnɩ ta Panfilii ʋ, 25ŋnɩ lemim nyɩnta bɩ pa da Pɛrzee ʋ, ŋnɩ cem, ŋnɩ ta Atalɩyaa ʋ. 26Ŋ n a to b'ʋ, ŋnɩ da kɔɔlʋʋ ʋ, ŋnɩ ta Antɩyɔs ʋ, tara niŋŋə kʋ ŋ y'a yɛ ʋ Woso han, k'a nɩ ŋ barka da ʋ zibəə kʋ ŋ y'a ba naa minto b'ʋ. 27Kʋ ŋ lee ku bɩ, ŋ sokʋma bɩ bir, ŋnɩ hɔ haay kʋ Woso a da ŋ han ŋn'a ba bɩ dɩnda ŋ nɩ, an lɛ da bɩ, hɔ kʋ Woso a ba, do vantɔɔ ŋn'a ba sɩrakarɛzannɔ bɩ. 28Ŋ maasɩrɛ ba b'ʋ kan karɩndanyɩnɔ wɔɔ kɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\