Zibəəzannɔ Ci 15

1Gʋɔɔ gɔsɩnnɔ y'a to Zidee ʋ, ŋnɩ bɩ karɩnda ba danyɩnɔ wɔɔ m, ŋ ʋ: "K'awɔɔ n gasʋ baŋŋʋ b'ʋ, a zu Moyiisi yɩnnɩbayɩ zibəə b'ʋ, awɔɔ bɩ bʋmbɔrɛ yɩrɛ y." 2Mim naa do wuti bʋgʋr gʋta m kan bɩsɩkarɛ kɩ gʋɔɔ wɔɔ kan Pol kɩ Barnabas kɩ bire ʋ. Danyɩnɔ wɔɔ n a cɩnta kʋ Pol kan Barnabas kɩ, gʋɔɔ gɔsɩnnɔ kɩ n ta Zerizalɛm ʋ kʋ ŋ n'aa kristazibəəzannɔ wɔɔ yɩ kan kristagʋɔɔ lɛɛzannɔ wɔɔ kɩ mim naa do minto. 3Antɩyɔs kristagʋɔɔ sokʋma bɩ n dɩga ŋ zaa sarɛ mim ma. Ŋ bɔ Fenisii ʋ kan Samarii kɩ, ŋn'ɩ do vantɔɔ gʋɔɔ heerlʋrlɛ mim dɩndam, b'a yɩ heernyɔɔ gʋta kan ʋ danyɩnɔ wɔɔ kɩ haay. 4Kʋ ŋ lee ku Zerizalɛm ʋ bɩ, sokʋma a nya ŋ zi, an ŋ si, kristazibəəzannɔ kan kristagʋɔɔ lɛɛzannɔ kɩ, ŋnɩ hɔ kʋ Woso a da ŋ han ŋn'a ba bɩ sa, ŋn'a dɩnda ŋ nɩ. 5Farizɛɛnrɔ sɩrakarɛzannɔ wuti ŋn'a hɩ ŋ ʋ, a a ga m kʋ ŋ nɩ do vantɔɔ gʋɔɔ wɔɔ gasʋ baŋŋʋ ʋ, kʋ ŋ nɩ lɛ ka, kʋ ŋ nɩ zu Moyiisi lɛrɔ wɔɔ ʋ. 6Kristazibəəzannɔ wɔɔ kan kristagʋɔɔ lɛɛzannɔ wɔɔ kɩ a so kʋ ma, k'a dɩga mim naa do ma. 7Kʋ ŋ bɩsɩ bɩ ka tee••• bɩ, Pɩyɛɛr wuti an a hɩ, a ʋ: "M danyɩnɔ, awɔɔ dɔ a ʋ, a sɩŋŋɩda ʋ bɩ, Woso mɔɔ bɔ ʋ awɔɔ bire ʋ, kʋ do vantɔɔ gʋɔɔ m lemim nyɩnta bɩ ma mɔɔ lɛ m, kʋ ŋ n'a si. 8Woso k'a heerlɔ wɔɔ dɔ bɩ, a kasɛtɩ ka ŋ ʋ, an Sɛnt-Ɛspri bɩ ka ŋ ʋ, amba a a ka wɔɔ ʋ bɩ m. 9Woso n ŋ gʋ wɔɔ ma poore tɔkkɛ y, sɩrakarɛ minto y'a ka an ŋ heerlɔ wɔɔ sʋrgɔ. 10Kɛɛrɛ bɩ, bɔ minto y'a ka, an nɩ Woso makra barɛ? A n nɩ mɔr gorezaa bɩ kam karɩndanyɩnɔ wɔɔ ra, bɩ wɔɔ zɩrɔ kan wɔɔ mɩŋŋɔɔ kɩ n a da ma, ʋ n'a busure? 11Bɩ, wɔɔ si wɔɔ ʋ, Zuuba Yeezuu barka minto y'a ka wɔɔ n bʋmbɔrɛ yɩ, am ŋ hɔ bɩ m." 12Ŋ haay n zɛ pi, ŋn'a tʋr kam Pol kan Barnabas kɩ ma, brɔɔ nɩ hoserlo kan makrarɔ kɩ kʋ Woso a ka ŋ nɩ ba haay do vantɔɔ kʋ ʋ bɩ dɩndarɛ ŋ nɩ. 13Kʋ ŋ y'a nya bɩ, Zakkɩ meerbaa bɩ si, a ʋ: "M danyɩnɔ, k'a tʋr ka mɔɔ ma. 14Sɩmɩnyɔɔ hɔ kʋ Woso a ba a sɩŋŋɩda ʋ, k'a dɩga a do ma, a bɔ ʋ gʋɔɔ kʋ ŋ ba zɩɩfʋrɔ wɔɔ barla bɩ tɔ da wɔɔ nɔ ʋ. 15Bɩ wosolɛsinnɩsorazannɔ yɛ bɩ ma sɔ, bala, n y'a gʋrsɩra ba Wosoci ʋ, n ʋ: 16Bɩ jɛ ʋ bɩ, mɔɔ zɛm bɩ Davɩd har k'a a da bɩ banka m a dɔ, zeero kʋ ŋ gɔɔta rɔ wɔɔ, mɔɔ yɩ m yarɛ, m ŋ dɔ, m ŋ jɩm brama. 17Kʋ gʋɔɔ kʋ ŋ gɔɔta rɔ wɔɔ n a ka Zuuba ma, kan do vantɔɔ haay kʋ ŋ nɩ mɛm mɔɔ tɔ ma rɔ wɔɔ kɩ. 18Zuuba ɩ naa hɩ, a y'a ka ŋnɩ hɔɔ nɔɔn duro dɔ biisi hɔɔ tee•••. 19Bɩ minto y'a ka mɔɔ m hɔɔn da, mɔɔ ʋ, a n a ga m, wɔɔ n fɩr ka do vantɔɔ gʋɔɔ kʋ ŋ yɛ Woso ma rɔ wɔɔ ma y. 20Ʋ ci ba ŋ ma, ʋ a hɩ ŋ nɩ, ʋ ʋ, ŋ bɩ wosobaawɔnnɔ mannɩbarɛ sim sʋ y, ŋ bɩ jaan da y, ŋ bɩ hɔ gər sim sʋ, kan ma kɩ sɔ y. 21Sɩra m, a dɔɔraa laatʋ, gʋɔɔ ɩ tara nɔ biyəə ʋ, ŋnɩ Moyiisi lɛrɔ karɩnda bam sabaa hinni haay ʋ ŋ sokʋmacɛrɔ ʋ." 22Kristazibəəzannɔ wɔɔ kan kristagʋɔɔ lɛɛzannɔ wɔɔ kɩ, sokʋma bɩ kɩ, a cɩnta k'a gʋɔɔ bɔ ʋ a barla a ŋ nyɔɔ kan Pol kɩ Barnabas kɩ Antɩyɔs ʋ. Nyɩnta a ʋ Ziidi kʋ n n'a birm Barsabas, kan Silas kɩ, gʋɔɔ m, ŋ nɩ daʋrɛ m danyɩnɔ wɔɔ bire ʋ. 23Ŋ n ci naa do ka ŋ ʋ: "Kristazibəəzannɔ kan kristagʋɔɔ lɛɛzannɔ kɩ, ʋ danyɩnɔ kɩ ɩ yaa darɛ a danyɩnɔ do vantɔɔ kʋ ŋ nɩ Antɩyɔs ʋ kan Siirii kɩ, Silisii kɩ rɔ wɔɔ m. 24Wɔɔ ma ŋ ʋ, wɔɔ gʋɔɔ gɔsɩnnɔ ɩ b'awɔɔ wʋnwar kʋ ma, ŋn'awɔɔ heer zar, ŋnɩ dabɔʋ da awɔɔ ma kan a meerbaarɔ kɩ, bɩ wɔɔ n ŋ nyɔɔ y. 25Wɔɔ ʋ lɛ ba deem, ʋ a cɩnta k'ʋ gʋɔɔ bɔ ʋ, ʋ ŋ nyɔɔ kan ʋ gʋaasɩbɔɔ paan•••rɔ Barnabas kan Pol kɩ. 26Gʋɔɔ m, ŋn'a mɩsɩrbaa ka zɛ ma, Zuuba Yeezuu Krista tɔ ma. 27Bɩ minto y'a ka, wɔɔ n nɩ Ziidi kan Silas kɩ nyɔɔrɛ awɔɔ ma, kʋ ŋ nɩ bɩ minno nɔɔn duro hɩ awɔɔ m a lɛ m. 28Sɛnt-Ɛspri kan wɔɔ mɩŋŋɔɔ kɩ, wɔɔ ʋ hɔɔn da, ʋ ʋ, a n a ga m, k'ʋ ʋ ya, ʋ mɔr gorezaa vanta ka awɔɔ ra, kʋ mim pakrarɔ nɔɔn duro bɛɛ y: 29A bɩ wosobaawɔnnɔ mannɩbarɛ sim sʋ y, kan ma kɩ, hɔɔ gəəro kɩ, b'a bɩ jaan da sɔ y. K'awɔɔ zu naa haay ʋ, awɔɔ ba mɩŋŋa. Woso y'a darɛ a han." 30Gʋɔɔ kʋ n yɩ ŋ bɔ ʋ rɔ wɔɔ, a leer so, ŋn'a hʋr, ŋnɩ ta Antɩyɔs ʋ, ŋn'aa gʋɔɔ wɔɔ so kʋ ma, ŋnɩ ci bɩ ka ŋ ʋ. 31Ci bɩ karɩnda bɩ barɛ ŋ heer nyɔɔ, kʋ ŋ dʋndɔrɛ ncɩnaaʋ yɩ bɩ minto. 32Ziidi kan Silas kɩ kʋ ŋ nɩ wosolɛsinnɩsorazannɔ wɔɔ, ŋ danyɩnɔ wɔɔ dʋndɔ kan meerbaarɔ kɩ, ŋnɩ ŋ paŋŋa da ra. 33Ŋ gɔɔta b'ʋ dɔmɩm poore, danyɩnɔ wɔɔ n bɩ zaa ka ŋ ʋ, ŋn'a bɔ ŋnɩ ta gʋɔɔ kʋ ŋ yɩ nyɔɔ rɔ wɔɔ zi. 35Kʋ Barnabas kan Pol kɩ nɩ, ŋ gɔɔta Antɩyɔs ʋ, ŋn'ɩ hɔ dɩndarɛ, ŋn'ɩ Zuuba lemim nyɩnta bɩ pa dam kan gʋɔɔ gʋta kɩ sɔ. 36K'a yɩ poore bɩ kur bɩ, Pol a hɩ Barnabas m, a ʋ: "Ʋ ʋ wusigə, ʋ aa dɩga ʋ danyɩnɔ wɔɔ ma kʋ biyəə kʋ wɔɔ Zuuba lemim nyɩnta pa da ʋ b'ʋ. K'ʋ dɩga a kʋ ŋ y'a bam lɔ gɛ." 37Barnabas n a ŋʋa k'a Zaan kʋ n n'a birm Markɩ bɩ gaa a ta m. 38Bɩ, Pol n yɛ k'a gaa y, bala, a nyɩnta an nɩ zum kʋ ʋ kan ŋ kɩ, an a gʋ ŋ ma Panfilii ʋ, a n a ya, an zi ba kan ŋ kɩ y. 39Ŋ bɩsɩ ka kan kʋ kɩ maam-maam, bɩsɩ bɩ n bɩ ŋ gʋngʋ kʋ ma gʋaa biyəə n ta a lɛ, a lɛ. Barnabas Markɩ gaa, an da kɔɔlʋʋ ʋ an ta Siipɩr ʋ. 40Pol n Silas gaa, danyɩnɔ wɔɔ n yaa da, kʋ Zuuba n a barka ka ŋ ʋ. Ŋ n cem. 41Pol bɔ Siirii kan Silisii kɩ kʋrɔ ʋ, an nɩ kristagʋɔɔ sokʋmarɔ wɔɔ paŋŋa dam la.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\