Zibəəzannɔ Ci 16

1Pol kan Silas kɩ ta ŋn'aa lee ku Derbe ʋ, ŋnɩ cem ŋnɩ ta Listɩr ʋ. Karɩndanyɩ deem n nɩ b'ʋ, a tɔ m Timote, a da bɩ zɩɩfʋ m, an a ba sɩrakarɛzaa, a zɩ bɩ grɛkkɩ m. 2A danyɩnɔ kʋ ŋ nɩ Listɩr ʋ kan Ikonɩyɔm kɩ rɔ wɔɔ y'a lɛ bɔrɛ a tɔ ʋ. 3Pol n a ŋʋa k'a gaa. A n a gaa, an a gasʋ baŋŋʋ ʋ zɩɩfʋrɔ kʋ ŋ nɩ b'ʋ rɔ wɔɔ minto, bala, ŋ haay a dɔ, ŋ ʋ, a zɩ bɩ grɛkkɩ m. 4Tara nɔ rɔ kʋ ŋ nɩ bɔrɛ ŋ ʋ rɔ wɔɔ, ŋ yɩ lɛrɔ kʋ Zerizalɛm kristazibəəzannɔ wɔɔ a cɩnta kan kristagʋɔɔ lɛɛzannɔ wɔɔ kɩ bɩ hɩrɛ ŋ nɩ, ŋn'a yɛrɛ ŋ han kʋ ŋ nɩ zu ŋ ʋ mɩŋŋa. 5Kristagʋɔɔ sokʋmarɔ wɔɔ sɩrakarɛ paŋŋa n'a dam la, ŋ lɛ n'a dam la dɔmɩm biyəə. 6Pol kan Silas kɩ bɔ Frizii ʋ kan Galasii kɩ, Sɛnt-Ɛspri n a ta ŋ nɩ tolle, kʋ ŋ bɩ lemim bɩ pa da Azii ʋ y. 7Kʋ ŋ lee ku Mizii jireyaa ʋ bɩ, ŋ y'a ŋʋa k'a ta Bitinii ʋ, bɩ, Yeezuu Ɛspri bɩ ŋ da jɩm ʋ. 8Ŋ n cem, ŋnɩ bra Mizii ʋ, ŋn'aa lee ku Trowas ʋ. 9Gum deem ʋ, Pol Woso hɔhɩnkarɛ yɩ: Masedʋan gʋaa deem y'a hɩnka m, an jɩm brama, an n'a wɔ zɩnzɛm nɩ, a ʋ: "Bʋr Masedʋan ʋ, ɩbɩɩ ɩ da wɔɔ han!" 10Pol hɔhɩnkarɛ bɩ yɩrɛ jɛ ʋ bɩ, wɔɔ wuti zɔɔ-zɔɔ k'ʋ ta Masedʋan ʋ, bala, wɔɔ si wɔɔ ʋ Woso n nɩ wɔɔ birm kʋ aa lemim nyɩnta pa da b'ʋ. 11Da kʋ wɔɔ ʋ kɔɔlʋʋ ʋ Trowas ʋ bɩ, wɔɔ ta tɩrga kan Samotrasɩ kɩ. A dɔ k'a mɛ bɩ, wɔɔ ta Neyapolis ʋ. 12Ʋ ʋ to b'ʋ, ʋ ta Filipii ʋ, ʋ gam ma, Masedʋan kʋrɔ haay tara nɔ gʋta m bɩ. A gʋɔɔ wɔɔ n a so a mɩŋŋa ʋ am Rɔm zannɔ paan•••rɔ wɔɔ hɔ bɩ m. Wɔɔ dɔmɩm poore ba tara nɔ bɩ do ʋ. 13Sabaa hinni ʋ, wɔɔ bɔ tara nɔ ʋ, ʋ ta bɔrkɔ lɛ ra. Bɩncɛ bɩ do ʋ bɩ, wɔɔ ʋ hɔɔn da, ʋ ʋ, yaadarɛ bɩncɛ nyɩntam b'ʋ. Kʋ wɔɔ nyɩnta bɩ, wɔɔ Yeezuu mim dɩnda kan lannɔ kʋ ŋ y'a so kʋ ma b'ʋ rɔ wɔɔ kɩ. 14Ŋ gʋaa deem k'a tɔ m Lidii, garhuuro hɛɛrɛzaa m, bɩ nyɩnta, an n'a tʋr kam wɔɔ ma. Tɩyatɩɩr kʋ nyɩ m, an nɩ Woso daŋ ʋ. Zuuba a heer gʋ k'an bʋr a ma, an a tʋr ka Pol meerbaa bɩ ma. 15K'a batɛm si bɩ, a mɩŋŋa kan a har gʋɔɔ kɩ bɩ, a a yɛ wɔɔ han, an n'a hɩrɛ, a ʋ: "K'awɔɔ y'a hɔɔn darɛ a ʋ, mɔɔ ɩ zum Zuuba ʋ, k'a bʋr, a bɩ wʋta mɔɔ har ʋ." A n ma wɔɔ ma, wɔɔ n kɔ ʋ yɛ. 16Hindeem ʋ, wɔɔ nɩ tam yaadarɛ bɩncɛ ʋ, lʋpoo n bɩ wɔɔ zɛ ʋ, lɔ m, bʋʋrɔzaa m. A wɔ bɩ kure ɩ busoo karɛ a zuubɔɔ wɔɔ ʋ. 17A n nɩ zum wɔɔ jɛ ʋ, Pol kan wɔɔ kɩ, an nɩ zee darɛ, a ʋ: "Gʋɔɔ nɔɔn duro Woso k'a lɛ da haay zibəənyɩnɔ m. Bʋmbɔrɛ zaa ŋ n'a pa darɛ awɔɔ m." 18A ba a ʋ, ncɩnaaʋ dɔmɩm gʋta nɔ ʋ. Pol n bɩ kɔ, an a bɔ, an a hɩ zinə bɩ m, a ʋ: "Yeezuu Krista tɔ ma, mɔɔ lɛ ka ɩbɩɩ ʋ: bɔ lʋ naa do mɛ ʋ!" Lɛɛm bɩ, a bɔ a mɛ ʋ. 19A zuubɔɔ wɔɔ kʋ ŋ y'a yɩ a busoo bɩ yɩrɛ n a zɛ ra bɩ, ŋ Pol nyasʋ kan Silas kɩ, ŋnɩ ŋ gɩngaata, ŋnɩ ta ŋ nɩ daasɩ ʋ, jɩtannɔ taa. 20Brɔɔ n ŋ gaa, ŋn'aa ŋ hɩnka dʋdɔkənno m, ŋ ʋ: "Gʋɔɔ nɔɔn duro nɩ wɔɔ kʋ naa nyankʋrɛ. Zɩɩfʋrɔ m. 21Ŋ nɩ hɔ k'a bɩr zum wɔɔ Rɔm zannɔ lɛrɔ ʋ bɩ dɩndam." 22Zamaa n wuti nyaa m kan Pol rɔ kɩ. Dʋdɔkənno wɔɔ n lɛ ka, ŋnɩ ŋ huuro bʋmbɔ ŋ ma, ŋnɩ ŋ zɛ madɩɩrɔ m. 23Ŋ zɛ kʋ ŋ y'a ʋ gʋta bɩ, ŋ bɔkarɛ, ŋnɩ ŋ du lɔnnɔcɛ ʋ. Ŋ n lɛ ka lɔnnɔcɛ dɔmazaa b'ʋ kan dɩga ŋ ma mɩŋŋa. 24Gʋaa kʋ ŋ lɛ naa do ka ʋ bɩ, a yɩ ŋ du cɛnɔzaa b'ʋ, an ŋ da gɔ ʋ. 25Dibsir k'a da bɩ, Pol kan Silas kɩ ɩ yaa dam, ŋn'ɩ Woso lɛbɔʋrɛ laa lɔm, lɔnnɔ vantɔɔ wɔɔ n'a tʋr karɛ ŋ ma. 26Tara n nyiŋŋə lɛ deem, a nyiŋŋəre bɩ paŋŋa n cɛ jɩr bɩ yinyi. Cɛ bɩ lɛrɔ wɔɔ haay n gʋngʋ lɛɛm, lɔnnɔ wɔɔ haay baŋŋarɔ wɔɔ n sur pəŋŋə bɩ ma. 27Lɔnnɔcɛ dɔmazaa bɩ n wuti hinceem ma, a lɔnnɔcɛ lɛrɔ wɔɔ yɩ ŋn'ɩ gʋm, a hɔɔn ʋ bɩ lɔnnɔ wɔɔ a si ŋ y'a ʋ. A n a kargʋ gaa ʋ, k'a a mɩŋŋa zɛ m. 28Pol n zee da kan paŋŋa kɩ, a ʋ: "Ɩ bɩ hɔsɩ ba ɩ mɩŋŋa nɩ y. Wɔɔ haay ta ʋ." 29Lɔnnɔcɛ dɔmazaa bɩ n sɛ yɛ, an bra si, an gasʋ, an aa sʋnta Pol kan Silas kɩ taa mɛhinkə m. 30A n ŋ gaa, an bɔ ŋ nɩ garga ra, an n'a hɩrɛ ŋ nɩ, a ʋ: "Gʋɔɔ ra, mɔɔ y'a bam lɔ kʋ m bʋmbɔrɛ yɩ?" 31Ŋ n a nyɩ bɔ nʋ, ŋ ʋ: "Sɩra ka Zuuba Yeezuu ʋ, ɩ bʋmbɔrɛ yɩm, ɩbɩɩ kan ɩ har gʋɔɔ kɩ." 32Ŋ n Zuuba lemim bɩ dɩnda m, kan gʋɔɔ haay kʋ ŋ n'a har ʋ rɔ wɔɔ kɩ. 33Lɔnnɔcɛ dɔmazaa bɩ n ŋ gaa gunuu ʋ b'ʋ lɛɛm, k'a yaa ŋ nyinno sʋrgɔ. Wakatɩ bɩ do ʋ sɔ bɩ, a batɛm si kan a har gʋɔɔ kɩ haay. 34A n ŋ gaa, an ta ŋ nɩ a cɛ ʋ, an hɔbɩrɛ ka ŋ ʋ, an n'a heer nyɔɔm kan a har gʋɔɔ wɔɔ kɩ, k'a sɩra ka Woso ʋ bɩ tɔ ma. 35Dɔ k'a mɛ bɩ, dʋdɔkənno wɔɔ a dɔmazannɔ nyɔɔ kʋ ŋ n'aa a hɩ lɔnnɔcɛ dɔmazaa bɩ m, kan wɔ saa gʋɔɔ wɔɔ ma. 36Lɔnnɔcɛ dɔmazaa bɩ n mim naa do hɩ Pol m, a ʋ: "Dʋdɔkənno wɔɔ nyɔɔ da, ŋ ʋ, ŋnɩ wɔ saa awɔɔ ma. Ncɩnaaʋ bɩ, k'a bɔ a doo kan laafɩɩ kɩ." 37Bɩ Pol a hɩ, a ʋ: "Ŋ y'a ka, ŋnɩ wɔɔ zɛ zamaa bire ʋ, bɩ ŋ n wɔɔ dʋdɔ ka y, wɔɔ kʋ wɔɔ n Rɔm zannɔ, ŋn'a ka, ŋnɩ wɔɔ du lɔnnɔcɛ ʋ. Ŋ n bɔkarɛ, ŋn'a ŋʋam k'a a kʋna, a wɔɔ bɔ. Bɩ bɩ kʋ yɩrɛ y. Ŋ n bʋr a zim, ŋnɩ bɩ wɔɔ bɔ." 38Gʋɔɔ wɔɔ n a wusigə, ŋn'aa naa haay hɩ dʋdɔkənno wɔɔ m, nyibəə n gasʋ ŋ ʋ, kʋ y'a hɩ ŋ nɩ, ŋ ʋ Rɔm zannɔ n a mɩ bɩ minto. 39Ŋ n bʋr, ŋnɩ bɩ sugur yɛ ŋ han, ŋnɩ ŋ bɔ, ŋn'a yɛ ŋ han, kʋ ŋ nɩ bɔ tara bɩ nɔ ʋ. 40Kʋ ŋ bɔ lɔnnɔcɛ ʋ b'ʋ bɩ, Pol kan Silas kɩ ta, ŋn'aa Lidii yɩ, ŋnɩ danyɩnɔ wɔɔ yɩ ŋnɩ ŋ heer ba kookoo, ŋnɩ cem.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\