Zibəəzannɔ Ci 17

1Ŋ bɔ Anfipolis ʋ kan Apolonii kɩ, ŋn'aa lee ku Tesaloniki ʋ. Zɩɩfʋrɔ wɔɔ sokʋmacɛ n nɩ b'ʋ. 2Amb'a tɩr a ba biisi bɩ, Pol ta, an aa ŋ yɩ, an sʋʋra ba kan ŋ kɩ sabaa hinni ʋ, an a ta kʋ rɛ gallɛm kaakʋ, an nɩ Wosoci bɩ 3bɔrɛ ŋ nɩ kʋ zi, a ʋ Krista a ga m, an fɩr yɩ, an ga, an a mɩm bɔ ʋ gəəno bire ʋ. A n n'a hɩrɛ, a ʋ: "Krista kʋ mɔɔ n'a pa darɛ awɔɔ m bɩ, Yeezuu m." 4Zɩɩfʋrɔ gɔsɩnnɔ yɛ, ŋn'a zɛ kʋ ra kan Pol kɩ Silas kɩ, kan grɛkkɩrɔ kʋ ŋ nɩ Woso daŋ ʋ rɔ wɔɔ kɩ gʋta, kan lannɔ tɔzannɔ kɩ gʋta. 5Zɩɩfʋrɔ wuti kan jɩmbaa heerbusu kɩ, ŋnɩ gʋɔɔ nɩbɩɩrɔ gaa zaa bire ʋ, ŋn'a ka tara bɩ gʋɔɔ wɔɔ n yar, ŋnɩ taranɔ bɩ nya kʋ rɛ. Ŋ n ta Zasɔn har ʋ, ŋn'a kam Pol ma kan Silas kɩ, k'a ŋ gaa a ta ŋ nɩ gʋɔɔ wɔɔ taa. 6Kʋ ŋ n ŋ yɩ bɩ, ŋ Zasɔn gaa kan danyɩnɔ gɔsɩnnɔ kɩ, ŋnɩ ta ŋ nɩ dʋdɔkənno taa, ŋn'ɩ zee darɛ, ŋ ʋ: "Gʋɔɔ nɔɔn duro nɩ durnya bɩ dam, ŋnɩ cem ŋnɩ bʋr naa ʋ kɛɛrɛ, 7Zasɔn n ŋ si a har ʋ. Ŋ haay kaanm Rɔm cir lɛ m, ŋ ʋ, cir vanta n ta ʋ, a tɔ m Yeezuu." 8Zeero nɔɔn duro gʋɔɔ wɔɔ da bɔ ʋ, kan dʋdɔkənno wɔɔ kɩ, 9ŋnɩ busoo si Zasɔn kan danyɩnɔ wɔɔ kɩ han, ŋn'a cɩnta, ŋnɩ bɔkarɛ, ŋnɩ wɔ saa ŋ ma. 10Lɛɛm bɩ, danyɩnɔ wɔɔ a ka Pol kan Silas kɩ n cem kan Beree kʋ kɩ gunuu ʋ. Kʋ ŋ lee ku bɩ, ŋ ta zɩɩfʋrɔ sokʋmacɛ ʋ. 11Zɩɩfʋrɔ kʋ ŋ nɩ b'ʋ rɔ wɔɔ mɩŋŋa, an lɛ da Tesaloniki zannɔ wɔɔ ra. Ŋ lemim bɩ si kan a heer kɩ haay. Dɔmɩm haay, ŋ yɩ dɩgam Wosoci b'ʋ, k'a dɩga a hɔ kʋ ŋ n'a hɩm bɩ sɩra m gɛ. 12Gʋta a ba sɩrakarɛzannɔ ŋ bire ʋ kan grɛkkɩ lannɔ tɔzannɔ kɩ, gʋɔɔyaarɔ kɩ gʋta. 13Tesaloniki zɩɩfʋrɔ wɔɔ kʋ ŋ y'a ma, ŋ ʋ, Pol ɩ Beree ʋ an nɩ Woso lemim pa dam bɩ, ŋ lee ku b'ʋ, k'a a ya, a gʋɔɔ nyʋnnyɔɔta. 14Danyɩnɔ wɔɔ n a ba zɔɔ, ŋnɩ Pol da zaa ra an ta kan higʋta bɩ lɛ ra kɩ, bɩ ma bɩ, Silas kan Timote kɩ gɔɔta b'ʋ. 15Gʋɔɔ kʋ ŋ Pol da zaa ʋ rɔ wɔɔ a gaa ŋnɩ ta m Atɛnnɩ ʋ, ŋn'a wusigə kan Pol lɛ kɩ, kʋ Silas kan Timote kɩ n a jɩ sa zɔɔ-zɔɔ. 16Pol k'a nɩ dɔrɛ ŋ ma Atɛnnɩ ʋ bɩ, a heer a zar kan wosobaawɔnnɔ kʋ ŋ nɩ tara bɩ nɔ ʋ, ŋnɩ ŋ daŋ ʋ rɔ wɔɔ kɩ minto. 17A n gasʋ sokʋmacɛ deem ʋ, an nɩ meer bam kan zɩɩfʋrɔ wɔɔ kɩ, kan gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ Woso daŋ ʋ rɔ wɔɔ kɩ, dɔmɩm haay daasɩrɔ ʋ, a y'a bam kan gʋaa haay k'a nɩ zɛm bɩ kɩ. 18Hɔɔnkamazannɔ, Epikiriyɛɛnrɔ kan Stoyisɛɛnrɔ kɩ, nyɩnta b'ʋ ŋn'ɩ sʋʋra bam kan kɩ. Gɔsɩnnɔ n'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Para-paradarɛzaa naa do ʋ lɔ?" Gɔsɩnnɔ ʋ: "Wosoro daarɔ an nɩ ŋ pa darɛ!" Kʋ sɩra nɩ, Pol ɩ Yeezuu pa dam, kan a mɩmbɔʋrɛ kɩ. 19Ŋ n a nyasʋ k'a ta m ci kʋ n n'a birm Arewopaazɩ bɩ mim ʋ. Ŋ n a hɩ, ŋ ʋ: "Ɩbɩɩ ɩ da ma, ɩ karɩnda daa k'ɩbɩɩ n'a bam naa jɩ dɩnda wɔɔ n na? 20Bala, ɩbɩɩ ɩ minno daarɔ dɩndam wɔɔ m, bɩ y'a ka wɔɔ lɛ n taa k'ʋ ŋ jɩ dɔ." 21Atɛnnɩ zannɔ wɔɔ kan saanarɔ kɩ bɩr hɔsɩ bam, kʋ minno daarɔ dɩndarɛ kan a tʋr ka ma kɩ bɛɛ y. 22Pol n jɩm brama Arewopaazɩ ʋ b'ʋ, a ʋ: "Atɛnnɩ zannɔ, dɩga kʋ mɔɔ nawʋm awɔɔ ma naa, sɩrakarɛzannɔ gʋtɔɔ n'awɔɔ m. 23Kʋ mɔɔ m da awɔɔ kʋ bɩ zi bɩ, hɔ haay k'a n'awɔɔ yaadarɛ mɔr bɩ, mɔɔ yɩ. Mɔɔ yɩ, n n a gʋrsɩra ba mannɩduu niŋŋə ma ncɩnaaʋ: 'Woso kʋ gʋaa n a dɔ minto.' Hɔ k'awɔɔ n'a daŋ ʋ, b'awɔɔ n a dɔ bɩ, bɩ mɔɔ bʋr kʋ m b'a pa da awɔɔ m naa. 24Woso k'a durnya da, kan hɔ haay k'a n'a nɔ ʋ bɩ kɩ, a m brama kan tara kɩ Zuuba. A bɩr gasʋm wosocɛrɔ kʋ gʋɔɔ a dɔ a wɔ m nɔ wɔɔ nɔ ʋ y. 25Hɔsɩ zibəə ba ma y. A bɩr a kam ma kʋ gʋaa n a da a han hɔ niŋŋə ma y. Bala, a n nɩ mɩsɩrbaa, hoonsi, kan hɔ haay kɩ kam gʋaa haay ʋ. 26K'an gʋaa deem mɛ kɩ, a do haay da kʋ ŋ nɩ bɩr tara burə lɛɛ haay ʋ. A dɔmɩnnɔ bɔ kʋ zi gʋɔɔ minto, kan ŋ tararɔ jirə kɩ, 27kʋ ŋ n'a da ma, ŋn'a wɔ dɩnda, ŋn'a ka Woso ma, gɛɛ ŋ y'a yɩm gɛ, an bɔkarɛ a bɩ laatʋ wɔɔ gʋaa biyəə ma y. 28Bala, A mɩŋŋa zi wɔɔ mɩsɩrbaa n ta ʋ, ʋ nɩ tarɛ, ʋ nɩ meeyaa m. Amba awɔɔ gʋrsɩrabənno gɔsɩnnɔ a hɩ bɩ m: 'A dogʋɔɔ m wɔɔ m.' 29Kʋ Woso dogʋɔɔ m wɔɔ m bɩ, wɔɔ n ʋ ga m, ʋ ʋ hɔɔn da, ʋ ʋ, Woso bɩ sarma nɩ, gɛɛ wanzurfu, gɛɛ jaa kʋ gʋaa a banka, an a bɔ ʋ a hɔɔn ʋ bɩ nɩ y. 30Bɩ, Woso n a ya, an nɩ dɩgam dɔmɩm kʋ gʋɔɔ wɔɔ nɩ badɔ nɔ ʋ bɩ ma y. A y'a hɩrɛ ŋ nɩ kɛɛrɛ, kʋ ŋ haay n a bɔ a mimbʋnyaarɔ ʋ bɩncɛ haay ʋ. 31A dɔmɩm deem bɔ ʋ, an a cɩnta, kʋ gʋaa k'a bɔ ʋ bɩ n bɩ durnya dʋdɔ ka kan sɩra kɩ. Bɩ, a a kasɛtɩ hɩnka gʋɔɔ haay m, an a mɩm bɔ ʋ gəəno bire ʋ." 32Gəəno mɩmbɔʋrɛ mim kʋ ŋ b'a ma bɩ, gɔsɩnnɔ ɩ yaa wʋm Pol ma, niŋŋoo n n'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "K'ʋ mim naa do minto m, wɔɔ y'ʋ yarɛ, ʋ tʋr ka ɩbɩɩ ma dɔmɩm vanta ʋ." 33A yɩ ncɩnaaʋ, Pol n a gʋ ŋ ma. 34Gɔsɩnnɔ n bɔkarɛ, ŋnɩ yɛ a meerbaa bɩ ma, ŋn'a ba sɩrakarɛzannɔ. Arewopaazɩzaa Denii nyɩnta ʋ, kan lʋ deem kʋ n n'a birm Damariisi bɩ kɩ, kan gɔsɩnnɔ kɩ sɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\