Zibəəzannɔ Ci 18

1Bɩ jɛ ʋ bɩ, Pol a hʋr Atɛnnɩ ʋ, an ta Korɛntɩ ʋ. 2B'ʋ bɩ, a zɩɩfʋ deem zɛ ʋ, a tɔ m Akilas. Pɔn kʋ gʋaa m, an a to Italii ʋ lɛɛm an bʋr kan a lʋ Prisil kɩ. Kʋ sɩra nɩ, cir Kloodɩ lɛ ka, kʋ zɩɩfʋrɔ haay n bɔ Rɔm ʋ. Pol n kʋ ma kan ŋ kɩ, 3bɩ, kʋ wɔzibəə deem ŋ n'a bam bɩ, (zappabaa m,) a zer ŋ har ʋ, ŋn'ɩ zi bɩ bam kan kʋ kɩ. Huucɛrɔ pɛɛrarɔ ŋn'ɩ ŋ barɛ. 4Sabaa hinni haay, a ɩ karɩnda dɩndam zɩɩfʋrɔ sokʋmacɛ b'ʋ, an n'a tɔŋ ʋ kan zɩɩfʋrɔ wɔɔ kɩ grɛkkɩrɔ wɔɔ kɩ, kʋ ŋ n'a si. 5Silas kan Timote kɩ kʋ ŋ y'a to Masedʋan ʋ, ŋnɩ lee ku bɩ, ŋ bɩ dɩga a Pol ɩ karɩnda bam, an n'a hɩm zɩɩfʋrɔ wɔɔ m, a ʋ Krista bɩ, Yeezuu m. 6Zɩɩfʋrɔ wɔɔ bɩsɩ ka kan Pol kɩ, ŋnɩ meerbaa bʋnyaa ba. Pol n a huuro zɛ fər, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "K'awɔɔ n bʋmbɔrɛ yɩ, a taar y'awɔɔ mim ʋ. Mɔɔ mim bɛɛ m bɩ dɔ y. Naa ma kɛɛrɛ bɩ, ta mɔɔ nawʋm do vantɔɔ zi." 7A n a hʋr bɩncɛ bɩ do ʋ, an ta gʋaa kʋ n n'a birm Titiyus Zistus bɩ har ʋ. Woso daʋrɛzaa m, a har bɩ n jɩnjɛɛm sokʋmacɛ bɩ ma. 8Krispus k'a m sokʋmacɛ bɩ cir b'a ba sɩrakarɛzaa kan a har gʋɔɔ kɩ haay. Korɛntɩ zannɔ gʋtɔɔ, kʋ ŋ n'a tʋr kam Pol ma rɔ wɔɔ, a ba sɩrakarɛzannɔ sɔ, ŋnɩ batɛm si. 9Gum deem ʋ, Zuuba a hɩ Pol m, a hɔhɩnkarɛ nɔ ʋ, a ʋ: "Ɩ da bɩ bɔ ʋ y, ɩ bɩr a hɩm, ɩ bɩ zɛ pi y. 10Kʋ sɩra nɩ, mɔɔ ɩ kan ɩbɩɩ kɩ, bɩ gʋaa ba ʋ, an n'ɩbɩɩ nyasʋm k'a fɩr ka ɩ ma y, bala, mɔɔ gʋɔɔ ta ʋ gʋta tara naa do nɔ ʋ." 11Pol dɔɔraa ba b'ʋ deem kan a kur kɩ, an nɩ Woso lemim dɩndarɛ ŋ bire ʋ. 12Dɔmɩm kʋ Galɩyɔn nyɩnta ʋ Akayii tara lɛɛzaa bɩ, zɩɩfʋrɔ wɔɔ a lɛ ba deem, ŋnɩ wuti jɩmbaa m kan Pol kɩ, ŋn'a gaa, ŋnɩ ta m Galɩyɔn dʋdɔkarɛ bɩncɛ ʋ, ŋn'a hɩrɛ, ŋ ʋ: 13"Gʋaa naa do, karɩnda an n'a bam gʋɔɔ m, a ʋ, gʋɔɔ n yaa da Woso m kan yaadarɛ k'a n a gaakʋmba kan wɔɔ lɛrɔ kɩ." 14Pol ʋ k'a nyɩ bɔ ʋ, Galɩyɔn n a nyɩ bɔ zɩɩfʋrɔ wɔɔ nʋ, a ʋ: "Zɩɩfʋrɔ ra, kʋ zi niŋŋə a ba a bɩ tɩrga, gɛɛ zibəə bʋnyaa a ba, mɔɔ yɩ m tʋr karɛ awɔɔ ma, bala, a a yɔ. 15Bɩ, k'awɔɔ bɩsɩ bɩ karɛ bɩ, meerbaa m, gɛɛ tɔrɔ m, gɛɛ awɔɔ mɩŋŋɔɔ lɛrɔ m bɩ, pakra a ba awɔɔ m. Mɔɔ lɛ baa kʋ m nyɩnta minno nɔɔn duro dʋdɔkər y." 16A n la ŋ la dʋdɔkarɛ bɩncɛ ʋ b'ʋ. 17Ŋ haay n Sɔstɛn, sokʋmacɛ cir bɩ nyasʋ, ŋn'a zɛ dʋdɔkarɛ bɩncɛ ʋ b'ʋ, bɩ, Galɩyɔn n a war hɔbaa naa do ma y. 18Pol a ya, an maasɩrɛ ba Korɛntɩ ʋ. Bɩ jɛ ʋ bɩ, a a gʋ danyɩnɔ wɔɔ ma, an da kɔɔlʋʋ ʋ, k'a ta Siirii ʋ. Akilas kan Prisil kɩ zu kʋ ʋ kan kɩ. Pol a mim zɩnzɛra Sɛnkrɛs ʋ, bala, a ler bɔ Woso m. 19Ŋ lee ku Efɛɛzɩ ʋ. B'ʋ bɩ, Pol a gʋ a zukuuzannɔ wɔɔ ma. A ta, an aa gasʋ zɩɩfʋrɔ sokʋmacɛ ʋ b'ʋ, an nɩ bɩsɩ kam kan ŋ kɩ. 20Brɔɔ n a yɛ han kan a dɔmɩm bɩ zu ra, an a gu, 21an a gʋ ŋ ma, an n'a hɩrɛ, a ʋ: "Mɔɔ zɛm bɩ bʋr awɔɔ zi dɔmɩm niŋŋə ʋ, kʋ Woso yɛ." A n da kɔɔlʋʋ ʋ, Efɛɛzɩ ʋ. 22K'a lee ku Sezaree ʋ an bɔ kɔɔlʋʋ b'ʋ bɩ, a cem an ta Zerizalɛm ʋ, an aa yaa da danyɩnɔ wɔɔ m, an cem an ta Antɩyɔs ʋ, 23an aa maasɩrɛ ba b'ʋ poore. A n cem, an ta Galasii kan Frizii kɩ gʋrgarɔ haay ʋ, an nɩ karɩndanyɩnɔ wɔɔ haay heer bam kookoo. 24Zɩɩfʋ deem kʋ n n'a birm Apolɔs, an yɩ Alɛsandrii ʋ bɩ lee ku Efɛɛzɩ ʋ. Hɔɔn zaa m, an mim dɔ. A n Wosoci bɩ dɔ sɔ. 25Zuuba zaa b'a dɩnda zʋr-zʋr, a y'a pa darɛ kan a heer kɩ haay, an nɩ karɩnda dɩndam gʋɔɔ m, an nɩ hɔ haay k'a ba Yeezuu minto bɩ dɩndam, an nɩ zure a zaa ʋ. Bɩ, batɛm kʋ Zaan nyɩnta an a kam b'a dɔ bala. 26A n nɩ meer bam kan wɩsɩrabaa kɩ sokʋmacɛ ʋ b'ʋ. Prisil kan Akilas kɩ kʋ ŋ y'a meerbaa ma bɩ, ŋ y'a gaa, ŋnɩ Woso zaa bɩ dɩnda m zʋr-zʋr, ŋn'a paŋŋa da ra. 27K'a nyɩnta, an n'a ŋʋam k'a ta Akayii ʋ bɩ, danyɩnɔ wɔɔ ʋ: A a ga m. Ŋ n ci ba karɩndanyɩnɔ wɔɔ ma, kʋ ŋ n'a si mɩŋŋa. K'a lee ku b'ʋ bɩ, a daahan gʋta ka gɔsɩnnɔ ʋ, gʋɔɔ kʋ Woso barka minto ŋ sɩra ka Yeezuu ʋ rɔ wɔɔ. 28Bala, a meerbaa bɩ paŋŋa bʋr zɩɩfʋrɔ wɔɔ ra gʋɔɔ wɔɔ bire ʋ, a ɩ Wosoci bɩ jɩ hɩrɛ ŋ nɩ sɩrɩɩ-sɩrɩɩ, a ʋ: Krista bɩ, Yeezuu m.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\