Zibəəzannɔ Ci 19

1Dɔmɩm kʋ Apolɔs nyɩnta ʋ Korɛntɩ ʋ bɩ, Pol bɔ kʋ bɩ gʋrgarɔ kʋ ŋ nɩ cigaarɔ wɔɔ ʋ, an ta Efɛɛzɩ ʋ, an karɩndanyɩnɔ gɔsɩnnɔ yɩ b'ʋ, 2an ŋ lar, a ʋ: "K'awɔɔ a ba sɩrakarɛzannɔ bɩ, awɔɔ Sɛnt-Ɛspri si ra?" Ŋ n a nyɩ bɔ ʋ, ŋ ʋ: "Wɔɔ n Sɛnt-Ɛspri mim ma cɩna y." 3Pol n laaka da, a ʋ: "Batɛm kara awɔɔ si kɛɛrɛ?" Ŋ n a nyɩ bɔ ʋ, ŋ ʋ: "Zaan batɛm bɩ m." 4Pol n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Zaan nyɩnta, an nɩ heerlʋrlɛ batɛm kam, an n'a hɩm gʋɔɔ m kʋ ŋ nɩ sɩra ka gʋaa k'a nɩ zɛm bɩ bʋr awɔɔ jɛ ʋ b'ʋ. A lɛ taa k'a hɩ, a ʋ: Yeezuu." 5Kʋ ŋ naa ma bɩ, ŋ batɛm si Zuuba Yeezuu tɔ ma. 6Pol n a wɔrɔ ka ŋ la, Sɛnt-Ɛspri n zer ŋ la, ŋn'ɩ meer bam leminno vantɔɔ m, ŋn'ɩ Woso lɛ si ŋn'ɩ som la. 7Gʋɔɔ kʋ ŋ nyɩnta b'ʋ rɔ wɔɔ lɛ a zɔ bueerehɩɩya ma. 8Pol tɩr ta sokʋmacɛ ʋ, an bɩr Woso cirbəə bɩ mim dɩndam kan wɩsɩrabaa kɩ, an ta an mom kaakʋ ku. Kʋ gʋɔɔ kʋ ŋ n'a tʋr kam nɔ wɔɔ n a si sɩra. 9Gɔsɩnnɔ kʋ ŋ heer ka, ŋ bɩr yɛm k'a si bɩ, ŋ nyɩnta, ŋn'ɩ Yeezuu zaa bɩ sʋnsɔ wʋm gʋɔɔ bire ʋ. Pol n bɔ ŋ bire ʋ, an karɩndanyɩnɔ wɔɔ gaa a hɔ, an ta ŋ nɩ Tiranɔsɩ karɩndacɛ ʋ, an nɩ hɔ dɩndarɛ ŋ nɩ dɔmɩm haay. 10A ba a ʋ ncɩnaaʋ an ta, an dɔɔraa hɩɩya ku, bɩ minto y'a ka Azii zannɔ, zɩɩfʋrɔ, kan grɛkkɩrɔ kɩ n a ku, ŋnɩ Zuuba lemim bɩ ma. 11Woso n nɩ hoserlo kʋ ŋ lɔɔ ba ʋ bam kan Pol kɩ. 12Baa kʋ n pɛɛra gɛɛ huu a nɔ a mɛ ma, n a nɔ yaabazannɔ ma, ŋ yɩ laafɩɩ yɩrɛ, zinəro wɔɔ nɩ bɔrɛ ŋ mɛ ʋ. 13Zɩɩfʋrɔ gʋɔɔ n ta ʋ ŋnɩ bɩmbɩrm, ŋn'a dam ma, ŋn'ɩ lam zinəro ra. Hindeem ʋ ŋ n'a ŋʋa k'a la zinəro ra gʋɔɔ mɛ ʋ Zuuba Yeezuu tɔ m. Ŋ n'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Mɔɔ y'a hɩrɛ awɔɔ m Yeezuu kʋ Pol n n'a pa dam bɩ tɔ ma, k'a bɔ!" 14Zɩɩfʋrɔ wosocɛmannɩbər jɩtaarɛ deem kʋ n n'a birm Seva b'ɩ nyɩnɔ m saanhɩna, ŋn'ɩ zibəə naa do barɛ. 15Zinə n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Mɔɔ Yeezuu dɔ, kʋ nka m Pol m, mɔɔ dɔ. B'awɔɔ, nkɔɔ n'awɔɔ nɩ?" 16Gʋaa kʋ zinə n a mɛ ʋ bɩ n der ŋ ma haay, an a da ŋ ma, an fɩr ka ŋ ma, ŋnɩ bra si, ŋnɩ bɔ har ʋ b'ʋ dɩgɩ, kan nyinno kɩ. 17Efɛɛzɩ kʋ jilli, zɩɩfʋrɔ kan grɛkkɩrɔ kɩ kʋ ŋ nɩ b'ʋ rɔ wɔɔ haay mim naa do ma. Nyibəə n gasʋ ŋ haay ʋ, ŋn'a lɛ bɔ Zuuba Yeezuu tɔ ʋ. 18Gʋɔɔ kʋ ŋ sɩra ka ʋ rɔ wɔɔ barla, gʋta bʋr, ŋn'a leer busu brama, ŋn'a minno bɔrɛ a lɛ ma. 19Gʋɔɔ gʋta kʋ ŋ gɔɔta, ŋn'a mɩŋŋa ka wɔkure ʋ rɔ wɔɔ a ciro wɔɔ gʋr, ŋnɩ bɩ ŋ so kʋ ra, ŋnɩ sɛ nya ŋ ʋ, gʋaa haay taa. Ciro wɔɔ haay kʋ ŋ y'a busoo lɛ zɛ bɩ, a wanzurfu busoo ma waa busoor. 20Ncɩnaaʋ bɩ, kan Zuuba paŋŋa kɩ, lemim bɩ nɩ tam lɛɛ, a paŋŋa n'a dam la. 21Minno nɔɔn duro kʋ ŋ cem bɩ, Pol a cɩnta a hɔɔn ʋ, k'a bɔ Masedʋan ʋ kan Akayii kɩ ʋ, a ta Zerizalɛm ʋ. A n n'a hɩrɛ, a ʋ: "K'a lee ku b'ʋ, k'a cem a ta Rɔm ʋ." 22A a daahanzannɔ hɩɩyɔɔ Timote kan Erastɩ kɩ nyɔɔ Masedʋan ʋ, a mɩŋŋa n gɔɔta Azii ʋ an maasɩrɛ ba poore. 23Dɔmɩm bɩ do ʋ, nyaarɔ gʋtɔɔ bɩ wuti ŋnɩ ba Zuuba zaa bɩ minto. 24Nyɔkka deem n nɩ b'ʋ a tɔ m Demetrus, an nɩ Artemis yaadarɛcɛ nyʋgɔrɔ bam wanzurfu m kan nyɔkkarɔ vantɔɔ kɩ, ŋn'ɩ busoo yɩm gʋta. 25A nyɔkkarɔ wɔɔ duro so kʋ ma kan tar deem zibəəzannɔ kɩ, a ʋ: "M gʋaasɩbɔɔ, awɔɔ dɔ a ʋ, wɔɔ wɔzibəə naa do nɩ hɔbɩrɛ kam wɔɔ ʋ. 26B'awɔɔ yɩ, an n'a mam: Efɛɛzɩ nɔ bɛɛ m bala y, Azii ʋ haay Pol naa do n'a dɩndam gʋɔɔ haay m, a ʋ, wosoro kʋ wɔɔ nɩ ŋ barɛ ʋ wɔ m nɔɔn duro, wosoro bɛɛ y. Gʋɔɔ gʋta ŋn'ɩ zure a hɔ b'ʋ. 27Wɔɔ zibəə bɩ zarlɛ minto bɩ bɛɛ wɔɔ nɩ nyi bam nɩ bala y, wɔɔ wosolʋ gʋta Artemis cɛ bɩ bɔʋrɛ m. Bala, Artemis kʋ Azii zannɔ kan durnya naa haay kɩ n'a daŋ ʋ bɩ, a bɩ daʋrɛ yɩm dɔ y." 28Kʋ ŋ naa ma bɩ, ŋ heer busu, ŋnɩ zee da, ŋn'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Efɛɛzɩ zannɔ Artemis n gʋta!" 29Mim naa do a kərgu kʋnɔ bɩ haay ra, an a zɛ kʋ ma, ŋnɩ bra si, ŋnɩ ta sarbarɛ bɩncɛ ʋ b'ʋ, ŋnɩ Masedʋan zannɔ Gayus kan Aristarkɩ kɩ kʋ ŋ nɩ Pol zukuuzannɔ wɔɔ nyasʋ, ŋnɩ ta ŋ nɩ. 30Pol n a cɩnta, k'a ta sokʋma bɩ bɩncɛ ʋ. Bɩ, karɩndanyɩnɔ wɔɔ n a to an ta y. 31Azii cinno gɔsɩnnɔ k'a gʋaasɩbɔɔ m nɔ wɔɔ nyɔɔ da kʋ n n'a hɩ m, ŋ ʋ: a b'a ka a mim ma, a ʋ, ta a ʋ sarbarɛ bɩncɛ ʋ b'ʋ y. 32Lɛɛ bɩ n a ba bʋrgʋ. Gʋaa biyəə n'a hɔɔnhɔ hɩm, tatʋr ŋ n'a bam bala, gʋɔɔ gʋta n a dɔ kʋ bɔ minto m, a a so kʋ ma y. 33Gʋɔɔ ɩ nyɩnta sokʋma bɩ bire ʋ, ŋnɩ mim bɩ dɩnda Alɛsandɩr kʋ zɩɩfʋrɔ wɔɔ a bɔ ʋ n a ka lɛɛ bɩ m. Alɛsandɩr n a wɔ busu, k'a meer ba kan zamaa bɩ kɩ. 34Kʋ ŋ y'a dɔ, ŋ ʋ zɩɩfʋ m bɩ, ŋ haay a lɛ ba deem, ŋn'ɩ zee dam. Ŋ zee bɩ darɛ wakatɩ hɩɩya ku. Ŋ ʋ: "Efɛɛzɩ zannɔ Artemis n gʋta!" 35Gʋrsɩrabər b'a gu an a da ma, an gʋɔɔ wɔɔ da bar ʋ, a ʋ: "Efɛɛzɩ zannɔ, gʋaa ta ʋ, a n a dɔ, a ʋ, Efɛɛzɩ kʋ zannɔ nɩ dɔm Artemis gʋta cɛ bɩ ma, kan a jaa k'a a to brama an a da bɩ kɩ ra? 36Kʋ ŋ n bɩsɩ ka hɔ naa do ma bɩ, a a ga m, awɔɔ m bʋr a ma, a b'a ka, a ba zɔɔ-zɔɔ y. 37Awɔɔ bʋr gʋɔɔ m naa ʋ, ŋ n mim zu ʋ wɔɔ wosolʋ bɩ ma y, ŋ n a sʋnsɔ wʋ sɔ y. 38Kʋ Demetrus kan zibənno wɔɔ kɩ ɩ mim m kan gʋaa kɩ, dʋdɔkarɛ dɔmɩm ta ʋ. Taralɛɛzannɔ ta ʋ. K'a ta kʋ m dʋdɔkarɛ bɩncɛ ʋ. 39Kʋ minno gɔsɩnnɔ ta ʋ kʋ kʋ bɩ gʋɔɔ a so kʋ ma, ŋ dɩgam minno wɔɔ duro ma. 40Her naa, mim b'a da ma, an yɩ bʋnyaa kan wɔɔ kɩ. Bala, n y'a da ma, n nɩ mim ka wɔɔ ra sokʋma naa do minto. Sokʋma naa do jɩ ba ʋ y, kʋ n wɔɔ lar wɔɔ bɩ hɔsɩ yɩm ʋ a hɩ y." 41Bɩ, naa k'a hɩ bɩ, a gʋɔɔ wɔɔ da zaa ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\