Zibəəzannɔ Ci 2

1Pantɩkɔtɩ dɔmɩm k'a ku bɩ, ŋ nyɩnta ŋn'a so kʋ ma haay bɩncɛ deem ʋ. 2Lɛɛm bɩ, ŋ bʋgʋr ma am hɩnhɛr gʋta hɔ bɩ m, an a to brama, an bɩ har kʋ ŋ nɩ ta ʋ bɩ han haay. 3Ŋ n hɔ yɩ an bɔ kʋ ʋ kan sɛ nɛɛm kɩ, an a jinjir, an a cɩnta gʋaa biyəə mim ʋ. 4Sɛnt-Ɛspri nɩ ŋ haay han, ŋn'a sɩŋŋɩda sa, ŋn'ɩ lemim vantɔɔ hɩm amba Sɛnt-Ɛspri a ka ŋ ʋ kʋ ŋ n'a hɩ bɩ m. 5Bala, zɩɩfʋrɔ wosohɔɔnhɔbarɛzannɔ y'a to durnya kʋrɔ haay ʋ, ŋnɩ bʋr, ŋn'ɩ Zerizalɛm ʋ. 6Bʋgʋr bɩ k'a ba bɩ, zamaa b'a so kʋ ma, bɩ, ŋ zɛ kədə, bala, gʋaa biyəə nyɩnta an nɩ ŋ mam, ŋn'ɩ meer barɛ a do lemim m. 7Hɔ k'a nɩ bam b'a ka ŋnɩ zɛ kədə, gʋaa biyəə n a lɛ gu, ŋn'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Gʋɔɔ nɔɔn duro haay kʋ ŋ nɩ meer bam naa, Galilee gʋɔɔ bɛɛ ra? 8Bɩ, a ba a ʋ lɔ, wɔɔ gʋaa biyəə nɩ ŋ marɛ a do lemim nɩ? 9Partɩ zannɔ kan Mɛɛdɩ zannɔ kɩ, Elamitɩ kan Mezopotamii zannɔ kɩ, Zidee zannɔ kan Kapadɔs zannɔ kɩ, Pɔn zannɔ kan Azii zannɔ kɩ, 10Frizii zannɔ kan Panfilii zannɔ kɩ, Eziptɩ zannɔ kan Libii Sirɛnnɩ zannɔ kɩ, kan Rɔm zannɔ kʋ ŋ nɩ naa ʋ rɔ wɔɔ kɩ. 11Wɔɔ kʋ wɔɔ m Zɩɩfʋrɔ, kan do vantɔɔ gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ zum zɩɩfʋrɔ wɔɔ lɛrɔ wɔɔ rɔ wɔɔ kɩ, Krɛtɩ zannɔ kan Araabɩrɔ kɩ, wɔɔ y'a mam, ŋn'a lɛ bɔm Woso zibəə mɩŋŋa b'ʋ, wɔɔ do lemim m." 12Mim naa do k'a ba bɩ cem ŋ han haay, ŋn'ɩ bɩsɩ kam kʋ ma, ŋn'a hɩm kʋ m, ŋ ʋ: "Naa lɛ taa k'a hɩ a ʋ lɔ?" 13Gɔsɩnnɔ nyɩnta ŋn'ɩ yaa wʋrɛ ŋ ma, ŋ ʋ: "Bɛɛ yɩ ŋ ka." 14Pɩyɛɛr n wuti meerbaa m bueeredeenno kʋ ŋ nyɩnta b'ʋ rɔ wɔɔ bire ʋ, an n'a hɩrɛ ncɩnaaʋ: "Zidee zannɔ, kan awɔɔ haay k'a nɩ Zerizalɛm nɔ ʋ naa ʋ rɔ wɔɔ kɩ, k'a hɔ k'a nɩ bam bɩ jɩ ma mɩŋŋa, k'a tʋr gʋ mɔɔ meerbaa bɩ ma. 15Ayy•••, gʋɔɔ nɔɔn duro n bɛɛ mi amba awɔɔ n'a hɔɔn dam ma bɩ nɩ y. Dɔ k'a mɛ naa, wakatɩ kaakʋ wɔɔ n ta ma cɩna. 16Bɩ naa do naa, hɔ kʋ wosolɛsinnɩsorazaa Zowɛl a hɩ bɩ n naa: 17Ba hɔ kʋ Woso a hɩ bɩ n na: Dɔmɩnnɔ jɛzannɔ nɔ ʋ, mɔɔ yɩ m Sɛnt-Ɛspri zerm gʋaa haay mim ʋ, awɔɔ gʋɔɔ yaarɔ kan lannɔ kɩ Woso lɛ sire ŋnɩ so ra, awɔɔ gʋɔɔ pooro hɔhɩnkarɛrɔ yɩm, awɔɔ gʋɔɔ gusinno hɔɔ yɩrɛ nɩnnarɛrɔ nɔ ʋ. 18Sɩra m, dɔmɩnnɔ wɔɔ duro nɔ ʋ, yaarɔ kan lannɔ kʋ ŋ nɩ mɔɔ zi bam nɔ wɔɔ, mɔɔ yɩ m Sɛnt-Ɛspri bɩ zerle ŋ la, ŋn'ɩ Woso lɛ si ŋnɩ so ra. 19Mɔɔ hɔɔ gʋtɔɔ bam brama, m makrarɔ ba tara burə ʋ naa ʋ, ma kan sɛ kɩ, siŋŋə kɩ nyɩntaŋ ʋ. 20Woso gure y'a lʋrm an a ba am monsigə hɔ bɩ m, mom n a lʋr am ma hɔ bɩ m, kʋ Zuuba dɔmɩm gʋta kan a cirbəə kɩ bɩ n bɔkarɛ, an lee ku. 21Bɩ, gʋaa k'a nɩ Zuuba birm yaadarɛ nɔ ʋ bɩ n nɩ bʋmbɔrɛ yɩm." 22"Israyɛl zannɔ, k'a tʋr ka mɔɔ meerbaarɔ nɔɔn duro ma: Amba awɔɔ dɔ bɩ nɩ, Nazarɛtɩ Yeezuu bɩ, gʋaa bɩ do Woso a kasɛtɩ ka ʋ awɔɔ zi, an nɩ hoserlo bam, kan hɔ k'awɔɔ n a yɩ cɩna bɩ kɩ, kan makrarɔ kɩ awɔɔ bire ʋ. 23Gʋaa bɩ do, awɔɔ nyasʋ a da gʋɔɔ bʋnyaarɔ wɔ ʋ, ŋn'a wɔ gɔdarkʋra ma, amba Woso lɛɛ ka an a cɩnta a zim a hɔdɔrɛ nɔ ʋ k'an ba bɩ m. 24Bɩ, Woso a mɩm bɔ ʋ, an a bʋmbɔ zɛ kaʋdabaa ma, bala, zɛ b'a dam ma an gɔɔta m a cirbəə nɔ ʋ y. 25Sɩra m, Davɩd a hɩ a minto, a ʋ: Mɔɔ ɩ Zuuba yɩrɛ m lɛɛ dɔmɩm haay, bala, a ɩ mɔɔ bɩsɩ ra, kʋ mɔɔ bɩ m da ma, m m do y. 26Mɔɔ heer nyɔɔ sɔ, mɔɔ nɛɛm nɩ heernyɩnta laa lɔm, mɔɔ mɛ nɩ mɛnyɔɔ dam taaheerlɛ nɔ ʋ an lɛ da. 27Bala, mɔɔ dɔ ɩbɩɩ bɩ mɔɔ nyi to m gəəno bɩncɛ ʋ y. Ɩbɩɩ gʋaa paan••• m mɔɔ m, ɩ bɩ mɔɔ tore m vɔn y. 28Ɩbɩɩ mɩsɩrbaa zaa hɩnka mɔɔ m, ɩbɩɩ y'a kam mɔɔ m heernyɔɔ yɩ ɩ zi." 29"M danyɩnɔ, zaa ta ʋ kʋ m a hɩ kan heerkoodəbaa kɩ, m a bɔ kʋ zi: Wɔɔ yaaba Davɩd ga, n n a bir, a yaa gɔɔta an nɩ wɔɔ zi naa ʋ her. 30B'a nyɩnta wosolɛsinnɩsorazaa, an a dɔ, a ʋ: Woso a wer si m, a do gʋaa bɔrɛ, an nyɩnta a cirbəəduu ra. 31A lɛɛ ka an Krista mɩmbɔʋrɛ bɩ yɩ, bɩ, a minto y'a ka an a hɩ, a ʋ: N n a to gəəno bɩncɛ ʋ y, b'a mɛsim n vɔnrɛ dɔ y. 32Woso Yeezuu bɩ do mɩm bɔ ʋ, wɔɔ haay, a kasɛtɩzannɔ m wɔɔ m. 33Woso a busu a bɩsɩ ʋ a lɛbɔʋrɛ nɔ ʋ. Sɛnt-Ɛspri k'a Zɩ a ler bɔm bɩ, a a yɩ, an a jir, amba awɔɔ n'a yɩm, an n'a mam sɔ bɩ m. 34Bala, Davɩd k'an der paan••• arzana ʋ bɩ, a a hɩ mɩŋŋa, a ʋ: Zuuba Woso a hɩ mɔɔ Zuuba m: nyɩnta mɔɔ bɩsɩ ʋ 35an ta an dɔmɩm kʋ mɔɔ n n'ɩbɩɩ jɩnnɔ wɔɔ bam ɩ gankarahɔ bɩ ku." 36"Kʋ Israyɛl do haay n a dɔ mɩŋŋa: Yeezuu niŋŋə k'awɔɔ wɔ gɔ ma bɩ, bɩ Woso a ba Zuuba kan Krista kɩ." 37Kʋ ŋ heer a zɛ kʋ ma kan minno nɔɔn duro marɛ kɩ bɩ, ŋ Pɩyɛɛr lar kan kristazibəəzannɔ gɔsɩnnɔ wɔɔ kɩ, ŋ ʋ: "Kʋ a ba lɔ, ʋ danyɩnɔ?" 38Pɩyɛɛr n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "K'a a bɔ a mimbʋnyaarɔ ʋ, kʋ gʋaa biyəə m batɛm si Yeezuu tɔ ma a mimbʋnyaarɔ sugur yɩrɛ minto. B'awɔɔ Sɛnt-Ɛspri yɩm ganwʋrɛ. 39Lerbɔrɛ naa do, awɔɔ hɔ m kan a nyɩnɔ kɩ, kan gʋɔɔ haay kʋ ŋ nɩ laatʋ rɔ wɔɔ kɩ, gʋɔɔ haay kʋ Zuuba wɔɔ Woso n nɩ zɛm bɩ ŋ bir lɔ wɔɔ kɩ." 40Pɩyɛɛr meer ba gʋta, an n'a kasɛtɩ kam, an nɩ ŋ heer bam kookoo, an n'a hɩrɛ, a ʋ: "K'a a gʋ her gʋɔɔ bʋnyaarɔ nɔɔn ma." 41Gʋɔɔ kʋ ŋ y'a meerbaarɔ wɔɔ si rɔ wɔɔ ŋ batɛm si. Hinni bɩ do ʋ bɩ, gʋɔɔ kʋ ŋ y'a zɛ kʋ ra kan ŋ kɩ rɔ wɔɔ, ŋ lɛ a zɔ tisi kaakʋ ma. 42Ŋ yɛ kristazibəəzannɔ wɔɔ karɩnda bɩ ma, ŋn'ɩ tam lɛɛ dɔmɩm haay, ŋn'a zɛm kʋ ra, ŋn'ɩ Zuuba zɛkʋra hɔbɩrɛ bɩm, ŋn'ɩ yaa darɛ. 43Kristazibəəzannɔ wɔɔ kʋ ŋ nɩ hoserlo bam gʋta kan makrarɔ kɩ bɩ, ŋ haay zɛ kədə. 44Gʋɔɔ haay kʋ ŋ y'a ba sɩrakarɛzannɔ wɔɔ haay a zɛ kʋ ra, ŋn'a hɔ haay zɛm kʋ ra. 45Ŋ y'a wɔhɔɔ hɛɛrɛ kan a arzakarɔ kɩ, k'a bɩ ŋ jir kan kʋ kɩ amba gʋaa biyəə lɛ n taa bɩ m. 46Dɔmɩm haay, ŋ y'a zɛm kʋ ra Wosocɛ ʋ b'ʋ, ŋn'a zɛm kʋ ra a harlɔ ʋ, ŋn'ɩ Yeezuu zɛkʋra hɔ bɩrɛ kan heernyɔɔ kɩ, noonhubaa kɩ. 47Ŋ n'ɩ Woso daŋ ʋ, do bɩ haay n a lɛ bɔrɛ ŋ ʋ. Dɔmɩm biyəə, Zuuba a ka gʋɔɔ nɩ bʋmbɔrɛ yɩrɛ, sokʋmagʋɔɔ wɔɔ lɛ n'a dam la.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\