Zibəəzannɔ Ci 20

1Bʋgʋr bɩ k'a b'a da bar ʋ bɩ, Pol karɩndanyɩnɔ wɔɔ so kʋ ma, a nɩ ŋ dʋndɔ. Bɩ jɛ ʋ bɩ, a a leer so ŋ nɩ, an Masedʋan zaa sa. 2A a da a gʋrgarɔ zi, an danyɩnɔ wɔɔ dʋndɔ gʋta, an bɔkarɛ an lee ku Grɛsɩ ʋ, 3an aa nyɩnta b'ʋ mom kaakʋ. Dɔmɩm k'a nɩ daŋ ʋ kɔɔlʋʋ ʋ k'a ta Siirii ʋ bɩ, zɩɩfʋrɔ wɔɔ kʋ ŋ kʋ ma k'a nyasʋ bɩ, a a hɔɔn da, an a bɔ an bɔ Masedʋan ʋ. 4Gʋɔɔ kʋ ŋ zu kʋ ʋ kan kɩ rɔ wɔɔ, Beree kʋ gʋaa Piirus nyɩ Sopatrɔs kan Tesaloniki kʋ gʋɔɔ Aristarkɩ kan Sekundus kɩ, Derbe kʋ gʋaa Gayus kɩ, kan Timote kɩ, kan Azii kʋ gʋɔɔ Tisikkɩ kɩ, Trofim kɩ sɔ. 5Gʋɔɔ nɔɔn duro lɛɛ ka lɛɛ, ŋnɩ ta, ŋn'ɩ dɔm wɔɔ ma Trowas ʋ. 6Kʋ wɔɔ nɩ, wɔɔ ʋ hʋr Filipii ʋ, bur kʋ n n nyʋnyɔɔ da ma bɩ dɔmɩnnɔ kur, ʋ da kɔɔlʋʋ ʋ k'ʋ aa n ŋ ku. Dɔmɩm soor jɛ ʋ bɩ, wɔɔ lee ku Trowas ʋ. Wɔɔ n gɔɔta b'ʋ dɔmɩm saanhɩna. 7Hatʋ hinni ʋ, wɔɔ ʋ zɛ kʋ ra, k'ʋ bur zɩnzɛ ra. A dɔ k'a nɩ mɛm kʋ Pol n a hʋr bɩ, a meerbaa sa, an n'a bam kan danyɩnɔ wɔɔ kɩ, meerbaa bɩ maasɩrɛ ba, an ta an a zɔ dibsir zeezi ma. 8Fɩtɩrɛrɔ nyɩnta ʋ gʋta cɛmim kaakʋ hɔ kʋ wɔɔ ʋ so kʋ ma ʋ b'ʋ. 9Nyukumbueere deem k'a tɔ m Etikɩ bɩ nyɩnta cɛ bɩ tokoro lɛ ra, hinceem gʋta n a nyasʋ. Bɩ ma bɩ, Pol meerbaa bɩ n nya y. Hinceem bɩ k'a a nyasʋ gʋta bɩ, a bra cɛmim kaakʋ hɔ b'ʋ, an a da tara ʋ. Kʋ ŋ bʋr k'a b'a busu bɩ, ŋ yaa dɩga a a ga. 10Pol n zer, an bra si an ta zi, an aa a busu a za ʋ, an n'a hɩrɛ, a ʋ: "A da bɩ bɔ ʋ y. A mɩsɩr!" 11Pol k'a a bɔ an der bɩ, a bur bɩ zɛ ra, an a bɩ. Bɩ jɛ ʋ bɩ, a meerbaa bɩ maasɩrɛ ba an ta an wutigʋta ku. Bɩ kur bɩ, a cem. 12Bɩ, nyukumbueere k'a mɩm bɔ ʋ bɩ, ŋ y'a gaa, ŋnɩ doo m. B'a yɩ heernyɔɔ gʋta, ŋ haay minto. 13Wɔɔ kɔɔlʋʋ sa, ʋ lɛɛ ka lɛɛ, k'ʋ aa zer Asɔs ʋ, kʋ aa Pol k'a zaa sa a gam ma bɩ zɛ ʋ b'ʋ, ʋ a busu, amba a cɩnta bɩ m. 14K'a wɔɔ zɛ ʋ Asɔs ʋ bɩ, wɔɔ busu kɔɔlʋʋ b'ʋ k'ʋ ta Mitilɛnnɩ ʋ. 15B'ʋ bɩ, dɔ k'a mɛ bɩ, wɔɔ da kɔɔlʋʋ b'ʋ, ʋ ʋ zɔ Kiyo ma. A dɔmɩm hɩɩya hinni ʋ, wɔɔ bɔ Samɔs ʋ, bɩ dɔ k'a mɛ bɩ, wɔɔ jɩm poore Trogiliyɔn ʋ, ʋ cem, ʋ lee ku Milɛ ʋ. 16Pol a cɩnta k'a bɩ jɩm Efɛɛzɩ ʋ y, k'a lɛ baa k'a maasɩrɛ ba Azii ʋ bɩ minto. Nyɩnta a ʋ, an n'a bam zɔɔ-zɔɔ k'a a da ma, k'a lee ku Zerizalɛm ʋ, Pantɩkɔtɩ dɔmɩm bɩ minto. 17Pol a to Milɛ ʋ, an Efɛɛzɩ kristagʋɔɔ sokʋma lɛɛzannɔ wɔɔ bir. 18Kʋ ŋ b'a zɛ ʋ bɩ, a a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Awɔɔ mɩsɩrbaa kʋ mɔɔ ba dɔmɩm haay, mɔɔ leekure sɩŋŋɩda ʋ Azii ʋ bɩ dɔ. 19Mɔɔ Zuuba zi ba kan mɩŋŋa zerle kɩ, kan nyifeer kɩ, kan fɩryɩrɛ do haay kʋ zɩɩfʋrɔ a cɩnta k'a mɔɔ nyasʋ, a mɔɔ zɛ bɩ kɩ. 20Mɔɔ n hɔsɩ k'a zibəə m ta awɔɔ ma bɩ nyaakʋm da awɔɔ nɩ y. Mɔɔ lemim nyɩnta pa da, m hɔ dɩnda awɔɔ m gʋɔɔ bire ʋ, amba harlɔ ʋ. 21Mɔɔ kasɛtɩ ka, m zɩɩfʋrɔ kan grɛkkɩrɔ kɩ bir, kʋ ŋ n'a bɔ a taam ŋnɩ zu Woso ʋ, kʋ ŋ nɩ sɩra ka wɔɔ Zuuba Yeezuu ʋ. 22Bɩ naa ma bɩ, Sɛnt-Ɛspri mɔɔ ba a lɔ, kʋ m zaa sa, m ta Zerizalɛm ʋ. Mɔɔ n a dɔ kʋ bɔ n n'aa ba mɔɔ m b'ʋ y. 23Kan bɩ kɩ haay, Sɛnt-Ɛspri a hɩ mɔɔ m, kʋ haay kʋ mɔɔ nɩ bɔŋ ʋ, a ʋ, baŋŋarɔ kan fɩryɩrɛ kɩ ɩ dɔm mɔɔ ma. 24Bɩ, mɔɔ bɩr kɔm sɩ ma, m mɩŋŋa mɩsɩrbaa minto y. Mɔɔ lɛ n taa bɩ, kʋ m zu m zaa ʋ mɩŋŋa, kan zibəə kʋ Zuuba Yeezuu a ka mɔɔ ʋ bɩ kɩ. Kʋ m Woso barka lemim nyɩnta bɩ kasɛtɩ ka." 25"Mɔɔ dɔ mɩŋŋa kɛɛrɛ, mɔɔ ʋ, awɔɔ b'a yarɛ a mɔɔ meer yɩ y, awɔɔ haay, awɔɔ kʋ mɔɔ bɔ, m Woso cirbəə pa da a m nɔ wɔɔ. 26Mɔɔ m da ma, m a hɩ awɔɔ taa her: Awɔɔ gɔsɩ taar ba mɔɔ mim ʋ y. 27Mɔɔ n hɔsɩ nyaakʋm da awɔɔ m fɩɩga y. A n lɛ da bɩ, mɔɔ hɔ kʋ Woso a cɩnta haay k'a ba bɩ hɩ awɔɔ m. 28Bɩ minto bɩ, k'a dundo a mɩŋŋɔɔ zi, kan bakʋ bɩ haay kʋ Sɛnt-Ɛspri awɔɔ ba a dɔmazannɔ wɔɔ kɩ, k'a nyɩnta Woso gʋɔɔ sokʋma k'a cɩnta kan a mɩŋŋa ma kɩ bɩ dundonno. 29Mɔɔ dɔ mɩŋŋa, mɔɔ ʋ, mɔɔ hʋrlɛ jɛ ʋ, poojino bʋnyaarɔ gasʋrɛ awɔɔ zi, ŋnɩ bakʋ bɩ zar. 30Baa gʋɔɔ bɔrɛ awɔɔ mɩŋŋɔɔ barla, ŋnɩ karɩndanyɩnɔ wɔɔ hɔɔn lʋr kan meerbaa bʋnyaarɔ kɩ, ŋnɩ ŋ da a tar la. 31Bɩ minto bɩ, k'a dundo a zi, k'a tɔ da a nɔ ʋ: Dɔɔraa kaakʋ nɔ ʋ, mɔɔ awɔɔ gʋaa biyəə dʋndɔ gunuu ʋ kan a sinuu ʋ kɩ, m nyifeer nɔ ʋ, bɩ mɔɔ n mɛnyɔɔ da y. 32Bɩ naa ma kɛɛrɛ bɩ, mɔɔ awɔɔ ka Woso ʋ kan a meerbaa barka k'a paŋŋa n ta ʋ, an n'a dam ma, an awɔɔ sɩrakarɛ da ra, k'a b'a zɛ kʋ ra kan wosogʋɔɔ wɔɔ kɩ hɔjirle nɔ ʋ. 33Mɔɔ hɔɔn n a ka gɔsɩ wanzurfu zi, gɛɛ sarma, gɛɛ huu y. 34Awɔɔ mɩŋŋɔɔ a dɔ a ʋ, m wɔ naa mɔɔ zi ba m, m a yɩ, an a ga mɔɔ m kan m zukuuzannɔ kɩ. 35Mɔɔ hɔ haay hɩnka awɔɔ m, k'ɩ zi ba ncɩnaaʋ, ɩ hɔ yɩrɛ, ɩ ɩ dam paŋŋawarzannɔ han, k'a Zuuba Yeezuu minno k'a ŋ hɩ rɔ wɔɔ tɔ da a nɔ ʋ sɔ: Hɔ ka gʋaa ʋ jɩra gʋaa n'a ka ɩ ʋ m." 36K'a minno nɔɔn duro hɩ bɩ, a sʋnta kan ŋ kɩ haay an yaa da. 37Ŋ haay n zɛ nyi da ʋ, ŋn'a burgu Pol wer ma. 38K'a hɩ, a ʋ, awɔɔ b'a yarɛ a mɔɔ meer yɩ bɩ, yɩ ŋ heer zar an lɛ da. Bɩ jɛ ʋ bɩ, ŋnɩ zu kʋ ʋ kan kɩ, ŋn'aa a da zaa ʋ kɔɔlʋʋ bɩ jir ʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\