Zibəəzannɔ Ci 21

1Kʋ wɔɔ ʋ gʋ ŋ ma bɩ, wɔɔ da kɔɔlʋʋ ʋ, ʋ ta tɩrga kan Kɔɔs kɩ. Bɩ dɔ k'a mɛ bɩ, wɔɔ ta Rodɛs ʋ, ʋ ʋ to b'ʋ, ʋ ta Pataraa ʋ. 2Kʋ wɔɔ kɔɔlʋʋ yɩ an nɩ tam Fenisii ʋ bɩ, wɔɔ da ʋ, ʋ cem. 3Kʋ wɔɔ ta, ʋ n'ʋ zɔm Siipɩr ma bɩ, wɔɔ da, ʋ jɩsa ʋ, ʋ ta Siirii ʋ, ʋ aa zer Tiir ʋ bɩncɛ niŋŋə kʋ kɔɔlʋʋ bɩ n'a mɔr bɩ zerŋ ʋ b'ʋ. 4Wɔɔ gɔɔta b'ʋ dɔmɩm saanhɩna, bala, wɔɔ sʋr karɩndanyɩnɔ ma b'ʋ. Kan Sɛnt-Ɛspri paŋŋa kɩ, brɔɔ a hɩ Pol m, ŋ ʋ, a bɩ ta Zerizalɛm ʋ y. 5Wɔɔ cenle dɔmɩm k'a ku bɩ, wɔɔ ʋ wusigə. K'ʋ wɔɔ nɩ tam bɩ, ŋ haay wɔɔ da zaa ʋ, lannɔ kan nyɩnɔ kɩ, ŋnɩ bɔ tara nɔ b'ʋ. Wɔɔ n sʋnta hi bɩ lɛ ra, ʋ yaa da. 6Ʋ ʋ leer so kʋ m kɛɛrɛ, ʋ da kɔɔlʋʋ b'ʋ, ŋn'a wusigə, ŋnɩ doo. 7Kʋ wɔɔ kɔɔlʋʋ bɩ sa Tiir ʋ b'ʋ bɩ, wɔɔ yaa lee ku Potolemayiisi ʋ. Kʋ wɔɔ yaa da danyɩnɔ wɔɔ m, ʋ a nya bɩ, wɔɔ gɔɔta b'ʋ kan ŋ kɩ dɔmɩm deem. 8A dɔ k'a mɛ bɩ, wɔɔ ʋ hʋr, ʋ ta Sezaree ʋ, ʋ aa zer lemim nyɩnta padarɛzaa Filipi har ʋ. Saanhɩnarɔ kʋ n nyɩnta n nɩ ŋ bɔ ʋ Zerizalɛm ʋ rɔ wɔɔ gʋaa deem m. Wɔɔ n gɔɔta kan kɩ b'ʋ. 9A nyɩmbɔnnɔ si, ŋ n yar dɔ y. Ŋ n'ɩ wosolɛ sire ŋn'ɩ som la. 10Kʋ wɔɔ gɔɔta b'ʋ an maasɩrɛ ba bɩ, wosolɛsinnɩsorazaa deem bɩ lee ku, Zidee kʋ gʋaa m, a tɔ m Agabus. 11K'a bɩ wɔɔ yɩ bɩ, a Pol hɔsoaʋ bɩ sa, an a gannɔ sur m kan a wɔrɔ kɩ, an n'a hɩrɛ, a ʋ: "Hɔ kʋ Sɛnt-Ɛspri n'a hɩm bɩ ba n nɩ. Ba hɔ kʋ n n'a bam hɔsoaʋ naa do zaa bɩ m Zerizalɛm ʋ na: Zɩɩfʋrɔ y'a nyasʋm, ŋn'a sur, ŋn'a da do vantɔɔ gʋɔɔ wɔ ʋ!" 12Wɔɔ kan kʋ bɩ danyɩnɔ wɔɔ kɩ, wɔɔ yɛ Pol han k'a bɩ ta Zerizalɛm ʋ b'ʋ y. 13A n a nyɩ bɔ wɔɔ nʋ, a ʋ: "Bɔ minto awɔɔ nɩ nyi karɛ, an nɩ mɔɔ heer zarlɛ? Mɔɔ surle bɛɛ mɔɔ yɛ ma bala y. Baa kʋ garɛ m Zerizalɛm ʋ Zuuba Yeezuu tɔ ma, mɔɔ yɛ." 14K'a bɩr yɛm kʋ ŋ nɩ bʋr a la bɩ, wɔɔ n yɛ, ʋ ta mim bɩ m laatʋ y, ʋ n n'a hɩrɛ, ʋ ʋ: "Kʋ Zuuba hɔɔnhɔ n ba!" 15Dɔmɩnnɔ wɔɔ duro nyarɛ ma bɩ, kʋ wɔɔ ʋ banka ʋ nya bɩ, wɔɔ ta Zerizalɛm ʋ. 16Sezaree karɩndanyɩnɔ kʋ ŋ nɩ tam k'a yaa wɔɔ da zaa ʋ rɔ wɔɔ, ta wɔɔ m ʋ aa zer Siipɩr gʋaa Mɩnasɔɔn har ʋ. Karɩndanyɩ m, a dɔmɩm laatʋ. 17Kʋ wɔɔ lee ku Zerizalɛm ʋ bɩ, danyɩnɔ wɔɔ wɔɔ si kan heernyɔɔ kɩ. 18Dɔ k'a mɛ bɩ, Pol ta kan wɔɔ kɩ Zakkɩ har ʋ. Bɩncɛ bɩ do kristagʋɔɔ lɛɛzannɔ wɔɔ nyɩnta ŋn'a so kʋ ma ʋ sɔ. 19Pol k'a yaa da ŋ nɩ bɩ, a hɔ haay kʋ Woso a ka, an a ba do vantɔɔ bire ʋ bɩ jɩ sa deem-deem, an n'a dɩndarɛ ŋ nɩ. 20Gʋɔɔ kʋ ŋ n'a tʋr kam Pol ma rɔ wɔɔ, y'a lɛ bɔm Woso ʋ, ŋn'a hɩm nɩ, ŋ ʋ: "Ʋ danyɩ, zɩɩfʋrɔ wɔɔ tisi-tisi a ba sɩrakarɛzannɔ, bɩ ŋ haay lɛrɔ wɔɔ nyasʋ kɔɔkɔɔ. 21Bɩ, ŋ y'a ma ŋn'ɩbɩɩ mim dɩndam, ŋ ʋ, ɩbɩɩ ɩ hɔ dɩndam zɩɩfʋrɔ kʋ ŋ nɩ do vantɔɔ bire ʋ rɔ wɔɔ m, kʋ ŋ nɩ wɔ saa Moyiisi lɛrɔ wɔɔ ma, kʋ ŋ b'a ya, ŋn'a nyɩnɔ gasʋ baŋŋʋ y, kʋ ŋ nɩ yɩnnɩbayɩ bɩ to. 22Kʋ a ba lɔ? Gʋɔɔ wɔɔ y'a marɛ, ŋ ʋ, ɩbɩɩ bʋr. 23Hɔ kʋ wɔɔ n'a hɩrɛ ɩbɩɩ m bɩ ba. Wɔɔ ɩ gʋɔɔyaarɔ m si, ŋnɩ ler bɔ Woso m. 24Ŋ gaa, ɩ dintim gʋ ɩ ma kan ŋ kɩ, k'ɩ da ŋ han kan busoo kɩ, kʋ ŋ n'a lerbɔrɛ nyambʋr m, ŋn'a a da ma, ŋn'a mim bɔ. Ncɩnaaʋ bɩ, gʋaa haay y'a dɔrɛ ŋ ʋ, hɔ haay kʋ ŋ y'a ma ɩbɩɩ minto bɩ, ŋʋaar m, b'ɩbɩɩ mɩŋŋa ɩ zum lɛrɔ wɔɔ ʋ, ɩ nɩ ŋ sim mɩŋŋa. 25Kʋ do vantɔɔ gʋɔɔ kʋ ŋ y'a ba sɩrakarɛzannɔ wɔɔ nɩ, wɔɔ hɔ kʋ wɔɔ cɩnta bɩ ci ba ŋ ma: 'Ŋ bɩ wosobaawɔnnɔ mannɩbarɛ sim sʋ y, kan ma kɩ, kan hɔ gər sim kɩ, bɩ ŋ bɩ jaan da y.' " 26Bɩ dɔ k'a mɛ bɩ, Pol gʋɔɔ wɔɔ gaa, an dintim gʋ a ma sɩŋŋɩda sa hɔdeem kan ŋ kɩ. A n ta Wosocɛ ʋ, k'a dintim gʋ a ma bɩ nyarɛ dɔmɩm cɩnta, k'an yɩ hindeem ʋ kan gʋɔɔ kʋ ŋ yaa ler bɔ Woso m nɔ wɔɔ ganwʋrɛ karɛ kɩ. 27Kʋ dɔmɩm saanhɩna b'a zɔ nyarɛ ma bɩ, Azii zɩɩfʋrɔ wɔɔ kʋ ŋ y'a ka a hɔɔn zi ŋn'a yɩ Wosocɛ ʋ b'ʋ bɩ, ŋ gʋɔɔ wɔɔ nyʋnnyɔɔ, ŋnɩ Pol nyasʋ Wosocɛ ʋ b'ʋ. 28Ŋ n'ɩ zee darɛ, ŋ ʋ: "Israyɛl zannɔ, k'a bʋr a da wɔɔ han! Ba gʋaa k'a bɩmbɩr lɛɛ haay ʋ, an n'a dɩndam zɩɩfʋrɔ wɔɔ m, a ʋ, ŋn'ɩ kaanm a do m kan lɛrɔ kɩ, Wosocɛ naa do kɩ bɩ n na. A bɔɔla m, an gasʋ grɛkkɩrɔ m Wosocɛ ʋ b'ʋ, an nɩ dintim kam bɩncɛ mɩŋŋa naa do ma ncɩnaaʋ." 29Bala, ŋ nyɩnta, ŋnɩ Efɛɛzɩ kʋ gʋaa Trofim yɩ tara nɔ ʋ b'ʋ kan Pol kɩ. Ŋ n'a hɔɔn darɛ, ŋ ʋ Pol bɩ, a gaa a ʋ, an gasʋ m Wosocɛ ʋ b'ʋ. 30Tara bɩ n yar jilli, gʋɔɔ n bra si, ŋnɩ bʋr yuu•••. Ŋ n Pol nyasʋ, ŋnɩ bɔ m Wosocɛ ʋ b'ʋ, ŋnɩ cɛlɛrɔ wɔɔ tɩnta lɛɛm. 31Ŋ n'a kam ma k'a zɛ gər, sʋrdaa tisi lɛɛzaa bɩ n mim naa do ma, ŋ ʋ: "Zerizalɛm haay a zɛ kʋ ma." 32A n sʋrdaarɔ wɔɔ bir lɛɛm, an ŋ so kʋ ma kan sʋrdaa zɔrɔ lɛɛzannɔ wɔɔ kɩ, an a ka ŋnɩ la gʋɔɔ wɔɔ ra ŋnɩ bɔ. Kʋ gʋɔɔ wɔɔ sʋrdaa tisi lɛɛzaa bɩ yɩ kan a sʋrdaarɔ wɔɔ kɩ bɩ, ŋ Pol zɛrɛ to. 33Sʋrdaa tisi lɛɛzaa bɩ n a zɔ, an Pol nyasʋ, an lɛ ka, a ʋ, ŋn'a sur baŋŋa m hɩɩya. A n a lar a ʋ, kʋ nka n'awɔɔ m, bɩ, kʋ bɔ a ba sɔ. 34Bɩ, gʋɔɔ wɔɔ bire ʋ, gʋaa biyəə nɩ zee darɛ, ŋ bɩr mim zaa deem hɩrɛ y. Kʋ sʋrdaa tisi lɛɛzaa bɩ bɩr hɔsɩ jɩ mam paan••• bʋgʋr bɩ minto bɩ, a lɛ ka a ʋ, ŋnɩ Pol gaa ŋnɩ ta m sʋrdaarɔ wʋtajɩ ʋ b'ʋ. 35Kʋ Pol yaa lee ku derlɛ bɩncɛ bɩ ra bɩ, sʋrdaarɔ wɔɔ a busu, gʋɔɔ wɔɔ kʋ ŋ n'a tɔŋ ʋ k'a ku bɩ minto. 36Bala, zamaa bɩ haay ɩ zure a jɛ ʋ kan zee kɩ, ŋ ʋ: "K'a zɛ gər." 37Dɔmɩm kʋ ŋ ʋ, k'a gasʋ m sʋrdaarɔ wʋtajɩ ʋ bɩ, Pol a hɩ sʋrdaa tisi lɛɛzaa bɩ m, a ʋ: "Mɔɔ n da ma, m meer ba kan ɩbɩɩ kɩ ra?" Sʋrdaa tisi lɛɛzaa bɩ n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Ɩbɩɩ ɩ grɛkkɩ lemim mam na? 38Ɩbɩɩ bɛɛ m Eziptɩ gʋaa niŋŋə k'a gʋɔɔ zɩnzɛrɛ zannɔ gaa dɔmɩnnɔ kʋ ŋ cem dɩɩtaa-dɩɩtaa rɔ nɔɔn nɔ ʋ, gʋaa tisi si, ɩ ta ŋ nɩ poohɔɔn ʋ bɩ ra?" Pol n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Mɔɔ gɛɛ? Zɩɩfʋ n mɔɔ m, m to mɔɔ ʋ Silisii kʋ Tarsɩ ʋ. Tara gʋta nyɩ n mɔɔ m. 39K'ɩ sugur ba, ɩ zaa ka m ʋ, kʋ m meer ba kan zamaa bɩ kɩ." 40A n zaa ka ʋ, Pol n wuti an jɩm brama zerjɩ bɩ ra, an a wɔ busu zamaa bɩ m, ŋnɩ zɛ sɩɩ•••, an meerbaa bɩ sa ebree lemim m, an n'a hɩrɛ ŋ nɩ, a ʋ:


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\