Zibəəzannɔ Ci 22

1"M danyɩnɔ, kan m zɩrɔ kɩ, k'a tʋr ka, kʋ m m gumə mim dɩnda awɔɔ m kɛɛrɛ." 2Kʋ ŋ Pol ma an ebree lemim sa k'a hɩ bɩ, ŋ bʋgʋr bɩ to haay. 3"Zɩɩfʋ n mɔɔ m, yɩ mɔɔ Silisii kʋ Tarsɩ ʋ, bɩ tʋr mɔɔ ʋ naa ʋ, tara naa do nɔ ʋ. Gamalɩyɛl ɩ wɔɔ zɩrɔ wɔɔ lɛrɔ wɔɔ dɩnda mɔɔ m zʋr-zʋr. Mɔɔ nyɩnta m Woso zuure nyasʋ kɔɔkɔɔ, amba awɔɔ haay m her naa m. 4Mɔɔ nyɩnta, m fɩr ka gʋɔɔ ma karɩnda naa do zuure ma, m gɔsɩnnɔ zɩnzɛ, m gɔsɩnnɔ sur, m ŋ du lɔnnɔcɛ ʋ, lannɔ kan yaarɔ kɩ. 5Wosocɛmannɩbər jɩtaarɛ kan do bɩ jɩtannɔ wɔɔ kɩ a da ma, ŋn'a kasɛtɩ ka. Ciro mɔɔ ŋ si ŋ han wɔɔ danyɩnɔ zɩɩfʋrɔ kʋ ŋ nɩ Damas ʋ rɔ wɔɔ minto. Bɩ mɔɔ ɩ tam Damas ʋ, kʋ m aa sɩrakarɛzannɔ kʋ ŋ nyɩnta b'ʋ rɔ wɔɔ sur, m bʋr ŋ nɩ Zerizalɛm ʋ, kʋ ŋ nɩ bɩ fɩr ka ŋ ma. 6Mɔɔ m zaa sa, m nɩ tarɛ, m m zɔ Damas ma. Lɛɛm bɩ, sinuu zeezi, lɛɛgure gʋta n a to brama an b'a ku mɔɔ ra. 7Mɔɔ n m do tara ʋ, mɔɔ nɩ leer marɛ, an n'a hɩrɛ, a ʋ: 'Sol, Sol, bɔ minto ɩ nɩ fɩr kam mɔɔ ma?' 8Mɔɔ n a nyɩ bɔ ʋ, mɔɔ ʋ: 'Nka n'ɩbɩɩ nɩ, Zuuba?' Leer bɩ n a ya, an a hɩ, a ʋ: 'Nazarɛtɩ Yeezuu m mɔɔ m, mɔɔ ɩbɩɩ nɩ fɩr karɛ m ma.' 9Mɔɔ zukuuzannɔ wɔɔ lɛɛgure bɩ yɩ mɩŋŋa, bɩ ŋ bɩr leer k'a nɩ meer bam kan mɔɔ kɩ bɩ marɛ y. 10Mɔɔ n laaka da: 'Bɔ mɔɔ m ga m, m a ba Zuuba?' Zuuba n a nyɩ bɔ mɔɔ nʋ, a ʋ: 'Wuti, ɩ ta Damas ʋ. K'ɩ lee ku b'ʋ, hɔ k'ɩbɩɩ ɩ ga m, ɩ ba bɩ, n y'a hɩrɛ ɩbɩɩ m deem-deem.' 11Bɩ, kʋ lɛɛgure naa do mɔɔ mɩm bɩ ta bɩ, mɔɔ zukuuzannɔ wɔɔ a wɔ dɔ mɔɔ rɛ, mɔɔ n lee ku Damas ʋ. 12Gʋaa niŋŋə n nɩ b'ʋ, a tɔ m Ananɩyas. A nyɩnta gʋaa mɩŋŋa, an nɩ lɛrɔ wɔɔ sim mɩŋŋa, zɩɩfʋrɔ kʋ ŋ nɩ b'ʋ rɔ wɔɔ n'a lɛ bɔŋ ʋ. 13A n bʋr, an bɩ mɔɔ yɩ, an a hɩ mɔɔ m, a ʋ: 'M danyɩ Sol, k'ɩ mɩm n lɛɛ yɩ!' Lɛɛm bɩ, mɔɔ mɩm a gʋ, m a yɩ. 14A n a hɩ mɔɔ m, a ʋ: 'Wɔɔ zɩrɔ Woso ɩ bɔ ʋ, k'ɩ hɔɔnhɔ dɔ, k'ɩ Gʋaa tɩrga bɩ yɩ, k'ɩ mɩŋŋa lɛ meerbaa ma. 15Sɩra m, ɩbɩɩ ɩ ga m, ɩ bɩr kasɛtɩzaa a minto gʋaa haay taa kan hɔ haay k'ɩbɩɩ yɩ, ɩ ma sɔ bɩ kɩ. 16Bɔ minto, ɩ nɩ sɩnsɩm karɛ? Aya! Wuti ɩ batɛm si, k'ɩ tɔ bir, ɩ ɩ mimbʋnyaarɔ dintim gʋ ɩ ma.' 17Kʋ mɔɔ m wusigə Zerizalɛm ʋ bɩ, hindeem ʋ, mɔɔ nɩ yaa dam Wosocɛ ʋ, 18mɔɔ n Zuuba yɩ hɔhɩnkarɛ nɔ ʋ, an n'a hɩrɛ, a ʋ: 'A ba zɔɔ, ɩ ɩ hʋr Zerizalɛm ʋ, bala, ŋ bɩ mɔɔ kasɛtɩ k'ɩbɩɩ n'a kam bɩ sire y.' 19Mɔɔ n a nyɩ bɔ ʋ, mɔɔ ʋ: 'Zuuba, ŋ y'a dɔ mɩŋŋa, ŋ ʋ, mɔɔ ɩ nyɩnta, m nɩ tam sokʋmacɛrɔ ʋ, m nɩ gʋɔɔ kʋ ŋ sɩra ka ɩbɩɩ ʋ rɔ wɔɔ gʋrm, m a ka, ŋn'ɩ ŋ dum lɔnnɔcɛ ʋ, ŋn'ɩ ŋ zɛm madɩɩrɔ m. 20Ɩbɩɩ kasɛtɩzaa Etɩyɛnnɩ ma k'a bra tara ra bɩ, mɔɔ mɩŋŋa nyɩnta b'ʋ sɔ, m m zɛ kʋ ra kan gʋɔɔ kʋ ŋ n'a zɛm nɔ wɔɔ kɩ, m dɔ ŋ huuro ma.' 21A n a hɩ mɔɔ m, a ʋ: 'Ta, ɩbɩɩ nyɔɔ mɔɔ nawʋm do vantɔɔ kʋrɔ ʋ.' " 22Zɩɩfʋrɔ wɔɔ kʋ ŋ y'a tʋr ka Pol ma, an ta an meerbaarɔ nɔɔn duro ku bɩ, ŋ wuti, ŋn'ɩ zee dam, ŋ ʋ: "K'a gʋaa ncɩnaaʋ bɩ bɔ durnya ʋ! A n a ga m, an bɩr mɩsɩr y." 23Kʋ ŋ nɩ zee dam bɩ, ŋ y'a huuro bɔ a ra, ŋnɩ taa gʋr, ŋn'a nyɔɔm brama, 24sʋrdaa tisi lɛɛzaa bɩ n lɛ ka, kʋ ŋ nɩ gasʋ Pol m, sʋrdaarɔ wʋtajɩ b'ʋ, ŋn'a zɛ, k'a laaka da han a dɔ, kʋ bɔ minto m zɩɩfʋrɔ wɔɔ nɩ zee darɛ awɔɔ ma gɛ. 25Kʋ ŋ n'a bankam k'a Pol wʋta k'a zɛ bɩ, a a hɩ sʋrdaa zɔrɔ lɛɛzaa k'a nɩ zibəə ʋ b'ʋ bɩ m, a ʋ: "Rɔm zannɔ gʋaa kʋ ŋ n'a dʋdɔ ka bɩ, awɔɔ a ga m a zɛ madɩr m na?" 26Sʋrdaa zɔrɔ lɛɛzaa k'a naa ma bɩ, a ta an aa hɩ sʋrdaa tisi lɛɛzaa bɩ m, a ʋ: "Bɔ ɩbɩɩ k'ɩ ba naa? Gʋaa bɩ, Rɔm zannɔ gʋaa m!" 27Sʋrdaa tisi lɛɛzaa bɩ n a bɔ, an bɩ Pol lar, a ʋ: "Rɔm zannɔ gʋaa n'ɩbɩɩ m paan••• ra, k'ɩ hɩ m m?" Pol n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Ɩɩn•••" 28Sʋrdaa tisi lɛɛzaa bɩ n a hɩ m, a ʋ: "Mɔɔ busoo bɔ gʋta kʋ m bɔkarɛ, m m ba Rɔm zannɔ gʋaa." Pol n a hɩ m, a ʋ: "Mɔɔ naa, yɩ mɔɔ a nɔ ʋ." 29Lɛɛm bɩ, gʋɔɔ kʋ ŋ nyɩnta k'a Pol zɛ rɔ wɔɔ a to. Sʋrdaa tisi lɛɛzaa bɩ k'a a dɔ a ʋ, Rɔm zannɔ gʋaa m Pol m, awɔɔ n a sur bɩ, dabɔʋ a nyasʋ. 30Dɔ k'a mɛ bɩ, sʋrdaa tisi lɛɛzaa bɩ k'a lɛ n taa k'a a dɔ paan••• kʋ bɔ minto m, zɩɩfʋrɔ wɔɔ nɩ mim kam Pol ra bɩ, a a ka, ŋnɩ baŋŋarɔ wɔɔ bʋmbɔ ma. A n a ka, ŋnɩ wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ wɔɔ bir kan dʋdɔkənno wɔɔ kɩ, an ŋ so kʋ ma, an a ka Pol n bʋr ŋ taa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\