Zibəəzannɔ Ci 23

1Pol n dɩga dʋdɔkənno wɔɔ ma sɩɩ•••, an a hɩ, a ʋ: "M danyɩnɔ, mɔɔ mɩsɩrbaa ba kan noom fu kɩ Woso mɩm ʋ, an ta, an her naa ku." 2Bɩ, wosocɛmannɩbər jɩtaarɛ Ananɩyas lɛ ka a gʋɔɔ kʋ ŋ n'a jɩr ʋ rɔ wɔɔ ʋ, a ʋ, ŋn'a zɛ a lɛ ma. Pol n a hɩ m, a ʋ: 3"Ɩbɩɩ Woso n n'ɩ zɛm, noonkundəzaa ra! Nyɩnta ɩbɩɩ ʋ naa ʋ, ɩ zu lɛrɔ ʋ, k'ɩ mɔɔ dʋdɔ ka, ɩ bɔkarɛ ɩ kaanm lɛrɔ wɔɔ m, ɩ lɛ ka kʋ ŋ nɩ mɔɔ zɛ ra?" 4Gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ b'ʋ rɔ wɔɔ n həən si ma, ŋ ʋ: "Wosocɛmannɩbər jɩtaarɛ b'ɩbɩɩ n'a sʋnsɔ wʋm naa ra?" Pol n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: 5"Mɔɔ n a dɔ mɔɔ ʋ wosocɛmannɩbər jɩtaarɛ nɩ y, m danyɩnɔ. Kʋ sɩra nɩ, n y'a gʋrsɩra ba, n ʋ: 'Ɩ b'ɩ do cir sʋnsɔ wʋ y.' " 6Pol k'a b'a dɔ, a ʋ, gʋɔɔ wɔɔ sadisɛɛnrɔ m kan farizɛɛnrɔ kɩ bɩ, a a leer busu brama dʋdɔkənno wɔɔ bire ʋ, a ʋ: "Farizɛn m mɔɔ m, m danyɩnɔ, farizɛɛnrɔ nyɩ m mɔɔ m. Kʋ mɔɔ si mɔɔ ʋ gəəno y'a mɩm bɔŋ ʋ bɩ y'a ka ŋn'ɩ mɔɔ dʋdɔ kam." 7K'a meer naa do ba an a nya bɩ, nyaa wuti farizɛɛnrɔ wɔɔ bire ʋ kan sadisɛɛnrɔ wɔɔ kɩ. Zamaa bɩ n a gʋngʋ. 8Sadisɛɛnrɔ wɔɔ ʋ, gəəno mɩmbɔʋrɛ ba ʋ y, malɛɛka ba ʋ, nyi ba ʋ sɔ y. Farizɛɛnrɔ n bɔkarɛ, ŋn'a sim, ŋ ʋ, ŋ ta ʋ. 9Bʋgʋr paan••• nyɩnta ʋ. Wosocikarɩnsaambɔɔ gɔsɩnnɔ wuti farizɛɛnrɔ wɔɔ bire ʋ ŋnɩ meer ba kan heerbusu kɩ, ŋ ʋ: "Wɔɔ n gʋaa naa do kʋrɔ ma yɩ y. Kʋ nyi ɩ meer ba kan kɩ, gɛɛ malɛɛka, wɔɔ n a dɔ y." 10Kʋ nyaa bɩ nɩ paŋŋa yɩm bɩ, sʋrdaa tisi lɛɛzaa b'ɩ nyi bam, ŋ y'a Pol kɩnkaansʋ. A lɛ ka kʋ gʋɔɔ n a bɔ bire ʋ, ŋnɩ ta m sʋrdaarɔ wʋtajɩ ʋ b'ʋ. 11Gunuu bɩ do ʋ, Zuuba a hɩnka Pol m, a ʋ: "Ɩ da bɩ bɔ ʋ, amba ɩbɩɩ mɔɔ kasɛtɩ ka Zerizalɛm ʋ bɩ, ɩbɩɩ mɔɔ kasɛtɩ kam Rɔm ʋ maam sɔ." 12Dɔ k'a mɛ bɩ, zɩɩfʋrɔ wɔɔ a dɩnda ŋn'a zɛ kan kʋ kɩ, ŋn'a wer si k'a bɩ hɔ bɩ, a hɔ mi k'a n Pol zɛ gər y. 13Kutim-kutim naa do nɔ ʋ, gʋɔɔ wɔɔ lɛ lɛ da busi ra, ŋn'a wer bɩ si. 14Ŋ n ta, ŋn'aa wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ wɔɔ yɩ kan jɩtannɔ wɔɔ kɩ, ŋn'a hɩ ŋ nɩ, ŋ ʋ: "Wɔɔ ʋ wer si, ʋ ʋ, kʋ wɔɔ n Pol zɛ gər y, wɔɔ bɩ hɔ bɩrɛ y. 15Kɛɛrɛ bɩ, awɔɔ kan dʋdɔkənno wɔɔ kɩ, k'a kʋ yɩ, k'a hɩ sʋrdaa tisi lɛɛzaa bɩ m k'an a gaa, an a ka a ʋ, ɩ ʋ, awɔɔ lɛ n taa k'a b'a banka a lar. Kʋ wɔɔ nɩ, hɔ kʋ wɔɔ n n'a bam, ʋ a ku, ʋ a zɛ b'a n lee ku bɩ, wɔɔ ɩ bɩ dɔ." 16Pol danlʋ nyɩ n minno nɔɔn duro ma. A n ta sʋrdaarɔ wʋtajɩ ʋ, an aa gasʋ, an a hɩ Pol m. 17Pol n sʋrdaa zɔrɔ lɛɛzaa deem bir, an a hɩ m, a ʋ: "Nyukumbueere naa gaa, ɩ ta m sʋrdaa tisi lɛɛzaa bɩ zi, a lɛ n taa k'a meer ba kan kɩ." 18Sʋrdaa zɔrɔ lɛɛzaa bɩ n a gaa, an ta m sʋrdaa tisi lɛɛzaa bɩ zi, an a hɩ m, a ʋ: "Lɔ Pol b'ɩ mɔɔ bir, an a yɛ mɔɔ han, kʋ m nyukumbueere naa do gaa, m bʋr m ɩbɩɩ zi. A lɛ n taa k'a meer ba kan ɩbɩɩ kɩ." 19Sʋrdaa tisi lɛɛzaa bɩ n a gaa a wɔ ma, an bɔ m toore ma, an a lar, a ʋ: "Bɔ ɩbɩɩ ʋ k'ɩ hɩ mɔɔ nɩ?" Nyukumbueere bɩ n a hɩ m, a ʋ: 20"Zɩɩfʋrɔ wɔɔ a dɩnda ŋn'a zɛ kan kʋ kɩ, k'a yɛ ɩbɩɩ han, k'ɩ Pol gaa ɩ bʋrm booti m dʋdɔkənno wɔɔ taa, ɩ ʋ, ŋ lɛ n taa k'a banka a lar a mim bɩ jɩ ma mɩŋŋa k'a a dɔ. 21Ɩ bɩ ŋ meerbaa bɩ si y. Ŋ lɛ dam gʋaa busi ra, ŋnɩ kunku ma. Ŋ y'a wer si k'a bɩ hɔsɩ bɩ, a bɩ hi mi k'awɔɔ n Pol zɛ gər y. Ŋ y'a banka, ŋnɩ nya, ŋn'ɩ dɔrɛ ɩbɩɩ zaakarɛ ma." 22Sʋrdaa tisi lɛɛzaa bɩ n nyukumbueere bɩ da zaa ra, an a hɩ m, a ʋ: "Ɩ b'a hɩ gɔsɩ nɩ, ɩ ʋ, ɩ hɔ naa do hɩ mɔɔ nɩ y." 23Sʋrdaa tisi lɛɛzaa bɩ n sʋrdaa zɔrɔ lɛɛzannɔ bir hɩɩya, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "K'a a banka, k'a ta Sezaree ʋ yirbəə wakatɩ nɛɛhʋ ma, sʋrdaarɔ zɔɔhɩra, siirozannɔ busaanhɩna, kannɩzannɔ zɔɔhɩra. 24K'a siiro banka, kʋ Pol n da ŋ ʋ an lee ku kan laafɩɩ kɩ tara lɛɛzaa Feligsi zi." 25A n ci ba, an a hɩ ncɩnaaʋ: 26"Mɔɔ Klodiyus Liziyas nɩ yaa dam tara lɛɛzaa mɩŋŋa Feligsi m. 27Zɩɩfʋrɔ ɩ gʋaa kʋ mɔɔ n'a nyɔɔrɛ ɩbɩɩ zi naa nyasʋ ŋn'a ŋʋam k'a zɛ. Kʋ mɔɔ b'a ma ŋ ʋ Rɔm gʋaa m bɩ, mɔɔ ta kan m sʋrdaarɔ kɩ, m aa yɔ. 28Kʋ mɔɔ lɛ n taa kʋ m mim kʋ ŋ y'a ka ra bɩ dɔ bɩ, mɔɔ ka ŋnɩ ta m ŋ dʋdɔkənno taa. 29Mɔɔ bɩ dɩga a, bɩsɩ ŋ n'a kam, a lɛrɔ wɔɔ ma, ŋnɩ mim ka ra. B'a n hɔsɩ ba, an a ga zɛ m, gɛɛ ŋn'a sur baŋŋarɔ nɩ y. 30Bɩ, kʋ mɔɔ ma ŋ ʋ, zɩɩfʋrɔ wɔɔ ɩ dundom zi k'a zɛ bɩ y'a ka, mɔɔ n'a nyɔɔrɛ ɩbɩɩ zi zɔɔ-zɔɔ. Mɔɔ hɩ gʋɔɔ kʋ ŋ mim ka ra rɔ wɔɔ m sɔ, kʋ ŋ nɩ bʋr ɩbɩɩ zi, ŋnɩ b'a gumə lemim hɩ." 31Sʋrdaarɔ wɔɔ n lɛ kʋ n y'a ka ŋ ʋ bɩ si, ŋnɩ Pol gaa, ŋnɩ ta m gunuu ʋ Antipatris ʋ. 32Dɔ k'a mɛ bɩ, kannɩzannɔ wɔɔ m Pol to siirozannɔ wɔɔ m, ŋn'a wusigə, ŋnɩ bʋr sʋrdaarɔ wʋtajɩ ʋ b'ʋ. 33Kʋ ŋ yaa lee ku Sezaree ʋ bɩ, siirozannɔ wɔɔ ci bɩ ka tara lɛɛzaa b'ʋ, ŋnɩ Pol hɩnka m sɔ. 34Tara lɛɛzaa bɩ n ci bɩ karɩnda ba, an laaka da kʋ Pol bɩ, a to a ʋ gʋrga kara ʋ gɛ. K'a a dɔ a ʋ, a to a ʋ Silisii ʋ bɩ, a a hɩ m, a ʋ: 35"Gʋɔɔ k'ʋ ŋ mim ka ɩbɩɩ ra bɩ, kʋ ŋ bʋr, mɔɔ yɩ m tʋr karɛ ɩbɩɩ meerbaa ma." A n lɛ ka, a ʋ, ŋnɩ dɔ ma naa ʋ, hargʋta kʋ Hɩrɔɔdɩ a dɔ b'ʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\