Zibəəzannɔ Ci 25

1Bala, Fɛstus k'a lee ku a gʋrga ʋ b'ʋ bɩ, a dɔmɩm kaakʋ kur bɩ, a a hʋr Sezaree ʋ, an ta Zerizalɛm ʋ. 2B'ʋ bɩ, wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ kan zɩɩfʋrɔ gʋɔɔ gʋtɔɔ kɩ bʋr k'a mim ka Pol ra a taa. Ŋ n a yɛ Fɛstus han, k'an sugur ba a m, 3an zaa ka, kʋ n nɩ ta Pol m Zerizalɛm ʋ. Bala, ŋ y'a dɩnda, ŋn'a zɛ kan kʋ kɩ a minto, k'a bɩ daata zɛ ra, a ku a zɛ gər zaa ra. 4Fɛstus n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ, Pol gɔɔtam Sezaree lɔnnɔcɛ ʋ. Bɩ, kan bɩ kɩ haay, k'a yɩ poore, a y'a bɔrɛ a ta b'ʋ. 5"A a ya, an a hɩ a ʋ, gʋɔɔ kʋ ŋ mim bɩ dɔ mɩŋŋa, awɔɔ bire ʋ rɔ wɔɔ, ŋnɩ zu kʋ ʋ kan mɔɔ kɩ, k'ʋ ta Sezaree ʋ, kʋ hɔ niŋŋə ta an ta ʋ gʋaa naa do minto, kʋ ŋ nɩ bʋr ŋnɩ mim ka ra." 6Fɛstus n maasɩrɛ ba ŋ bire ʋ y, a n lɛ da dɔmɩm sinnyə m gɛɛ bu nɩ y. K'a lee ku Sezaree ʋ bɩ, a dɔ k'a mɛ bɩ, a yaa nyɩnta a dʋdɔkarɛ bɩncɛ ʋ, an a ka n n bʋr Pol m. 7Bɩ k'a lee ku b'ʋ bɩ, zɩɩfʋrɔ kʋ ŋ y'a to Zerizalɛm ʋ ŋnɩ bʋr lɔ wɔɔ bɩr ma, ŋnɩ ŋʋaar gʋta ba, ŋ n'a kam la kan minno gʋtɔɔ kɩ, bɩ ŋ b'a dam ma, ŋn'a kasɛtɩ ka y. 8Pol n a gumə mim hɩ sɔ, an n'a hɩrɛ, a ʋ: "Mɔɔ n mim zu ʋ zɩɩfʋrɔ lɛrɔ ma, gɛɛ ŋ Wosocɛ, gɛɛ Rɔm cir ma y." 9Kʋ Fɛstus lɛ n taa k'a bɩr mɩŋŋa kan zɩɩfʋrɔ wɔɔ kɩ bɩ, a a hɩ Pol m, "Ɩbɩɩ lɛ taa kʋ ŋ nɩ ta ɩbɩɩ m Zerizalɛm ʋ, kʋ m aa ɩ dʋdɔ ka gɛɛ?" 10Pol n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Rɔm cir dʋdɔkarɛ bɩncɛ mɔɔ n ta ʋ naa, naa ʋ ŋn'ɩ mɔɔ dʋdɔ kaŋ ʋ. Ɩbɩɩ mɩŋŋa a dɔ paan•••, ɩ ʋ, mɔɔ n mim zu ʋ zɩɩfʋrɔ ma y. 11Kʋ mim mɔɔ zu ʋ paan•••, an a ga mɔɔ zɛ m, mɔɔ bɩ m bɔrɛ m kur y. Bɩ, kʋ minno kʋ gʋɔɔ nɔɔn duro a ba, n n'a kam mɔɔ ra b'a jɩ ba ʋ rɔ nɔɔn nɩ, gʋaa ba lɛ m, an n'a dam ma, a n mɔɔ ka ŋ ʋ y. Mɔɔ lɛ taa kʋ m ta Rɔm cir taa." 12Fɛstus kʋ ma kan a gʋɔɔ wɔɔ kɩ an a hɩ Pol m, a ʋ: "Ɩbɩɩ yɛ k'ɩ ta Rɔm cir taa, ta ɩbɩɩ n nɩ zɛm b'a ʋ b'ʋ." 13Dɔmɩm k'a cem poore bɩ, cir Agripaa kan a danlʋ Berenisi kɩ ta Sezaree ʋ, ŋnɩ ta k'a yaa yaa da Fɛstus m. 14Kʋ ŋn'ɩ maasɩrɛ bam b'ʋ poore bɩ, Fɛstus Pol mim bɩ sa, an a dɩnda cir bɩ m, a ʋ: "Gʋaa n nɩ naa ʋ, Feligsi n a to lɔnnɔcɛ ʋ. 15Dɔmɩm kʋ mɔɔ ta ʋ Zerizalɛm ʋ bɩ, wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ kan zɩɩfʋrɔ jɩtannɔ kɩ bʋr, ŋnɩ bɩ mim ka ra, ŋn'a zɛrɛ yɛrɛ. 16Mɔɔ n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, mɔɔ ʋ, Rɔm zannɔ yɩnnɩbayɩ zibəə bɛɛ k'a gʋaa bɔ a ka kʋ ŋ n'a zɛ gər, bɩ gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ mim kam la rɔ wɔɔ ba ʋ, k'an aa a gumə mim dɩnda kan mim kʋ ŋ y'a ka ra bɩ kɩ y. 17Bɩ minto y'a ka, ŋnɩ bʋr naa ʋ, mɔɔ n m ya, m dɔ hɔsɩ ma y, a dɔ k'a mɛ bɩ, mɔɔ n nyɩnta, m dʋdɔkarɛ bɩncɛ ʋ, m a ka, ŋnɩ bʋr gʋaa bɩ m. 18Kʋ ŋ bʋr dʋdɔ bɩ ma bɩ, gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ mim kam la rɔ wɔɔ, ŋ n mim sɩ gurezaa yɩ, ŋn'a ka ra, amba mɔɔ m hɔɔn da ma bɩ nɩ y. 19Ŋ Woso zaa zuure minnɔ m bala, kan gʋaa deem kʋ n n'a birm Yeezuu k'a ga Pol n'a hɩm a ʋ, a mɩsɩr bɩ kɩ. 20Kʋ mɔɔ n hɔ kʋ mɔɔ n n'a bam bɩ dɔ bɩ, mɔɔ yɛ han, k'a lɛ taa k'a ta Zerizalɛm ʋ, kʋ m aa mim bɩ dʋdɔ ka b'ʋ. 21Bɩ kʋ Pol a hɩ a ʋ, a lɛ n taa k'a gɔɔta lɔnnɔcɛ ʋ, an ta an dɔmɩm kʋ cir gʋta n n'a mim bɩ dʋdɔ kam ma bɩ ku bɩ, mɔɔ lɛ ka, kʋ ŋ nɩ dɔ ma, an ta, an dɔmɩm kʋ mɔɔ n'a nyɔɔŋ ʋ Rɔm cir zi bɩ ku." 22Agripaa n a hɩ Fɛstus m, a ʋ: "Mɔɔ lɛ n taa kʋ n gʋaa naa do meerbaa ma sɔ." Fɛstus n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Booti m bala, ɩbɩɩ y'ɩ tʋr karɛ a meerbaa ma." 23Dɔ k'a mɛ bɩ, Agripaa kan Berenisi kɩ lee ku dʋdɔkarɛ bɩncɛ ʋ b'ʋ kan cirbəə gʋta kɩ, sʋrdaarɔ jɩtannɔ yɩ ŋ da zaa ʋ kan tara bɩ gʋɔɔ gʋtɔɔ kɩ. Fɛstus n lɛ ka, ŋnɩ bʋr Pol m. 24Fɛstus n meerbaa sa, a ʋ: "Cir Agripaa kan awɔɔ haay woo•••, k'a nɩ naa ʋ bɩ, awɔɔ ɩ gʋaa naa do yɩrɛ. Zɩɩfʋrɔ wɔɔ haay bɩ mɔɔ yɩ a minto Zerizalɛm ʋ, an ta an lee ku naa ʋ kan zee kɩ, ŋ ʋ, ŋ b'a ya, ŋn'a to mɩsɩr y. 25Kʋ mɔɔ nɩ, mɔɔ n zibəə bʋnyaa yɩ, an a ba, an a ga a zɛ nɩ y. Bɩ, k'a ʋ, k'a lee ku Rɔm cir zi bɩ, mɔɔ cɩnta, kʋ m a nyɔɔ b'ʋ. 26Bɩ kʋ mɔɔ ba meerbaa m paan•••, kʋ m a gʋrsɩra ba cir gʋta ma k'an Pol mim bɩ dɔ bɩ, bɩ minto y'a ka, mɔɔ n a ka, an bʋr awɔɔ taa, an lɛ da ɩbɩɩ taa naa ʋ cir Agripaa, kʋ wɔɔ lar, naa jɛ ʋ, mɔɔ hɔsɩ yɩrɛ, m a gʋrsɩra ba Rɔm cir ma. 27Kʋ mɔɔ lɔ nyɔɔ ncɩnaaʋ, bɩ mɔɔ n a kʋrɔma k'an a mim ʋ bɩ yɩ, yarmabaa zibəə m."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\