Zibəəzannɔ Ci 26

1Agripaa n a hɩ Pol m, a ʋ: "Zaa ta ʋ k'ɩ meer ba kɛɛrɛ, ɩ ɩ mɩŋŋa bʋmbɔ." Pol n a wɔ busu, an a gumə lemim hɩ, a ʋ: 2"Mɔɔ heer nyɔɔ, cir Agripaa, kʋ mɔɔ zaa yɩ kʋ m meer ba ɩbɩɩ taa her, kʋ m m gumə mim dɩnda, mim haay kʋ zɩɩfʋrɔ mɔɔ a ka wɔɔ ra bɩ minto. 3Bala, ɩbɩɩ minkə ŋ bɩsɩkarɛ gʋta m kan ŋ yɩnnɩbayɩ zibəə kɩ. Bɩ y'a ka, mɔɔ n'a yɛrɛ ɩbɩɩ han, k'ɩ tʋr ka mɔɔ meerbaa ma kan bʋraama kɩ. 4Mɔɔ mɩsɩrbaa k'a nyɩnta hɔ niŋŋə, m nyɩbaa ma, kan nyɩnta kʋ mɔɔ ʋ hɔ niŋŋə, m dogʋɔɔ bire ʋ Zerizalɛm ʋ bɩ kɩ, zɩɩfʋrɔ wɔɔ haay a dɔ. 5Kʋ ŋ lɛ taa, ŋ y'a da ma, ŋn'a kasɛtɩ ka, ŋ y'a dɔ a dɔɔraa laatʋ, ŋ ʋ, farizɛn m mɔɔ m. Gʋɔɔ niŋŋoo kʋ ŋ nɩ yɛm wɔɔ Woso zaa zuure ma paan•••, an lɛ da ŋ haay ra rɔ wɔɔ. 6Bɩ her naa, kʋ mɔɔ Woso lerbɔrɛ k'a ba wɔɔ zɩrɔ m bɩ si bɩ, bɩ y'a ba mɔɔ dʋdɔ her. 7Wɔɔ do haryaa bueerehɩɩya b'ɩ yaa dam Woso m sinuu ʋ kan a gunuu ʋ kɩ, ŋ bɩr a tore y. Kʋ ŋn'ɩ dɔm lerbɔrɛ bɩ do ma bɩ minto. Kʋ mɔɔ lerbɔrɛ naa do ta m heer lɛ bɩ y'a ka, m cir Agripaa, zɩɩfʋrɔ wɔɔ nɩ mim kam mɔɔ ra. 8Bɔ minto m, b'awɔɔ n a si a ʋ, Woso ɩ gəəno mɩm bɔŋ ʋ? 9Kʋ mɔɔ nɩ, mɔɔ nyɩnta m a si mɩŋŋa mɔɔ ʋ lɛ m, kʋ m yar ba kan Nazarɛtɩ Yeezuu bɩ tɔ bɩ kɩ, paŋŋa do haay m. 10Bɩ, bɩ mɔɔ ba Zerizalɛm ʋ, wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ wɔɔ ɩ lɛ naa do ka mɔɔ ʋ. Mɔɔ mɩŋŋa sɩrakarɛzannɔ gʋr gʋta, m m du lɔnnɔcɛ ʋ. Gʋɔɔ kʋ n yɩ ŋ zɩnzɛ rɔ wɔɔ, mɔɔ hɩ mɔɔ ʋ, a a ga m. 11Gallɛm gʋta, mɔɔ ta sokʋmacɛrɔ ʋ, m fɩr ka ŋ ma, m paŋŋa ba ŋ ma, kʋ ŋ nɩ Yeezuu sʋnsɔ wʋ. Bɩ, kan jɩmbaa heerbusu gʋta kɩ, mɔɔ yɩ ŋ jɩ bɔm tararɔ gɔsɩnnɔ ra, m nɩ fɩr karɛ ŋ ma. 12Bɩ minto y'a ka, hindeem ʋ, wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ wɔɔ n zaa ka mɔɔ ʋ kan paŋŋa haay kɩ, kʋ m ta Damas ʋ mim naa do minto. 13Cir, kʋ mɔɔ nɩ tam bɩ, kʋ sinuu b'a zɔ bɩ, mɔɔ lɛɛgure yɩ, an a to brama, a gure n lɛ da wosogure ra, an b'a ku mɔɔ ra kan m zukuuzannɔ wɔɔ kɩ. 14Wɔɔ haay, wɔɔ ʋ dundo tara ʋ, mɔɔ n leer ma, an n'a hɩm mɔɔ m ebree lemim m, a ʋ: Sol, Sol, bɔ minto, ɩ nɩ fɩr kam mɔɔ ma? A ba ɩbɩɩ nawʋrɛ, ɩ mɩŋŋa m! 15Mɔɔ n a nyɩ bɔ ʋ, mɔɔ ʋ: 'Nka n'ɩbɩɩ nɩ, Zuuba?' Zuuba n a ya, an a hɩ, a ʋ: 'Yeezuu m mɔɔ m, mɔɔ ɩbɩɩ n nɩ fɩr karɛ ŋ ma. 16Bɩ, wuti ɩ jɩm! Ba hɔ k'a ka mɔɔ n m hɩnka ɩbɩɩ m bɩ n na: Mɔɔ ɩbɩɩ bɔ ʋ k'ɩ nyɩnta mɔɔ zibəənyɩ, mɔɔ kasɛtɩzaa kan hɔ niŋŋə k'ɩbɩɩ mɔɔ yɩ ʋ naa kɩ, kan a vantɔɔ kʋ mɔɔ n nɩ zɛm bɩ m hɩnka ɩbɩɩ m nɔ wɔɔ kɩ. 17Mɔɔ lɛɛ kam m ɩbɩɩ bʋmbɔ ɩ do kan do vantɔɔ kʋ mɔɔ n n'ɩbɩɩ nyɔɔrɛ ŋ ma rɔ wɔɔ kɩ wɔ ʋ, 18k'ɩ yaa nɩ ŋ mɩm gʋ, k'ɩ ŋ bɔ monsigə nɔ ʋ, ɩ ta ŋ nɩ lɛɛgure ʋ, k'ɩ bɔ ŋ nɩ Sʋtaana lɔmbaa nɔ ʋ, ɩ ta ŋ nɩ Woso zi, kʋ ŋ n sɩra ka mɔɔ ʋ, kʋ ŋ n'a mimbʋnyaarɔ sugur yɩ, bɩ, kʋ ŋ nɩ hɔjirle yɩ, kan gʋɔɔ kʋ ŋ y'a mɩŋŋɔɔ ka Woso ʋ rɔ wɔɔ kɩ.' 19Bɩ tɛkka ma, cir Agripaa, mɔɔ n bɩsɩ ka hɔ kʋ Zuuba a hɩ mɔɔ m hɔhɩnkarɛ naa do nɔ ʋ bɩ ma y. 20A sa mɔɔ ʋ Damas zannɔ ma kan Zerizalɛm zannɔ kɩ, an lɛ da, Zidee jilli kʋ zannɔ kɩ, bɩ jɛ ʋ kan do vantɔɔ kʋ gʋɔɔ kɩ, m a dɩnda kʋ ŋ n'a bɔ a taam, ŋnɩ yɛ Woso ma, kʋ ŋ n'a mimbʋnyaarɔ sugur yɩ, kʋ ŋ nɩ mɩsɩrbaa ba, k'an zu kʋ ʋ kan ŋ heerlʋrlɛ bɩ kɩ. 21Bɩ minto y'a ka, mɔɔ nɩ Wosocɛ ʋ, zɩɩfʋrɔ wɔɔ n bɩ mɔɔ nyasʋ, ŋn'a gɩnga k'a mɔɔ mee bɔ ʋ. 22Woso n ku mɔɔ ra mɩŋŋa, an ta an dɔmɩm naa do ku. Mɔɔ gɔɔta m nɩ kasɛtɩ kam gʋɔɔ poorero kan gʋɔɔ gʋtɔɔ kɩ taa. Wosolɛsinnɩsorazannɔ kan Moyiisi kɩ lɛɛ ka ŋnɩ hɔ k'a nɩ zɛm bɩ hɩ. Mɔɔ bɩr hɔsɩ vanta hɩrɛ, an lɛ da bɩ ra y. 23Ŋ ʋ: 'Krista fɩr yɩrɛ, b'a lɛɛ kam an a mɩm bɔ ʋ gəəno bire ʋ, an nɩ lɛɛgure pa dam zɩɩfʋrɔ m kan do vantɔɔ gʋɔɔ kɩ.' " 24Pol k'a lee ku bɩncɛ naa do ʋ a meerbaa nɔ ʋ bɩ, Fɛstus a leer busu, an a hɩ, a ʋ: "Hɔɔzaa n'ɩbɩɩ naa Pol! Ɩbɩɩ hɔdɔrɛ maam-maam bɩ y'ɩbɩɩ bam hɔɔzaa!" 25Pol n a hɩ, a ʋ: "Hɔɔzaa bɛɛ m mɔɔ nɩ y, Fɛstus mɩŋŋa, sɩra meerbaa mɔɔ n'a bam, hɔɔntaʋrɛ m. 26Cir Agripaa bɩ minno nɔɔn duro dɔ mɩŋŋa haay, bɩ y'a ka, mɔɔ m dam ma, m meer ba a lɛɛ kan heerkoodəbaa kɩ. Mɔɔ si mɔɔ ʋ, hɔsɩ n ba a mɩm ma sɛɛrɛ y. Bala, minno nɔɔn duro n ba gʋrga k'a nyaakʋm da ʋ y. 27Cir Agripaa, ɩbɩɩ wosolɛsinnɩsorazannɔ mim si ra? Mɔɔ dɔ mɔɔ ʋ, ɩbɩɩ ŋ mim si" 28Agripaa n a hɩ Pol m, a ʋ: "Kan ɩbɩɩ meerbaa bɩ kɩ, gɔɔta a ʋ poore, k'ɩbɩɩ n mɔɔ ba kristagʋaa ra?" 29Pol n a hɩ, a ʋ: "K'a a ŋʋa, an gɔɔta poore gɛɛ gʋta, mɔɔ ŋʋa, kʋ Woso yɛ, a bɩ nyɩntarɛ ɩbɩɩ bala y, gʋɔɔ haay kʋ ŋ n'a tʋr kam mɔɔ meerbaa ma her lɔ wɔɔ, awɔɔ y'a bam amba mɔɔ m, bɩ baŋŋarɔ kʋ ŋ nɩ mɔɔ wɔ ma rɔ nɔɔn duro bɩ nyɩntarɛ awɔɔ wɔ ma y." 30Cir bɩ n wuti kan tara lɛɛzaa bɩ kɩ, Berenisi kɩ, kan gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ nyɩntam kan ŋ kɩ rɔ wɔɔ kɩ. 31Kʋ ŋn'a hʋrm bɩ, ŋ sʋʋra ba kan kʋ kɩ ŋn'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Gʋaa naa do n hɔsɩ ba, an a ga zɛ m gɛɛ baŋŋarɔ nɩ y." 32Agripaa n a hɩ Fɛstus m, a ʋ: "Kʋ gʋaa naa do bɛɛ y'a ŋʋa k'a ta mim bɩ m Rɔm cir taa, a a ga m, ŋnɩ wɔ saa."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\