Zibəəzannɔ Ci 27

1Kʋ ŋ y'a cɩnta kʋ wɔɔ n da kɔɔlʋʋ ʋ, ʋ ta Italii ʋ bɩ, ŋ Pol kan lɔnnɔ gɔsɩnnɔ kɩ da sʋrdaa zɔrɔ lɛɛzaa k'a tɔ m Zuliyus bɩ wɔ ʋ, sʋrdaarɔ zɔrsɔddɩ zɛkʋra kʋ n n'a birm Ogista zɛkʋra, bɩ y'a so ʋ. 2Wɔɔ da kɔɔlʋʋ ʋ k'a a to Adramitɩyɔm an nɩ tam Azii kʋrɔ kʋ ŋ nɩ hi lɛ ra rɔ wɔɔ ʋ. Aristarkɩ ɩ nyɩnta kan wɔɔ kɩ. Masedʋan kʋ Tesaloniki gʋaa m. 3Dɔ k'a mɛ bɩ, wɔɔ lee ku Sidɔn ʋ, bɩ kʋ jɩnlɛ poore m bɩ, Zuliyus a ba Pol m mɩŋŋa. A zaa ka ʋ, k'an aa dɩga a gʋaasɩbarɔ ma, brɔɔ n nyasʋ m. 4Kʋ wɔɔ bɔ b'ʋ bɩ, wɔɔ da kɔɔlʋʋ b'ʋ, ʋ bɔ Siipɩr jɩr ʋ, k'a n'a ta wɔɔ m hɩnhɛr bɩ k'a nya wɔɔ rɛ bɩ minto. 5A m bɩ, wɔɔ n higʋta k'a nɩ Silisii kan Panfilii kɩ jɩr ʋ bɩ zɛ ra, ʋ aa lee ku Lisii kʋ Miir ʋ. 6Sʋrdaa zɔrɔ lɛɛzaa bɩ k'a Alɛsandrii kɔɔlʋʋ yɩ b'ʋ an nɩ tam Italii ʋ bɩ, a a ka wɔɔ n da ʋ. 7Kɔɔlʋʋ bɩ n ta poore-poore dɔmɩm gʋta nɔ ʋ, ʋ aa lee ku kan kɔrɛ kɩ Kinɩdɩ ʋ. Hɩnhɛr bɩ k'a nya wɔɔ rɛ bɩ, wɔɔ b'ʋ dam ma, ʋ ta tɩrga bɩ, wɔɔ bɔ Salmonɛ jɩr ʋ, ʋ aa bɔ Krɛtɩ jɩr ʋ, k'a n'a ta wɔɔ m hɩnhɛr bɩ minto. 8Wɔɔ fɩr yɩ kan kɔɔlʋʋ bɩ kɩ, ʋ bɔkarɛ ʋ aa lee ku bɩncɛ kʋ n n'a birm Jɩnjɩ-Mɩŋŋa b'ʋ, Lazaya kʋ jɩr ʋ. 9Dɔmɩnnɔ cem gʋta, kɔɔlʋʋ bɩ tarɛ nyibəə n ta ʋ, bɩ ma bɩ, lɛkʋsɩrɛ dɔmɩm cem. Pol n ŋ dʋndɔ, a ʋ: 10"M gʋaasɩbɔɔ, mɔɔ dɔ mɔɔ ʋ tarɛ naa do hɔ zarm gʋta, a nyaanɩm gʋɔɔ gʋta m, kɔɔlʋʋ bɩ bɛɛ bala kan mɔr bɩ kɩ y, wɔɔ mɩŋŋɔɔ kɩ sɔ." 11Sʋrdaa zɔrɔ lɛɛzaa bɩ, a tʋr an n'a kam gʋaa k'a nɩ kɔɔlʋʋ bɩ bram bɩ ma kan kɔɔlʋʋ bɩ zaa hɔnyɩ kɩ ma, an lɛ da Pol meerbaa bɩ ra. 12Bɩncɛ niŋŋə kʋ wɔɔ jɩm ʋ bɩ, k'a bɩ bɩncɛ mɩŋŋa nyɛɛm dɔmɩm ʋ bɩ, ŋ gʋɔɔ gʋta a zɛ kʋ ra, ŋn'a lɛ ba deem k'a zu zaa ʋ, kʋ dɩga a, k'ʋ lee kum jɩnjɩ k'a nɩ Krɛtɩ kʋ Fenigsi ʋ b'ʋ, k'an a ta wɔɔ m nyɛɛm hɩnhɛr minto. K'ʋ nyɩnta b'ʋ nyɛɛm dɔmɩm ʋ. 13Hɩnhɛr poore wuti jɩsa, bɩ minto y'a ka, ŋn'a hɔɔn da, ŋ ʋ, a y'a dam ma, a zaa sa. Ŋ kɔɔlʋʋ bɩ hʋr, ŋn'a na Krɛtɩ gəm b'ʋ, ŋn'ɩ tam. 14K'a yɩ poore bɩ, hɩnhɛr gʋta kʋ n n'a birm Erakilɔn bɩ wuti tara bɩ zeezi, an bʋr kan paŋŋa kɩ, an b'a ku ŋ la. 15A n kɔɔlʋʋ bɩ gaa an cenim, wɔɔ b'ʋ dam ma, ʋ a bɔ y. Wɔɔ n a to an a gaa, an nɩ tam nɩ, kʋ lɛɛ ka m, ʋ n a dɔ y. 16K'a nɩ tam zɔɔ-zɔɔ bɩ, wɔɔ yaa lee ku tara poore k'a nɩ hi bire ʋ, n n'a birm Koda bɩ jɩr ʋ, an a ta wɔɔ m hɩnhɛr bɩ minto. Wɔɔ ʋ tɔ ʋ kan kɔrɛ gʋta kɩ, ʋ ʋ da ma, ʋ kɔɔlʋʋ poore bɩ gaa, ʋ a bɔ hi b'ʋ, ʋ a da kɔɔlʋʋ gʋta b'ʋ. 17Kʋ ŋ kɔɔlʋʋ poore bɩ gaa ŋn'a da kɔɔlʋʋ b'ʋ an nya bɩ, ŋ bar sunso kɔɔlʋʋ gʋta b'ʋ kɛɛrɛ. Kʋ ŋ nɩ nyi bam kɔɔlʋʋ bɩ yaa wɔ Sɩrtɩ nyɩntaa b'ʋ bɩ, ŋnɩ hɔ kʋsɩ kɔɔlʋʋ bɩ jɛ ma, ŋn'a da hi b'ʋ, k'a n'a tarɛ bɩ bɔrɛ, ŋn'a to an nɩ tarɛ a hɔɔnhɔ ma. 18Bɩ dɔ k'a mɛ bɩ, hɩnhɛr gʋta bɩ k'a nɩ fɩr kam wɔɔ ma tee••• bɩ, ŋ mɔrlɔ kʋ ŋ yɩ da kɔɔlʋʋ b'ʋ rɔ wɔɔ waa ʋ, ŋnɩ ŋ zar higʋta b'ʋ. 19A dɔmɩm kaakʋ hinni ʋ bɩ, kɔɔlʋʋ bɩ zibəəzannɔ wɔɔ kɔɔlʋʋ bɩ mɔdrɔ wɔɔ zar hi b'ʋ a zim. 20Woso kan monyaarɔ kɩ n a hɩnka dɔmɩnnɔ wɔɔ nɔ ʋ y, bɩ hɩnhɛr bɩ hɔnrɛ bʋnyaabaa gɔɔta an nɩ fɩr kam wɔɔ ma. Wɔɔ n a dɔ kʋ wɔɔ bɔrɛ y. 21A dɔmɩm laatʋ, ŋ n hɔbɩrɛ bɩ y. Pol n wuti an jɩm brama ŋ bire ʋ, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Awɔɔ yɩ ra, gʋɔɔ, kʋ mɔɔ dʋndɔrɛ b'awɔɔ si, ʋ n ʋ hʋr Krɛtɩ ʋ, fɩr kʋ wɔɔ yɩ naa kan mɔr k'a zar naa kɩ bɩ wɔɔ yɩrɛ y. 22Bɩ naa ma bɩ, mɔɔ y'a yɛrɛ awɔɔ han, k'a heer ba kookoo. Awɔɔ gʋaa deem taan••• bɩ garɛ y, kɔɔlʋʋ bɩ y'a deem n n'a zarm bala. 23Woso k'a a so mɔɔ ʋ, mɔɔ n'a zi bam bɩ malɛɛka a hɩnka mɔɔ m gum naa ʋ bala, an a hɩ mɔɔ m, a ʋ: 24Ɩ da bɩ bɔ ʋ y, Pol. A a ga m, ɩbɩɩ m ta Rɔm cir taa, bɩ Woso gʋɔɔ k'ɩbɩɩ nɩ zum kʋ ʋ kan ŋ kɩ rɔ wɔɔ meeyaa da ɩbɩɩ wɔ ʋ. 25Ncɩnaaʋ bɩ, yaarɔ, k'a heer ba kookoo! Mɔɔ sɩra ka Woso ʋ, a bam amba a a hɩ mɔɔ m bɩ m. 26Wɔɔ yaa nʋ lo tara niŋŋə k'a nɩ hi bire ʋ bɩ ra." 27A gunuu bueeresi hɔ, wɔɔ nyaam ʋ higʋta bɩ burə ʋ. Dibsir k'a a zɔ bɩ, kɔɔlʋʋ bɩ zibəəzannɔ wɔɔ a dɔ a hɔɔn ʋ, ŋ ʋ, wɔɔ ʋ zɔ tara ma. 28Ŋ n higʋta bɩ nɔ makra ba mɛtɩr busi, kʋ ŋ ta lɛɛ poore bɩ, ŋ y'a ya, ŋn'a makra ba ŋn'a yɩ mɛtɩr bukərku. 29Kʋ ŋn'ɩ nyi bam kɔɔlʋʋ bɩ yaa a zɛ ci ma bɩ, ŋ pɔyaa gorezannɔ zo si, ŋn'a kʋsɩ baŋŋarɔ m jɛ ʋ, ŋn'a yɛm kʋ dɔ n mɛ zɔɔ. 30Kɔɔlʋʋ bɩ zibəəzannɔ hɔ ba ɩ ʋ, a hɩ ŋ y'a ʋ k'a baŋŋarɔ gɔsɩnnɔ zo hi bɩ nɔ ʋ, k'an kɔɔlʋʋ bɩ nyasʋ, ŋn'a nyaakʋm da k'a bra si kan kɔɔlʋʋ poore bɩ kɩ. 31Pol n a hɩ, sʋrdaa zɔrɔ lɛɛzaa bɩ m kan sʋrdaarɔ wɔɔ kɩ, a ʋ: "Kʋ gʋɔɔ nɔɔn duro n gɔɔta kɔɔlʋʋ bɩ nɔ ʋ, awɔɔ, awɔɔ bɩ bɔrɛ y." 32Sʋrdaarɔ wɔɔ n kɔɔlʋʋ poore bɩ barlɔ wɔɔ zɩnzɛ ra, ŋn'a to an ta an cem. 33Kʋ ŋn'ɩ dɔm dɔmɩrɛ ma bɩ, Pol gʋaa haay bir, an a yɛ ŋ han, kʋ ŋ nɩ hɔbɩrɛ bɩ, an n'a hɩrɛ, a ʋ: "Awɔɔ dɔmɩm bueeresi her, awɔɔ n hɔ bɩ y. A n nɩ dɔm ma kʋ hɩnhɛr bɩ n a da jɩm ʋ. 34Bɩ minto bɩ, mɔɔ y'a yɛrɛ awɔɔ han k'a hɔ bɩ, awɔɔ laafɩɩ minto m. Bala, minkə deem taan••• bɩ nyaanɩm gʋaa mim ʋ naa ʋ y." 35K'a naa hɩ bɩ, a bur sa, an barka da Woso m gʋaa haay mɩm m, an a zɛ ra, an n'a sʋrɛ. 36Ŋ haay heer n ka bɩ jɛ ʋ, ŋnɩ hɔbɩrɛ bɩ bɩ. 37Wɔɔ haay wuti, gʋaa zɔɔhɩra busaanhɩna yaa sɔrdɩ kɔɔlʋʋ bɩ nɔ ʋ. 38Kʋ hɔbɩrɛ bɩ ŋ ka bɩ, ŋ hɔyaa bɩ waa kɔɔlʋʋ bɩ nɔ ʋ, ŋn'a zar hi b'ʋ, k'a gore bɩ n a bɔrɛ. 39Dɔ k'a mɛ bɩ, kɔɔlʋʋ bɩ zibəəzannɔ wɔɔ n a ya, ŋnɩ tara bɩ dɔ y. Bɩncɛ ŋ y'a yɩ hi bɩ lɛ ra, an zerle bɩncɛ. Ŋ lɛ n taa k'a a da ma, k'a kɔɔlʋʋ bɩ da jɩm ʋ b'ʋ. 40Ŋ n baŋŋarɔ wɔɔ zɩnzɛ, ŋnɩ pɔyaarɔ wɔɔ to hi b'ʋ, kʋ kɔɔlʋʋ bɩ n a da ma, an ta. Ŋ n kɔɔlʋʋ bɩ bɩrlɛ hɔ bɩ ba yɔhɔ-yɔhɔ, ŋnɩ kɔɔlʋʋ bɩ pɛɛra poore bɩ busu, ŋnɩ kɔɔlʋʋ bɩ to, an nɩ tam bɩncɛ gər zeezi. 41Kɔɔlʋʋ bɩ n aa der nyɩntaa dimbir la, lɛɛ bɩ n wɔ, a b'a dam ma a n bɔ y. Bɩ ma bɩ, hikurero wɔɔ b'a jɛ bɩ zɛ, an a kɩnkaansʋ. 42Sʋrdaarɔ wɔɔ n a ŋʋa k'a lɔnnɔ wɔɔ zɩnzɛ, kʋ ŋ gɔsɩnnɔ darɛ dɔ ŋ yaa a si hi bɩ burə ʋ. 43Bɩ, sʋrdaa zɔrɔ lɛɛzaa bɩ k'a ŋʋa k'a Pol bʋmbɔ bɩ, a n yɛ kʋ ŋ nɩ ŋ zɩnzɛ y. A lɛ ka gʋɔɔ kʋ ŋ darɛ dɔ rɔ wɔɔ ʋ, kʋ ŋ nɩ lɛɛ ka, ŋn'a da hi b'ʋ, kʋ ŋ n'aa tara gər bɩ ku. 44Gʋɔɔ kʋ ŋ gɔɔta rɔ wɔɔ dam gɔrɔ ʋ gɛɛ kɔɔlʋʋ bɩ kəəro wɔɔ ʋ. A yɩ ncɩnaaʋ, ŋ haay n lee ku tara ʋ kan laafɩɩ kɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\