Zibəəzannɔ Ci 28

1Kʋ wɔɔ bɔ mim pakra bɩ nɔ ʋ bɩ, wɔɔ ma ŋ ʋ, tara k'a nɩ hi bire ʋ bɩ tɔ m Maltɩ. 2Tara bɩ zannɔ wɔɔ wɔɔ si kan daʋrɛ gʋta kɩ. Ŋ sɛ gʋta hɛ, ŋnɩ wɔɔ gaa, ŋnɩ wɔɔ zɔ ma, bala, la a sɩŋŋɩda ba, an nɩ barɛ, nyɛɛm n ta ʋ. 3Pol n nyʋkɔ gər gʋr a zangʋrga ʋ, an b'a da sɛ bɩ rɛ. Kʋ sɛ bɩ nɩ nyʋkɔ bɩ bɩm bɩ, cɩrka bɔ sɛ b'ʋ, an a sɔ wɔ Pol wɔ ʋ. 4Tara bɩ zannɔ kʋ ŋ cɩrka bɩ yɩ, an nɩ zeŋŋəm Pol wɔ ma bɩ, ŋ y'a hɩm kʋ m, ŋ ʋ: "Gʋaa naa do nyɩntam gərzer paan••• A bɔ hi bɩ nɔ ʋ kan laafɩɩ kɩ, bɩ Woso tɩrgabaazaa lɛ baa a mɩsɩrbaa ma y." 5Pol n a wɔ vɩga zɛ, cɩrka bɩ n a da sɛ b'ʋ, b'a n busu ma y. 6Ŋ n jɩm, ŋn'ɩ dɩgarɛ a wɔ bɩ ma, a hanrɛ gɛɛ, a y'a dore, an ga lɛɛ nɩ? Bɩ, kʋ ŋ dɩgarɛ bɩ maasɩrɛ ba, bɩ ŋ n hɔsɩ yɩ an ba bɩ, ŋ y'a hɔɔndarɛ bɩ lʋr, ŋ ʋ: "Woso m!" 7Lɛɛ bɩ do ʋ bɩ, tararɔ nyɩnta ʋ, lɛɛkarɛ dʋdɔkər Publiyus y'a so ŋ ʋ. A wɔɔ si, an nyasʋ wɔɔ m mɩŋŋa dɔmɩm kaakʋ. 8A zɩ nyɩnta an nɩ wʋtam kan mɛmarɛ kɩ, yoor kɩ. Pol n ta, an aa dɩga a, an aa a wɔ busu, an a ka ra, an yaa da, an a waa. 9Naa do minto bɩ, tara bɩ gʋɔɔ gɔsɩnnɔ wɔɔ haay kʋ ŋ nɩ yaaba m nɔ wɔɔ ɩ zɛm zi, ŋ n'a waam sɔ. 10Wɔɔ daʋrɛ yɩ gʋta, kʋ wɔɔ ʋ bɔ, ʋ n nɩ cenim bɩ, ŋ hɔ haay k'a zibəə n ta wɔɔ ma rɔ wɔɔ ka wɔɔ ʋ. 11Mom kaakʋ jɛ ʋ bɩ, wɔɔ da kɔɔlʋʋ k'a gɔɔta tara bɩ do ra b'ʋ nyɛɛm dɔmɩm ʋ. Alɛsandrii kɔɔlʋʋ m, a tɔ m Diyoskiir. 12Wɔɔ zer Sirakɩɩzɩ ʋ k'ʋ hoon si dɔmɩm kaakʋ. 13Kʋ wɔɔ cem b'ʋ bɩ, wɔɔ ʋ da higʋta bɩ lezi, ʋ aa lee ku Regiyo ʋ. Bɩ dɔ k'a mɛ bɩ, hɩnhɛr wuti jɩsa, dɔmɩm hɩɩya hinni ʋ, wɔɔ yaa lee ku Puzɔl ʋ. 14Wɔɔ ʋ danyɩnɔ yɩ b'ʋ, ŋn'a yɛ wɔɔ han k'ʋ gɔɔta kan a kɩ dɔmɩm saanhɩna. Nyɩnta a ʋ ncɩnaaʋ, ʋ bɔkarɛ, ʋ lee ku Rɔm ʋ. 15Wɔɔ danyɩnɔ kʋ ŋ nɩ b'ʋ rɔ wɔɔ kʋ ŋ wɔɔ zɛrɛ bɩ ma bɩ, ŋ bʋr, ŋnɩ bɩ wɔɔ zɛ ʋ bɩncɛ kʋ n n'a birm Apiyus-Daasɩ kan Tavɛrnɩ-Kaakʋ kɩ ʋ. Pol k'a ŋ yɩ bɩ, a barka da Woso m, a heer paŋŋa n a da ra. 16Kʋ wɔɔ lee ku Rɔm ʋ bɩ, n zaa ka Pol ʋ, k'an a ka a mɩŋŋa har ma, kʋ sʋrdaa deem n bɩr dɔm ma. 17Dɔmɩm kaakʋ k'a cem bɩ, a Rɔm zɩɩfʋrɔ jɩtannɔ wɔɔ bir, kʋ ŋ nɩ kʋ zɛ ʋ. Kʋ ŋ y'a so kʋ ma bɩ, a a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "M danyɩnɔ, mɔɔ n hɔsɩ ba m dogʋɔɔ wɔɔ nɩ y, mɔɔ n wɔɔ zɩrɔ wɔɔ yɩnnɩbayɩ zibəəro zar sɔ y. Ŋ mɔɔ ba lɔ Zerizalɛm ʋ, ŋnɩ mɔɔ da Rɔm zannɔ wɔ ʋ. 18Kʋ ŋ laaka dɩnda ŋ nɩ mim bɩ jɩ dɔ kɛɛrɛ bɩ, ŋ y'a ŋʋa k'a wɔ saa mɔɔ ma, bala, ŋ n hɔsɩ yɩ mɔɔ gʋr zi an a ga zɛ nɩ y. 19Zɩɩfʋrɔ wɔɔ kʋ ŋ ʋ, a bɩ yɛm bɩ, bɩ y'a ka mɔɔ n a yɛ kʋ Rɔm cir n mɔɔ dʋdɔ ka. Mɔɔ bɛɛ y'a hɩ, kʋ m mim ka m do ra y. 20Bɩ y'a ka mɔɔ n a yɛ kʋ m awɔɔ yɩ, kʋ m sʋʋra ba kan awɔɔ kɩ. Kʋ sɩra nɩ, Israyɛl taaheerlɛ minto y'a ka, mɔɔ nɩ baŋŋarɔ nɔɔn duro m." 21Ŋ n a nyɩ bɔ nʋ, ŋ ʋ: "Kʋ wɔɔ nɩ, wɔɔ n ci sɩ yɩ, an a to Zidee ʋ, an n'ɩbɩɩ mim dɩndarɛ y, bɩ, wɔɔ danyɩ sɩ n a to an b'ɩbɩɩ mim dɩnda, gɛɛ tɔbɔrɛ bʋnyaa y. 22Wɔɔ lɛ n taa k'ɩbɩɩ n hɔ k'ɩbɩɩ n'ɩ hɔɔn dam ma bɩ hɩ k'ʋ a ma, bala, lɛɛ haay ʋ, wɔɔ dɔ mɩŋŋa ŋ bɩr yɛm gʋngʋrɛ k'ɩbɩɩ nɩ zuŋ ʋ naa ʋ y." 23Ŋ n dɔmɩm cɩnta kan kʋ kɩ, ŋnɩ bʋr gʋta, ŋnɩ b'a yɩ a har ʋ. Pol sʋʋra ba kan ŋ kɩ dɔgta m an ta an yirbəə ku. Woso cirbəə bɩ mim a sa an a dɩnda, an Moyiisi lɛrɔ kan wosolɛsinnɩsorazannɔ wɔɔ kɩ mim dɩnda ŋ nɩ, k'a a da ma, kʋ ŋ n'a dɔ, ŋ ʋ, Krista bɩ Yeezuu m. 24Gɔsɩnnɔ hɔ k'a dɩnda bɩ si, niŋŋoo n a si y. 25Kʋ ŋ bʋr ŋn'ɩ cenim bɩ, ŋ n kʋ ma y: Pol n mim deem hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Sɛnt-Ɛspri meer k'a ba kan Ezayii kɩ awɔɔ zɩrɔ minto bɩ, sɩra m. A a hɩ, a ʋ: 26Ta ɩ yaa do naa do yɩ, ɩ hɩ m, ɩ ʋ: Awɔɔ y'a tʋr kam mɩŋŋa, b'awɔɔ b'a jɩ marɛ y. Awɔɔ dɩgam mɩŋŋa, b'awɔɔ b'a yɩrɛ y. 27Bala, do naa do heer b'ɩ monsigə ʋ, ŋ tʋr ga, ŋ lɛ baa k'a lɛɛ yɩ a mɩm nɩ y, ŋ lɛ baa k'a tʋr n mim ma y, ŋ lɛ baa k'a heer n a jɩ dɔ y, ŋ lɛ baa k'a a bɔ a taam k'a zu mɔɔ ʋ, kʋ mɔɔ n ŋ waa y. Woso n a hɩ bɩ n naa. 28K'a dɔ kɛɛrɛ, a ʋ, Woso bʋmbɔrɛ naa do nyɔɔ n y'a ʋ do vantɔɔ ma, bɩ ŋ y'a sim." [ 29Pol k'a meer naa do ba bɩ, zɩɩfʋrɔ wɔɔ a hʋr ŋnɩ bɩsɩ kam gʋta kan kʋ kɩ.] 30Pol mɩsɩrbaa ba ncɩnaaʋ dɔɔraa hɩɩya tɔr b'ʋ, an a mɩŋŋa busoo bɔ, an n'a mɩsɩrbaa ba n nɩ. Gʋɔɔ haay kʋ ŋ nɩ zɛm zi rɔ wɔɔ, a yɩ ŋ sim mɩŋŋa, 31an nɩ Woso cirbəə pa darɛ, an nɩ Zuuba Yeezuu Krista mim dɩndam kan heerkoodəbaa kɩ, bɩ gɔsɩ bɩr a tam nɩ tolle y.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\