Zibəəzannɔ Ci 3

1Yirbəə deem m wakatɩ kaakʋ hɔ ma bɩ, yaadarɛ wakatɩ m bɩ, Pɩyɛɛr kan Zaan kɩ ta Wosocɛ ʋ. 2Gʋaa n nɩ b'ʋ, an yɩ lʋgɔ, n n tɩr a busu dɔmɩm haay, n n aa nyɩnta Wosocɛ lɛ kʋ n n'a birm "cɛlɛ gʋɛrɛ-gʋɛrɛ" bɩ ma, k'an hɔ yɩnyɛ gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ gasʋm Wosocɛ ʋ b'ʋ rɔ wɔɔ han. 3K'a Pɩyɛɛr yɩ kan Zaan kɩ, ŋn'ɩ tam k'a gasʋ Wosocɛ ʋ b'ʋ bɩ, a hɔ yɛ ŋ han. 4Pɩyɛɛr kan Zaan kɩ n dɩga a sɩɩ••• ŋn'a hɩ m, ŋ ʋ: "Dɩga wɔɔ ma!" 5Gʋaa bɩ nɩ dɩgarɛ ŋ ma, bala, dɔ an nawʋrɛ ŋ ma kʋ ŋ nɩ hɔ ka a ʋ. 6Pɩyɛɛr n a hɩ m, a ʋ: "Mɔɔ ba sarma m gɛɛ wanzur nɩ y. Bɩ, hɔ k'a nɩ mɔɔ ʋ bɩ, mɔɔ y'a karɛ ɩbɩɩ ʋ: Yeezuu Krista, Nazarɛtɩ gʋaa bɩ tɔ ma, wuti ɩ ta!" 7A n a sa a bɩsɩ wɔ ma, an a ka an wuti. Lɛɛm bɩ, gʋaa bɩ gannɔ kan a gankʋyɛrɔ wɔɔ kɩ a bɔ kʋ zi. 8A n wuti brama vugur, an nɩ tam. A n gasʋ kan ŋ kɩ Wosocɛ ʋ b'ʋ, an nɩ tam, an nɩ hinherm, an n'a lɛ bɔm Woso ʋ. 9Zamaa bɩ haay n a yɩ an nɩ tam, an n'a lɛ bɔm Woso ʋ. 10N y'a dɔ: A mɩŋŋa ɩ nyɩnta Wosocɛ lɛ gʋɛrɛ-gʋɛrɛ bɩ lɛ ma an nɩ hɔ yɩnyɛm bɩ. Gʋɔɔ wɔɔ zɛ kədə, ŋ da n bɔ ʋ, hɔ k'a ba gʋaa bɩ m bɩ tɔ ma. 11Gʋaa bɩ n a ya, an n'a gʋm Pɩyɛɛr ma kan Zaan kɩ y. Zamaa bɩ haay n a si ŋnɩ ta ŋ zi laŋŋa kʋ n n'a birm "Salomɔɔn laŋŋa" bɩ taa. Hɔ k'a ba b'a ka ŋnɩ zɛ kədə. 12Pɩyɛɛr k'a naa yɩ bɩ, a a hɩ zamaa bɩ m, a ʋ: "Israyɛl zannɔ, bɔ m, awɔɔ nɩ zɛm kədə hɔ k'a ba naa ma? Gɛɛ bɔ minto m, awɔɔ nɩ dɩgam wɔɔ ma, ɩ ʋ, gʋaa naa k'a nɩ tam bɩ, wɔɔ paŋŋa gɛɛ wɔɔ mɩŋŋabaa y'a ka, an nɩ tarɛ? 13Abraham, Izakkɩ, kan Zakɔɔb kɩ Woso k'a m wɔɔ zɩrɔ Woso bɩ y'a lɛ bɔ a Zibəənyɩ Yeezuu b'ʋ. Bɩ, awɔɔ nyɩnta a nyasʋ a ka Pɩlatɩ ʋ, an a ŋʋa k'a wɔ saa, awɔɔ n a gu bɩ. 14Awɔɔ, Gʋaa mɩŋŋa k'an tɩrga bɩ, awɔɔ kaanm bɩ m, a yɛ kʋ n nɩ wɔ saa gərzer bɩ ma. 15Mɩsɩrbaa cir b'awɔɔ zɛ, Woso a mɩm bɔ ʋ gəəno bire ʋ, a kasɛtɩzannɔ m wɔɔ m. 16Sɩrakarɛ minto y'a ka Yeezuu tɔ ma, wɔɔ n tɔ naa do hɩ, ʋ yaabazaa k'awɔɔ n nɩ dɩgam ma a dɔ sɔ naa waa. Bɩ, sɩrakarɛ k'a a to Yeezuu zi bɩ y'a ka gʋaa naa n a waa awɔɔ haay bire ʋ." 17"Sɩra m, m danyɩnɔ, mɔɔ dɔ mɔɔ ʋ badɔ y'a ka awɔɔ n a ba ncɩnaaʋ haay, awɔɔ kan a cinno wɔɔ kɩ. 18Woso mɩŋŋa lɛɛ ka an a hɩ a lɛsinnɩsorazannɔ lɛ m, a ʋ: A Krista bɩ fɩr yɩrɛ, b'a kʋ yɩ maam sɔ. 19K'a a bɔ a mimbʋnyaarɔ ʋ, k'a a bɔ a bʋr Woso zi, k'a a mimbʋnyaarɔ sugur yɩ. 20Zuuba Woso mɛnyɔɔ dɔmɩnnɔ kam, an Yeezuu bʋmbɔrɛzaa niŋŋə k'a banka wɔɔ minto bɩ nyɔɔ. 21K'a nɩ arzana ʋ bɩ, nyɩnta an nawʋm b'ʋ, an dɔ hɔ haay bankarɛ dɔmɩm ma, dɔmɩm niŋŋə kʋ Woso a hɩ a lɛsinnɩsorazannɔ mɩŋŋɔɔ lɛ m biisi bɩ m. 22Moyiisi lɛɛ ka an a hɩ, a ʋ: 'Zuuba Woso y'a lɛsinnɩsorazaa bɔŋ ʋ awɔɔ danyɩnɔ bire ʋ awɔɔ minto, amba mɔɔ m. K'a tʋr ka hɔ haay k'a n'a hɩm bɩ ma. 23Gʋaa k'a n a tʋr ka wosolɛsinnɩsorazaa bɩ do lemim ma, kʋ n n a bɔ do barla, n n'a zɛ gər.' 24Wosolɛsinnɩsorazannɔ wɔɔ haay, an a sa Sanwɛl ma kan a jɛzannɔ kɩ dɔmɩnnɔ kʋ wɔɔ n ta ʋ rɔ wɔɔ nɔɔn mim hɩ. 25Awɔɔ m wosolɛsinnɩsorazannɔ wɔɔ kan gʋaasɩbabaa kʋ Woso a cɩnta kan awɔɔ zɩrɔ kɩ bɩ hɔyɩrɛzannɔ, dɔmɩm k'a hɩ ʋ Abraham m, a ʋ: 'Ɩbɩɩ yaŋŋɔɔ minto, do haay k'a nɩ tara burə ʋ barka yɩm.' 26Woso k'a Zibəənyɩ bɩ bɔ ʋ bɩ lɛɛ ka an a nyɔɔ awɔɔ zi an a barka zer awɔɔ mim ʋ, an n'a kam awɔɔ gʋaa haay n'a mimbʋnyaarɔ tore."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\