Zibəəzannɔ Ci 4

1Pɩyɛɛr kan Zaan kɩ kʋ ŋ gɔɔta ŋn'ɩ meer bam kan zamaa bɩ kɩ bɩ, wosocɛmannɩbənno kan Wosocɛ dɔmazannɔ cir bɩ kɩ, kan Sadisɛɛnrɔ kɩ bʋr ŋ zi. 2Ŋ heer busu kan ŋ kɩ, kʋ ŋ nɩ karɩnda dɩndam gʋɔɔ wɔɔ m, ŋn'ɩ Yeezuu mim hɩm gʋɔɔ m kan gəəno mɩmbɔʋrɛ kɩ bɩ minto. 3Ŋ nɩ ŋ gʋr, ŋnɩ ŋ du lɔnnɔcɛ ʋ, bala, gum da, ŋn'a to dɔ n mɛ. 4Gʋɔɔ kʋ ŋ n'a tʋr karɛ ŋ ma rɔ wɔɔ, gʋta a ba sɩrakarɛzannɔ. Ŋ lɛ wuti an a zɔ tisi soor ma. 5Dɔ k'a mɛ bɩ, cinno kʋ ŋ nɩ Zerizalɛm ʋ kan tara bɩ gʋɔɔgusinno kɩ wosocikarɩnsaambɔɔ wɔɔ kɩ a zɛ kʋ ra. 6Wosocɛmannɩbər jɩtaarɛ Hannɩ nyɩnta ʋ kan Kayiifʋ kɩ, Zaan kan Alɛsandɩr kɩ, kan wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ dogʋɔɔ wɔɔ kɩ haay. 7Ŋ n a ka, ŋnɩ Pɩyɛɛr gaa kan Zaan kɩ, ŋnɩ bʋr ŋ nɩ a taa, ŋn'ɩ ŋ larlɛ, ŋ ʋ: "Bɔ paŋŋa m, gɛɛ nka tɔ awɔɔ yu ma an nɩ naa barɛ?" 8Sɛnt-Ɛspri k'a Pɩyɛɛr han bɩ, a a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: 9"Kʋ lɛɛzannɔ kan gʋɔɔgusinno kɩ, her naa ʋ bɩ, wɔɔ lar awɔɔ nawʋm hɔ mɩŋŋa kʋ wɔɔ ba lʋgɔ naa do m bɩ minto. Kʋ a hɩ, k'a ba wɔɔ ʋ lɔ gʋaa naa do n a waa gɛ? 10K'a dɔ mɩŋŋa a ʋ, awɔɔ haay kan Israyɛl do haay kɩ, Nazarɛtɩ Yeezuu Krista tɔ minto m. Awɔɔ y'a wɔ gɔdarkʋra ma, Woso n a mɩm bɔ ʋ gəəno bire ʋ, a minto y'a ka gʋaa naa do n a waa, an n'awɔɔ lɛɛ naa ʋ. 11Amba Wosoci a hɩ bɩ m, 'jaa k'awɔɔ cɛdonno, wɔɔ a bɔ ʋ a zo bɩ, a y'a ba cɛjɩr jaa.' 12Bʋmbɔrɛzaa vanta ba ʋ bɩncɛ vanta ʋ k'a bɛɛ y. Tɔ vanta ba ʋ durnya nɔ ʋ n n a ka gʋɔɔ ʋ k'ʋ ʋ da ma ʋ bʋmbɔrɛ yɩ k'a bɛɛ y." 13Kʋ ŋ Pɩyɛɛr kan Zaan kɩ heerkoodəbaa bɩ yɩ bɩ, ŋn'a dɔ ŋ ʋ, ŋ n karɩnda ba y, targarɔ m bɩ, ŋ zɛ kədə. Ŋ y'a dɔ kɛɛrɛ, ŋ ʋ Yeezuu zukuuzannɔ m, 14ŋn'ɩ dɩgam gʋaa k'a waa bɩ ma a jɩr ʋ, ŋ n hɔ k'a n'a hɩm bɩ dɔ y. 15Ŋ n lɛ ka, kʋ ŋ nɩ bɔ ŋ nɩ dʋdɔkarɛ bɩncɛ ʋ b'ʋ, ŋnɩ gɔɔta k'a dɩga ŋ mim ma. 16Ŋ n'a hɩm kʋ m, ŋ ʋ: "K'ʋ a ba gʋɔɔ nɔɔn duro n lɔ? Kʋ sɩra nɩ, gʋɔɔ haay kʋ ŋ nɩ Zerizalɛm nɔ ʋ rɔ wɔɔ a dɔ, ŋ ʋ, ŋ hoser ba, bɩ wɔɔ b'ʋ dam ma, ʋ bɩsɩ ka ma y. 17Ʋ ŋ meerbaarɔ wɔɔ da jɩm ʋ, k'a bɩ lee ku lɛɛ haay ʋ y. Ʋ bɔ ŋ lɛɛ, kʋ ŋ b'a ya, ŋnɩ meer ba kan gʋɔɔ wɔɔ kɩ tɔ naa do minto y." 18Ŋ n a ka, ŋnɩ ŋ bir, ŋnɩ lɛ ka ŋ ʋ, kʋ ŋ b'a ya, ŋnɩ Yeezuu tɔ hɩ, gɛɛ, ŋn'a mim dɩnda y. 19Pɩyɛɛr kan Zaan kɩ n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, ŋ ʋ: "Bɔ m mɩŋŋa Woso mɩm ʋ? Ʋ ʋ tʋr ka awɔɔ ma gɛɛ, ʋ ʋ tʋr ka Woso ma? K'a a hɔɔn da ma, a dɩga a. 20Kʋ wɔɔ nɩ, wɔɔ b'ʋ dam ma, ʋ hɔ kʋ wɔɔ yɩ, ʋ a ma bɩ hɩrɛ to y." 21Kʋ ŋ nɩ nyi bam zamaa bɩ m bɩ, ŋ b'a dam ma, ŋnɩ hɔsɩ ba ŋ nɩ y. Ŋ n a ya, ŋnɩ nyaa ba kan ŋ kɩ, ŋnɩ ŋ to. Bala, gʋaa haay y'a lɛ bɔm Woso ʋ hɔ k'a ba bɩ minto. 22Bɩ, gʋaa k'a waarɛ yɩ hoser naa do barɛ nɔ ʋ bɩ, a dɔɔraa lɛ da busi m. 23Kʋ ŋ wɔ saa ŋ ma bɩ, Pɩyɛɛr kan Zaan kɩ ta a muno wɔɔ zi, ŋn'aa hɔ kʋ wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ kan tara gʋɔɔgusinno wɔɔ kɩ a hɩ bɩ dɩnda ŋ nɩ. 24N n a tʋr ka ŋ ma. Ŋ haay n a zɛ kʋ ra deem, ŋn'a hɩ Woso m, ŋ ʋ: "Karɩnsaamba, ɩbɩɩ 'brama da kan tara kɩ, hi kɩ, kan hɔ haay k'an a nɔ ʋ bɩ kɩ.' 25Ɩbɩɩ Sɛnt-Ɛspri paŋŋa da ɩ zibəənyɩ Davɩd wɔɔ yaaba bɩ lɛ ʋ, minno nɔɔn duro minto: Bɔ minto kʋrɔ nɩ həən sire ncɩnaaʋ, zamaa n'a hɔɔn dam, hɔɔndarɛ vam-vam nɩ? 26Durnya cinno n a zɔ kʋ ma, kʋrɔ cinno n a so kʋ ma k'a yar ba kan Zuuba Woso kɩ, a Krista kɩ. 27Sɩra m, Hɩrɔɔdɩ kan Pɔns Pɩlatɩ kɩ a zɛ kʋ ra tara naa do nɔ ʋ, kan do vantɔɔ kɩ Israyɛl zannɔ kɩ, k'a yar ba kan Yeezuu ɩbɩɩ zibəəzaa mɩŋŋa k'ɩbɩɩ bɔ ʋ bɩ kɩ. 28Naa ba ŋ y'a ʋ, k'ɩbɩɩ paŋŋa, ɩ hɔɔnhɔ k'ɩbɩɩ lɛɛ ka ɩ cɩnta bɩ n kʋ yɩ. 29Naa ma kɛɛrɛ bɩ, Zuuba, ɩ tʋr ka ŋ nyaabarɛ meerbaa bɩ ma, k'ɩ ka k'ɩ zibəənyɩnɔ wɔɔ n'ɩ lemim bɩ hɩ kan heerkoodəbaa kɩ. 30Ɩ wɔ hʋr, ɩ ka kʋ yaabazannɔ m waarɛ yɩ, kʋ makrarɔ m ba, kan hoserlo kɩ ɩbɩɩ Zibəənyɩ mɩŋŋa Yeezuu tɔ ma." 31Kʋ ŋ yaa bɩ da ŋn'a nya bɩ, bɩncɛ niŋŋə kʋ ŋ nɩ ta ʋ bɩ hinkə. Sɛnt-Ɛspri gasʋ ŋ ʋ an ŋ han haay. Ŋ nɩ Woso lemim bɩ pa dam kan heerkoodəbaa kɩ. 32Zamaa bɩ kʋ ŋ y'a ba sɩrakarɛzannɔ wɔɔ, ŋ heer a ba deem, nyi deem, gʋaa ba ʋ an nɩ hɔ m, a ʋ, awɔɔ y'a so ʋ y. Hɔ haay bɩ zɛ ŋ nawʋm kʋ ra deem. 33Kristazibəəzannɔ wɔɔ ɩ Zuuba Yeezuu mɩmbɔʋrɛ kasɛtɩ karɛ kan paŋŋa gʋta kɩ. Ŋ haay nɩ zi bam Woso barka gʋta kʋ ŋ y'a yɩ bɩ m. 34Gʋaa ba ʋ ŋ bire ʋ an cicirzaa y. Gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ tararɔ m nɔ wɔɔ, gɛɛ, ŋ nɩ harlɔ m nɔ wɔɔ, ŋ hɛɛ ŋ nawʋrɛ, ŋn'ɩ zɛrɛ a busoo kʋ ŋ y'a yɩ bɩ m, 35ŋnɩ b'a ka kristazibəəzannɔ wɔɔ ʋ. Gʋaa biyəə k'a lɛ taa daahan ma bɩ, a y'a yɩrɛ amba a lɛ taa bɩ m. 36Amba Zozɛf kʋ kristazibəəzannɔ wɔɔ a tɔ ka Barnabas bɩ, a lɛ taa k'a hɩ a ʋ "muno heeryurezaa" bɩ n nɩ hɔsɩra m. Levii do gʋaa m, an a to Siipɩr ʋ. 37A n a hɔsɩra bɩ hɛɛ, an a busoo bɩ sa, an b'a ka kristazibəəzannɔ wɔɔ ʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\