Zibəəzannɔ Ci 5

1Gʋaa deem n ta ʋ, a tɔ m Ananɩyas, an kʋ ma kan a lʋ Safɩɩra kɩ ŋn'a tara hɛɛ. 2A n kʋ ma kan a lʋ bɩ kɩ, an busoo bɩ bɔ ʋ an a cɩnta, an a mɩsɩ bɩ sa an aa a ka kristazibəəzannɔ wɔɔ ʋ. 3Pɩyɛɛr n a hɩ, a ʋ: "Ananɩyas, bɔ m Sʋtaana n'ɩbɩɩ heer han? Ɩbɩɩ ŋʋaar ba Sɛnt-Ɛspri m, ɩ tara k'ɩbɩɩ hɛɛ bɩ busoo bɩ bɔ ʋ. 4Ɩbɩɩ n ɩ da ma ɩ tara bɩ hɛɛrɛ to, ɩ ba ɩ hɔ ra? Gɛɛ, k'ɩ hɛɛ, ɩ busoo bɩ sa ɩ hɔ k'ɩ lɛ n taa bɩ bam na? A ba ɩbɩɩ ʋ lɔ, ɩ naa da ɩ heer ʋ? Ŋʋaar bɛɛ ɩbɩɩ ba gʋɔɔ nɩ y, a ba ɩbɩɩ ʋ Woso m." 5Ananɩyas k'a naa ma bɩ, an a do, an ga. Nyibəə gʋta gasʋ gʋɔɔ kʋ ŋ minno nɔɔn duro ma rɔ wɔɔ ʋ. 6Gʋɔɔ pooro n bʋr, ŋnɩ b'a gər bɩ sa, ŋnɩ pɛɛra burgu ma, ŋn'aa a bir. 7A maasɩrɛ ba, an a zɔ wakatɩ kaakʋ ma, a lʋ bɩ n bɩ gasʋ, an a dɔ kʋ bɔ ɩ ba y. 8Pɩyɛɛr n a lar, a ʋ: "Tara bɩ k'awɔɔ hɛɛ bɩ, a lɛ paan••• m naa ra?" A n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Ɩɩn•••, a lɛ n bɩ bala." 9Pɩyɛɛr n a ya, an a lar, a ʋ: "A ba awɔɔ lɔ a a lɛ ba deem k'a Zuuba Sɛnt-Ɛspri bɩ makra ba? Ɩ tʋr ka gʋɔɔ kʋ ŋ yaa ɩbɩɩ zim bɩ bir lɔ wɔɔ gam heer ma hallɛ ma, ŋ y'ɩbɩɩ busum sɔ." 10Lɛɛm bɩ, Safɩɩra a do Pɩyɛɛr jɩr ʋ, an ga. Kʋ gʋɔɔ pooro wɔɔ bʋr bɩ, ŋ bɩ dɩga a a ga, ŋn'a busu k'a yaa bir a zim bɩ jɩr ʋ. 11Dabɔʋ gʋta sɩrakarɛzannɔ wɔɔ nyasʋ haay, kan gʋaa haay k'a minno nɔɔn duro ma bɩ kɩ. 12Kristazibəəzannɔ wɔɔ ɩ makrarɔ kan hoserlo kɩ bam gʋta zamaa bɩ bire ʋ. Ŋ haay a zɛ kʋ ra deem Salomɔɔn laŋŋa taa b'ʋ. 13Bɩ, gʋaa k'a n sɩra ka Woso ʋ paan••• bɩ bɩr yɛm an n'a zɛm kʋ ra kan ŋ kɩ y. Kan bɩ kɩ, zamaa bɩ n n'a lɛ bɔrɛ ŋ ʋ. 14Gʋɔɔ cir gʋta, yaarɔ kan lannɔ kɩ ɩ sɩra kam Zuuba ʋ, ŋn'a zarlɛ ŋ la. 15N n bʋr yaabazannɔ m zaarɔ bire ʋ, ŋnɩ ŋ wʋta gargʋrɔ ʋ gɛɛ gʋraŋŋarɔ ʋ, kʋ Pɩyɛɛr bʋr an nɩ cenim b'ʋ gɛɛ a hinni y'a kam niŋŋoo ra gɛ. 16Gʋɔɔ gʋta n a to yaabazannɔ m Zerizalɛm gʋrgarɔ ʋ kan gʋɔɔ kʋ zinəro nɩ kan ŋ kɩ rɔ wɔɔ kɩ, ŋnɩ bʋr ŋ nɩ, ŋn'a waa haay. 17Dɔmɩm bɩ do ʋ bɩ, wosocɛmannɩbər jɩtaarɛ kan a jɛzannɔ kɩ, Sadisɛɛnrɔ wɔɔ, wuti kan jɩmbaa heerbusu kɩ. 18Ŋ n a ka, ŋnɩ kristazibəəzannɔ wɔɔ gʋr gʋɔɔ mɩm m, ŋnɩ ŋ du lɔnnɔcɛ ʋ. 19Gunuu ʋ bɩ, Zuuba malɛɛka bʋr, an bɩ lɔnnɔcɛ bɩ lɛ rɔ wɔɔ gʋngʋ, an ŋ bɔ, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: 20"K'a ta a yaa jɩm Wosocɛ ʋ b'ʋ, a mɩsɩrbaa daa naa do minno nɔɔn duro haay hɩ zamaa bɩ m." 21Kʋ ŋ naa ma bɩ, dɔ k'a mɛ bɩ, ŋ ta Wosocɛ ʋ b'ʋ k'a yaa dɩnda gʋɔɔ wɔɔ m. Wosocɛmannɩbər jɩtaarɛ bɩ n lee ku kan a jɛzannɔ wɔɔ kɩ. A n a ka ŋnɩ dʋdɔkənno wɔɔ bir haay, Israyɛl gʋɔɔgusinno wɔɔ haay, an nyɔɔ da kʋ n aa kristazibəəzannɔ wɔɔ bɔ lɔnnɔcɛ ʋ, n nɩ bʋr ŋ nɩ. 22Gʋɔɔ wɔɔ kʋ ŋ ta bɩ, kʋ ŋ yaa lee ku b'ʋ bɩ, ŋ n ŋ yɩ lɔnnɔcɛ ʋ b'ʋ y. Ŋ n a wusigə ŋn'aa a hɩ, ŋ ʋ: 23"Wɔɔ yaa lɔnnɔcɛ bɩ yɩ ŋn'a ta mɩŋŋa, a dɔmazannɔ wɔɔ n nɩ jɩnɩm cɛrɔ wɔɔ lɛ ma. Kʋ wɔɔ gʋ bɩ, wɔɔ n gɔsɩ yɩ a nɔ ʋ y." 24Wosocɛ dɔmazannɔ cir bɩ k'a naa ma kan wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ wɔɔ kɩ bɩ, ŋ zɛ kədə kristazibəəzannɔ wɔɔ minto, ŋn'a mɩŋŋa larm naa k'a ba ncɩnaaʋ bɩ, a jɩ nyɩntam lɔ? 25Gʋaa n bʋr an b'a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Gʋɔɔ k'awɔɔ n gʋr a ŋ du rɔ wɔɔ ɩ Wosocɛ ʋ ŋn'ɩ hɔ dɩndam gʋɔɔ m." 26Wosocɛ dɔmazaa bɩ n ta kan a zibəəzannɔ kɩ kristazibəəzannɔ wɔɔ zi, an aa ŋ gaa an bʋr ŋ nɩ. Ŋ n paŋŋa ba ŋ ma y, bala, ŋ y'ɩ nyi bam zamaa bɩ m, ŋ y'a a gʋngʋɛɛn jaarɔ m. 27Ŋ n ŋ gaa, ŋnɩ bɩ ŋ hɩnka dʋdɔkənno wɔɔ m. Wosocɛmannɩbər jɩtaarɛ bɩ n ŋ lar, a ʋ: 28"Wɔɔ hɩ awɔɔ m mɩŋŋa, ʋ ʋ: A b'a ya, a tɔ naa do hɩ a karɩnda nɔ ʋ y, awɔɔ karɩnda bɩ n bɔkarɛ an Zerizalɛm han, a lɛ n taa k'a gʋaa naa do ma bɩ ka wɔɔ mim la." 29Pɩyɛɛr kan kristazibəəzannɔ wɔɔ kɩ a nyɩ bɔ ʋ, ŋ ʋ: "A a ga m, k'ɩ Woso lɛ si, k'ɩ gʋɔɔ to. 30Wɔɔ zɩrɔ Woso, Yeezuu k'awɔɔ zeŋŋə gɔ ma a zɛ gər bɩ, mɩm bɔ ʋ. 31Bɩ, Woso a busu a bɩsɩ ʋ arzana ʋ, an cirbəə ka ʋ, an a ba bʋmbɔrɛzaa, k'an a ka kʋ Israyɛl gʋɔɔ n a bɔ a taam, ŋnɩ ŋ sugur yɩ. 32Minno nɔɔn duro kasɛtɩzannɔ m wɔɔ m, wɔɔ kan Sɛnt-Ɛspri kʋ Woso a ka gʋɔɔ kʋ n n'a lɛ sim nɔ wɔɔ ʋ kɩ." 33Minno nɔɔn duro ŋ heer busu, ŋn'a hɔɔn darɛ ŋ zɩnzɛrɛ ma. 34Gʋaa deem n wuti dʋdɔkənno wɔɔ bire ʋ. Farizɛn m, a tɔ m Gamalɩyɛl, wosocikarɩnsaamba m, gʋɔɔ wɔɔ n'a daŋ ʋ. A n lɛ ka kʋ ŋ nɩ bɔ kristazibəəzannɔ wɔɔ m cɩna, 35an a hɩ, a ʋ: "Israyɛl zannɔ, k'a dundo a zi mɩŋŋa kan hɔ k'awɔɔ k'a ba gʋɔɔ nɔɔn duro m bɩ kɩ. 36Dɔɔraarɔ kʋ ŋ cem dɩɩtaa rɔ nɔɔn nɔ ʋ, Tedas a hɩnka wɔɔ m, a ʋ: Gʋaa gʋta n'awɔɔ m. A n gʋɔɔ gaa, an ŋ so kʋ ma, ŋ lɛ n a zɔ zɔrsi ma. Ŋ y'a mɩŋŋa zɛ, a karɩndanyɩnɔ wɔɔ haay hɩsɩga da. Gɔsɩ n gɔɔta y. 37Bɩ jɛ ʋ, lɛsarɛ dɔmɩm ʋ, Galilee gʋaa Zidas a hɩnka wɔɔ m. Gʋɔɔ gʋta nɩ zure a jɛ ʋ. Bɩ mɩŋŋa ga sɔ, gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ zure a jɛ ʋ rɔ wɔɔ n hɩsɩga da. 38Bɩ y'a ka, mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m kɛɛrɛ, k'a gʋɔɔ nɔɔn duro to kʋ ŋ nɩ cem, a bɩ hɔsɩ ba ŋ nɩ y. Meerbaa naa do kan zibəə naa do kɩ, kʋ gʋɔɔ hɔɔ nɩ, ŋ nyaanlɛ a zim. 39Bɩ kʋ Woso hɔɔ nɩ, awɔɔ b'a dam ma a ka, ŋ n nyaam nɩ y. K'a dundo a zi, a b'a ka, a bɩ yar ba kan Woso kɩ y." Ŋ yɛ Gamalɩyɛl meerbaa bɩ ma. 40Ŋ nɩ kristazibəəzannɔ wɔɔ bir, ŋn'a ka, ŋnɩ ŋ zɛ madɩɩrɔ m, ŋn'a hɩ ŋ nɩ, ŋ ʋ, ŋ b'a ya, ŋnɩ Yeezuu tɔ hɩ y, ŋnɩ wɔ saa ŋ ma. 41Kristazibəəzannɔ wɔɔ n bɔ dʋdɔkarɛ bɩncɛ ʋ b'ʋ kan heernyɔɔ kɩ, kʋ Woso yɛ ŋn'a ga fɩryɩrɛ m Yeezuu tɔ ma bɩ minto. 42Dɔmɩm biyəə, amba Wosocɛ ʋ gɛɛ har ʋ, ŋ bɩr Yeezuu Krista lemim nyɩnta bɩ dɩndarɛ kan a padarɛ kɩ tore y.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\