Zibəəzannɔ Ci 6

1Dɔmɩnnɔ wɔɔ duro ʋ bɩ, karɩndanyɩnɔ wɔɔ lɛ y'a dam la, zɩɩfʋrɔ kʋ ŋ nɩ grɛkkɩ lemim hɩm nɔ wɔɔ n wuti kukur barɛ m kan kʋ bɩ zɩɩfʋrɔ wɔɔ kɩ. Bala, ŋ dɔmɩm haay hɔ jirle bɩ, ŋ bɩr a karɛ ŋ zonno wɔɔ ʋ y. 2Bueerehɩɩyɔɔ wɔɔ n zamaa sɩrakarɛzannɔ wɔɔ so kʋ ma ŋn'a hɩ ŋ nɩ, ŋ ʋ: "A n a ga m k'ʋ wɔ saa Woso lemim nyɩnta pa darɛ ma, k'ʋ hɔbɩrɛ jir y. 3M danyɩnɔ, k'a ka gʋɔɔ yaarɔ mɩŋŋɔɔ ma a bire ʋ saanhɩna, Sɛnt-Ɛspri n ŋ heer han kan mindɔrɛ kɩ, k'ʋ zibəə naa do ka ŋ ʋ. 4Kʋ wɔɔ nɩ, wɔɔ ba n bɩr ʋ tɔŋ ʋ kan yaadarɛ kɩ, ʋ bɩr Woso lemim nyɩnta bɩ pa dam." 5Zamaa bɩ haay yɛ meerbaa naa do ma: ŋ n Etɩyɛnnɩ bɔ ʋ, gʋaa m, sɩrakarɛ n a heer han kan Sɛnt-Ɛspri kɩ, kan Filipi kɩ, Prokɔɔr kɩ, Nikanɔɔr kɩ, Timɔn kan Parmenas kɩ, kan Antɩyɔs gʋaa Nikola k'a nɩ zum zɩɩfʋrɔ wɔɔ lɛrɔ wɔɔ ʋ bɩ kɩ. 6Ŋ nɩ ŋ hɩnka kristazibəəzannɔ wɔɔ m, ŋnɩ yaa da, ŋn'a wɔ ka ŋ mim la. 7Woso lemim bɩ padarɛ n'a dam la, karɩndanyɩnɔ wɔɔ lɛ n'a dam la gʋta Zerizalɛm ʋ. Wosocɛmannɩbənno gʋta nyɩnta ŋn'ɩ zum sɩrakarɛ zaa b'ʋ. 8Barka kan paŋŋa kɩ kʋ ŋ Etɩyɛnnɩ han bɩ, a nyɩnta an nɩ hoserlo kan makrarɔ gʋtɔɔ kɩ bam zamaa bɩ bire ʋ. 9Gʋɔɔ gɔsɩnnɔ n wuti meerbaa m kan Etɩyɛnnɩ kɩ: Nyɩnta ŋ y'a ʋ lɔnnɔ, ŋnɩ wɔ saa ŋ ma, ŋ sokʋmacɛ bɩ n a hɔ. Sirɛnnɩ kʋ zɩɩfʋrɔ nyɩnta ŋ barla kan Alɛsandrii zannɔ kɩ, Silisii zannɔ kɩ, Azii zannɔ kɩ. Ŋ n a sɩŋŋɩda sa ŋn'ɩ bɩsɩ kam kan Etɩyɛnnɩ kɩ, 10Sɛnt-Ɛspri k'a a ka Etɩyɛnnɩ nɩ meer bam kan mindɔrɛ kɩ bɩ, ŋ bɩr a dam ma ŋn'a meerbaa bɩ nyɩ bɔŋ ʋ y. 11Ŋ n zambʋ ba, ŋn'a ka gʋɔɔ ma kʋ ŋ n'a hɩ, ŋ ʋ: "Wɔɔ ma, an nɩ Woso sʋnsɔ wʋm kan Moyiisi kɩ." 12Nyɩnta a ʋ ncɩnaaʋ, ŋnɩ zamaa bɩ, gʋɔɔgusinno wɔɔ, kan wosocikarɩnsaambɔɔ wɔɔ kɩ nyʋnnyɔɔta ŋnɩ bɩ daata zɛ Etɩyɛnnɩ la, ŋn'a nyasʋ ŋnɩ ta m dʋdɔkənno taa. 13Bɩ ŋ yaa kasɛtɩ ŋʋaarzannɔ bɔ ʋ, ŋ ʋ: "Gʋaa naa do bɩr wɔɔ Wosocɛ bɩ kan lɛrɔ wɔɔ kɩ sʋnsɔ wʋrɛ tore y. 14Wɔɔ ʋ ya, ʋ a ma an n'a hɩrɛ a ʋ, Nazarɛtɩ Yeezuu naa do n nɩ zɛm bɩ bɩncɛ naa do wurgə, an Moyiisi lɛrɔ k'a ŋ ka wɔɔ ʋ rɔ wɔɔ lʋr." 15Gʋaa haay k'a nɩ nyɩntam dʋdɔkarɛ bɩncɛ ʋ b'ʋ bɩ, dɩga ŋ nawʋm ma, ŋn'a meer yɩ an bɔ kʋ ʋ kan malɛɛka hɔ kɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\