Zibəəzannɔ Ci 7

1Wosocɛmannɩbər jɩtaarɛ bɩ n a lar, a ʋ: "Sɩra m naa gɛ?" 2Etɩyɛnnɩ n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "K'a a tʋr ka, m danyɩnɔ kan ŋ zɩrɔ kɩ. Woso k'a a so cirbəə ʋ b'a hɩnka wɔɔ yaaba Abraham m, dɔmɩm k'a nyɩnta ʋ Mezopotamii ʋ, an bɔkarɛ an ta Haaran ʋ b'ʋ. 3A n a hɩ m, a ʋ: 'Ɩ gʋ ɩ kʋ bɩ ma, kan ɩ harzannɔ kɩ, ɩ ta tara kʋ mɔɔ n n'a hɩnkarɛ ɩbɩɩ m b'ʋ.' 4Abraham n a gʋ Kalde zannɔ kʋ bɩ ma, k'a yaa nyɩnta Haaran ʋ. B'ʋ bɩ, a zɩ garɛ kur bɩ, Woso n a bɔ kʋ bɩ do nɔ ʋ, an bɩ nyɩnta kʋ k'awɔɔ n ta ʋ heer naa ʋ. 5A n tara ka ʋ k'an a so ʋ kʋ bɩ do ʋ y, b'a gam cɩnta jɩ ba ʋ y. B'a a ler bɔ m k'a ka ʋ k'an a so ʋ kan a yaŋŋarɔ kɩ, baa k'a n nyɩ yɩ bɩ kɩ. 6Woso n a hɩ, a ʋ: 'A dogʋɔɔ nyɩntam do vanta tara ra, bɩ ŋ gasʋm lɔmbaa ʋ, ŋ fɩr karɛ ŋ ma dɔɔraa zɔrsi.' 7Woso n a hɩ, a ʋ: 'Do niŋŋə k'a ŋ ba lɔnnɔrɔ wɔɔ, mɔɔ yɩ m dʋdɔ kam. Bɩ kur kɛɛrɛ bɩ, ŋ bɔm, ŋnɩ yaa da mɔɔ m bɩncɛ naa do ʋ.' 8A n gʋaasɩbabaa da kan kɩ baŋŋʋgasʋrɛ nɔ ʋ. Bɩ minto y'a ka, Abraham k'a Izakkɩ yɩ bɩ, an a gasʋ baŋŋʋ ʋ a yɩrɛ dɔmɩm sinnyə hɔ ma, Izakkɩ n a ba maam sɔ kan Zakɔɔb kɩ. Zakɔɔb n a ba a nyɩnɔ bueerehɩɩyɔɔ kʋ ŋ y'a ba wɔɔ zɩrɔ wɔɔ m maam sɔ." 9"Wɔɔ zɩrɔ wɔɔ n bɔkarɛ ŋnɩ sɔ Zozɛf m, ŋn'a hɛɛ. N n a gaa n nɩ ta m Eziptɩ ʋ. Bɩ, Woso nyɩnta kan kɩ. 10A n a bɔ a fɩr do haay nɔ ʋ, an hɔɔn ka ʋ kan barka kɩ Eziptɩ cir Farawɔn taa. Bɩ m Zozɛf ba Eziptɩ lɛɛzaa, an a so Eziptɩ ʋ kan a har kɩ haay. 11Nɔ gʋta n b'a da Eziptɩ kʋ ʋ haay ʋ, kan Kanaan kʋ kɩ ʋ. Fɩryɩrɛ bɩ paŋŋa nyɩnta ʋ, wɔɔ zɩrɔ wɔɔ n hɔbɩrɛ yɩ ŋn'a bɩrɛ y. 12Kʋ ŋ y'a ma, ŋ ʋ hɔbɩrɛ ɩ Eziptɩ tara ra bɩ, Zakɔɔb a nyɩnɔ, wɔɔ zɩrɔ wɔɔ nyɔɔ ŋ lɛɛkarɛ hɔ ma. 13A hɩɩya hɔ ma bɩ, Zozɛf a hɩnka a danyɩnɔ wɔɔ m. Bɩ Farawɔn a danyɩnɔ wɔɔ dɔ ma ʋ. 14Bɩ m, Zozɛf n nyɔɔ da, ŋn'aa a zɩ Zakɔɔb gaa kan a dogʋɔɔ kɩ. Ŋ y'a zɛ kʋ ra haay gʋaa busaanhɩna a yaa soor. 15Zakɔɔb n ta Eziptɩ ʋ, an aa ga b'ʋ kan wɔɔ zɩrɔ wɔɔ kɩ. 16Ŋ n ŋ gʋr, ŋnɩ ta ŋ nɩ Sikɛm ʋ ŋn'aa ŋ bir yaa kʋ Abraham a si busoo m Emɔɔr nyɩnɔ zi, Sikɛm tara ra b'ʋ." 17"Woso lerbɔrɛ k'a ba kan Abraham kɩ kan kʋ yɩ bɩ dɔmɩm k'a n'a zɔm bɩ, zamaa bɩ lɛ a da ra, ŋn'a ba gʋta Eziptɩ tara ra, 18an ta an Eziptɩ cir vanta k'a bɩ cirbəə bɩ, b'a n Zozɛf dɔ bɩ ku. 19Cir bɩ do nyɩnta bʋnyaa, an zambʋ ba wɔɔ do bɩ ma. A paŋŋa ba wɔɔ zɩrɔ wɔɔ ma, an a ka ŋn'a a nyɩnɔ poorero gʋr, ŋn'aa ŋ lo kʋ ŋ nɩ gɩnga. 20Dɔmɩm bɩ do Moyiisi yɩ ʋ. A gʋɛrɛ nyɩnta ʋ Woso mɩm ʋ. A tʋr n y'a ʋ mom kaakʋ a zɩ har ʋ. 21Bɩ kʋ ŋ y'a zo bɩ, Farawɔn nyɩmbʋɛɛrɛ bɩ y'a busu an a tʋr, an a ba a nyɩ. 22Moyiisi n Eziptɩ zannɔ wɔɔ hɔɔn dɩnda haay, a meerbaarɔ kan a zibəəro kɩ paŋŋa nyɩnta ʋ." 23"K'a dɔɔraa busi ku bɩ, a a hɔɔn da a ʋ, k'a dɩga a danyɩnɔ Israyɛl zannɔ wɔɔ ma. 24K'a deem yɩ Eziptɩ gʋaa nɩ fɩr kam ma bɩ, k'a ʋ k'a a da a danyɩ k'a nɩ fɩr yɩm bɩ han a bʋmbɔ bɩ, an Eziptɩ gʋaa bɩ zɛ, an ga. 25A hɔɔn a da a ʋ a danyɩnɔ wɔɔ y'a dɔrɛ ŋ ʋ, Woso y'a bɔ ʋ k'a bɩ ŋ bʋmbɔ, bɩ ŋ n a jɩ ma y. 26A dɔ k'a mɛ bɩ, a a danyɩnɔ hɩɩyɔɔ yɩ ŋnɩ kʋ zɛm, an a zɔ k'a ŋ bʋmbɔ kʋ ʋ, an n'a hɩrɛ, a ʋ: 'M hannyɩnɔ, danyɩnɔ n'awɔɔ m kan kʋ kɩ, bɔ minto, awɔɔ nɩ kʋ zɛrɛ?' 27Bɔzaa nɩ fɩr karɛ a mim bɩ ma bɩ n a wɔ nya Moyiisi cɩ ʋ, an kaanm m, an a hɩ m, a ʋ: 'Nka y'ɩbɩɩ ba wɔɔ cir, k'ɩ nyɩnta wɔɔ dʋdɔkarɛzaa? 28Ɩbɩɩ lɛ n taa k'ɩ mɔɔ zɛ amba ɩbɩɩ Eziptɩ zannɔ gʋaa bɩ zɛ jim bɩ m na?' 29Moyiisi k'a naa ma bɩ, an a si, an aa a nyaakʋm da kʋ vanta ʋ, Madɩyan tara ra. B'a nyɩnɔ yɩ ʋ hɩɩya." 30"Dɔɔraa busi kur bɩ, malɛɛka a hɩnka m Sinayii ci poohɔɔn ʋ tutugu ʋ, sɛ nɔ ʋ. 31Moyiisi k'a naa yɩ bɩ, a zɛ kədə, an a zɔ k'a dɩga a. A Zuuba Woso leer ma, an n'a hɩrɛ, a ʋ: 32'Ɩbɩɩ zɩrɔ Abraham kan Izakkɩ kɩ Zakɔɔb kɩ Woso m mɔɔ m.' Moyiisi da n bɔ ʋ, a mɛ nɩ nyiŋŋəm, a n yɛ k'a a ya, a a mɩm busu a dɩga y. 33Zuuba n a hɩ m, a ʋ: 'Ɩ kʋsɔrɔ bɔ ɩ gam ʋ, bala, bɩncɛ k'ɩbɩɩ n nɩ jɩnɩŋ ʋ naa, bɩncɛ mɩŋŋa m, bala mɔɔ ɩ naa ʋ. 34Mɔɔ m gʋɔɔ wɔɔ cicir yɩ Eziptɩ tara ra, mɔɔ ŋ zeedarɛ ma, mɔɔ n zer kʋ m ŋ bʋmbɔ. Naa ma kɛɛrɛ bɩ, mɔɔ lɛ n taa kʋ m ɩ nyɔɔ Eziptɩ kʋ ʋ.' " 35"Moyiisi bɩ do ŋ kaanm m ŋn'a hɩrɛ, ŋ ʋ: 'Nka y'ɩbɩɩ ba cir, dʋdɔkarɛzaa sɔ?' Bɩ, Woso a nyɔɔ k'an bɩr cir, bʋmbɔrɛzaa sɔ kan malɛɛka k'a hɩnka m tutugu nɔ ʋ bɩ daahan kɩ. 36Bɩ yɩ ŋ gaa, an bɔ ŋ nɩ kan hoserlo barɛ kɩ, makrarɔ kɩ Eziptɩ tara ra, higʋta piinə bɩncɛ ʋ, poohɔɔn ʋ, dɔɔraa busi. 37Moyiisi mɩŋŋa y'a hɩ Israyɛl zannɔ m, a ʋ: 'Woso y'a lɛsinnɩsorazaa bɔŋ ʋ awɔɔ danyɩnɔ bire ʋ, amba mɔɔ m, an a ka awɔɔ ʋ.' 38A mɩŋŋa ɩ nyɩnta kan Israyɛl zannɔ wɔɔ kɩ poohɔɔn ʋ, malɛɛka n meer ba kan kɩ Sinayii ci mim ʋ. A n mɩsɩrbaa lemim si an a ka wɔɔ ʋ. 39Wɔɔ zɩrɔ wɔɔ n yɛ k'a lɛ si y. Ŋ kaanm m, ŋn'a ŋʋa k'a a bɔ a ta Eziptɩ tara ra." 40"Ŋ n a hɩ Aarɔn m, ŋ ʋ: 'wosoro ba ɩ ŋ ka wɔɔ ʋ, kʋ ŋ nɩ bɩr ʋ lɛɛ. Bala, Moyiisi naa do k'a wɔɔ gaa an bɔ wɔɔ m Eziptɩ ʋ naa, wɔɔ n a dɔ kʋ bɔ ɩ ba nɩ y.' 41Ŋ n hɔ ba an bɔ kʋ ʋ kan dinnyɛɛm kɩ, dɔmɩnnɔ wɔɔ duro ʋ, ŋnɩ mannɩ ba ma, ŋnɩ hɔ kʋ ŋ y'a ba bɩ cibsa ba kan heernyɔɔ kɩ. 42Woso n kaanm ŋ nɩ, an ŋ to ŋn'ɩ brama monyaarɔ daŋ ʋ, amba ŋ y'a gʋrsɩra ba wosolɛsinnɩsorazannɔ ci ʋ bɩ m: Israyɛl zannɔ, mɔɔ awɔɔ ganwʋrɛ gɛɛ mannɩhɔ ka m ʋ dɔɔraa busi nɔ ʋ, poohɔɔn ʋ ra? 43Awɔɔ wosobaawɔm Molok cɛ kʋ n y'a ba huu m bɩ busu kan awɔɔ woso Refan monyaa kɩ, hɔɔbarɛrɔ, awɔɔ ŋ ba, k'a bɩr ŋ daŋ ʋ. Naa tɔ ma bɩ, mɔɔ tarɛ awɔɔ m lɔmbaa ʋ laatʋ Babɩlɔnnɩ ma." 44"Wɔɔ zɩrɔ kʋ ŋ nyɩnta poohɔɔn ʋ rɔ wɔɔ, ŋ nyɩnta Woso taʋrɛ kasɛtɩ cɛ m. Ba a ʋ, amba Woso meer ba kan Moyiisi kɩ an a hɩ m bɩ m. A ʋ: 'A ba amba hɔ niŋŋə k'ɩbɩɩ yɩ bɩ m.' 45Wɔɔ zɩrɔ wɔɔ kʋ ŋ y'a si bɩ, ŋ gasʋ m tara kʋ Zoziye ka ŋ lɛɛ, ŋnɩ yar ba ʋ Woso m la do vantɔɔ ra ŋn'a so ʋ naa ʋ. Bɩ, a gɔɔta ʋ, an ta, an Davɩd dɔmɩm ku. 46Davɩd barka yɩ Woso taa, Zakɔɔb Woso bɩ, an zaa yɛ han k'a cɛ dɔ a ka ʋ. 47Salomɔɔn ɩ cɛ bɩ dɔ an a ka ʋ. 48Bɩ Woso k'a lɛ da haay bɩ bɩr nyɩntam cɛrɔ kʋ gʋɔɔ ŋ dɔ rɔ wɔɔ ʋ y. Amba wosolɛsinnɩsorazaa a da a ci nɔ ʋ bɩ m: 49Zuuba Woso a hɩ: Mɔɔ nyɩntajɩ bɩncɛ m arzana m, tara m mɔɔ gankarahɔ. Cɛ kara awɔɔ k'a dɔ a ka mɔɔ ʋ? Mɔɔ mɛnyɔɔdarɛ bɩncɛ m kara? 50Mɔɔ wɔ bɛɛ hɔ haay naa ba ra?" 51"Tʋrgarɛ zannɔ n'awɔɔ m, awɔɔ heer kan awɔɔ tʋr kɩ bɩr Woso mim sire y. Awɔɔ nɩ bɩsɩ kam Sɛnt-Ɛspri ma dɔmɩm haay. Awɔɔ kan a zɩrɔ wɔɔ kɩ hɔdeem. 52Wosolɛsinnɩsorazaa bɩ kara ɩ nyɩnta ʋ awɔɔ zɩrɔ wɔɔ n fɩr ka ma? Ŋ mɩŋŋɔɔ ɩ gʋɔɔ gɔsɩnnɔ kʋ ŋ lɛɛ ka ŋnɩ Gʋaa tɩrga bɩ zɛrɛ bɩ hɩ rɔ wɔɔ zɩnzɛ, gʋaa bɩ do awɔɔ zambʋ ba ma, a zɛ. 53Woso malɛɛkarɔ nyɔɔ ŋnɩ bɩ Woso lɛrɔ hɩ awɔɔ m, b'awɔɔ n zu ʋ y." 54Minno nɔɔn duro ŋ heer busu, ŋn'a sɔ sʋrɛ Etɩyɛnnɩ minto. 55Bɩ Sɛnt-Ɛspri k'a Etɩyɛnnɩ han bɩ, an a bɔɔta, an dɩga brama, an Woso lɛbɔʋrɛ yɩ, Yeezuu nɩ jɩnɩm Woso bɩsɩ ʋ. 56A n a hɩ, a ʋ: "Ba mɔɔ arzana yɩ an a gʋ, mɔɔ n Gʋaanyɩ bɩ yɩ an nɩ jɩnɩm Woso bɩsɩ ʋ na." 57Ŋ n zee da, ŋn'a wɔ tɩnta a tʋʋrɔ rɛ. Ŋ haay wuti, ŋnɩ Etɩyɛnnɩ nyasʋ, 58ŋnɩ bɔ m tara bɩ nɔ ʋ, ŋn'a gʋngʋɛɛnm jaa m. Kasɛtɩzannɔ wɔɔ, a huuro wɔɔ kuntə ŋ y'a ʋ gʋaa poo kʋ n n'a birm Sol bɩ jɩr ʋ. 59Kʋ ŋ nɩ Etɩyɛnnɩ gʋngʋɛɛnm bɩ, a ɩ yaa darɛ an n'a hɩrɛ, a ʋ: "Zuuba Yeezuu mɔɔ nyi si!" 60A n sʋnta, an zee gʋta da, a ʋ: "Zuuba, ɩ bɩ ŋ mimbʋnyaa naa do taar ka ŋ ʋ y." Naa k'a hɩ bɩ, an ga.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\