Zibəəzannɔ Ci 8

1Sol y'a hɔɔn darɛ a ʋ, Etɩyɛnnɩ garɛ bɩ mɩŋŋa. Hinni bɩ do ʋ bɩ, gʋɔɔ wɔɔ fɩr ka Zerizalɛm sokʋma bɩ ma. Sokʋmagʋɔɔ wɔɔ haay hɩsɩga da ŋnɩ ta Zidee kan Samarii kɩ gʋrgarɔ ʋ, kʋ bɩ m, kristazibəəzannɔ wɔɔ m bala. 2Gʋɔɔ kʋ ŋ sɩra ka Krista ʋ paan••• rɔ wɔɔ ɩ Etɩyɛnnɩ busu ŋn'a bir, ŋnɩ nyi ka gʋta a minto. 3Sol bɩ, sokʋma bɩ wurgə an nawʋm, an nɩ gasʋm harlɔ ʋ, an nɩ yaarɔ gʋrm kan lannɔ kɩ, an nɩ ŋ dum lɔnnɔcɛ ʋ. 4Bɔɔ y'a hɩsɩga rɔ wɔɔ ɩ tam kʋrɔ ʋ, ŋn'ɩ lemim nyɩnta bɩ pa dam. 5Filipi ta Samarii kʋ deem nɔ ʋ, an nɩ Krista pa dam. 6Zamaa bɩ haay n a zɛ kʋ ra, ŋn'a tʋr kam Filipi meerbaa bɩ ma. Bala, ŋ y'a hoserlo k'a nɩ ŋ bam nɔ wɔɔ mam, ŋn'a yɩrɛ. 7Zinəro gʋta ɩ bɔm gʋɔɔ kʋ ŋ gasʋ ŋ ʋ rɔ mɛ ʋ kan zee gʋta darɛ kɩ. Lʋgɔrɔ kan paŋŋawarzannɔ kɩ a waa. 8Heernyɔɔ nyɩnta ʋ gʋta tara bɩ do nɔ ʋ. 9Bɩ, gʋaa ɩ nyɩnta kʋ bɩ nɔ ʋ, a tɔ m Sɩmɔɔn, nyɩsɩzaa m, an nɩ nyibəə dam Samarii zannɔ wɔɔ ma. A y'a hɩrɛ a zi m, a ʋ gʋaa gʋta naa a mɩ. 10Gʋaa haay nɩ tam zi, gʋɔɔ gʋtɔɔ kan gʋɔɔ poorero kɩ. Ŋ n a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Gʋaa bɩ do, Woso paŋŋa kʋ n n'a birm paŋŋa gʋta bɩ m." 11Gʋɔɔ wɔɔ y'a tʋr karɛ a lemim ma, bala, a ka k'a ʋ gʋɔɔ wɔɔ nɩ zɛm kədə a nyɩsɩrɔ wɔɔ tɔ ma bɩ, a dɔmɩm laatʋ. 12Bɩ, kʋ ŋ Filipi Woso cirbəə lemim nyɩnta padarɛ bɩ si kan Yeezuu Krista tɔ kɩ bɩ, ŋ batɛm si, lannɔ kan yaarɔ kɩ. 13Bɩ kur bɩ, Sɩmɔɔn mɩŋŋa n a ba sɩrakarɛzaa sɔ, an batɛm si, an nɩ zum kʋ ʋ kan Filipi kɩ. Hoserlo kan makrarɔ kɩ k'a nɩ ŋ yɩm bɩ, a n zɛ kədə. 14Kʋ ŋ y'a ma ŋ ʋ Samarii zannɔ Woso lemim bɩ si bɩ, kristazibəəzannɔ kʋ ŋ nyɩnta Zerizalɛm nɔ ʋ rɔ wɔɔ Pɩyɛɛr nyɔɔ kan Zaan kɩ. 15Kʋ ŋ lee ku b'ʋ bɩ, ŋ yaa da Samarii zannɔ wɔɔ minto kʋ Sɛnt-Ɛspri n zer, kʋ ŋ n a da ma ŋn'a si. 16Sɩra m, Sɛnt-Ɛspri n zer ŋ gʋaa deem taan••• ra cɩna y. Batɛm ŋ y'a si Zuuba Yeezuu tɔ ma bala. 17Pɩyɛɛr kan Zaan kɩ n'a wɔ kam Samarii zannɔ wɔɔ ra, ŋn'ɩ Sɛnt-Ɛspri sim. 18Sɩmɔɔn k'a yɩ kristazibəəzannɔ wɔɔ n'awɔɔ kam gʋɔɔ wɔɔ mim la, ŋnɩ Sɛnt-Ɛspri sim bɩ, a a cɩnta k'a busoo ka ŋ ʋ. 19A n n'a hɩrɛ, a ʋ: "K'a paŋŋa naa do ka m ʋ sɔ, gʋɔɔ kʋ mɔɔ n nɩ zɛm, kʋ m bɩ m wɔ ka ŋ la rɔ wɔɔ, kʋ ŋ nɩ Sɛnt-Ɛspri si." 20Pɩyɛɛr n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "K'ɩbɩɩ busoo bɩ n a zar kan ɩbɩɩ mɩŋŋa kɩ, ɩbɩɩ k'ɩ ɩ hɔɔn da ɩ ʋ, n y'a dam ma, ŋnɩ Woso ganwʋrɛ si busoo m bɩ minto. 21Hɔ k'a nɩ bam naa ʋ naa, ɩbɩɩ bɩ hɔsɩ yɩrɛ a nɔ ʋ y, bala, ɩbɩɩ heer bɩ tɩrga Woso taa y. 22Ɩ bɔ ɩ taam ɩ kʋsɩrabaa bɩ minto, k'ɩ yaa da Zuuba m. Hɔɔndarɛ k'a bʋr ɩbɩɩ heer ʋ bɩ, n y'a sugur karɛ ɩ ʋ barɛm. 23Sɩra m, mɔɔ yɩ, jɩmbaa heerbusu kan mimbʋnyaa lɔmbaa kɩ nɔ ɩbɩɩ n ta ʋ." 24Sɩmɔɔn n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "K'a yaa da Zuuba m mɔɔ minto, hɔ k'awɔɔ hɩ mɔɔ m bɩ, kʋ hɔsɩ bɩ ba mɔɔ nɩ y." 25Pɩyɛɛr kan Zaan kɩ kʋ ŋ kasɛtɩ bɩ ka, ŋnɩ Zuuba lemim bɩ pa da bɩ, ŋ y'a wusigə Zerizalɛm ʋ, ŋn'ɩ lemim nyɩnta bɩ pa dam Samarii gʋrgarɔ ʋ gʋta. 26Zuuba malɛɛka deem meer ba kan Filipi kɩ, an a hɩ m, a ʋ: "Wuti ɩ ta jɩsa zeezi, ɩ zaa k'a bɔ Zerizalɛm ʋ an nɩ tam Gazaa ʋ bɩ sa. Zaa bɩ do, poohɔɔn m." 27Filipi n wuti lɛɛm an ta. Bala, Etiyopii gʋaa deem, lannɔdɔmazaa, k'a m Etiyopii zannɔ lʋcir Kandasɩ arzaka dɔmazaa bɩ ta Zerizalɛm ʋ, an aa yaa da, 28an a bɔ an nɩ doom. Nyɩnta a ʋ a tɛrkʋ nɔ ʋ, an nɩ wosolɛsinnɩsorazaa Ezayii ci karɩnda bam. 29Sɛnt-Ɛspri n a hɩ Filipi m, a ʋ: "Ta zɔɔ, ɩ tɛrkʋ bɩ ku." 30Filipi n bra si, an wosolɛsinnɩsorazaa Ezayii ci karɩnda barɛ ma Etiyopii gʋaa bɩ lɛ ʋ, an a hɩ m, a ʋ: "Hɔ k'ɩbɩɩ n'a karɩnda bam naa, ɩbɩɩ y'a jɩ mam paan••• ra?" 31A n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Kʋ m a ba lɔ m a jɩ ma, kʋ gʋaa ba ʋ an n'a jɩ dɩndam mɔɔ nɩ?" A n Filipi bir, a ʋ, an bɩ nyɩnta a jɩr ʋ. 32Wosoci bɩ bɩncɛ naa do an n'a karɩnda barɛ: Amba, serda kʋ n bʋr m k'a b'a bʋkɔ bɔ ʋ, amba, sinnyɛɛm bəətir kʋ n n'a ka zɩnzɛm la, ncɩnaaʋ a bɩr meer barɛ y. 33Kʋ n y'a da nyannɩ ʋ bɩ, a n gumə yɩ dʋdɔkənno zi y. Nka n nɩ naa do mim dɩndarɛ? Bala, n y'a mɩsɩrbaa bɔ durnya ʋ. 34Etiyopii gʋaa bɩ n a hɩ Filipi m, a ʋ: "Nka wosolɛsinnɩsorazaa bɩ n n'a mim dɩndarɛ? K'ɩ hɩ m m. A hɔ an n'a dɩndam gɛɛ, gʋaa vanta hɔ nɩ?" 35Filipi n a lɛ gʋ, an zu Wosoci bɩ meerbaa b'ʋ, an Yeezuu lemim nyɩnta bɩ hɩ m. 36Kʋ ŋn'ɩ tam bɩ, ŋ yaa hi ku, Etiyopii gʋaa bɩ n a hɩ, a ʋ: "Ba hi m na. Bɔ n n'a tam mɔɔ m tolle kʋ m bɩ batɛm si?" [ 37Filipi n a hɩ m, a ʋ: "K'ɩbɩɩ sɩra ka kan ɩ heer kɩ haay, ɩbɩɩ ɩ da ma ɩ batɛm si." Gʋaa bɩ n a nyɩ bɔ n'ʋ, a ʋ: "Mɔɔ sɩra ka, mɔɔ ʋ: Yeezuu Krista bɩ, Woso Nyɩ m."] 38A n lɛ ka, n nɩ tɛrkʋ bɩ da jɩm ʋ. Filipi kan Etiyopii gʋaa bɩ kɩ, ŋ hɩɩya haay gasʋ hi b'ʋ, Filipi n batɛm ka ʋ. 39Kʋ ŋ bɔ hi bɩ nɔ ʋ bɩ, Sɛnt-Ɛspri Filipi gaa an cenim, Etiyopii gʋaa bɩ n a ya, an n'a yɩrɛ y, an a zaa sa kan heernyɔɔ kɩ. 40Kʋ Filipi nɩ, a yɩ n yaa ʋ Azɔttɩ kʋ ʋ, an nɩ lemim nyɩnta bɩ pa dam kʋrɔ haay ʋ an nɩ cenim, an nɩ tam Sezaree kʋ ʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\