Zibəəzannɔ Ci 9

1Sol k'a gɔɔta an nɩ fɩr kam Zuuba karɩndanyɩnɔ wɔɔ ma, a lɛ n taa k'a ŋ zɩnzɛ bɩ, a ta wosocɛmannɩbər jɩtaarɛ bɩ zi, 2an aa yɛ han, k'an ciro ba Damas zɩɩfʋrɔ sokʋmacɛrɔ wɔɔ minto, k'a yaa gʋɔɔ yɩ, ŋn'ɩ zum zaa daa b'ʋ, kʋ lʋ m gɛɛ yar nɩ, k'a nyasʋ a sur, a bʋr m Zerizalɛm ʋ. 3A zaa sa, an nɩ tarɛ, an aa a zɔ Damas ma. Lɛɛm bɩ, lɛɛgure a to mim ʋ, an yɔ, an a ku ra. 4A n a do tara ʋ, an a to, an leer ma, an n'a hɩrɛ, a ʋ: "Sol, Sol, bɔ minto, ɩ nɩ fɩr kam mɔɔ ma?" 5A n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Nka n'ɩbɩɩ nɩ, Zuuba?" "Mɔɔ m Yeezuu, gʋaa k'ɩbɩɩ nɩ fɩr kam ma bɩ. 6Bɩ, wuti, ɩ gasʋ tara nɔ ʋ b'ʋ, n hɔ k'ɩbɩɩ ɩ ga m, ɩ ba bɩ hɩrɛ ɩbɩɩ m." 7Gʋɔɔ kʋ ŋ zu kʋ ʋ kan kɩ rɔ wɔɔ jɩm, dabɔʋ bɩ n a ka, ŋ n a dɔ kʋ bɔ an n'a hɩrɛ y. Ŋ yɩ leer bɩ mam, bɩ ŋ bɩr gɔsɩ yɩrɛ y. 8Sol n wuti tara ʋ b'ʋ, baa kan a mɩnyaa gaa ra bɩ kɩ haay, a bɩr lɛɛ yɩrɛ y. A zukuuzannɔ wɔɔ n a gaa a wɔ ma, ŋnɩ gasʋ m Damas ʋ. 9A n gɔɔta b'ʋ kan mɩm war bɩ kɩ dɔmɩm kaakʋ, a n hɔsɩ bɩ, b'a n hi mi sɔ y. 10Karɩndanyɩ deem ɩ nyɩnta Damas ʋ b'ʋ, a tɔ m Ananɩyas. Zuuba n a bir hɔhɩnkarɛ nɔ ʋ: "Ananɩyas!" A n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Zuuba, ba mɔɔ n na!" 11Zuuba n a ya, an a hɩ, a ʋ: "Ɩ zaa kʋ n n'a birm 'Zaa tɩrga' bɩ sa, ɩ ta Zidas har ʋ, ɩ gʋaa kʋ n n'a birm Sol bɩ laaka da. Tarsɩ gʋaa m. A ɩ b'ʋ, an nɩ yaa dam, 12a gʋaa k'a tɔ m Ananɩyas bɩ yɩ hɔhɩnkarɛ nɔ ʋ, an gasʋ, an a wɔ ka ra k'a mɩm n lɛɛ yɩ." 13Ananɩyas n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Zuuba, mɔɔ ma mɩŋŋa, gʋɔɔ nɩ gʋaa naa do mim dɩndam, ŋn'a zibəəro bʋnyaarɔ k'a ŋ ba ɩbɩɩ gʋɔɔ wɔɔ m bɩ mim dɩndam sɔ Zerizalɛm nɔ ʋ. 14Bɩ, wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ wɔɔ zaa ka ʋ an bʋr naa ʋ, k'a bɩ gʋɔɔ haay kʋ ŋ nɩ yaa darɛ ɩbɩɩ tɔ ma rɔ wɔɔ sur." 15Bɩ, Zuuba a hɩ m, a ʋ: "Ta bala, gʋaa naa do makra hɔ m, mɔɔ n a bɔ ʋ k'an mɔɔ tɔ hɩ kɩfɩɩrɔ kan cinno kɩ, Israyɛl zannɔ kɩ bire ʋ. 16Bɩ, mɔɔ mɩŋŋa fɩryɩrɛ do haay k'a n'a yɩm mɔɔ tɔ minto bɩ hɩnkam nɩ." 17Ananɩyas n ta, an aa gasʋ har ʋ b'ʋ, an a wɔrɔ ka ra, an n'a hɩrɛ, a ʋ: "M danyɩ Sol, Zuuba Yeezuu niŋŋə k'a hɩnka ɩbɩɩ m, ɩ zaa sa, ɩ nɩ zɛm b'ɩ mɔɔ nyɔɔ, kʋ m b'a ka k'ɩ mɩm n lɛɛ yɩ, kʋ Sɛnt-Ɛspri n'ɩbɩɩ heer han." 18Lɛɛm bɩ, bɔ a kʋ ʋ ɩ ʋ zɔ kapra y'a to a mɩm ʋ an sur tara ʋ, a mɩm nɩ lɛɛ yɩm. A n wuti, an batɛm si. 19Bɩ, Sol k'a hɔbɩrɛ bɩ bɩ, a a ya, an paŋŋa yɩ. A gɔɔta an dɔmɩnnɔ ba kan karɩndanyɩnɔ kʋ ŋ nɩ Damas nɔ ʋ rɔ wɔɔ kɩ poore, 20bɩ, a a hɩ zɩɩfʋrɔ sokʋmacɛrɔ wɔɔ ʋ lɛɛm, a ʋ Yeezuu bɩ Woso Nyɩ m. 21Gʋɔɔ haay kʋ ŋ n'a tʋr kam ma rɔ wɔɔ zɛ kədə, ŋn'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Gʋaa naa do bɛɛ nyɩnta an nɩ fɩr kam gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ yaa dam tɔ naa do minto Zerizalɛm ʋ rɔ wɔɔ ma bɩ ra? Bʋr bɛɛ a ʋ tɔkkɛ k'a bɩ ŋ gʋr, a ŋ sur a ta ŋ nɩ wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ wɔɔ zi ra?" 22Bɩ, Sol paŋŋa y'a dam la, an nɩ bʋr m zɩɩfʋrɔ kʋ ŋ nɩ Damas ʋ b'ʋ rɔ wɔɔ ra kan a meerbaa bɩ kɩ, an n'a hɩrɛ, a ʋ: Yeezuu bɩ, a m Krista. 23K'a maasɩrɛ ba bɩ, zɩɩfʋrɔ wɔɔ duro a dɩnda kan kʋ kɩ, k'a Sol zɛ k'an ga. 24Sol n hɔ kʋ ŋ ʋ k'a ba bɩ dɔ. Ŋ nɩ dɔ tara bɩ cɛlɛrɔ wɔɔ ma sinuu ʋ kan gunuu ʋ kɩ, k'a a da ma, a ku a zɛ. 25Bɩ, gunuu deem ʋ, karɩndanyɩnɔ wɔɔ a da kasɩ ʋ, ŋn'a busu, ŋn'a zer bar m pəŋŋə bɩ kur. 26Sol k'a lee ku Zerizalɛm ʋ bɩ, a a ŋʋa k'a a zɛ kʋ ra kan karɩndanyɩnɔ wɔɔ kɩ. Bɩ, ŋ haay ɩ nyi bam nɩ, bala ŋ n yɛ, ŋn'a si paan••• karɩndanyɩ y. 27Barnabas n a gaa, an ta m kristazibəəzannɔ wɔɔ zi, an Zuuba k'a hɩnka m hɔ niŋŋə zaa bire ʋ bɩ dɩnda ŋ nɩ, kan meerbaa niŋŋə k'a ba bɩ kɩ. A Yeezuu tɔ dɩnda Damas ʋ kan sɩra kɩ. 28Bɩ kur kɛɛrɛ bɩ, Sol ɩ minkarɛ ŋ nɩ, an nɩ zum kʋ ʋ kan ŋ kɩ Zerizalɛm ʋ, an nɩ Zuuba tɔ hɩm kan nyɛɛsʋm kɩ. 29A tɩr kan zɩɩfʋrɔ kʋ ŋ nɩ grɛkkɩ lemim hɩm nɔ wɔɔ kɩ, ŋn'ɩ bɩr bɩsɩ kam kan kʋ kɩ. Brɔɔ n bɔkarɛ ŋn'a kam ma k'a zɛ gər. 30Danyɩnɔ wɔɔ kʋ ŋ naa ma bɩ, ŋ y'a gaa, ŋnɩ ta m Sezaree ʋ, b'ʋ bɩ ŋ y'a ka, an ta Tarsɩ ʋ. 31Sɩrakarɛzannɔ kʋ ŋ nɩ Zidee ʋ kan Galilee kɩ, Samarii kɩ ʋ rɔ wɔɔ ɩ mɩsɩrbaa bam kan laafɩɩ kɩ, ŋn'ɩ paŋŋa yɩm, ŋn'ɩ tam kan Zuuba nyibəə kɩ, Sɛnt-Ɛspri paŋŋa minto y'a ka, ŋ lɛ n n'a dam la. 32Pɩyɛɛr k'a nɩ bɩrm lɛɛ haay ʋ bɩ, a ta wosogʋɔɔ kʋ ŋ nɩ Lida ʋ rɔ wɔɔ zi. 33A n aa gʋaa yɩ b'ʋ a tɔ m Enee. Yɩnyar a ʋ an nɩ wʋtam kan mɛgarɛ kɩ a gargʋ burə ʋ dɔɔraa sinnyə. 34Pɩyɛɛr n a hɩ m, a ʋ: "Enee, Yeezuu Krista y'ɩ waam. Wuti, ɩ ɩ wʋtarahɔ bɩ gʋr ɩ zi m." A n wuti lɛɛm sɔ. 35Lida gʋɔɔ wɔɔ haay kan Sarɔɔn kʋ bɩncɛ fapɩda zannɔ wɔɔ kɩ bɩ kʋ ŋ naa yɩ bɩ, ŋ y'a bɔ a taam, ŋnɩ zu Zuuba ʋ. 36Lʋ ɩ nyɩnta ʋ Zoppee ʋ, karɩndanyɩ m, a tɔ m Tabɩta, a lɛ taa k'a hɩ, a ʋ: 'Dɔrkas' grɛkkɩ lemim m. (A jɩ k'a hɩ a ʋ: 'Mee'). A ziro mɩŋŋɔɔ ba gʋta, an n'a dam cicirzannɔ han sɔ. 37Bala, dɔmɩnnɔ wɔɔ duro ʋ, a yaaba zɛ, an ga. Kʋ ŋ y'a gər bɩ zʋr, ŋn'a nya bɩ, ŋ yaa a wʋta cɛ nɔ k'a nɩ mim ʋ b'ʋ. 38Lida k'an jɩnjɛɛm Zoppee ma bɩ, karɩndanyɩnɔ wɔɔ a ma ŋ ʋ, Pɩyɛɛr ta b'ʋ. Ŋ nɩ gʋɔɔ yaarɔ hɩɩyɔɔ nyɔɔ ma kʋ ŋ n'aa a bir ncɩnaaʋ: "Ɩ tɔ ʋ ɩ wɔɔ zɛ ʋ dɩɩtaa-dɩɩtaa." 39Lɛɛm bɩ, Pɩyɛɛr wuti, an zu kʋ ʋ kan ŋ kɩ. K'a yaa lee ku bɩ, ŋ y'a ka an ta cɛ k'a nɩ mim ʋ b'ʋ, zonno wɔɔ haay n jɩm a lɛɛ, ŋn'ɩ nyi karɛ. Ŋ nɩ huuro kan gɔbgarɔ kɩ kʋ Dɔrkas nyɩnta an nɩ bam dɔmɩm k'a nyɩnta ʋ kan ŋ kɩ rɔ wɔɔ hɩnka m. 40Pɩyɛɛr n a ka gʋaa haay n bɔ, an sʋnta, an yaa da. A n a wusigə an a nya gər bɩ rɛ, an a hɩ, a ʋ: "Tabɩta, wuti!" A n a mɩm gʋ, k'a Pɩyɛɛr yɩ bɩ, a wuti an nyɩnta. 41Pɩyɛɛr n a wɔ dɔ rɛ, an wuti an jɩm. A n wosogʋɔɔ wɔɔ bir kan zonno wɔɔ kɩ, an a hɩnka ŋ nɩ mɩsɩr. 42Zoppee zannɔ haay a ma, gʋɔɔ gʋta n sɩra ka Zuuba ʋ. 43Pɩyɛɛr gɔɔta an maasɩrɛ ba Zoppee ʋ, zappa kʋ n n'a birm Sɩmɔɔn bɩ har ʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\