Kolɔɔsɩ zannɔ 1

1Mɔɔ mɩŋŋa Pol, Woso ɩ mɔɔ bɔ ʋ kʋ m yɩ Krista Yeezuu zibəəzaa. Mɔɔ kan wɔɔ danyɩ Timote kɩ m nɩ ci bɩ barɛ awɔɔ ma. 2Awɔɔ, kʋ wosogʋɔɔ n'a mɩ, an nɩ Kolɔɔsɩ ʋ rɔ wɔɔ, wɔɔ danyɩnɔ n'awɔɔ m Krista nɔ ʋ, awɔɔ ɩ tarɛ a lɛ ra. A yɛ wɔɔ nawʋm kʋ wɔɔ Zɩ Woso n barka kan laafɩɩ kɩ ka awɔɔ ʋ. 3Kʋ wɔɔ ɩ yaa dam Woso m awɔɔ tɔ ma, wɔɔ Zuuba Yeezuu Krista Zɩ bɩ, wɔɔ ɩ yaa dam nɩ barka dɔmɩm haay. 4Wɔɔ ma denter n n'awɔɔ sɩra ka Krista Yeezuu ʋ mim hɩm, kan ŋʋarɛ k'awɔɔ n ta m wosogʋɔɔ wɔɔ haay tɔ ma bɩ mim kɩ. 5Awɔɔ ɩ sɩrakarɛ m, a n nɩ ŋʋarɛ m, bala, Woso hɔ cɩnta awɔɔ m arzana ʋ, awɔɔ n a ta a heer lɛ. Bɩ lemim nyɩnta kʋ n y'a pa da awɔɔ m, a m sɩra lemim b'ɩ taaheerlɛ bɩ do ka awɔɔ ʋ. 6Lemim nyɩnta bɩ do ɩ tam durnya lɛɛ haay ʋ, an nɩ nyɩ dam, an n'a kərgum lɛɛ ra, amb'a a ba awɔɔ zi, Woso barka mim k'awɔɔ ma bɩ dɔmɩm ʋ saa•••, a b'a dɔ a ʋ, barka paan••• m bɩ. 7Wɔɔ zibəəkɔɔn Epafras naa do dɩnda awɔɔ m, wɔɔ gʋaasɩba m, Krista zibəənyɩ m, a m taalɛrazaa, zi bɩ ba a nawʋm kan awɔɔ kɩ wɔɔ bɩncɛ ʋ. 8A ɩ ŋʋarɛ kʋ Sɛnt-Ɛspri a da awɔɔ heer ʋ bɩ mim hɩ wɔɔ m. 9Bɩ y'a ka, hinni kʋ wɔɔ naa ma ʋ bɩ tɛkka ma, wɔɔ ɩ yaa darɛ awɔɔ tɔ ma dɔmɩm haay. A yɛ wɔɔ nawʋm Woso han, k'an a ka k'awɔɔ n a hɔɔnhɔ dɔ mɩŋŋa, a bɩr Sɛnt-Ɛspri mindɔrɛ m kan a hɔdɔrɛ kɩ m. 10Maam bɩ, awɔɔ y'a dam ma, a mɩsɩrbaa k'a Zuuba nɔ yɩ bɩ ba, a hɔɔnhɔ barɛ nɔ ʋ. Naa n'a kam awɔɔ n zi mɩŋŋa do haay ba, a ta lɛɛ Woso dɔrɛ nɔ ʋ. 11Wɔɔ y'a yɛm han sɔ k'an awɔɔ paŋŋa da ra, a mɩŋŋa paŋŋa k'a cem hɔ haay han bɩ m. K'awɔɔ n a da ma a bɩr a tʋntɔŋ ʋ, a bʋr a ma hɔ haay nɔ ʋ. 12K'a Zɩ Woso barka da kan heernyɔɔ kɩ, a ɩ zaa ka k'awɔɔ n hɔjirle yɩ kan a gʋɔɔ wɔɔ kɩ lɛɛgure nɔ ʋ. 13A wɔɔ yɔ monsigə paŋŋa wɔ ʋ, an ta wɔɔ m a Nyɩ k'a n'a ŋʋam bɩ cirbəə nɔ ʋ. 14A Nyɩ bɩ tɔ ma m, Woso wɔɔ bʋmbɔ, an wɔɔ mimbʋnyaarɔ sugur ka wɔɔ ʋ. 15Gɔsɩ bɩr Woso yɩrɛ y, bɩ kʋ gʋaa Yeezuu yɩ, k'a lʋnlɔ Woso maam. A m lɛɛkarɛzaa an nɩ hɔ haay kʋ Woso a da bɩ burə ʋ. 16Bala, zu Woso ʋ kʋ ʋ kan kɩ an hɔ haay da, brama ʋ kan tara burə ʋ kɩ, hɔɔ kʋ ŋ nɩ yɩm mɩm ʋ kan hɔɔ kʋ ŋ bɩr yɩm kɩ, cirbəəro, kan lɛɛsoʋrezannɔ kɩ, lɛɛzannɔ kɩ, paŋŋazannɔ kɩ. Zu Woso ʋ kʋ ʋ kan kɩ an hɔ haay da, an a ka ʋ, an a so ʋ. 17A ɩ lɛɛ ka an ta ʋ, hɔ haay lɛɛ, a tɔ ma m hɔ haay n gɔɔta an a bɩncɛ ʋ. 18A mɩŋŋa n a gʋɔɔ wɔɔ sokʋma bɩ minzaa. A m lɛɛkarɛzaa, a ɩ lɛɛ ka an a mɩm bɔ ʋ gəəno bire ʋ, k'a gɔɔta a bɩr hɔ haay lɛɛ, hɔ haay nɔ ʋ. 19Bala, Woso mɩŋŋa y'a ŋʋa k'an yɩ an a mɩŋŋa m jilli. 20Woso a cɩnta, k'a hɔ haay zɛ kʋ ra kan a kɩ a Nyɩ bɩ tɔ ma, hɔɔ kʋ ŋ nɩ brama kan tara burə ʋ kɩ, ga k'a ʋ gɔdarkʋra ma bɩ tɔ ma. 21B'awɔɔ, awɔɔ nyɩnta biisi a m laatʋ Woso ma, zibəə bʋnyaarɔ k'awɔɔ n'a hɔɔn darɛ ŋ ma, a nɩ ŋ bam nɔ wɔɔ a ka, awɔɔ n a ba a jɩnnɔ. 22Kɛɛrɛ naa, Woso awɔɔ zɛ kʋ ra kan a kɩ a Nyɩ bɩ k'a ga mɛsim nɔ ʋ bɩ tɔ ma. A ba a ʋ maam, k'awɔɔ n bɩ jɩm a lɛɛ, k'awɔɔ n bɩr mɩŋŋabaa nɔ ʋ, kʋ minsi bɩ nyɩnta awɔɔ gʋr zi y. Kʋ gɔsɩ bɩ mim yɩ k'a hɩ awɔɔ ma y. 23Bɩ, a y'awɔɔ ma k'awɔɔ n gɔɔta a bɩr sɩra kam, a jɩm kɔɔkɔɔ, a b'a to kʋ hɔsɩ n awɔɔ gʋ taaheerlɛ kʋ lemim nyɩnta k'awɔɔ ma b'a ka awɔɔ ʋ bɩ ma y. N lemim nyɩnta bɩ do pa da gʋaa haay m durnya nɔ ʋ, bɩ mɔɔ mɩŋŋa Pol, m ba mɔɔ ʋ a zibəənyɩ. 24Kɛɛrɛ naa, mɔɔ yɩ m heer nyɔɔm fɩr kʋ mɔɔ n'a yɩm k'awɔɔ n daahan yɩ a nɔ ʋ bɩ tɔ ma. Bɩ, mɔɔ gɔɔta m nɩ Krista fɩryɩrɛ bɩ yɩrɛ m mɛ ʋ, a mɛ bɩ tɔ ma, naa k'a hɩ a ʋ, a gʋɔɔ wɔɔ so kʋ ma. 25Zibəə kʋ Woso a da mɔɔ wɔ ʋ kʋ m a ba k'awɔɔ n daahan yɩ bɩ tɔ ma m, mɔɔ nɩ m ba kristagʋɔɔ sokʋma bɩ zibəənyɩ, kʋ m Woso lemim bɩ pa da jilli, gʋaa haay m. 26Lemim bɩ do bɩ, hɔ kʋ Woso a nyaakʋm da biisi tee••• bɩ m. Bɩ kɛɛrɛ naa, Woso a hɩnka a gʋɔɔ wɔɔ m. 27A ŋʋa a ʋ, k'a gʋɔɔ wɔɔ m hɔ k'a a nyaakʋm da, am gʋta, a gore n ta ʋ, k'a ka do vantɔɔ haay ʋ bɩ dɔ. Hɔ bɩ do ba n nɩ: Krista y'awɔɔ heer ʋ, k'a maam, awɔɔ ɩ taaheerlɛ m, a ʋ, a nyɩntam Woso lɛbɔʋrɛ nɔ ʋ. 28Ncɩnaaʋ nɩ, wɔɔ nɩ Krista pa dam gʋaa haay m. Ʋ nɩ gʋaa biyəə bɔ n zaa ʋ, ʋ nɩ hɔ dɩndam gʋaa biyəə m, mindɔrɛ haay nɔ ʋ. K'a ka kʋ gʋaa biyəə n yɩ amba Woso lɛ n taa bɩ m Krista zɛkʋra nɔ ʋ. 29Naa mɔɔ nɩ m kam ma, bɩ y'a ka mɔɔ nɩ zi bam, m nɩ zoo bam Krista paŋŋa k'a nɩ kan mɔɔ kɩ, an nɩ zi bam mɔɔ mɩsɩrbaa ʋ bɩ m.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\