Kolɔɔsɩ zannɔ 2

1Mɔɔ lɛ taa k'awɔɔ n zoo kɔɔda kʋ mɔɔ n'a barɛ awɔɔ tɔ ma, kan Lawodisee zannɔ kɩ tɔ ma, kan gʋɔɔ cir kʋ ŋ n mɔɔ yɩ a mɩm m fɩɩgaa rɔ wɔɔ kɩ tɔ ma bɩ dɔ. 2Zoo bɩ ba mɔɔ nawʋm, kʋ ŋ nɩ heer koodə yɩ, kʋ ŋ lɛ n bɩr deem ŋʋarɛ nɔ ʋ, kʋ ŋ nɩ sɩra dɔ fasɩ, ŋnɩ heer koodə yɩ a nɔ ʋ. Maam bɩ, ŋ hɔ kʋ Woso a nyaakʋm da biisi bɩ dɔm. Hɔ bɩ do bɩ, Krista m. 3A mɩŋŋa n ta mindɔrɛ hɔnyɩ haay woo••• kan hɔdɔrɛ haay woo••• kɩ m. 4Naa hɩ mɔɔ nawʋm, kʋ gɔsɩ bɩ bra bɩmba awɔɔ m meerbaa nyɩntɔɔ nɩ y. 5Sɩra m, mɔɔ ba b'ʋ kan awɔɔ kɩ y, bɩ mɔɔ heer ɩ kan awɔɔ kɩ, m nɩ m heer nyɔɔm k'awɔɔ nɩ jɩnɩm kan kʋ kɩ kɔɔkɔɔ a sɩra ka Krista ʋ nɔ ʋ bɩ tɔ ma. 6Ncɩnaaʋ bɩ, k'awɔɔ Krista Yeezuu si k'an yɩ a Zuuba bɩ, k'a bɩr tam lɛɛ tee••• kan kɩ a zɛkʋra nɔ ʋ. 7K'a jɩm kɔɔkɔɔ a yaa ka a nɔ ʋ, a a mɩsɩrbaa bɩ dɔ ra am cɛ hɔ bɩ m. A nyasʋ a sɩrakarɛ bɩ m kɔɔkɔɔ, amba n y'a dɩnda awɔɔ n bɩ m, a bɩr yaa dam Woso m barka kan a heer kɩ haay. 8K'a a dundo a zi, kʋ gɔsɩ bɩ bra bɩmba a m, gʋɔɔ hɔdɔrɛ yaarsɩ nɩ y. Gʋɔɔ minkəm hɔdɔrɛ m, durnya paŋŋazannɔ kʋ ŋ bɩr yɩm nɔ wɔɔ hɔ m, a n a to Krista zi y. 9Bala, Woso k'an lʋnlɔ haay bɩ, Krista maam sɔ a mɛsim nɔ ʋ. 10K'awɔɔ a zɛ kʋ ra kan kɩ bɩ, awɔɔ ɩ hɔ haay m, a mɩŋŋa nɩ lɛɛzannɔ kan paŋŋazannɔ kʋ ŋ bɩr yɩm mɩm m nɔ wɔɔ burə ʋ. 11K'awɔɔ a zɛ kʋ ra kan kɩ bɩ, n y'awɔɔ gasʋ baŋŋʋ ʋ, bɩ gʋɔɔ baŋŋʋgasʋrɛ bɩ bɛɛ y, Krista y'awɔɔ gasʋ baŋŋʋ bɩ do ʋ, awɔɔ yɔ k'a ʋ mɛsim k'an awɔɔ dam mimbʋnyaa barɛ ma bɩ wɔ ʋ bɩ m. 12Batɛm kʋ n y'a ka awɔɔ ʋ bɩ, awɔɔ bir n y'a ʋ kan Krista kɩ, awɔɔ n a mɩm bɔ ʋ kan kɩ sɔ, k'awɔɔ sɩra ka Woso paŋŋa k'a mɩm bɔ ʋ gəəno bire ʋ bɩ tɔ ma m. 13Biisi bɩ, gəəno n'awɔɔ m a mimbʋnyaarɔ wɔɔ tɔ ma, k'awɔɔ ba zɩɩfʋrɔ do barla bɩ tɔ ma sɔ. Bɩ, kɛɛrɛ naa, Woso awɔɔ mɩm bɔ ʋ kan Krista kɩ, an wɔɔ mimbʋnyaarɔ haay sugur ka wɔɔ ʋ. 14Biisi bɩ, wɔɔ ɩ kʋrɔma nɔ ʋ, kʋ wɔɔ n zu Woso lɛrɔ wɔɔ ʋ bɩ tɔ ma, bɩ Krista bɩ, a mim k'a nɩ wɔɔ yɩm wɔɔ kʋrɔmarɔ wɔɔ tɔ ma bɩ ciro wɔɔ zaar ba, a wɔ a ʋ gɔdarkʋra ma. 15A lɛɛzannɔ kan paŋŋazannɔ kʋ gʋɔɔ bɩr ŋ yɩm nɔ wɔɔ paŋŋa da, an nyannɩ da ŋ ma garga ra, kʋ gʋɔɔ n ŋ yɩ, a bʋr ŋ la, an ŋ gɩngaata a jɛ ʋ, an yirbə si ŋ nɩ. 16Ncɩnaaʋ bɩ, a b'a to gɔsɩ n'awɔɔ dʋdɔ yar, hɔbɩrɛ, gɛɛ hɔmire, gɛɛ cibsarɔ bɩrɛ mim ma, gɛɛ mom daarɔ kan sabaa dɔmɩnnɔ kɩ mim ma y. 17Hɔɔ nɔɔn duro haay bɩ, hɔɔ kʋ ŋ y'a ga m ŋnɩ bʋr lɔ wɔɔ ŋn'a hɩnkam, hɔɔ paan•••rɔ bɛɛ nɩ ŋ mɩ y. Hɔ paan••• bɩ, Krista m. 18A b'a to gɔsɩ n a ka a ter bʋmbɔrɛ bɩ ma y. Gʋɔɔ kʋ ŋ n'a mɛ dam kɔrɛ ma, ŋn'ɩ yaa dam malɛɛkarɔ m, ŋn'ɩ hɔhɩnkarɛrɔ mim dɩndam can rɔ wɔɔ m. Mɩŋŋabusurezannɔ nɩ ŋ mɩ vam, a hɔɔn ŋ n'a darɛ am gʋɔɔ hɔ bɩ m. 19Ŋ n gɔɔta n a kʋsɩ Krista ma y, an bɔkarɛ, bɩ m minzaa. Krista tɔ ma m, mɛ bɩ jilli nɩ tʋrlɛ yɩm, an n'a kam mɛ bɩ n deem, mɛ bɩ məsiro kan a kunəro kɩ tɔ ma, an nɩ mam amba Woso lɛ n taa bɩ m. 20K'awɔɔ gɩnga kan Krista kɩ bɩ, durnya paŋŋazannɔ kʋ ŋ bɩr yɩm nɔ wɔɔ n a so awɔɔ ʋ dɔ y, bɔ m kɛɛrɛ awɔɔ n'a mɩsɩrbaa bam ɩ ʋ, durnya gʋɔɔ n'awɔɔ nɩ? Bɔ m awɔɔ nɩ yɛrɛ gʋɔɔ n'awɔɔ dam lɛrɔ zuure ʋ? 21N n'a hɩrɛ awɔɔ m, ŋ ʋ: Ɩ bɩ hɔ naa do sa y, ɩ bɩ naa da ɩ lɛ ma y, ɩ b'ɩ wɔ da naa do ma y. 22Lɛrɔ nɔɔn duro haay gʋɔɔ hɔɔ m, hɔɔ kʋ gʋɔɔ nɩ zi barɛ ŋ nɩ, ŋnɩ nyam mim ŋn'a dɩndam. 23Sɩra m, kʋ gʋaa dɩga lɛrɔ nɔɔn duro ma, b'a ʋ hɔɔntaʋrɛ hɔɔ m, bala, ŋ y'a hɩrɛ ŋ ʋ, gʋɔɔ n yaa da, ŋn'a mɩŋŋɔɔ zer, ŋnɩ fɩr ka a mɩŋŋɔɔ ma, an bɔkarɛ, nawɔnnɔ haay naa, ŋ bɩr a dam gʋaa han k'an bʋr a mɛsim lɛtaamarɔ ma y.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\