Kolɔɔsɩ zannɔ 3

1K'awɔɔ a mɩm bɔ ʋ kan Krista kɩ gəəno bire ʋ bɩ, k'a ka hɔɔ kʋ mim ʋ hɔɔ m nɔ wɔɔ ma, lɛɛ kʋ Krista n ta ʋ Woso bɩsɩ ra ʋ bɩ hɔɔ wɔɔ. 2K'a bɩr a hɔɔn dam arzana hɔɔ ma, a b'a hɔɔn da durnya hɔɔ ma y. 3Bala, awɔɔ gɩnga, awɔɔ mɩsɩrbaa n'a nyaakʋm da Woso zi kan Krista kɩ. 4Kʋ Krista n'awɔɔ mɩsɩrbaa bɩ, k'a b'a hɩnka, a y'awɔɔ hɩnkam sɔ kan a kɩ, a nyɩnta a lɛbɔʋrɛ nɔ ʋ. 5Ncɩnaaʋ bɩ, k'a hɔ kʋ tara burə hɔ m an awɔɔ mɩsɩrbaa ʋ bɩ zɛ. Hɔɔ wɔɔ duro ba n nɩ: Jaandarɛ m, lannɔ gɛɛ yaarɔ barɛ m, lɛtaamarɔ bʋnyaarɔ kʋ ŋ n'a som gʋɔɔ ʋ m, mɛsim hɔɔnhɔ kama m, mɩnyɔɔ m, mɩnyɔɔ bɩ, wosobaawɔnnɔ yaadarɛ do vanta m bɩ. 6Hɔɔ nɔɔn duro nɩ zɛm Woso nɔmaa m gʋɔɔ [kʋ ŋ bɩr yɛm Woso ma rɔ wɔɔ] zi. 7Naa awɔɔ n'a bam biisi a mɩsɩrbaa nɔ ʋ. 8Kɛɛrɛ naa, k'a a bɔ hɔɔ nɔɔn duro ʋ haay. A bɩ nɔmaa ba y, a b'a heer der y, a bɩ bʋnyaabaa ba y, a bɩ sʋnsɔ wʋ y, a bɩ dintim meerbaarɔ ba y. 9A bɩ ŋʋaar ba kʋ nɩ y, bala, awɔɔ a bɔ a mɩsɩrbaa gusire b'ʋ, kan a zibəəro bʋnyaarɔ wɔɔ kɩ ʋ. 10Mɩsɩrbaa daa awɔɔ n ta m kɛɛrɛ, mɩsɩrbaa bɩ do, a lʋr a nawʋm tee••• an nɩ bɔm kʋ ʋ kan a darɛzaa bɩ kɩ. Yɩ a nawʋrɛ ncɩnaaʋ awɔɔ n Woso bɩ dɔ fasɩ. 11Ncɩnaaʋ bɩ, jirəbɔrɛ ba ʋ dɔ, zɩɩfʋrɔ bire ʋ kan do vantɔɔ gʋɔɔ kɩ y, gʋɔɔ kʋ ŋ gasʋ baŋŋʋ ʋ kan gʋɔɔ kʋ ŋ n gasʋ baŋŋʋ ʋ kɩ bire ʋ y, jirebɔrɛ bahɔdonno kan pooyaa gʋɔɔ kɩ bire ʋ sɔ y, b'a ba lɔnnɔ kan soamɩŋŋaʋzannɔ kɩ bire ʋ y. Bala, Krista ɩ lɛ da haay, an nɩ gʋɔɔ k'a so ŋ ʋ rɔ wɔɔ haay heer ʋ. 12K'awɔɔ nɩ wosogʋɔɔ wɔɔ barla bɩ, Woso y'awɔɔ ŋʋa, an awɔɔ bɔ ʋ k'a a so awɔɔ ʋ. Bɩ tɔ ma bɩ, k'a bɩr kʋ ŋʋarɛ m, a bɩr mɩŋŋabaa bam kʋ m, a bɩr mɩŋŋazerle m, kan bʋgʋ-bʋgʋdabaa kɩ m, bʋraama kɩ m. 13K'a bɩr yɛm kʋ ma, bɩ kʋ gʋaa ɩ mim m kan a mim kɩ, k'a sugur ka kʋ ʋ. Amba Zuuba sugur ka awɔɔ ʋ bɩ, k'a ba maam sɔ. 14A n cem woo••• bɩ, k'a bɩr ŋʋarɛ m, bala, ŋʋarɛ nɩ hɔ haay nam kʋ ʋ paan•••. 15K'a ka kʋ heer laafɩɩ kʋ Krista n'a kam bɩ n a so awɔɔ heerlɔ wɔɔ ʋ. Awɔɔ bir Woso ʋ naa tɔ ma, k'awɔɔ n yɩ deem. K'a bɩr yaa dam Woso m barka. 16K'a Krista lemim bɩ da a heer ʋ jilli. K'a bɩr hɔ dɩndam kʋ m, a bɩr kʋ bɔm zaa ʋ, hɔɔntaʋrɛ m. K'a bɩr laa lɔm, laarɔ ciro wɔɔ nɔ ʋ, kan mim ma laarɔ wɔɔ kɩ, laa kʋ Sɛnt-Ɛspri a da a heer ʋ haay kɩ. A laa bɩ lɔ ncɩnaaʋ, a Woso barka da kan a heer kɩ haay. 17Kʋ bɔ awɔɔ n'a bam, gɛɛ kʋ bɔ awɔɔ n'a hɩm, k'a ba Zuuba Yeezuu tɔ ma, a bɩr Woso barka dam a tɔ ma. 18Lannɔ wɔɔ, k'a yɛ a zino wɔɔ ma, amba a ga m Zuuba zuure nɔ ʋ bɩ m. 19Zino wɔɔ, k'a a lannɔ wɔɔ ŋʋa, a bɩ nyaa ba kan ŋ kɩ y. 20Nyɩnɔ wɔɔ, k'a a zɩrɔ wɔɔ lɛ si hɔ haay nɔ ʋ, hɔ kʋ Zuuba n'a ŋʋarɛ awɔɔ gʋr zi bɩ n naa. 21Awɔɔ k'a m zɩrɔ wɔɔ, a b'a nyɩnɔ wɔɔ da nɔmaa ma y, ŋ heer y'a a zar. 22Lɔnnɔ wɔɔ, k'a zu a soʋrezannɔ wɔɔ lɛ ʋ, hɔ haay nɔ ʋ. A bɩ ŋ zi ba dundo kʋ ŋ nawʋrɛ a zi tɔ ma, kʋ ŋ n'a lɛ bɔ a ʋ y. Bɩ, k'a ŋ zi ba kan a heer kɩ haay, k'awɔɔ nɩ Zuuba gore daŋ ʋ bɩ tɔ ma. 23Kʋ bɔ zi awɔɔ n'a bam, k'a ba kan a heer kɩ haay, ɩ ʋ, Zuuba zi awɔɔ n'a bam, gʋɔɔ hɔ bɛɛ y. 24Awɔɔ dɔ a ʋ, Zuuba nɩ ganwʋrɛ awɔɔ ma, awɔɔ hɔ k'a cɩnta a gʋɔɔ m arzana ʋ bɩ yɩm. Awɔɔ Minzaa bɩ n Krista m, a zi awɔɔ n'a bam. 25Gʋaa k'a n'a bʋnyaa bam bɩ, Zuuba y'a zi bʋnyaa bɩ yawʋra bam nɩ, a bɩr gʋɔɔ jirə bɔrɛ y.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\