Kolɔɔsɩ zannɔ 4

1Awɔɔ, kʋ lɔnnɔ soʋrezannɔ n'awɔɔ n nɔ wɔɔ, k'a tɩrgabaa kan sɩra kɩ zi ba kan a lɔnnɔ wɔɔ kɩ, a dɔ a ʋ, awɔɔ mɩŋŋɔɔ sɔ, awɔɔ soʋrezaa ta ʋ, an nɩ arzana ʋ. 2K'a bɩr yaa dam tee••• a b'a zu a ʋ y, k'a bɩr Woso barka dam. 3K'a yaa da wɔɔ tɔ ma sɔ, kʋ Woso n a ka k'ʋ toore mɩŋŋa yɩ, ʋ a lemim bɩ pa da gʋɔɔ m. K'ʋ Krista mim k'a n dɔ biisi bɩ pa da, bɩ tɔ ma m mɔɔ nɩ lɔnnɔcɛ ʋ. 4Kʋ m a pa da kʋ n a jɩ ma paan•••, amba mɔɔ m ga m, m a ba bɩ m. 5K'a dundo a mɩsɩrbaa barɛ zi gʋɔɔ kʋ kristagʋɔɔ bɛɛ n ŋ mɩ rɔ wɔɔ bire ʋ. K'a a tɔ ʋ kan hɔ k'a a ga barɛ m kɩ wakatɩ haay. 6K'a ka k'a meerbaa n bɩr mɩŋŋa, yɛ n bɩr ta ma. Kʋ laakarɔ gʋɔɔ n'a darɛ a han, k'a nyɩbɔʋrɛ dɔ a bɔ ŋ nʋ, amba a ga m bɩ m. 7Kʋ mɔɔ mim bɩncɛ nɩ, wɔɔ danyɩ ŋʋarɛzaa Tisikkɩ zɛm b'a dɩnda awɔɔ m haay. Zuuba zi a n'a bam taalɛra m, mɔɔ zibəəkɔɔn m Zuuba zibəə bɩ nɔ ʋ. 8A nyɔɔ mɔɔ nawʋrɛ awɔɔ ma tɔkkɛ k'an bɩ wɔɔ mim dɩnda awɔɔ m, an awɔɔ heer yo. 9Wɔɔ danyɩ Onezim, awɔɔ gʋaa deem m, a zɛm kan Tisikkɩ kɩ sɔ. Taalɛrazaa m, wɔɔ n'a ŋʋam. Ŋ nɩ hɔ k'a nɩ naa ʋ haay dɩndarɛ awɔɔ m. 10Aristarkɩ k'a nɩ kan mɔɔ kɩ lɔnnɔcɛ ʋ naa ʋ b'ɩ yaa darɛ awɔɔ m. Barnabas danyɩ Markɩ b'ɩ yaa darɛ a m sɔ. Mɔɔ lɛɛ ka m a hɩ awɔɔ m m ʋ, k'a lee ku awɔɔ zi b'ʋ k'a si mɩŋŋa, k'a ba maam denter. 11Yeezuu kʋ n so ra n n'a birm Zistus b'ɩ yaa darɛ a m. Gʋɔɔ kaakʋrɔ nɔɔm y'a minto n zɩɩfʋrɔ, ŋn'ɩ zi bam kan mɔɔ kɩ Woso cirbəə bɩ tɔ ma. Zɩɩfʋrɔ kʋ ŋ sɩra ka Yeezuu ʋ rɔ wɔɔ barla, ŋ yɩ mɔɔ heer wʋtam gʋta. 12Awɔɔ kʋrɔ gʋaa Epafras ɩ yaa darɛ a m. Krista Yeezuu zibəənyɩ m an nɩ zoo bam awɔɔ tɔ ma yaadarɛ nɔ ʋ. K'awɔɔ n jɩm kɔɔkɔɔ, a ma Woso zaa bɩ ra, K'a Woso hɔɔnhɔ haay dɔ a ba. 13Mɔɔ sɩra bɩ, m a dɔ m ʋ, a ɩ kɔm gʋta awɔɔ tɔ ma, kan Lawodisee zannɔ kɩ, Hierapolis zannɔ kɩ tɔ ma sɔ. 14Wɔɔ gʋaasɩba Likki k'a m lɔɔtɔr bɩ, kan Demas k'ɩ yaa darɛ a m. 15K'a yaa da wɔɔ danyɩnɔ kʋ ŋ nɩ Lawodisee ʋ rɔ wɔɔ m, kan Nɩnfa kɩ m, kan kristagʋɔɔ kʋ ŋ n'a som kʋ ma a har ʋ rɔ wɔɔ m. 16K'awɔɔ mɔɔ ci bɩ karɩnda ba, k'a ka Lawodisee kristagʋɔɔ sokʋma b'ʋ, kʋ ŋ n'a karɩnda ba sɔ. K'awɔɔ n ci k'a n'a tom Lawodisee ʋ bɩ karɩnda ba sɔ. 17K'a hɩ Arsip m a ʋ, an dundo a zi kan zibəə kʋ Zuuba a ka ʋ bɩ kɩ, an a tɔ ʋ an zi bɩ ba mɩŋŋa. 18Mɔɔ mɩŋŋa Pol nɩ leersore yaa bɩ darɛ gʋrsɩra nyambʋrlɛ m zim, a ba n nɩ: K'a tɔ da a nɔ ʋ, a dɔ a ʋ, lɔnnɔcɛ mɔɔ n ta ʋ. Bɩ kʋ Woso barka n bɩr kan a kɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\