Efɛɛzɩ zannɔ 1

1Mɔɔ mɩŋŋa Pol nɩ ci bɩ barɛ awɔɔ ma. Woso ɩ mɔɔ bɔ ʋ kʋ m yɩ Krista Yeezuu zibəəzaa. Ci bɩ ba mɔɔ nawʋrɛ awɔɔ ma, awɔɔ kʋ wosogʋɔɔ n'a mɩ, [an nɩ Efɛɛzɩ ʋ,] an nɩ yɛm Krista Yeezuu ma, an nɩ zɛkʋra m kan kɩ rɔ wɔɔ. 2A yɛ mɔɔ nawʋm kʋ wɔɔ Zɩ Woso kan Zuuba Yeezuu Krista kɩ n barka kan laafɩɩ kɩ ka awɔɔ ʋ. 3Ʋ Woso barka da, a m Zuuba Yeezuu Krista Zɩ. A Sɛnt-Ɛspri barka do haay ka wɔɔ ʋ arzana ʋ, Krista zɛkʋra nɔ ʋ. 4Woso lɛɛ ka an wɔɔ bɔ ʋ Krista zɛkʋra nɔ ʋ, bɩ ma bɩ, a n durnya da y, wɔɔ bɔ a ʋ maam k'ʋ yɩ a gʋɔɔ, kʋ minsi bɩ nyɩnta wɔɔ gʋr zi a mɩm ʋ y. 5K'a nɩ wɔɔ ŋʋam bɩ minto bɩ, a a cɩnta hɔɔ tee••• kʋ wɔɔ n b'ʋ ba a nyɩnɔ Yeezuu Krista tɔ ma, naa a lɛ n taa a ŋʋarɛ bɩ tɔ ma. 6Ʋ ʋ lɛ bɔ Woso ʋ, a barka k'an ta lɛbɔʋrɛ m bɩ tɔ ma, a ka an nawʋm wɔɔ ʋ vam, kʋ wɔɔ nɩ zɛkʋra m kan a Nyɩ ŋʋarɛzaa bɩ kɩ bɩ tɔ ma. 7Bala, Krista ma bɩ tɔ ma bɩ, Woso wɔɔ bʋmbɔ, an wɔɔ mimbʋnyaarɔ sugur ka wɔɔ ʋ. A barka bɩ gʋtabaa tɔ ma m. 8A barka bɩ k'a ka wɔɔ ʋ gʋta bɩ minto bɩ, a a ka wɔɔ nɩ mindɔrɛ m kan hɔɔn kɩ m. 9A a ka wɔɔ n a hɔɔnhɔ k'a nyaakʋm da bɩ dɔ, hɔ k'a cɩnta biisi tee••• k'a ba Krista nɔ ʋ bɩ m. 10Hɔ kʋ Woso a cɩnta k'a ba a nyambʋr dɔmɩm k'a bɔ ʋ bɩ ma bɩ, a ɩ yɩrɛ ɩ ʋ, hɔ k'a nɩ brama haay kan hɔ k'a nɩ tara burə ʋ haay kɩ bɩ, an n'a som kʋ ma kʋ Krista deem taan••• n yɩ ŋ soʋrezaa. 11Hɔ woo••• ba Woso n nawʋm a hɔɔnhɔ ma, bɩ y'a ka an lɛɛ ka an wɔɔ bɔ ʋ, amba a lɛ n taa bɩ m, kʋ wɔɔ n yɩ a gʋɔɔ. Kʋ wɔɔ nɩ zɛkʋra m kan Yeezuu Krista kɩ bɩ tɔ ma m. Ncɩnaaʋ nɩ, an wɔɔ hɔjirle ka wɔɔ ʋ. 12Naa ba a ʋ, kʋ gʋɔɔ n a lɛ bɔ a gʋtabaa ʋ wɔɔ tɔ ma, wɔɔ kʋ wɔɔ lɛɛ ka ʋ Krista ta ʋ heer lɛ rɔ wɔɔ. 13A do n naa sɔ kan awɔɔ kɩ. Krista nɔ ʋ, awɔɔ sɩra lemim bɩ ma, lemim nyɩnta k'a n'awɔɔ bʋmbɔm bɩ m. Awɔɔ n sɩra ka Krista ʋ, a m bɩ Woso n Sɛnt-Ɛspri k'a ler bɔ bɩ ka awɔɔ ʋ. 14Sɛnt-Ɛspri bɩ ka a ʋ wɔɔ ʋ, k'a hɩnka a ʋ, a hɔ haay, k'a ler bɔ bɩ kam wɔɔ ʋ, wɔɔ hɔɔ wɔɔ duro yɩm, dɔmɩm kʋ wɔɔ n bɩ bɔlɛm yɩŋ ʋ fasɩ b'ʋ. Naa tɔ ma bɩ, ʋ ʋ lɛ bɔ Woso gʋtabaa ʋ. 15Naa tɔ ma m, kʋ mɔɔ sɩra k'awɔɔ ka Zuuba Yeezuu ʋ bɩ mim ma bɩ, m a ma sɔ, n ʋ, awɔɔ ɩ wosogʋɔɔ wɔɔ haay ŋʋam bɩ, 16kʋ mɔɔ ɩ yaa dam Woso m awɔɔ tɔ ma, bɩ mɔɔ n'a barka dam awɔɔ minto dɔmɩm haay. 17A yɛ mɔɔ nawʋm wɔɔ Zuuba Yeezuu Krista Woso bɩ han, wɔɔ Zɩ k'a nɩ lɛbɔʋrɛ m gʋta bɩ, k'an mindɔrɛ ka awɔɔ ʋ, k'awɔɔ n a da ma a bɩr Woso dɔm, k'a b'a dɔ paan•••. 18A yɛ mɔɔ nawʋm han sɔ, k'a n'awɔɔ hɔɔn gu a lɛɛgure bɩ m, k'awɔɔ n a da ma a taaheerlɛ k'awɔɔ bir ma bɩ dɔ, k'awɔɔ n a da ma a hɔnyɩ k'an a lɛbɔʋrɛ nɔ ʋ bɩ dɔ sɔ, hɔjirle hɔnyɩ k'awɔɔ nɩ zɛm b'a yɩ kan a gʋɔɔ wɔɔ kɩ bɩ m. 19A yɛ mɔɔ nawʋm sɔ, k'a n a ka k'awɔɔ n a paŋŋa gʋta k'a zi bam wɔɔ tɔ ma bɩ dɔ, wɔɔ kʋ sɩrakarɛzannɔ m wɔɔ m nɔ wɔɔ. K'awɔɔ n a paŋŋa bɩ gʋtabaa k'a cem haay dɔ. 20Paŋŋa bɩ do Woso zi ba m an a hɩnka, Yeezuu Krista mɩm k'a a bɔ ʋ bɩ dɔmɩm ʋ, an a ka an nyɩnta a bɩsɩ ra arzana ʋ. 21A n a ka Yeezuu nɩ paŋŋazannɔ do haay burə ʋ, lɛɛzannɔ do haay, lɛɛsoʋrezannɔ haay, cirbəə do haay kɩ burə ʋ. A a ka an nɩ hɔ k'an ta ʋ her durnya naa ʋ gɛɛ booti m haay burə ʋ. 22A a ka Krista n a so hɔ haay ʋ. A a ka an nɩ hɔ haay burə ʋ, an a ka an a ba a gʋɔɔ wɔɔ sokʋma minzaa. 23Kristagʋɔɔ sokʋma bɩ m Krista mɛ. A mɩŋŋa n'a mɩsɩrbaa barɛ a gʋr zi jilli, Woso mɩŋŋa n'ɩ mɩsɩrbaa bam Krista mɩŋŋa gʋr zi jilli sɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\