Efɛɛzɩ zannɔ 2

1Biisi bɩ, gəəno n'awɔɔ m, awɔɔ kʋrɔmarɔ kan a mimbʋnyaarɔ wɔɔ kɩ tɔ ma. 2A mɩsɩrbaa bɩ ba awɔɔ nawʋm am durnya gʋɔɔ hɔ bɩ m. A n nɩ zum paŋŋazannɔ kʋ ŋ nɩ warkʋ nɔ ʋ rɔ wɔɔ cir b'ʋ. Cir bɩ do bɩ, zinəro cir k'a nɩ zi bam kan gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ bɩsɩ kam Woso ma kɩ bɩ m. 3Wɔɔ haay, wɔɔ nyɩnta ŋ barla sɔ, ʋ nɩ hɔɔ bʋnyaarɔ kʋ wɔɔ mɛsim lɛ n taa rɔ wɔɔ bam. Ʋ nɩ zure ʋ mɛsim lɛtaamarɔ bʋnyaarɔ wɔɔ ʋ, kan ʋ hɔɔndarɛrɔ bʋnyaarɔ wɔɔ kɩ ʋ. Kʋ wɔɔ n maam bɩ, gʋɔɔ kʋ Woso nɔmaa n n'a kərgure ŋ la rɔ wɔɔ m wɔɔ m, amba gʋɔɔ mɩsɩrɔ wɔɔ m. 4Bɩ, Woso cicirzɛrɛ bɩ gʋta maam-maam, k'a nɩ wɔɔ ŋʋam gʋta bɩ tɔ ma. 5Bɩ y'a ka, gɩnga kʋ wɔɔ ʋ, ʋ mimbʋnyaarɔ tɔ ma bɩ, a mɩsɩrbaa ka wɔɔ ʋ Krista zɛkʋra tɔ ma. Denter m, Woso barka bɩ tɔ ma m, awɔɔ n bʋmbɔrɛ yɩ. 6Kʋ wɔɔ ʋ zɛ kʋ ra kan Krista Yeezuu kɩ bɩ, Woso wɔɔ mɩm bɔ ʋ kan kɩ, an wɔɔ nyɩnta kan kɩ arzana ʋ, ʋ nɩ cirbəə bɩm kan kɩ. 7A ba a ʋ wɔɔ m mɩŋŋa ncɩnaaʋ Krista Yeezuu nɔ ʋ, k'a barka gʋtabaa hɩnka gʋɔɔ m, wakatɩ haay k'a nɩ zɛm nɔ ʋ. 8Bala, Woso barka bɩ tɔ ma m, awɔɔ n bʋmbɔrɛ yɩ sɩrakarɛ nɔ ʋ. Awɔɔ mɩŋŋɔɔ minto bɛɛ y'a ka awɔɔ n bʋmbɔrɛ yɩ y, Woso ganwʋrɛ m an a ka awɔɔ ʋ vam. 9Awɔɔ zibəəro tɔ ma bɛɛ y, ncɩnaaʋ bɩ, gɔsɩ b'a dam ma an a lɛ bɔ a mɩŋŋa ʋ y. 10Bala, Woso ɩ wɔɔ da, wɔɔ da a ʋ, Krista Yeezuu zɛkʋra nɔ ʋ, kʋ wɔɔ n'ʋ mɩsɩrbaa ba zibəəro mɩŋŋɔɔ barɛ nɔ ʋ gʋta, Woso mɩŋŋa ɩ lɛɛ ka an zibəəro wɔɔ duro banka kʋ wɔɔ n bɩ ŋ ba. 11Naa tɔ ma bɩ, k'a tɔ da a nɔ ʋ, a ʋ: awɔɔ, kʋ zɩɩfʋrɔ bɛɛ n'awɔɔ m nɔ wɔɔ, biisi bɩ, awɔɔ zɩɩfʋrɔ wɔɔ n'a hɩrɛ a ma ŋ ʋ, awɔɔ n gasʋ baŋŋʋ ʋ y. Ŋ n'a hɩrɛ a mɩŋŋɔɔ ma ŋ ʋ, a gasʋ baŋŋʋ ʋ, kʋ ŋ nɩ makra n a mɛ ma bɩ tɔ ma. 12Dɔmɩm kʋ ŋ nɩ naa hɩrɛ awɔɔ ma bɩ, awɔɔ laatʋ Krista ma, awɔɔ ba gʋɔɔ kʋ Woso ŋ bɔ ʋ rɔ wɔɔ barla y, nyɩnta awɔɔ ʋ saanɔɔ. Gʋaasɩbabaarɔ kʋ Woso ŋ da a gʋɔɔ wɔɔ ma, an ler bɔ ŋnɩ bɩ, awɔɔ n nyɩnta ŋ nɔ ʋ y. Nyɩnta k'awɔɔ ʋ a n'a mɩsɩrbaa bɩ bam durnya nɔ ʋ bɩ, awɔɔ ba taaheerlɛ nɩ, b'awɔɔ n Woso dɔ sɔ y. 13Kɛɛrɛ naa, awɔɔ k'a nyɩnta laatʋ Woso ma bɩ, Krista Yeezuu zɛkʋra bɩ nɔ ʋ, awɔɔ a zɔ Woso ma, Krista ma bɩ tɔ ma. 14Bala, Krista mɩŋŋa ɩ bʋr laafɩɩ m an ba ka wɔɔ ʋ, a zɩɩfʋrɔ kan do vantɔɔ gʋɔɔ kɩ zɛ kʋ ra an ŋ ba do deem. K'a yɛ an ga gɔdarkʋra ma bɩ tɔ ma bɩ, a sɔkʋm k'a nɩ ŋ bire ʋ am pəŋŋə hɔ bɩ m, an nɩ ŋ gʋngʋm kʋ ma bɩ zaar ba. 15A zɩɩfʋrɔ lɛrɔ wɔɔ, kan ŋ damarɔ kɩ, ŋ sʋfɔrɔ kɩ ci zɛ, k'a ka kʋ do hɩɩyɔɔ nɔɔm n a ba do deem taan••• a mɩŋŋa zɛkʋra nɔ ʋ. A ba a ʋ ncɩnaaʋ, an ŋ zɛ kʋ ra laafɩɩ nɔ ʋ. 16Krista sɔkʋm zaar ba, ga k'a ʋ gɔdarkʋra ma bɩ dɔmɩm ʋ. A zɛ bɩ tɔ ma bɩ, a do hɩɩyɔɔ wɔɔ zɛ kʋ ra, an ŋ ba mɛ deem, an ŋ zɛ kʋ ra kan Woso kɩ. 17Ncɩnaaʋ nɩ, Krista n bʋr an laafɩɩ pa da awɔɔ m, awɔɔ kʋ zɩɩfʋrɔ bɛɛ n'a mɩ, an laatʋ Woso ma biisi rɔ wɔɔ. Bʋr a ʋ sɔ k'a laafɩɩ bɩ pa da zɩɩfʋrɔ m, brɔɔ kʋ ŋ nɩ jɩnjɛɛm Woso ma rɔ wɔɔ. 18Krista mɩŋŋa barka tɔ ma m, zɩɩfʋrɔ kan do vantɔɔ gʋɔɔ kɩ, wɔɔ n'ʋ dam ma, ʋ ʋ zɔ Woso ma Sɛnt-Ɛspri deem nɔ ʋ. 19Bɩ y'a ka awɔɔ kʋ zɩɩfʋrɔ bɛɛ n'awɔɔ m nɔ wɔɔ, saanɔɔ bɛɛ n'awɔɔ m dɔ, bɩ lɛɛ laatʋrɛ gʋɔɔ bɛɛ n'awɔɔ m sɔ y. Awɔɔ ɩ wosogʋɔɔ wɔɔ barla, Woso hargʋɔɔ n'a mɩ. 20Awɔɔ sɔ, awɔɔ bɔ kʋ ʋ kan cɛ kʋ n n'a dɔm kɩ, n n'a dɔm cɛjɩr kʋ kristazibəəzannɔ wɔɔ kan wosolɛsinnɩsorazannɔ wɔɔ kɩ n a cɩnta bɩ ra, cɛ bɩ jɩr jaa wɩsɩ bɩ m Yeezuu Krista mɩŋŋa m. 21A mɩŋŋa n'a kam cɛ bɩ jaarɔ wɔɔ nɩ kʋ nyasʋm kɔɔkɔɔ, cɛ bɩ nɩ derm tee••• an bɩ zɛm b'a ba Wosocɛ, Zuuba zɛkʋra nɔ ʋ. 22Zɛkʋra k'awɔɔ n ta m kan Yeezuu Krista kɩ b'a ka, cɛ kʋ n n'a dɔm bɩ, awɔɔ n sɔ, k'a b'a ba cɛ kʋ Woso n a nɔ ʋ a Sɛnt-Ɛspri m.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\