Efɛɛzɩ zannɔ 3

1Naa tɔ ma m mɔɔ nɩ yaa darɛ awɔɔ tɔ ma. Mɔɔ mɩŋŋa Pol, awɔɔ kʋ do vantɔɔ gʋɔɔ n'a mɩ rɔ wɔɔ, mɔɔ du n y'a ʋ Krista tɔ ma awɔɔ daahan minto. 2Zibəə kʋ Woso mɔɔ da ʋ a barka tɔ ma, kʋ mɔɔ n a ba m m da awɔɔ han k'a hɔɔnhɔ n kʋ yɩ awɔɔ gʋr zi bɩ, awɔɔ zibəə bɩ do mim ma mɩŋŋa. 3Gɩnga kʋ Woso n ta m an a nyaakʋm da bɩ, a a hɩnka mɔɔ m kʋ mɔɔ n a dɔ. A mim mɔɔ dɩnda awɔɔ m ci bɩ nɔ ʋ poore m cem bɩ. 4K'awɔɔ ci kʋ mɔɔ ba awɔɔ ma naa karɩnda ba, awɔɔ y'a dɔrɛ a ʋ, mɔɔ Krista mim k'a nyaakʋm da bɩ dɔ mɩŋŋa. 5Biisi bɩ, Woso n Krista mim k'a nyaakʋm da bɩ hɩnka gɔsɩ nɩ y, bɩ kɛɛrɛ naa, Woso mim bɩ do hɩnka a zibəəzannɔ m, kan a lɛsinnɩsorazannɔ wɔɔ kɩ m Sɛnt-Ɛspri m. 6Krista mim k'a nyaakʋm da Woso n a hɩnka bɩ ba n nɩ: A ɩ yɩrɛ ɩ ʋ, do vantɔɔ gʋɔɔ kʋ ŋ y'a zɛ kʋ ra kan Krista kɩ lemim nyɩnta bɩ tɔ ma bɩ, brɔɔ hɔjirle kʋ Woso a cɩnta zɩɩfʋrɔ wɔɔ m bɩ yɩm sɔ kan ŋ kɩ. Ŋ y'a ba hɔdeem kan zɩɩfʋrɔ wɔɔ kɩ, ler kʋ Woso a bɔ Krista nɔ ʋ bɩ, ŋ woo••• hɔ m. 7Woso barka bɩ tɔ ma m, mɔɔ n ganwʋrɛ yɩ, m m ba lemim nyɩnta bɩ zibəənyɩ, Woso y'a paŋŋa zi ba an yɩ mɔɔ ma ncɩnaaʋ. 8Mɔɔ m wosogʋɔɔ wɔɔ poorero wɔɔ poore, baa kan naa kɩ haay, Woso gan wʋ mɔɔ ma. Kʋ mɔɔ m hɔɔ mɩŋŋɔɔ kʋ ŋ nɩ Krista nɔ ʋ, bɩ ŋ tɛkka ba ʋ rɔ wɔɔ pa da do vantɔɔ gʋɔɔ wɔɔ m. 9Kʋ m a ka, kʋ gʋɔɔ m hɔ kʋ Woso a nyaakʋm da biisi bɩ kʋ yɩrɛ zaa dɔ. Woso mɩŋŋa ɩ hɔ haay da, a ɩ hɔ naa do nyaakʋm da sɔ biisi tee•••. 10Woso bɩ, naa do ba a ʋ, kʋ paŋŋazannɔ kan paŋŋasoʋrezannɔ haay kʋ ŋ nɩ brama rɔ wɔɔ kɩ n Woso mindɔrɛ k'a zaa n hɔka bɩ dɔ kɛɛrɛ kristagʋɔɔ sokʋma bɩ tɔ ma. 11Naa ba Woso ʋ, bala, a a cɩnta hɔɔ laatʋ, bɩ ma bɩ durnya ba ʋ y, k'a hɔɔnhɔ naa do ba wɔɔ Zuuba Yeezuu Krista nɔ ʋ. 12Kʋ wɔɔ ʋ zɛ kʋ ra kan Krista kɩ ʋ sɩra ka ʋ bɩ, wɔɔ ɩ lɛ m k'ʋ zɔ Woso ma kan heerkoodəbaa kɩ. 13Naa tɔ ma bɩ, a yɛ mɔɔ nawʋrɛ awɔɔ han k'a b'a heer zar kʋ mɔɔ nɩ fɩryɩrɛ nɔ ʋ awɔɔ minto bɩ tɔ ma y. Mɔɔ fɩr bɩ yɩrɛ bɩ, a ka a nawʋm awɔɔ m lɛbɔʋrɛ yɩ. 14Naa tɔ ma m, mɔɔ nɩ kukurə zɛm Zɩ Woso taa. 15A mɩŋŋa har haay a to zi brama kan tara burə ʋ kɩ. 16A yɛ mɔɔ nawʋm han, a lɛbɔʋrɛ gʋtabaa tɔ ma bɩ, k'a n'awɔɔ paŋŋa da ra Sɛnt-Ɛspri m, k'a a da ma a bɩr paŋŋa m a heer nɔ ʋ. 17K'an a ka sɔ, kʋ Krista n nyɩnta awɔɔ heer ʋ sɩrakarɛ nɔ ʋ. A yɛ mɔɔ nawʋm sɔ, k'awɔɔ m məsi da a jɩm kɔɔkɔɔ kʋ ŋʋarɛ nɔ ʋ. 18Maam bɩ, awɔɔ wɔŋ ʋ kan wosogʋɔɔ wɔɔ kɩ haay, a Krista ŋʋarɛ gʋtabaa kan a jintəbaa kɩ, a hɛ kɩ, kan a nɔyaa kɩ jɩ dɔ. 19A yɛ mɔɔ nawʋm k'awɔɔ n a ŋʋarɛ bɩ dɔ, baa kʋ gɔsɩ b'a dam ma an a dɔ haay bɩ kɩ bɩ, k'awɔɔ n a dɔ, kʋ Woso mɩsɩrbaa jilli n'awɔɔ heer han. 20Woso mɩŋŋa a da ma an hɔ woo••• ba, an lɛ da hɔ haay kʋ wɔɔ n'a yɛm, gɛɛ ʋ n'ʋ hɔɔn dam ma bɩ ra, naa ba a nawʋm kan paŋŋa k'a nɩ zi bam wɔɔ gʋr zi bɩ kɩ m. 21Bɩ k'a tɔ m lɛbɔʋrɛ yɩ, kristagʋɔɔ sokʋma bɩ gʋr zi, Krista Yeezuu tɔ ma, wakatɩ haay nɔ ʋ, dɔmɩm haay. Amina!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\