Efɛɛzɩ zannɔ 4

1Hɔ kʋ mɔɔ ʋ kʋ m a yɛ awɔɔ han kɛɛrɛ bɩ, ba n nɩ: awɔɔ dɔ a ʋ, mɔɔ du n y'a ʋ kʋ mɔɔ nɩ Krista zi bam bɩ tɔ ma. K'a mɩsɩrbaa ba amba Woso mɩŋŋa lɛ n taa, an awɔɔ bir ma bɩ m. 2K'a bɩr a mɩŋŋɔɔ zerm tee•••, a bɩr bʋgʋ-bʋgʋ, a bɩr bʋraama m, k'a yɛ kʋ ma ŋʋarɛ nɔ ʋ. 3K'a a yo ʋ, a bɩr deem Sɛnt-Ɛspri zɛkʋra bɩ tɔ ma, laafɩɩ kan kʋ kɩ nɔ ʋ. 4Krista mɛ bɩ deem, Sɛnt-Ɛspri bɩ deem, taaheerlɛ hɔ kʋ Woso wɔɔ bir ma, k'ʋ b'a yɩ bɩ deem sɔ. 5Wɔɔ Zuuba bɩ deem, sɩrakarɛ bɩ deem, batɛm deem wɔɔ n'a sim, 6Woso deem, a m gʋaa haay Zɩ, a y'a so hɔ haay ʋ, an nɩ zi bam kan gʋaa haay kɩ, an nɩ gʋaa haay heer ʋ. 7Bɩ Woso barka ka wɔɔ gʋaa biyəə ʋ, Krista n a jir a hɔɔnhɔ ma. 8Naa do Wosoci b'a hɩ ma, a ʋ: K'a der mim ʋ bɩ, a lɔnnɔ gaa an ta ŋ nɩ, an gan wʋ gʋɔɔ ma. 9N ʋ: 'A der.' Naa jɩ n bɔ nɩ? Naa ʋ k'a hɩ, a ʋ, lɛɛ a ka an zer tara noom ʋ paan•••. 10Gʋaa k'a zer bɩ, a mɩŋŋa ɩ der brama laatʋ, k'a nyɩnta hɔ haay nɔ ʋ, a ka kʋ ŋ nɩ yɩ mɩŋŋa fasɩ. 11A ɩ gan wʋ gʋɔɔ ma. A a ka gɔsɩnnɔ n a ba a zibəəzannɔ, an a ka gɔsɩnnɔ m wosolɛsinnɩsorazannɔ. A n a ka nɔɔ m lemim nyɩnta padənno, an nɔɔrɔ ba a gʋɔɔ dundonno, hɔdɩndagʋɔɔnzannɔ m sɔ. 12A ba a ʋ ncɩnaaʋ, kʋ wosogʋɔɔ wɔɔ n a da ma ŋnɩ Woso zuure zibəə bɩ ba, kʋ Krista mɛ bɩ m ta lɛɛ sɩrakarɛ nɔ ʋ. 13Maam bɩ, wɔɔ tam lɛɛ haay. Ʋ sɩrakarɛ, kan Woso Nyɩ bɩ dɔrɛ kʋ wɔɔ n ta m bɩ kɩ n yɩ deem. Ʋ ma Woso zaa bɩ nɔ ʋ, ʋ bɩ bɔ kʋ ʋ kan Krista mɩŋŋa kɩ fasɩ. 14Ncɩnaaʋ bɩ, wɔɔ bɩ nyɩntam nyɩnɔ dɔ, ʋ ʋ mɩŋŋɔɔ to gʋɔɔ n bɩr ʋ yəŋŋəm jɩsa kan bɩsɩ kɩ a hɔdɩndarɛ haay nɩ y, ŋʋaarzannɔ m, bɩ ŋ bɩ wɔŋ ʋ dɔ ŋnɩ ŋʋaar ba wɔɔ m, wɔɔ n fɔ y. 15Bɩ, kʋ wɔɔ ɩ sɩra hɩm ŋʋarɛ nɔ ʋ, wɔɔ mam hɔ haay nɔ ʋ Woso zuure bɩ nɔ ʋ, ʋ tolle ba ʋ ʋ ba amba Krista m, a m minzaa. 16A mɩŋŋa tɔ ma m, mɛ bɩ vəŋŋəro wɔɔ jilli n kʋ nyasʋ ŋnɩ deem. Gʋaa mɛ kunəro n'a kam mɛ bɩ vəŋŋəro wɔɔ nɩ kʋ nyasʋm, mɛ bɩ n deem. Maam bɩ, kʋ mɛ bɩ vəŋŋə biyəə y'a zi bam, bɩ n'a kam mɛ bɩ n bɩr tam lɛɛ tee••• an bɩr mam ŋʋarɛ nɔ ʋ. 17Hɔ kʋ mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, m n'a yɛrɛ awɔɔ han Zuuba tɔ ma bɩ ba n nɩ: A b'a ya a mɩsɩrbaa bɩ ba am gʋɔɔ kʋ ŋ n Woso dɔ rɔ wɔɔ hɔ bɩ nɩ y, zu ŋ nawʋrɛ a hɔɔndarɛrɔ ʋ, ŋ bɩ hɔsɩ yɩm naa barɛ nɔ ʋ y. 18Monsigə y'a so ŋ hɔɔn ʋ, ŋ laatʋ mɩsɩrbaa kʋ Woso n'a kam bɩ ma. Bala, ŋ n hɔsɩ dɔ y, kʋ ŋ y'a heer ta bɩ tɔ ma. 19Nyannɩ bɩr ŋ zɛm fɩɩga y, a da ŋ y'a ʋ jaandarɛ lɛ ʋ, ŋnɩ dintim mɩsɩrbaa do haay bam, b'a nyannɩ ba ŋ nɩ y. 20B'awɔɔ, mɩsɩrbaa naa do bɛɛ Krista a dɩnda awɔɔ nɩ y. 21A mɩŋŋa mim n y'a dɩnda awɔɔ m bɩ, kʋ kristagʋɔɔ n'awɔɔ m bɩ, n nɩ sɩra k'a nɩ Yeezuu nɔ ʋ bɩ dɩnda awɔɔ m. 22Naa minto bɩ, awɔɔ a ga m, a a biisi mɩsɩrbaa bɩ to, a a bɔ a mɛsim k'a lɛtaamarɔ bʋnyaarɔ nɩ bra bɩmbarɛ awɔɔ m k'awɔɔ zaar ba b'ʋ. 23K'a lʋrlɛ yɩ a heer kan a hɔɔn kɩ ʋ. 24K'a mɩsɩrbaa daa kʋ Woso a ka awɔɔ ʋ bɩ ba. Woso ɩ mɩsɩrbaa bɩ do da an bɔ a mɩŋŋa rɛ, bɩ y'a ka mɩsɩrbaa bɩ do n tɩrga, an Woso nɔ yɩ, an sɩra sɔ. 25Naa tɔ ma bɩ, a b'a ya, a ŋʋaar ba y. Gʋaa biyəə n sɩra hɩ a mim m, bala mɛ deem vəŋŋoo n wɔɔ m. 26K'awɔɔ nɔ ma ʋ, a b'a ka a mimbʋnyaa ba y. A b'a nɔmaa bɩ to a nɔ ʋ gum n da nɩ y. 27A bɩ zaa ka Sʋtaana ʋ, an bʋr a ra y. 28Gʋaa k'a nɩ koor bam biisi bɩ, an a wɔ bɔ koorbaa b'ʋ k'an zi ba an a lɛɛmaa hɔ yɩ, maam bɩ, a y'a dam ma an hɔ yɩ, an n'a dam gʋaa k'a lɛ n taa daahan ma han. 29Meerbaa bʋnyaa sɩ n a ga m an bɔ awɔɔ lɛ ʋ y, k'a meerbaa k'a n'a dam gʋɔɔ han, ŋnɩ ta lɛɛ sɩrakarɛ nɔ ʋ bɩ ba. K'a meerbaa mɩŋŋa ba, k'an a da gʋɔɔ kʋ ŋ n'a tʋr karɛ awɔɔ ma rɔ wɔɔ han. 30A b'a ka a Sɛnt-Ɛspri heer zɛ ma y, Woso bɩ, a ka a ʋ awɔɔ ʋ, k'a a jɩ da wɔɔ ʋ, bɩ n'a hɩnkarɛ a ʋ, Woso y'a so awɔɔ ʋ, an n'a hɩnkam sɔ a ʋ, dɔmɩm ɩ zɛm Woso n bɩ wɔɔ yɔm fasɩ-fasɩ. 31A b'a to mim n bɩr a heer ʋ kan gʋaa kɩ y, a bɩ yɩ heerbusuzannɔ y, a bɩ nɔmaa ba y. A bɩ yɩ hany-hany zannɔ y, a bɩ sʋnsɔ wʋ y, k'a zi bʋnyaabarɛ do haay to. 32Bɩ, k'a bɩr mɩŋŋa kan kʋ kɩ, a bɩr kʋ ŋʋam gʋta, a bɩr sugur kam kʋ ʋ, amba Woso sugur ka awɔɔ ʋ Krista nɔ ʋ bɩ m.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\