Efɛɛzɩ zannɔ 5

1K'a Woso hɔbaa dɩnda, bala, a nyɩnɔ n'awɔɔ m, an n'awɔɔ ŋʋam. 2K'a mɩsɩrbaa ba ŋʋarɛ nɔ ʋ amba Krista m. A ɩ wɔɔ ŋʋa, an a meeyaa ka wɔɔ tɔ ma, a mɩŋŋa a ka amba n tɩr hɔ zɛ n a ka Woso ʋ, an Woso nɔ yɩ bɩ m. 3Wosogʋɔɔ n'awɔɔ m, bɩ tɔ ma bɩ, an a ga m kʋ jaandarɛ mim, dintim do haay mim, lɛ n bɩr gʋaa hɔ zi mim n nyɩnta awɔɔ bire ʋ y, a bɩ sʋʋra ba ŋ ma sɔ fɩɩga y. 4A n a ga m sɔ, kʋ meerbaarɔ yaarsɩrɔ n bɔ a lɛ ʋ y, hɔɔnwar kan dɔkarɛrɔ meerbaarɔ kɩ y. A ga a ʋ m k'awɔɔ n bɩr barka yaa dam Woso m. 5K'a dɔ mɩŋŋa a ʋ, jaandənno, lannɔ gɛɛ yaarɔbənno, mɩnyɔɔzaa. Mɩnyɔɔzaa bɩ, wosobaawɔm yaadər m, bala, a hɔnyɩ ŋʋa an lɛ da Woso ra. Nawɔnnɔ haay, ŋ gɔsɩ bɩ gasʋm Krista kan Woso kɩ cirbəə b'ʋ fɩɩga y. 6A n a ga m kʋ gʋaa n bra bɩmba awɔɔ m meerbaa vanvannɔ nɩ y. Naa woo••• tɔ ma m, Woso nɔmaa n'a kərgum gʋɔɔ kʋ ŋ bɩr yɛm ma rɔ wɔɔ ra. 7Ncɩnaaʋ bɩ, a b'a zɛ kʋ ra kan ŋ kɩ y. 8Biisi bɩ, awɔɔ ɩ monsigə ʋ, bɩ kɛɛrɛ naa, awɔɔ ɩ leegure nɔ ʋ, k'awɔɔ a zɛ kʋ ra kan Zuuba kɩ bɩ tɔ ma. Ncɩnaaʋ naa, kʋ leegure gʋɔɔ n'awɔɔ m bɩ, k'a leegure mɩsɩrbaa ba. 9Bala, hɔ kʋ leegure nɩ zɛm nɩ bɩ, bamɩŋŋa m, kan tɩrgabaa zibəə kɩ, kan sɩra kɩ. 10K'a a yo ʋ, a hɔ kʋ Zuuba lɛ n taa bɩ dɔ, a bɔ kʋ zi. 11A bɩ monsigə zibəəro wɔɔ ba sɔ y, ŋ nyɔɔdʋ ba ʋ y, k'a ŋ bʋnyaabaa bɩ hɩ garga ra. 12Hɔ kʋ gʋɔɔ wɔɔ duro n'a bam sɛɛrɛ bɩ, a hɩrɛ mɩŋŋa nyannɩ ta ʋ. 13Bɩ, hɔ haay k'ʋ n nɩ bɔrɛ a mim n garga ra bɩ, hɔ bɩ do ɩ yɩm fasɩ, ʋ n'a mim dɔm. 14Bala, hɔ haay k'a nɩ bɔm garga ra bɩ, a ba a nawʋm leegure. Bɩ y'a ka n a hɩ, n ʋ: Ɩbɩɩ k'ɩ nɩ hinceem bam bɩ, gu hinceem ma, wuti gəəno gaa ʋ, kʋ Krista n lɛɛ gu ɩ m. 15Naa tɔ ma bɩ, k'a dundo mɩsɩrbaa k'awɔɔ n'a bam bɩ zi mɩŋŋa. A b'a mɩsɩrbaa bɩ ba hɔɔnwar nɔ ʋ y, bɩ k'a mɩsɩrbaa bɩ ba hɔɔntaʋrɛ nɔ ʋ. 16Bʋnyaabaa y'a so her dɔmɩnnɔ nɔɔ ʋ gʋta, bɩ tɔ ma bɩ, k'a a yo ʋ, a bɩr hɔ k'a ga barɛ m bɩ bam wakatɩ haay nɔ ʋ. 17A bɩ yɩ hɔɔnwarzannɔ a mɩsɩrbaa barɛ nɔ ʋ y, bɩ k'a a ka ma a hɔ kʋ Zuuba lɛ n taa k'awɔɔ n a ba bɩ dɔ. 18A bɩ dɩvɛn mi an a mɩm durgə y. Awɔɔ mɩsɩrbaa an n'a zaar bam. Bɩ, k'a to kʋ Sɛnt-Ɛspri n a a han. 19K'a kʋ paŋŋa da ra Woso lɛbɔʋrɛ laarɔ m: K'a laa lɔ laarɔ ciro wɔɔ ʋ, kan mim ma laarɔ wɔɔ kɩ, kan laa haay kʋ Sɛnt-Ɛspri a da a heer ʋ kɩ. K'a laarɔ wɔɔ lɔ a Zuuba da ʋ kan a heer kɩ haay. 20Wakatɩ haay kan mim haay kɩ nɔ ʋ, k'a Zɩ Woso barka da, wɔɔ Zuuba Yeezuu Krista tɔ ma. 21K'a yɛ kʋ ma, k'awɔɔ nɩ Krista daŋ ʋ bɩ tɔ ma. 22Lannɔ wɔɔ, k'a yɛ a zino wɔɔ ma, amba awɔɔ nɩ yɛm Zuuba ma bɩ m. 23Bala, lʋ minzaa n'a zim m, amba Krista n'a gʋɔɔ wɔɔ sokʋma bɩ minzaa bɩ m, Krista mɩŋŋa mɛ n'a gʋɔɔ wɔɔ sokʋma bɩ m, an a mɛ bɩ bʋmbɔrɛzaa. 24Bɩ, amba kristagʋɔɔ wɔɔ sokʋma bɩ nɩ yɛm Krista mɩŋŋa ma bɩ, lannɔ wɔɔ k'a yɛ a zino wɔɔ ma sɔ hɔ haay nɔ ʋ. 25Yaarɔ wɔɔ, k'a lannɔ wɔɔ ŋʋa, amba Krista a gʋɔɔ sokʋma bɩ ŋʋa an yɛ an a mɩŋŋa ka zɛ ma a tɔ ma bɩ m. 26A a ba ʋ ncɩnaaʋ, k'a ka k'a gʋɔɔ wɔɔ sokʋma n yɩ mɩŋŋa fasɩ Woso mɩm ʋ. A gʋɔɔ wɔɔ sokʋma hu a bɔ hi m kan a lemim kɩ m. 27A ŋʋa a ʋ, k'a gʋɔɔ sokʋma bɩ n bɩ jɩm a lɛɛ lɛbɔʋrɛ nɔ ʋ, hubɔrɛ nɔ ʋ, mɩŋŋabaa fasɩ nɔ ʋ, kʋ kʋrɔma sɩ, gɛɛ hɔ bʋnyaa sɩ bɩ yɩ ʋ a gʋr zi y, k'an bɩr Woso soʋhɔ fasɩ, minsi bɩ yɩ ʋ a gʋr zi y. 28Yaarɔ wɔɔ a ga m sɔ, n n'a lannɔ wɔɔ ŋʋa ncɩnaaʋ, amba ŋn'a mɛ ŋʋam bɩ m. Gʋaa k'a n'a lʋ ŋʋam bɩ, a mɩŋŋa a n'a ŋʋam. 29Gʋaa ba ʋ an nɩ sɔrɛ a mɩŋŋa mɛ nɩ y, nyasʋ a nawʋm nɩ, an n'a tʋrm, amba Krista n n'a barɛ a gʋɔɔ sokʋma bɩ m bɩ m. 30K'a mɛ bɩ vəŋŋəro n wɔɔ m bɩ tɔ ma m, an nɩ nyasʋm wɔɔ m maam. 31N y'a da Wosoci ʋ, n ʋ: 'Naa tɔ ma m, gʋaa n n'a gʋrɛ a zɩ kan a da kɩ ma, an a na a lʋ ma, ŋ gʋaa hɩɩya haay n a ba gʋaa deem.' 32Mim naa do nɔyaa ta ʋ gʋta, mɔɔ ʋ kʋ m a hɩ m ʋ, Krista kan a gʋɔɔ sokʋma bɩ kɩ mim n y'a hɩ. 33Bɩ, a hɩ n nawʋrɛ awɔɔ ma sɔ, gʋaayar biyəə n a lʋ ŋʋa amba a a mɩŋŋa ŋʋa bɩ m, kʋ lʋ biyəə n a zim da ʋ sɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\