Efɛɛzɩ zannɔ 6

1Nyɩnɔ wɔɔ k'a a zɩrɔ wɔɔ lɛ si, amba Zuuba lɛ n taa bɩ m, a ga a ʋ m. 2Lɛɛkarɛ lɛ kʋ Woso ler bɔ an a na ma bɩ ba n nɩ: 'Ɩ zɩ kan ɩ da kɩ da ʋ. 3Maam bɩ, ɩ mɩsɩrbaa nyɩnta yɩm, ɩ meeyaa jintə yɩm tara burə ʋ.' 4Awɔɔ k'a m nyɩnɔ wɔɔ zɩrɔ wɔɔ, a bɩ nyɩnɔ wɔɔ da nɔmaa ma y, bɩ k'a ŋ tʋr, a ŋ bɔ zaa ʋ, dʋndɔrɔ kʋ ŋ y'a to Zuuba zi m. 5Awɔɔ kʋ lɔnnɔ n a mɩ rɔ wɔɔ, k'a zu a soʋrezannɔ wɔɔ lɛ ʋ daʋrɛ gʋta m, kan a heer kɩ m haay, amba awɔɔ nɩ yɛm Krista ma bɩ m. 6A bɩ ŋ zi ba kʋ ŋ nɩ dundore awɔɔ zi bɩ tɔ ma y, ɩ ʋ a ka awɔɔ nawʋm ma kʋ gʋɔɔ nɔ n yɩ a ra y. Bɩ k'a ŋ zi bɩ ba, kʋ Zuuba zibəənyɩnɔ n'awɔɔ m a n nɩ zum Woso hɔɔnhɔ ʋ bɩ tɔ ma. 7K'a a zuubɔɔ wɔɔ zi ba kan a heer kɩ haay, ɩ ʋ, Zuuba zi awɔɔ n'a bam gʋɔɔ hɔ bɛɛ y. 8Awɔɔ dɔ a ʋ, zi mɩŋŋa kʋ gʋaa n'a bam haay, Zuuba y'a zibəə bɩ nyɔɔdʋ karɛ a zaa ʋ, baa k'a zaa bɩ lɔ m gɛɛ soamɩŋŋaʋzaa m. 9Awɔɔ kʋ lɔnnɔ soʋrezannɔ n'awɔɔ n nɔ wɔɔ, k'a ba maam sɔ a lɔnnɔ wɔɔ m, a bɩ nyaa ba kan ŋ kɩ y. Awɔɔ dɔ a ʋ, awɔɔ kan a lɔnnɔ wɔɔ kɩ bɩ, awɔɔ Zuuba bɩ deem an nɩ brama, b'a bɩr gʋɔɔ jirə bɔrɛ y. 10Meerbaa kʋ mɔɔ n'a nyambʋrm nɩ bɩ ba n nɩ: k'a a paŋŋa da ra Zuuba zɛkʋra nɔ ʋ, a paŋŋa gʋta bɩ nɔ ʋ. 11K'a yarmɔdrɔ kʋ Woso nɩ ŋ karɛ a ʋ bɩ da a ma, k'a a da ma a jɩm kɔɔkɔɔ Sʋtaana hɔɔnkarɛrɔ zibəə bɩ lɛ ʋ. 12Gʋɔɔ bɛɛ wɔɔ nɩ yar bɩ bam kan ŋ kɩ y. A ba wɔɔ nawʋm kan zinəro kɩ, kan lɛɛzannɔ kʋ ŋ nɩ paŋŋa bam, ŋ n'a so lɛɛrɔ ʋ, ŋ n'a so durnya naa do kʋ monsigə n b'ʋ, ŋ nɩ brama rɔ wɔɔ kɩ. 13Naa tɔ ma bɩ, k'a Woso yar mɔdrɔ wɔɔ da a ma. K'a wɔ ʋ, a jɩm kɔɔkɔɔ dɔmɩm bʋnyaa hinni ʋ, a a da jɩm bɩ lɛ ʋ, a yar ba paan••• a a da ma, k'a gɔɔta a jɩm a gam la. 14K'a a banka a jɩm kɔɔkɔɔ. K'a sɩra so a mɔr ʋ, am hɔsoaʋ hɔ bɩ m, k'a bɩr tɩrgabaa m, goŋŋo kʋ n n'a dure a ma n bɩ, k'a du a ma. 15Lemim nyɩnta bɩ nɩ laafɩɩ kam, k'a pa da kaarɛ-kaarɛ, kʋsɔ n bɩ awɔɔ n'a daŋ ʋ. 16K'a bɩr sɩrakarɛ m, goŋŋo kʋ n n'a tarɛ a m n bɩ sɔ, awɔɔ nɩ bʋnyaabarɛzaa bɩ karɔ kʋ sɛwurə n ta ŋ ma rɔ wɔɔ linlihim nɩ. 17Bʋmbɔrɛ kʋ Woso a ka awɔɔ ʋ bɩ, yarbarɛ firgə m, k'a ku a mim ma. K'a Woso lemim bɩ sa sɔ, yarbarɛ kargʋ m Sɛnt-Ɛspri n'a karɛ awɔɔ ʋ. 18K'a yaa da wakatɩ haay. K'a yaadarɛ do haay da Sɛnt-Ɛspri daahan nɔ ʋ. A bɩ kɔ kan yaa bɩ darɛ kɩ y, k'a bɩr tam lɛɛ tee•••. K'a yaa da wosogʋɔɔ wɔɔ haay tɔ ma sɔ. 19K'a yaa da mɔɔ tɔ ma sɔ, kʋ Woso n a lemim da m lɛ ʋ, kʋ m a pa da kan heerkoodəbaa kɩ, kʋ m hɔ k'a nyaakʋm da lemim nyɩnta nɔ ʋ bɩ hɩ fasɩ-fasɩ. 20Mɔɔ bɔ Woso ʋ kʋ m lemim nyɩnta bɩ pa da, baa kʋ mɔɔ nɩ lɔnnɔcɛ ʋ naa. Naa minto bɩ, k'a yaa da Woso m mɔɔ tɔ ma, kʋ m lemim nyɩnta bɩ pa da amba a a ga m bɩ m. 21Tisikkɩ mɔɔ mim dɩndarɛ awɔɔ m, k'awɔɔ n hɔ kʋ mɔɔ n'a bam bɩ dɔ. Wɔɔ danyɩ m, ʋ n'a ŋʋam, an nɩ Zuuba zi bam mɩŋŋa. 22A nyɔɔ mɔɔ nawʋrɛ awɔɔ ma tɔkkɛ, k'an bɩ mɔɔ mim dɩnda awɔɔ m, an awɔɔ heer yo. 23Bɩ kʋ Zɩ Woso, kan Zuuba Yeezuu Krista kɩ m laafɩɩ kan ŋʋarɛ kɩ, kan sɩrakarɛ kɩ ka ʋ danyɩnɔ wɔɔ haay ʋ. 24Gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ wɔɔ Zuuba Yeezuu Krista ŋʋam, ŋʋarɛ k'a nyarɛ ba ʋ bɩ m nɔ wɔɔ, kʋ Woso n ŋ barka da ʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\