Galasii zannɔ 1

1Mɔɔ mɩŋŋa Pol nɩ ci naa do bam, kristazibəəzaa m mɔɔ m, gʋɔɔ bɛɛ mɔɔ bɔ ʋ y, bɩ gʋaa bɛɛ mɔɔ nyɔɔ sɔ y, Yeezuu Krista mɩŋŋa, kan Zɩ Woso k'a a mɩm bɔ ʋ gəəno bire ʋ bɩ k'ɩ mɔɔ bɔ ʋ. 2Mɔɔ kan danyɩnɔ kʋ ŋ nɩ naa ʋ haay rɔ wɔɔ kɩ, wɔɔ ɩ yaa darɛ awɔɔ m, awɔɔ kʋ kristagʋɔɔ sokʋmarɔ n'awɔɔ m, an nɩ Galasii kʋrɔ ʋ rɔ wɔɔ. 3A yɛ mɔɔ nawʋm wɔɔ Zɩ Woso han, kan Zuuba Yeezuu Krista kɩ han, kʋ ŋ nɩ barka kan laafɩɩ kɩ ka awɔɔ ʋ. 4Yeezuu mɩŋŋa ɩ yɛ an ga, k'a wɔɔ bʋmbɔ ʋ mimbʋnyaarɔ nɔ ʋ, k'a a da ma a wɔɔ yɔ durnya bʋnyaa naa do wɔ ʋ, amba wɔɔ Zɩ Woso lɛ n taa bɩ m. 5Woso tɔ n lɛbɔʋrɛ yɩ dɔmɩm haay. Amina. 6A bɔ k'awɔɔ nawʋm Woso k'a awɔɔ bir k'awɔɔ n yɩ a gʋɔɔ Krista barka minto b'ʋ, a ta k'a zu lemim nyɩnta vanta ʋ bɩ, a a ka mɔɔ n zɛ kədə. 7A bɩr yɩrɛ ɩ ʋ lemim nyɩnta vanta n ta ʋ wa, a ɩ yɩrɛ ɩ ʋ, gʋɔɔ n'awɔɔ warm kʋ ma, ŋn'a kam ma k'a Krista lemim nyɩnta bɩ zaar ba. 8Bɩ, kʋ gʋaa lemim nyɩnta vanta dɩnda awɔɔ m, an a hɔ kan lemim kʋ wɔɔ pa da awɔɔ m bɩ kɩ, baa kʋ wɔɔ m, baa kʋ malɛɛka y'a to arzana ʋ an bɩ naa ba, kʋ Woso nɔmaa n a kərgu a zaa ra. 9Mɔɔ lɛɛ ka m a hɩ, bɩ mɔɔ yɩ m yarɛ m so ra, kʋ gʋaa lemim nyɩnta vanta pa da awɔɔ m, bɩ lemim k'awɔɔ si hɔɔ bɩ bɛɛ, kʋ Woso nɔmaa n a kərgu a zaa ra. 10Ncɩnaaʋ naa, m ka mɔɔ nawʋm ma kʋ gʋɔɔ nɔ n yɩ kan m kɩ ra? Gɛɛ, kʋ Woso nɔ n yɩ kan m kɩ ra? A ŋʋa mɔɔ nawʋm kʋ gʋɔɔ n m ŋʋa ra? Ayy•••, kʋ m ka mɔɔ nawʋm ma kʋ gʋɔɔ nɔ n yɩ m la, mɔɔ bɩ nyɩntam Krista zibəənyɩ dɔ y. 11M danyɩnɔ, k'a dɔ a ʋ, lemim nyɩnta kʋ mɔɔ pa da awɔɔ m bɩ n a to gʋɔɔ zi y. 12Bala, a ma bɛɛ mɔɔ ʋ gʋɔɔ zi y, bɩ gʋɔɔ bɛɛ y'a dɩnda mɔɔ n sɔ y, Yeezuu Krista mɩŋŋa y'a hɩnka mɔɔ m, mɔɔ n a dɔ. 13Nyɩnta kʋ mɔɔ ʋ hɔ niŋŋə biisi, m nɩ zum zɩɩfʋrɔ wosozaa ʋ bɩ, awɔɔ mim ma. Awɔɔ dɔ a ʋ, dɔmɩm bɩ do ʋ bɩ, mɔɔ fɩr ka Woso gʋɔɔ sokʋma bɩ ma gʋta maam-maam, kʋ m a zaar ba. 14Zu kʋ mɔɔ nawʋm zɩɩfʋrɔ wosozaa b'ʋ bɩ, mɔɔ cem m muno zɩɩfʋrɔ wɔɔ han zaa bɩ zuure nɔ ʋ gʋta, m nɩ m yoŋ ʋ gʋta m lɛ da ŋ la, m yaabɔɔ yɩnnɩbayɩrɔ wɔɔ zuure nɔ ʋ. 15Bɩ Woso lɛɛ ka an mɔɔ bɔ ʋ a barka bɩ tɔ ma kʋ m a zi ba, bɩ ma bɩ, mɔɔ n yɩ cɩna y. Ncɩnaaʋ nɩ, an mɔɔ bir zibəə bɩ tɔ ma. 16Bɩ k'a b'a ŋʋa kʋ mɔɔ n'a Nyɩ bɩ dɔ kʋ m a pa da do vantɔɔ gʋɔɔ m bɩ, mɔɔ n m ka ma kʋ m gʋaa lar ma y, 17mɔɔ n ta Zerizalɛm ʋ sɔ gʋɔɔ kʋ ŋ lɛɛ ka mɔɔ m ŋn'a ba kristazibəəzannɔ rɔ wɔɔ zi y, m hʋr mɔɔ ʋ lɛɛm m ta Araabɩrɔ kʋ ʋ, m m to b'ʋ, m bʋr Damas kʋ ʋ. 18Bɩ jɛ ʋ dɔɔraa kaakʋ kur bɩ, mɔɔ n ta Zerizalɛm ʋ, kʋ m aa Sefas dɔ, mɔɔ gɔɔta b'ʋ kan kɩ dɔmɩm bueeresoor. 19Mɔɔ n zibəəzaa vanta yɩ kʋ Zakkɩ bɛɛ y, Zuuba danzaa bɩ. 20Hɔ kʋ mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m ci b'ʋ naa, Woso n mɔɔ kasɛtɩzaa, ŋʋaar bɛɛ mɔɔ n'a barɛ y. 21M hʋr kʋ mɔɔ ʋ Zerizalɛm ʋ bɩ jɛ ʋ, ta mɔɔ ʋ Siiri kʋrɔ ʋ, kan Silisii kʋrɔ ʋ kɩ. 22Bɩ, Zidee kʋrɔ wɔɔ kristagʋɔɔ sokʋmarɔ wɔɔ n mɔɔ yɩ deem y. 23A ma ŋ y'a ʋ bala, n n'a dɩndarɛ, n ʋ: "Gʋaa k'a nɩ fɩr kam wɔɔ ma biisi bɩ, a ɩ Krista zaa k'a nyɩnta an n'a zaar bam bɩ pa dam kɛɛrɛ." 24Naa do n a ka, ŋn'a lɛ bɔm Woso ʋ mɔɔ minto.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\