Galasii zannɔ 2

1Dɔɔraa bueeresi cenle jɛ ʋ, mɔɔ m bɔ, m m ya, m ta Zerizalɛm ʋ kan Barnabas kɩ, mɔɔ Tiitɩ gaa m ta m kan m kɩ sɔ. 2Woso y'a hɩ mɔɔ m hɔhɩnkarɛ nɔ ʋ, a ʋ, mɔɔ n ta, bɩ minto m mɔɔ n ta. Kʋ wɔɔ yaa lee ku bɩ, mɔɔ lemim nyɩnta kʋ mɔɔ n'a pa dam do vantɔɔ barla bɩ sa, m a dɩnda ŋ nɩ. Mɔɔ sokʋma ba kan lɛɛzannɔ wɔɔ kɩ a minto m a dɩnda ŋ nɩ sɔ, kʋ zi kʋ mɔɔ ba kan zi kʋ mɔɔ n'a bam bɩ kɩ bɩ bɔ vam y. 3Baa mɔɔ zukuuzaa Tiitɩ kʋ grɛkkɩ gʋaa m bɩ, ŋ n a ka ma k'a paŋŋa ba ma k'an gasʋ baŋŋʋ ʋ y. 4A n bɔkarɛ gʋɔɔ a da wɔɔ zi ŋn'a hɩrɛ a ma kristagʋɔɔ bɩ ŋʋaarzannɔ m, brɔɔ a nyasʋ kɔɔkɔɔ kʋ Tiitɩ n gasʋ baŋŋʋ ʋ. A da ŋ y'a ʋ wɔɔ zi k'a soamɩŋŋaʋ kʋ Krista Yeezuu a ka wɔɔ ʋ bɩ sɩnsɩɩ, a ŋʋa ŋ y'a ʋ k'a a ya, a wɔɔ da lɔmbaa ma. 5Wɔɔ n yɛ ŋ ma y, wɔɔ n'ʋ ka ma k'ʋ kʋ ma kan ŋ kɩ baa poore tɔkkɛ y, a ba wɔɔ ʋ ncɩnaaʋ, kʋ sɩra k'a nɩ lemim nyɩnta bɩ nɔ ʋ bɩ m bɩr a bɩncɛ ʋ. 6Kʋ lɛɛzannɔ wɔɔ m, ŋ lɛɛzaabaa mim n pakra ba mɔɔ ma y, bala, Woso bɩr gʋɔɔ jirə bɔrɛ y. Ncɩnaaʋ nɩ, lɛɛzannɔ wɔɔ n mɔɔ da hɔsɩ vanta barɛ ma lemim nyɩnta bɩ pa darɛ nɔ ʋ y. 7Bɩ, ŋ yɛ ŋn'a dɔ ŋ ʋ, Woso mɔɔ da ʋ kʋ m lemim nyɩnta pa da do vantɔɔ gʋɔɔ m, amba Woso Pɩyɛɛr da ʋ k'an a pa da zɩɩfʋrɔ m bɩ m. 8Bala, Woso k'a Pɩyɛɛr bɔ ʋ, an a nyɔɔ zɩɩfʋrɔ ma bɩ, Woso bɩ do ɩ mɔɔ bɔ ʋ sɔ, an mɔɔ nyɔɔ do vantɔɔ gʋɔɔ zi. 9Kristagʋɔɔ wɔɔ nyɩnta ŋn'ɩ dɩgam Zakkɩ kan Sefas kɩ Zaan kɩ ma a lɛɛzannɔ, brɔɔ yɛ ŋn'a dɔ ŋ ʋ Woso a barka ka mɔɔ ʋ, kʋ mɔɔ n zi bɩ ba denter. A m naa, ŋnɩ mɔɔ wɔ nyasʋ, k'a hɩnka a ʋ, kʋmarɛ ɩ wɔɔ bire ʋ, kʋ wɔɔ m ta do vantɔɔ wɔɔ zi, kʋ ŋ bɔɔm n ta zɩɩfʋrɔ wɔɔ zi. 10Bɩ, hɔ kʋ ŋ y'a cɩnta bɩ, ŋ ʋ, ʋ ʋ da ŋʋazannɔ han, bɩ kʋ hɔ bɩ do nɩ, mɔɔ ba denter. 11Bɩ, Sefas k'a bɩ bʋr Antɩyɔs ʋ bɩ, mɔɔ ba kan kɩ gʋaa haay lɛɛ, k'a kʋrɔ ma bɩ tɔ ma. 12Bala nyɩnta a ʋ, an nɩ hɔ bɩm kan do vantɔɔ gʋɔɔ kɩ, bɩ ma bɩ, Zakkɩ gʋɔɔ nyɔɔ bɩ ŋnɩ lee ku cɩna y. Kʋ ŋ bɩ lee ku bɩ, an a da a ra, an a gʋ ŋ ma an jɩm a hɔ, nyi k'a n'a bam zɩɩfʋrɔ kʋ ŋ ʋ, do vantɔɔ gʋɔɔ m gasʋ baŋŋʋ ʋ rɔ wɔɔ m bɩ minto. 13Zɩɩfʋrɔ kʋ kristagʋɔɔ m ŋnɩ nyɩnta b'ʋ kan kɩ rɔ wɔɔ n a hɔbaa sa sɔ, naa n a ka Barnabas mɩŋŋa n gasʋ ŋ hɔɔn hɩɩya-hɩɩya zibəə b'ʋ. 14Kʋ mɔɔ ŋ yɩ ŋ bɩr zum sɩra k'a nɩ lemim nyɩnta b'ʋ tɩrga bɩ, mɔɔ hɩ Sefas m gʋaa haay lɛɛ mɔɔ ʋ: "Ɩbɩɩ k'ɩ n zɩɩfʋ bɩ, k'ɩbɩɩ n'ɩ mɩsɩrbaa bam am do vantɔɔ gʋɔɔ hɔ bɩ m bɩ, ɩ bɩr a bam am zɩɩfʋrɔ hɔ m bɩ, a a ba lɔ ɩbɩɩ n'a ŋʋam k'ɩ paŋŋa ba do vantɔɔ gʋɔɔ wɔɔ ma kʋ ŋ n'a mɩsɩrbaa ba am zɩɩfʋrɔ hɔ nɩ?" 15Zɩɩfʋrɔ m wɔɔ m, wɔɔ zɩrɔ ɩ nyɩnta maam, do vantɔɔ gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ Woso lɛrɔ dɔ rɔ bɛɛ n wɔɔ nɩ y. 16Bɩ, wɔɔ dɔ ʋ ʋ, gʋaa b'a dam ma an yɩ tɩrga Woso mɩm ʋ Moyiisi lɛrɔ zibəəro barɛ minto y, sɩra ka Yeezuu Krista ʋ nɩ gʋaa bam tɩrga bala. Sɩra wɔɔ ka Krista Yeezuu ʋ sɔ kʋ Woso n'ʋ ba tɩrga a tɔ ma, bɩ lɛrɔ zibəəro tɔ ma bɛɛ y, bala, n bɩ gɔsɩ bam tɩrga lɛrɔ zuure tɔ ma y. 17Wɔɔ, ʋ ka wɔɔ nawʋm ma kʋ n n'ʋ ba tɩrga Krista tɔ ma, an bɔkarɛ an nɩ yɩrɛ ɩ ʋ, ʋ ba wɔɔ ʋ mimbʋnyaabənno sɔ am do vantɔɔ gʋɔɔ m. K'a maam Krista bɩ mimbʋnyaa zi an n'a bam na? Ayy••• fɩɩga! 18Bala, kʋ mɔɔ lɛrɔ wɔɔ zuure to k'a b'a dam ma an gʋaa ba tɩrga Woso mɩm ʋ bɩ minto, kʋ mɔɔ n ya m m bɔ kʋ m zu ʋ, mɔɔ nɩ m bam lɛrɔbɩsɩkamazaa kɛɛrɛ. 19Bɩ kʋ mɔɔ mɩŋŋa m, lɛrɔ wɔɔ minto bɩ, mɔɔ bɩr m mɩsɩrbaa bam lɛrɔ wɔɔ tɔ ma dɔ y, kʋ m m da ma m m mɩsɩrbaa bɩ ba Woso tɔ ma. Kʋ n Krista wɔ gɔdarkʋra ma bɩ, mɔɔ ga kan kɩ. 20Mɩsɩrbaa kʋ mɔɔ n ta m naa, mɔɔ bɛɛ m ta nɩ y, Krista n a mɩsɩrbaa bam mɔɔ ʋ. Mɩsɩrbaa kʋ mɔɔ n'a bam her-her naa, a ba mɔɔ nawʋm sɩra ka Krista ʋ nɔ ʋ, a m Woso Nyɩ, an mɔɔ ŋʋa an yɛ an ga mɔɔ tɔ ma. 21Mɔɔ bɩr Woso barka bɩ bam hɔ nɩbɩr y, bala, k'a ɩ yɩrɛ ɩ ʋ, lɛrɔ wɔɔ tɔ ma gʋaa a da ma an yɩ tɩrga Woso mɩm ʋ, k'a maam, Krista bɩ ga a ʋ vam.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\