Galasii zannɔ 3

1Aba! Galasii zannɔ, hɔɔnwarzannɔ. Nka ɩ wɔ ʋ an awɔɔ hɔɔn wusigə ncɩnaaʋ? A n bɔkarɛ n y'a hɩnka awɔɔ m mɩŋŋa, a dɔ a ʋ, Yeezuu Krista ga gɔdarkʋra ma. 2Kʋ m laaka da a han wa: Lɛrɔ wɔɔ zuure minto y'a ka Woso n a Ɛspri bɩ ka awɔɔ ʋ ra, gɛɛ zu k'awɔɔ ʋ sɩrakarɛ lemim b'ʋ bɩ minto nɩ? 3Bɔ yarmabaa m naa? Woso zuure bɩ sɩŋŋɩda sa awɔɔ ʋ Woso Ɛspri paŋŋa m, a bɔkarɛ an n'a ŋʋam kɛɛrɛ k'a nyambʋr a mɛsim paŋŋa m na? 4Ziro kʋ Woso ŋ ba awɔɔ mɩsɩrbaa nɔ ʋ rɔ wɔɔ, bɔ ŋ y'a ʋ vam kan awɔɔ kɩ ra? Mɔɔ y'a gɩngam mɔɔ ʋ, ŋ bɩ vam kan awɔɔ kɩ sɩɩn! 5Kʋ Woso y'a Ɛspri karɛ awɔɔ ʋ, an nɩ hoserlo barɛ awɔɔ bire ʋ, naa ba an nawʋm lɛrɔ wɔɔ k'awɔɔ nɩ zure ŋ ʋ bɩ tɔ ma ra? Gɛɛ zu k'awɔɔ ʋ sɩrakarɛ lemim b'ʋ bɩ tɔ ma nɩ? 6K'a a yo Abraham n sɩra ka Woso ʋ, Woso n dɩga ma tɩrga a mɩm ʋ bɩ, 7k'a maam, k'a dɔ mɩŋŋa a ʋ, sɩrakənno wɔɔ n Abraham nyɩnɔ. 8A n ta ʋ sɔ bɩ, Wosoci bɩ lɛɛ ka an a hɩ hɔɔ a ʋ, Woso do vantɔɔ gʋɔɔ wɔɔ bam tɩrga a mɩm ʋ ŋ sɩrakarɛ tɔ ma, bɩ minto m Woso n lemim nyɩnta naa do hɩ Abraham m, a ʋ: 'Tara burə gʋɔɔ do haay barka yɩrɛ ɩbɩɩ tɔ ma.' 9Ncɩnaaʋ nɩ, gʋɔɔ kʋ sɩrakənno m nɔ wɔɔ nɩ barka yɩm kan sɩrakarɛzaa Abraham kɩ. 10Bɩ gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ yom lɛrɔ wɔɔ ma rɔ wɔɔ, lerbɔrɛ kʋsɩ ɩ kan ŋ kɩ, bala, n y'a gʋrsɩra ba Wosoci b'ʋ, n ʋ: 'Gʋaa k'a bɩr hɔ haay kʋ n y'a da lɛrɔ wɔɔ ci bɩ nɔ ʋ bɩ bam tee••• bɩ, lerbɔrɛ kʋsɩ ɩ kan kɩ.' 11Sɩra nɔ ʋ, gɔsɩ b'a dam ma an yɩ tɩrga Woso mɩm ʋ, lɛrɔ wɔɔ zuure tɔ ma y, bala, n y'a gʋrsɩra ba, n ʋ: 'Gʋaa k'an tɩrga Woso mɩm ʋ sɩrakarɛ tɔ ma bɩ, a mɩsɩrbaa bam.' 12Lɛrɔ wɔɔ zaa bɩ y'a hɔ kan sɩrakarɛ zaa bɩ kɩ, bala, n ʋ: 'Gʋaa k'a nɩ zum lɛrɔ wɔɔ ʋ haay bɩ nɩ mɩsɩrbaa yɩm.' 13Krista a mɩŋŋa ka n a zɛ wɔɔ tɔ ma, a ba a ʋ maam k'a wɔɔ bʋmbɔ lɛrɔ wɔɔ lerbɔrɛ kʋsɩ nɔ ʋ, a mɩŋŋa ɩ sompi wɔɔ bɩncɛ ʋ an lerbɔrɛ kʋsɩ bɩ yɩ, bala, Wosoci bɩ nɔ ʋ, n ʋ: 'Lerbɔrɛ kʋsɩ ɩ kan gʋaa kʋ n y'a zeŋŋə gɔ ma bɩ kɩ.' 14Nyɩnta ʋ ncɩnaaʋ, kʋ do vantɔɔ gʋɔɔ wɔɔ m barka kʋ Abraham a yɩ bɩ yɩ Krista Yeezuu nɔ ʋ, k'an bɩr yɩrɛ ɩ ʋ, wɔɔ Sɛnt-Ɛspri kʋ Woso a ler bɔ bɩ yɩ sɩrakarɛ tɔ ma. 15M danyɩnɔ, ʋ makra sa gʋɔɔ minkəm zibəə nɔ ʋ, kʋ gʋaa a hɔɔnhɔ da ci ʋ an a cɩnta, amba a a ga m bɩ nɩ, kʋ n a ba a zɛ kur, gɔsɩ bɩr hɔ k'a hɩ bɩ zaar barɛ, b'a bɩr hɔ nam ma sɔ y. 16A do m bɩ sɔ, lerbɔrɛrɔ wɔɔ bɔ Woso ʋ Abraham m kan a nyɩ bɩ kɩ m. N n a hɩ, n ʋ: "A nyɩnɔ y," ɩ ʋ a hɩ n y'a ʋ nyɩnɔ hɔka ma y, ayy•••, nyɩ bɩ deem, bɩ nyɩ bɩ, Krista m, bɩ n ʋ, k'a hɩ ma. 17Hɔ kʋ mɔɔ ʋ kʋ m a hɩ bɩ ba n nɩ: Woso lɛɛ ka an a hɔɔnhɔ hɩ an a cɩnta, dɔɔraa zorsi bukərku kur bɩ, n nɩ bɔkarɛ n nɩ bɔ lɛrɔ wɔɔ m, ncɩnaaʋ naa, lɛrɔ wɔɔ b'a dam ma ŋnɩ hɔ kʋ Woso lɛɛ ka an a hɩ bɩ zaar ba, ŋnɩ ler kʋ Woso a bɔ bɩ zaar ba sɔ wa. 18Bala, kʋ lɛrɔ wɔɔ zuure tɔ ma m gʋaa nɩ hɔjirle yɩm Woso zi, k'a maam Woso lerbɔrɛ tɔ ma bɛɛ dɔ y. A n bɔkarɛ ler kʋ Woso a bɔ bɩ y'a ka Woso n a barka ka Abraham ʋ. 19Kʋ ncɩnaaʋ m lɛrɔ wɔɔ zibəə n bɔ m kɛɛrɛ? Lɛrɔ wɔɔ ka Woso ʋ kʋ ŋ nɩ bɩr wɔɔ mimbʋnyaarɔ hɩnkam wɔɔ m, kʋ nyɩ kʋ Woso ler bɩ bɔ a tɔ ma bɩ n tolle ba an yɩ. Malɛɛkarɔ ɩ bʋr lɛrɔ wɔɔ m, gʋaa deem ɩ nyɩnta malɛɛkarɔ wɔɔ kan zɩɩfʋrɔ wɔɔ kɩ bire ʋ. 20Lɛrɔ wɔɔ karɛ bɩncɛ ʋ, a yɩ pakra kʋ gʋaa n nyɩnta ʋ ŋ karɛ ma, bɩ ler bɩ bɔrɛ bɩncɛ ʋ, Woso mɩŋŋa mim m bɩ a deem. 21Naa k'a hɩ a ʋ, lɔ? Lɛrɔ wɔɔ bɩsɩ ŋn'a kam Woso lerbɔrɛrɔ wɔɔ ma ra? Ayy•••, a bɛɛ m naa y. Bala, kʋ yɩ an nawʋrɛ ɩ ʋ, lɛ niŋŋə n ta ʋ, gʋɔɔ n'a dam ma ŋnɩ mɩsɩrbaa yɩ a tɔ ma, k'a maam lɛ bɩ do n'a kam gʋɔɔ n yɩ tɩrga Woso mɩm ʋ sɔ. 22Bɩ, Wosoci b'a hɩ a ʋ, mimbʋnyaa paŋŋa y'a so durnya gʋɔɔ ʋ jilli. Maam bɩ, gʋɔɔ kʋ ŋ sɩra ka rɔ wɔɔ hɔ kʋ Woso a ler bɔ bɩ yɩ, sɩra kʋ ŋ y'a ka Yeezuu Krista ʋ bɩ tɔ ma. 23Dɔmɩm kʋ sɩrakarɛ zaa bɩ n bʋr cɩna bɩ, Moyiisi lɛrɔ wɔɔ ɩ wɔɔ ba a lɔnnɔ ŋn'ɩ dɔm wɔɔ ma, kʋ Woso n tolle ba an sɩrakarɛ zaa bɩ hɩnka. 24Ncɩnaaʋ bɩ, lɛrɔ wɔɔ, dɔ ŋ y'a ʋ wɔɔ ma, kʋ Krista n tolle ba an bʋr, kʋ Woso n wɔɔ ba tɩrga a mɩm ʋ sɩrakarɛ tɔ ma. 25Bɩ, kɛɛrɛ naa, sɩra ka Krista ʋ dɔmɩm m, lɛrɔ wɔɔ kʋ ŋ nyɩnta ŋn'ɩ dɔm wɔɔ ma bɩ, ŋ bɛɛ y'a so wɔɔ ʋ dɔ y. 26Bala, awɔɔ woo••• naa, Woso nyɩnɔ n'awɔɔ m, sɩra k'awɔɔ ka Krista Yeezuu ʋ bɩ tɔ ma. 27Denter m, awɔɔ haay k'a batɛm si Krista nɔ ʋ bɩ, a mɩsɩrbaa n n'awɔɔ mɩsɩrbaa ʋ jilli. 28Naa tɔ ma kɛɛrɛ bɩ, kʋ zɩɩfʋ n'ɩ mɩ, gɛɛ do vanta gʋaa n'ɩ mɩ, minsi bɛɛ n bɩ y, kʋ lɔ n'ɩ mɩ, gɛɛ soamɩŋŋaʋzaa n'ɩ mɩ, minsi bɛɛ n bɩ sɔ y, kʋ yar n'ɩ mɩ, gɛɛ lʋ n'ɩ mɩ minsi bɛɛ sɔ y. Bala, awɔɔ woo••• naa, awɔɔ a ba deem Krista Yeezuu nɔ ʋ. 29Kʋ Krista y'a so awɔɔ ʋ bɩ, k'a maam Abraham nyɩnɔ n'awɔɔ m, awɔɔ nɩ hɔjirle kʋ Woso a ler bɔ bɩ yɩm.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\