Galasii zannɔ 4

1Hɔ kʋ mɔɔ ʋ kʋ m a hɩ bɩ ba n nɩ: Nyɩ k'a nɩ zɛm b'a so a zɩ hɔnyɩ ʋ bɩ, a nyɩbaa dɔmɩm ʋ, bɔ a ʋ kʋ ʋ kan lɔ kɩ, an bɔkarɛ a y'a so hɔnyɩ b'ʋ jilli. 2A nyɩbaa dɔmɩm ʋ, gʋɔɔ nɩ nyasʋm nɩ, ŋnɩ dɩgarɛ a mim woo••• ma, kʋ dɔmɩm k'a zɩ b'a cɩnta k'an a so a hɔnyɩ b'ʋ bɩ n tolle ba an a ku. 3A do m bɩ sɔ kan wɔɔ kɩ, dɔmɩm kʋ wɔɔ n Krista dɔ cɩna bɩ, bɔ wɔɔ ʋ kʋ ʋ kan nyɩnɔ kɩ, dɔmɩm bɩ do ʋ bɩ, durnya paŋŋazannɔ kʋ gʋaa bɩr ŋ yɩm nɔ wɔɔ y'a so wɔɔ ʋ, ŋnɩ wɔɔ ba lɔnnɔ. 4Bɩ, dɔmɩm kʋ Woso a cɩnta bɩ k'a b'a ku bɩ, a a Nyɩ bɩ nyɔɔ, lʋ y'a yɩ. Yɩ a ʋ, dɔmɩm kʋ Israyɛl gʋɔɔ wɔɔ nɩ lɛrɔ wɔɔ zuure nɔ ʋ bɩ ma. 5K'a a da ma a gʋɔɔ kʋ lɔnnɔ m lɛrɔ wɔɔ minto rɔ wɔɔ yɔ, kʋ Woso n wɔɔ ba a nyɩnɔ. 6Kʋ Woso nyɩnɔ m wɔɔ m bɩ y'a ka, an a Nyɩ bɩ Ɛspri bɩ zer wɔɔ heerlɔ ʋ, wɔɔ n'ʋ dam ma Ɛspri bɩ tɔ ma, ʋ nɩ Woso birm, ʋ ʋ: "Ʋ Zɩ." 7Ncɩnaaʋ bɩ, lɔnnɔ bɛɛ n'awɔɔ m dɔ y, Woso nyɩnɔ n'awɔɔ m, bɩ k'a nyɩnɔ n'awɔɔ m bɩ, awɔɔ n nɩ zɛm b'a so a hɔjirle b'ʋ, Woso n nɩ naa barɛ. 8Nyɩnta k'awɔɔ ʋ biisi awɔɔ n Woso dɔ bɩ, zu awɔɔ nawʋm hɔɔ kʋ n n'a hɩrɛ ŋ ma wosoro, a a ba ŋ lɔnnɔ, bɩ hɔɔ wɔɔ duro, Woso bɛɛ nɩ ŋ mɩ y. 9Bɩ, kɛɛrɛ naa, awɔɔ Woso dɔ, an lɛ da bɩ, Woso awɔɔ dɔ, b'a a ba lɔ kɛɛrɛ, a a ya, a a bɔ k'a zu durnya paŋŋazannɔ kʋ gʋaa bɩr ŋ yɩm nɔ wɔɔ ʋ, k'a a ya, a a ba ŋ lɔnnɔ? Bɩ hɔɔ nɩbɩɩrɔ nɩ ŋ mɩ, ŋ ba paŋŋa nɩ y. 10Awɔɔ ɩ dɩgam dɔmɩnnɔ niŋŋoo ma dɔmɩm wɩsɩrɔ a yaadarɛ nɔ ʋ, an n'a bam maam sɔ kan monno niŋŋoo kɩ, hɔɔ niŋŋoo dɔmɩm kɩ, dɔɔraarɔ kɩ. 11Awɔɔ mim naa ɩ mɔɔ da bɔŋ ʋ, ɩ b'a ka zi mɔɔ ba awɔɔ minto vam wa? 12M danyɩnɔ, a yɛ mɔɔ n nawʋrɛ awɔɔ han gʋta, amba mɔɔ m ba awɔɔ gʋaa deem bɩ, k'a mɔɔ hɔbaa sa sɔ. A zar bɛɛ awɔɔ ʋ mɔɔ ma y. 13Awɔɔ dɔ mɩŋŋa a ʋ, mɔɔ yaaba zɛrɛ sabaabʋ y'a ka mɔɔ n lemim nyɩnta pa da awɔɔ m, m lɛɛkarɛ zɛrɛ ma awɔɔ zi b'ʋ. 14K'awɔɔ bɩ to a kɔ mɔɔ yaaba bɩ tɔ ma bɩ, awɔɔ n mɔɔ bɔ ʋ y, b'awɔɔ n a si mɔɔ lɛɛ y. Bɩ mɔɔ si awɔɔ ʋ mɩŋŋa ɩ ʋ, Woso malɛɛka deem awɔɔ si, ɩ ʋ, Krista Yeezuu mɩŋŋa awɔɔ si. 15Heernyɔɔ k'awɔɔ n ta m biisi b'ɩ ka? Mɔɔ dɔ mɩŋŋa m ʋ, k'awɔɔ n'a dam ma, awɔɔ y'a mɩnyaarɔ waaŋ ʋ a ŋ ka mɔɔ ʋ dɔmɩm bɩ do ʋ. 16Bɩ kɛɛrɛ naa, m ba mɔɔ ʋ awɔɔ jɩm sɩra kʋ mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m bɩ minto ra? 17Gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ ŋʋaar hɔ dɩndam nɔ wɔɔ, tʋntɔʋrɛ kʋ ŋ nɩ ta m kan awɔɔ kɩ naa, tʋntɔʋrɛ paan••• bɛɛ y, a ka ŋ nawʋm ma k'a awɔɔ gʋ mɔɔ ma, k'awɔɔ n a tɔ ʋ kan a kɩ. 18A mɩŋŋa kʋ gʋɔɔ n bɩr ta tʋntɔʋrɛ m hɔ mɩŋŋa tɔ ma, b'a ga a ʋ m kʋ tʋntɔʋrɛ bɩ do n bɩr tam lɛɛ tee•••, baa kʋ mɔɔ ɩ kan awɔɔ kɩ, gɛɛ kʋ mɔɔ ba kan awɔɔ kɩ b'ʋ y. 19Mɔɔ nyɩnɔ n'awɔɔ m, mɔɔ m ya m nɩ fɩr yɩm paan••• m heer ʋ awɔɔ tɔ ma, m nɩ nyoosi bam am lʋ jɩsɩzaa hɔ bɩ m, kʋ m a ka k'awɔɔ n Krista mɩsɩrbaa yɩ paan•••. 20A ŋʋa mɔɔ nawʋm paan••• kʋ m bɩr awɔɔ bire ʋ b'ʋ dɩɩtaa, kʋ m m meerbaa bɩ lʋr m a ba, bala, mɔɔ n a dɔ kʋ mɔɔ meer bɩ bam kan awɔɔ kɩ lʋnlɔ y. 21Awɔɔ k'a n'a ŋʋam kʋ lɛrɔ wɔɔ n a so a ʋ rɔ wɔɔ, k'a hɩ m m wa. Awɔɔ n hɔ kʋ lɛrɔ wɔɔ a hɩ bɩ ma ra? 22N y'a gʋrsɩra ba Wosoci b'ʋ, n ʋ, Abraham nyɩnɔ yɩ hɩɩya, deem yɩ a ʋ kan Agaar kɩ, lɔ m bɩ, an deem yɩ kan Saara kɩ soamɩŋŋaʋzaa m bɩ. 23Bɩ lʋ kʋ lɔ m bɩ nyɩ bɩ, yɩ b'ʋ amba gʋaa haay nɩ yɩm bɩ m, an bɔkarɛ, nyɩ kʋ soamɩŋŋaʋzaa b'a yɩ bɩ, Woso ɩ lɛɛ ka an a yɩrɛ ler bɔ. 24Mim naa do naa, hɔ a ʋ k'a dɩnda wɔɔ m, a ba n nɩ: Lannɔ hɩɩyɔɔ wɔɔ, gʋaasɩbabaa hɩɩyɔɔ kʋ Woso ŋ da rɔ wɔɔ makra nɩ ŋ mɩ. Lɛɛkarɛ gʋaasɩbabaa makra m Agaar m. Gʋaasɩbabaa kʋ Woso a da Sinayii ci burə ʋ bɩ m, gʋɔɔ kʋ gʋaasɩbabaa bɩ do a so ŋ ʋ rɔ wɔɔ, lɔnnɔ nɩ ŋ mɩ. 25Bala, Agaar bɩ, bɔ a ʋ kʋ ʋ, ɩ ʋ, Sinayii ci bɩ m, Araabɩrɔ kʋ ci bɩ do n ta ʋ, a bɔ kʋ ʋ sɔ ɩ ʋ, Zerizalɛm kʋnɔ k'an ta ʋ her-her naa m, bala, a ɩ lɔmbaa nɔ ʋ kan a gʋɔɔ wɔɔ kɩ sɔ. 26Bɩ arzana Zerizalɛm bɩ, soamɩŋŋaʋzaa m bɩ, wɔɔ kʋnɔ bɩ m bɩ, bɔ a ʋ kʋ ʋ, ɩ ʋ, wɔɔ da m. 27Bala, n y'a gʋrsɩra ba Wosoci ʋ, n ʋ: Ɩbɩɩ k'ɩ n cɩna bɩ, ɩ heer nyɔɔ, bala, ɩbɩɩ bɩr nyɩnɔ yɩm biisi y, heernyɔɔ zee da, ɩbɩɩ k'ɩ n nyoosibarɛ fɩr yɩ biisi bɩ, bala, lʋ kʋ n kaanm m bɩ nyɩnɔ yɩm gʋta, an lɛ da lʋ k'a zim n ta ʋ bɩ nyɩnɔ ra. 28B'awɔɔ, m danyɩnɔ, amba Izakkɩ m bɩ, ler kʋ Woso a bɔ bɩ nyɩnɔ n'awɔɔ m. 29Biisi bɩ, amba nyɩ k'a yɩ am gʋaa haay hɔ bɩ m bɩ nɩ fɩr kam nyɩ kʋ Woso Ɛspri a ka an yɩ bɩ ma bɩ, her sɔ naa, a maam sɔ. 30Bɩ, bɔ n y'a hɩ Wosoci b'ʋ? N ʋ: 'La lʋ kʋ lɔ m bɩ ra kan a nyɩ bɩ kɩ, bala, a n a ga m kʋ lɔ bɩ nyɩ bɩ n hɔjirle yɩ kan soamɩŋŋaʋzaa bɩ nyɩ bɩ kɩ y.' 31Ncɩnaaʋ bɩ, m danyɩnɔ, lɔ bɩ nyɩnɔ bɛɛ m wɔɔ nɩ y, lʋ kʋ soamɩŋŋaʋzaa n bɩ nyɩnɔ m wɔɔ m.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\