Galasii zannɔ 5

1Krista bɩ, wɔɔ yɔ a ʋ, kʋ wɔɔ n'ʋ so ʋ mɩŋŋɔɔ ʋ paan•••. Naa tɔ ma bɩ, k'a jɩm kɔɔkɔɔ, a b'a ya a to gɔsɩ n'a ba hɔ niŋŋə lɔnnɔ y. 2Mɔɔ mɩŋŋa Pol, mɔɔ ʋ kʋ m a hɩ a m, m ʋ, k'awɔɔ ʋ kʋ n a gasʋ baŋŋʋ ʋ, hɔ kʋ Krista a ba awɔɔ tɔ ma bɩ nyɔɔdʋ bɩ nyɩntaŋ ʋ dɔ y. 3Kʋ m m ya m so ra paan•••, kʋ gʋaa a bɔ an gasʋ baŋŋʋ ʋ, k'an a dɔ a ʋ, pakra m k'an zu lɛrɔ wɔɔ ʋ haay. 4Awɔɔ k'a n'a kam ma k'a yɩ tɩrga Woso mɩm ʋ, lɛrɔ wɔɔ zuure tɔ ma bɩ, awɔɔ a gʋ Krista ma, a do awɔɔ ʋ Woso barka bɩ ma sɔ. 5Kʋ wɔɔ nɩ, a ta wɔɔ ʋ ʋ heer lɛ kʋ Woso n'ʋ ba tɩrga a mɩm ʋ sɩrakarɛ tɔ ma. Wɔɔ n'a mɩm dam Sɛnt-Ɛspri paŋŋa m bɩ n naa. 6Bala, kʋ wɔɔ ʋ zɛ kʋ ra kan Krista Yeezuu kɩ, kʋ wɔɔ gasʋ baŋŋʋ ʋ, gɛɛ kʋ wɔɔ n gasʋ baŋŋʋ ʋ, hɔsɩ bɛɛ m bɩ y, hɔ k'a a ga m bɩ, sɩrakarɛ m, an nɩ zi bam ŋʋarɛ nɔ ʋ. 7Biisi bɩ, awɔɔ ɩ tam lɛɛ mɩŋŋa Woso zaa bɩ ra, nka y'a ta awɔɔ m toore k'awɔɔ bɩ zu sɩra ʋ dɔ? 8Woso k'awɔɔ bir bɩ bɛɛ nɩ naa barɛ awɔɔ nɩ y. 9Bɔɔr deem y'a hɩrɛ a ʋ: "Nyʋnyɔɔ poore ɩ nyisi derm haay." 10Kʋ mɔɔ nɩ, mɔɔ heer kookoo Zuuba tɔ ma awɔɔ mim bɩ bɩncɛ ʋ. Mɔɔ dɔ mɔɔ ʋ, awɔɔ hɔɔndarɛ yɩm deem kan mɔɔ hɔɔndarɛ bɩ kɩ. Bɩ, gʋaa k'a n'awɔɔ warm kʋ ma bɩ, Woso bɩ zaa hʋnhʋrm, baa kʋ nka m. 11M danyɩnɔ, kʋ mɔɔ nɩ, mɔɔ bɩr baŋŋʋgasʋrɛ mim pa dam dɔ y, k'a pa mɔɔ n'a dam, gʋɔɔ bɩ fɩr kam mɔɔ ma dɔ y, bɩ ŋ bɩ kaanm Krista gɔdarkʋra zɛ bɩ m sɔ y. 12Gʋɔɔ kʋ ŋ n'awɔɔ warm kʋ ma rɔ wɔɔ, kʋ mɔɔ hɔɔnhɔ m, kʋ ŋ lɛ taa kʋ ŋ nɩ ta ŋn'aa mɩŋŋɔɔ bɔ am hɔbɩsɩ hɔ bɩ m, a pakra ba ŋ ma. 13M danyɩnɔ, k'awɔɔ nɩ, awɔɔ bir Woso ʋ k'awɔɔ n a so a mɩŋŋɔɔ ʋ, b'a bɩ yo soamɩŋŋaʋ bɩ do ma k'a mɛsim lɛtaamarɔ zi ba y. Bɩ k'a yɩ kʋ zibəənyɩnɔ ŋʋarɛ nɔ ʋ. 14Bala, lemim k'a so lɛrɔ wɔɔ ʋ haay bɩ ba n nɩ: "Ɩ mim ŋʋa amba ɩ ɩ mɩŋŋa ŋʋa bɩ m." 15Bɩ k'awɔɔ y'a hɔ barɛ ɩ ʋ poohɔɔ n'a mɩ, an nɩ sɔ dɩndam kʋ ʋ, an nɩ kʋ kɩnkaansʋrɛ, k'a dundo a zi, kʋ n bɛɛ a kʋ nyam. 16Hɔ kʋ mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m bɩ ba n nɩ: K'a to kʋ Sɛnt-Ɛspri n ka a lɛɛ a mɩsɩrbaa nɔ ʋ, maam bɩ, awɔɔ b'a mɛsim lɛtaamarɔ barɛ y. 17Hɔ kʋ mɛsim lɛtaamarɔ n'a ŋʋam bɩ bɩr yɛm Sɛnt-Ɛspri ma y, Sɛnt-Ɛspri n'a ŋʋam sɔ bɩ bɩr yɛm mɛsim lɛtaamarɔ wɔɔ ma sɔ y, jɩnnɔ nɩ ŋ mɩ kan kʋ kɩ, maam bɩ awɔɔ b'a dam ma a a mɩŋŋɔɔ hɔɔnhɔ ba y. 18Bɩ, kʋ Sɛnt-Ɛspri ɩ karɛ awɔɔ lɛɛ a mɩsɩrbaa nɔ ʋ, k'a dɔ a ʋ, lɛrɔ wɔɔ bɛɛ y'a so awɔɔ ʋ dɔ y. 19Mɛsim zibəəro ɩ yɩm garga ra, ŋ ba n nɩ: Jaandarɛ m, lannɔ kan yaarɔ barɛ kɩ m, dintim zibəə haay m, 20yaa da wosobaawɔnnɔ m, nyɩsɩrɔ bɩrɛ m, sɔkʋm m, bakʋmarɛ m, jɩmbaa m, kan nɔmaa kɩ, ka a mɩŋŋa daahan ma m, gʋngʋrɛ m, bazɛkʋra m, 21kan mɩm bɩr gʋɔɔ hɔ ma kɩ, bɛɛmire waasɩ kɩ, kan hɔ bɩ maam-maam kɩ, kan zibəəro kʋ ŋ bɔ kʋ ʋ kan nawɔnnɔ kɩ. Kʋ m m ya m so ra, amba mɔɔ lɛɛ ka m awɔɔ bɔ zaa ʋ bɩ m, gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ hɔɔ nɔɔn duro bam nɔ wɔɔ, ŋ bɩ gasʋm Woso cirbəə b'ʋ y. 22Bɩ nyɩ kʋ Sɛnt-Ɛspri n'a dam gʋaa mɩsɩrbaa ʋ bɩ ba n nɩ: ŋʋarɛ m, kan heernyɔɔ kɩ, laafɩɩ kɩ, bʋraama kɩ, mɩŋŋabaa kɩ, bamɩŋŋa kɩ, taalɛra kɩ, 23kan bʋgʋ-bʋgʋdabaa kɩ, kan da a mɩŋŋa ma kɩ. Lɛrɔ wɔɔ bɩr nyaa bam hɔɔ nɔɔn duro ma y. 24Gʋɔɔ kʋ Krista a so ŋ ʋ rɔ wɔɔ, ŋ y'a mɛsim lɛtaamarɔ wɔɔ kan a hɔɔnhɔrɔ kɩ wɔ gɔdarkʋra ma. 25Sɛnt-Ɛspri ɩ mɩsɩrbaa ka wɔɔ ʋ, bɩ minto bɩ, a a ga m k'an ka wɔɔ lɛɛ, ʋ mɩsɩrbaa nɔ ʋ. 26Ʋ b'ʋ mɩŋŋɔɔ busu y, ʋ bɩ kʋ da nɔmaa ma y, ʋ bɩ jɩm ba kʋ ma y.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\