Galasii zannɔ 6

1M danyɩnɔ, k'awɔɔ gʋaa yɩ an nɩ mimbʋnyaa bam, awɔɔ kʋ Sɛnt-Ɛspri nɩ karɛ a lɛɛ rɔ wɔɔ, k'awɔɔ n dundo zi a bɔ zaa ʋ, bɩ kʋ m a hɩ awɔɔ gʋaa biyəə m, gʋaa biyəə n dundo a zi k'a bɩ gasʋ kʋrɔma bɩ do ʋ sɔ y. 2K'a bɩr kɔm kʋ ma, a bɩr a dam kʋ han, k'awɔɔ y'a barɛ ncɩnaaʋ, lɛ kʋ Krista a cɩnta b'awɔɔ nɩ zuŋ ʋ. 3Kʋ gʋaa y'a hɔɔn darɛ a ʋ, hɔsɩ n' a mɩ, an bɔkarɛ hɔsɩ bɛɛ n'a zaa nɩ, bra an n'a barɛ a mɩŋŋa m. 4Bɩ kʋ gʋaa biyəə n a hɔɔn da a mɩŋŋa zibəə ma an dɩga a, kʋ lɛbɔʋrɛ y'a nɔ ʋ, k'a n'a heer nyɔɔ kan a mɩŋŋa kɩ, b'a ba gɩnga gʋaa ma k'a heer nyɔɔ y. 5Bala, gʋaa biyəə n'a mɩŋŋa mim nyɩ bɔŋ ʋ Woso taa. 6Gʋaa kʋ n nɩ Woso lemim dɩndam nɩ b'a ga m, an hɔ haay k'an ta m bɩ bɔ ʋ an a ka hɔdɩndarɛzaa b'ʋ. 7A bɩ bra bɩmba a mɩŋŋɔɔ nɩ y, Woso bɩ yɛm gʋaa n yaa wʋ a ma y, bala, hɔ kʋ gʋaa a duu b'a n'a dam. 8Kʋ gʋaa a mɩŋŋa lɛtaamarɔ bʋnyaarɔ zibəəro duu, hɔ k'a n'a dam bɩ n zɛ m. Bɩ gʋaa k'a nɩ Sɛnt-Ɛspri hɔɔnhɔ zibəəro duum bɩ, hɔ kʋ Sɛnt-Ɛspri n'a kam bɩ an n'a yɩm, mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ m. 9Ncɩnaaʋ bɩ, ʋ bɩ kɔ kan zi mɩŋŋa barɛ kɩ y, ʋ bɩr tam lɛɛ tee•••, bala, kʋ wɔɔ n kɔ y, wɔɔ y'ʋ zibəə bɩ nyɔɔdʋ yɩm, a dɔmɩm ʋ. 10Naa tɔ ma bɩ, kʋ wɔɔ nɩ toore n naa, ʋ zi ba gʋaa haay daahan minto, an lɛ da bɩ, ʋ a mɩŋŋa ba ʋ danyɩnɔ sɩrakarɛzannɔ wɔɔ m. 11Kɛɛrɛ naa, mɔɔ nɩ gʋrsɩra bɩ barɛ m zim, bɩ minto m gʋrsɩranyɩ bɩ n gʋta-gʋta. 12Gʋɔɔ kʋ ŋ n'a hɩrɛ awɔɔ m, ŋ ʋ, a gasʋ baŋŋʋ ʋ rɔ wɔɔ, a ka ŋ nawʋm ma kʋ gʋɔɔ n'a yɩ, mɛsim hɔɔnhɔ tɔ ma. Ŋ lɛ baa k'a fɩr yɩ Krista gɔdarkʋra bɩ pa darɛ tɔ ma y. 13Bala, gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ gasʋm baŋŋʋ ʋ rɔ wɔɔ mɩŋŋɔɔ bɩr zum lɛrɔ wɔɔ ʋ y. Ŋ nɩ bɔkarɛ, ŋn'a ŋʋam k'awɔɔ n gasʋ baŋŋʋ ʋ, k'a a da ma a a lɛ bɔ a mɩŋŋɔɔ ʋ k'awɔɔ yɛ a gasʋ baŋŋʋ ʋ. 14Kʋ mɔɔ nɩ, mɔɔ lɛbɔʋrɛ ba ʋ kʋ wɔɔ Zuuba Yeezuu Krista gɔdarkʋra bɩ bɛɛ y. Kan mɔɔ kɩ durnya bɩ hɔgər m Krista gɔdarkʋra bɩ tɔ ma, kan durnya bɩ kɩ sɔ, gər m mɔɔ m Krista gɔdarkʋra bɩ tɔ ma sɔ. 15Bala, kʋ gʋaa gasʋ baŋŋʋ ʋ, gɛɛ k'a n gasʋ baŋŋʋ ʋ, hɔsɩ bɛɛ n bɩ y, an lɛ da bɩ, yɩrɛdaa kʋ Woso n'a kam bɩ m. 16Gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ zum hɔ kʋ mɔɔ hɩ naa do ʋ rɔ wɔɔ, kan Woso gʋɔɔ wɔɔ haay kɩ, kʋ Woso n laafɩɩ kan cicirzɛrɛ kɩ ka ŋ ʋ. 17A n a sa naa ma, gɔsɩ b'a ya an mɔɔ da kɔrɛ ma y, bala, mɔɔ ɩ fɩryɩrɛ jɩrɔ m m mɛ ma, an n'a hɩnkarɛ a ʋ, Yeezuu y'a so mɔɔ ʋ. 18M danyɩnɔ, bɩ kʋ wɔɔ Zuuba Yeezuu Krista barka n bɩr kan awɔɔ kɩ. Amina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\