Ebree gʋɔɔ 1

1Biisi bɩ, Woso meer ba kan wɔɔ yaabɔɔ wɔɔ kɩ a lɛsinnɩsorazannɔ lɛ m, gallɛm hɔka, zaa y'a hʋnhɔ m. 2Bɩ, kɛɛrɛ naa, jɛ dɔmɩm kʋ wɔɔ n ta ʋ naa ma bɩ, Woso meer ba kan wɔɔ kɩ a nyɩ bɩ lɛ m. A Nyɩ bɩ tɔ ma y'a ka an durnya bɩ da, a Nyɩ bɩ bɔ a ʋ sɔ k'an a so hɔ haay ʋ. 3Nyɩ bɩ nɩ Woso mɩŋŋa lɛbɔʋrɛ hɩnkam, kʋ Woso lʋnlɔ bɩ, a mɩŋŋa maam, an n'a kam durnya bɩ nɩ gɔɔtarɛ a bɩncɛ ʋ, a lɛ meerbaa paŋŋa m. K'a gʋɔɔ mimbʋnyaarɔ gʋ ŋ ma zi ba an a nya bɩ, a a hʋr an aa nyɩnta Woso k'a nɩ cirbəə m bɩ bɩsɩ ra arzana ʋ. 4Woso Nyɩ bɩ tɔ bɩ lɛ da malɛɛkarɔ wɔɔ tɔ m soyy•••. Naa n'a hɩnkam wɔɔ m, ʋ a dɔ ʋ ʋ, a lɛ da malɛɛkarɔ wɔɔ m gʋta maam-maam. 5Woso n meer ba kan malɛɛka kɩ cɩna, a ʋ: Ɩbɩɩ m mɔɔ Nyɩ, an a sa her ma, mɔɔ n'ɩbɩɩ Zɩ y. A n a hɩ malɛɛka ma sɔ cɩna, a ʋ: Mɔɔ yɩrɛ a Zɩ, an yɩ mɔɔ Nyɩ y. 6Bɩ, Woso k'a bʋr k'a Nyɩ lɛɛkarɛzaa bɩ nyɔɔ durnya ʋ bɩ, a a hɩ, a ʋ: Bɩ kʋ Woso malɛɛkarɔ haay n kukurə zɛ a taa. 7Hɔ kʋ Woso a hɩ malɛɛkarɔ mim nɔ ʋ bɩ ba n nɩ: Malɛɛkarɔ wɔɔ, ŋ ba a ʋ, ɩ ʋ hɩnhɛr nɩ ŋ mɩ, a zibəənyɩnɔ m, am sɛ nɛɛnnɔ m. 8Bɩ meerbaa k'a a ba a Nyɩ bɩ mim nɔ ʋ bɩ ba n nɩ, a ʋ: Ɩbɩɩ m Woso, ɩ cirbəə nyarɛ ba ʋ y. Ɩ so ɩbɩɩ nawʋrɛ ɩ cirbəə kʋ b'ʋ tɩrgabaa nɔ ʋ. 9Ɩbɩɩ hɔ k'an tɩrga ŋʋa, ɩ n'ɩ sɔm hɔ bʋnyaa m. Bɩ y'a ka, Woso, ɩ Woso bɩ n'ɩ bɔ ʋ, an heernyɔɔ nyɔɔ tɔ ɩ mim ʋ. A ɩbɩɩ ŋʋa an cem ɩ muno wɔɔ han, bɩ tɔ ma m an ɩ bɔ ʋ. 10A a ya, an a hɩ sɔ, a ʋ: Zuuba, durnya sɩŋŋɩda ʋ bɩ, ɩbɩɩ ɩ tara burə da, bɩ, brama k'an ta ʋ naa, ɩbɩɩ wɔ zibəə m. 11Brɔɔ cenim, b'ɩbɩɩ gɔɔtam tee•••. Brama kan tara bɩ kɩ zarm am huu hɔ bɩ m, 12ɩbɩɩ yɩ ŋ huŋŋum am huu hɔ bɩ m, denter m, ɩbɩɩ yɩ ŋ lʋrm am huuro m. Bɩ, ɩbɩɩ bɩr ɩ lʋrlɛ y, ɩbɩɩ cenle ba ʋ y. 13Woso n a hɩ malɛɛka m cɩna, amba a a hɩ a Nyɩ bɩ m, a ʋ: Bʋr ɩ nyɩnta mɔɔ bɩsɩ ra, kʋ m a ka k'ɩ jɩnnɔ n bɩ nyɩnta ɩ taa y. 14Malɛɛkarɔ wɔɔ, nyiro m, ŋn'ɩ Woso zi bam, Woso n ŋ nyɔɔ kʋ ŋ nɩ bɩ ziro ba ŋn'a da gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ zɛm bɩ bʋmbɔrɛ hɔjirle yɩ rɔ wɔɔ han.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\