Ebree gʋɔɔ 10

1Moyiisi lɛrɔ wɔɔ, hɔɔ mɩŋŋɔɔ kʋ Woso n nɩ zɛm b'a ka wɔɔ ʋ rɔ wɔɔ ŋnɩ ŋ hɩnkam, hɔɔ wɔɔ duro bɛɛ nɩ ŋ mɩ y. Mannɩrɔ kʋ ŋ nɩ ŋ bam tee••• rɔ wɔɔ hɔdeem, ŋnɩ ŋ bam dɔɔraa biyəə, ŋ barɛ nyarɛ ba ʋ y, bɩ, ŋ b'a dam ma ŋnɩ gʋɔɔ wɔɔ ba tɩrga y. 2Gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ yaa bɩ do dam Woso m nɔ wɔɔ, kʋ yaa bɩ do darɛ ɩ wɔ ʋ, an ŋ mimbʋnyaarɔ gʋ ŋ ma fasɩ, ŋ b'a yarɛ ŋn'a heer kɔ ŋ ʋ a mimbʋnyaa ba y, bɩ mannɩrɔ wɔɔ barɛ nyam sɔ. 3Sɩra nɔ ʋ, mannɩrɔ wɔɔ duro barɛ bɩ, gʋɔɔ mimbʋnyaarɔ an nɩ ŋ tɔ darɛ ŋ nɔ ʋ dɔɔraa biyəə. 4Bala, ŋʋannɔ kan bɔnsannɔ kɩ ma b'a dam ma fɩɩga an gʋɔɔ mimbʋnyaarɔ gʋngʋ ŋ ma y. 5Naa y'a ka, Krista k'a bʋr durnya ʋ bɩ, an a hɩ Woso m, a ʋ: Ɩbɩɩ lɛ baa mannɩ ma, bɩ ganwʋrɛ nɩ y, bɩ y'a ka ɩbɩɩ n mɛsim ka mɔɔ ʋ. 6Hɔbɩsɩrɔ kʋ ŋ nɩ ŋ dam sɛ rɛ k'a ŋ ka ɩ ʋ rɔ wɔɔ bɩr ɩbɩɩ nɔ yɩrɛ y, mimbʋnyaarɔ sugur yɩrɛ mannɩrɔ wɔɔ bɩr ɩbɩɩ nɔ yɩm sɔ y. 7Naa tɔ ma m mɔɔ n a hɩ, m ʋ, Woso ra, mɔɔ ba n nɩ, zɛ mɔɔ nawʋm kʋ m b'ɩ hɔɔnhɔ ba, amba hɔ kʋ n y'a gʋrsɩra ba mɔɔ mim bɩncɛ ʋ lɛrɔ ci bɩ nɔ ʋ bɩ m. 8Lɛɛ a ka an a hɩ a ʋ: Ɩbɩɩ lɛ baa mannɩrɔ ma, b'ɩbɩɩ lɛ baa ganwʋrɛrɔ ma y, ɩbɩɩ lɛ baa hɔbɩsɩrɔ kʋ ŋ yɩ ŋ da sɛ rɛ rɔ wɔɔ ma sɔ y, b'ɩbɩɩ lɛ baa mimbʋnyaarɔ sugur yɩrɛ mannɩrɔ wɔɔ ma sɔ y, ɩbɩɩ bɩr ŋ ŋʋarɛ y. A n bɔkarɛ, mannɩrɔ wɔɔ duro barɛ a ga m, lɛrɔ ci bɩ nɔ ʋ. 9A n a ya an a na ma, a ʋ: Woso ra, mɔɔ ba n nɩ, zɛ mɔɔ nawʋm kʋ m b'ɩ hɔɔnhɔ ba. Yɩ a ʋ ncɩnaaʋ, Woso n biisi mannɩrɔ wɔɔ haay ci zɛ, an Krista mannɩ bɩ sompi ŋ yaa ʋ. 10Kʋ Yeezuu Krista Woso hɔɔnhɔ ba, an a mɩŋŋa sa an a ba mannɩ gallɛm deem taan••• bɩ y'a ka, wɔɔ n'ʋ ba tɩrga Woso mɩm ʋ. 11Zɩɩfʋrɔ mannɩbənno wɔɔ, jɩm ŋ nawʋm dɔmɩm biyəə ŋn'a zi bɩ bam, ŋnɩ mannɩrɔ deem-deem nɔ wɔɔ bam, an bɔkarɛ mannɩrɔ wɔɔ duro b'a dam ma fɩɩga ŋnɩ gʋɔɔ mimbʋnyaarɔ gʋngʋ ŋ ma y. 12Bɩ kʋ Krista nɩ, mannɩ deem taan••• a a ba gʋɔɔ mimbʋnyaarɔ tɔ ma, mannɩ naa do barɛ nyɔɔdʋ bɩr nyam fɩɩga y, bɩ jɛ ʋ an ta an aa nyɩnta cirbəə nɔ ʋ Woso jɩr ʋ. 13Kɛɛrɛ naa, dɔ a nawʋm ma, kʋ Woso n a jɩnnɔ da a wɔ ʋ. 14Ncɩnaaʋ nɩ, mannɩ deem taan••• tɔ ma, an a ka gʋɔɔ k'a ŋ mimbʋnyaarɔ sʋrgɔ ŋ ma rɔ wɔɔ n a ba tɩrga fasɩ dɔmɩm haay nɔ ʋ. 15Sɛnt-Ɛspri ɩ naa hɩm wɔɔ m paan••• denter. Bala, a y'a hɩrɛ ncɩnaaʋ, a ʋ: 16Zuuba y'a hɩrɛ a ʋ, gʋaasɩbabaa kʋ mɔɔ n n'a darɛ ŋ ma dɔmɩnnɔ nɔɔn jɛ ʋ bɩ ba n nɩ, mɔɔ yɩ ŋ lɛrɔ wɔɔ darɛ ŋ heer ʋ, m a gʋrsɩra ba ŋ hɔɔn ʋ. 17A n a ya an a na ma, a ʋ: Mɔɔ bɩ ŋ mimbʋnyaarɔ kan ŋ kʋrɔmarɔ kɩ tɔ darɛ m nɔ ʋ y. 18A n bɔkarɛ, kʋ Woso mimbʋnyaarɔ sugur ka bɩ, a n a ga m dɔ kʋ gʋɔɔ n mannɩ ba k'a mimbʋnyaarɔ sugur yɩ y. 19Naa tɔ ma bɩ, m danyɩnɔ, wɔɔ heer kookoo kɛɛrɛ k'ʋ gasʋ lɛɛ kʋ Woso n ta ʋ b'ʋ, Yeezuu ma bɩ mannɩ bɩ tɔ ma. 20A pɛɛra k'a ta Woso taʋrɛ bɩncɛ bɩ rɛ bɩ kaansʋ kʋ wɔɔ n gasʋ. A zaa daa gʋ wɔɔ m, zaa mɩsɩr m. Pɛɛra k'a kaansʋ bɩ, a mɩŋŋa mɛ bɩ m. 21Wɔɔ ɩ mannɩbər jɩtaarɛ m, a m Wosocɛ bɩ nyasʋm minzaa. 22K'a maam, k'ʋ ʋ zɔ Woso ma kan ʋ heer kɩ haay, heerkoodəbaa m sɩrakarɛ denter nɔ ʋ, heer kʋ zi bʋnyaa haay bɔ ʋ Yeezuu ma tɔ ma, kan mɛ k'a sʋrgɔrɛ yɩ hi mɩŋŋa m kɩ. 23Ʋ taaheerlɛ kʋ wɔɔ n ta m, ʋ n'a pa dam bɩ nyasʋ kɔɔkɔɔ, bala, wɔɔ dɔ denter m, ʋ ʋ, hɔɔ kʋ Woso ŋ ler bɔ wɔɔ m nɔ wɔɔ, a yɩ ŋ kam wɔɔ ʋ. 24Ʋ bɩr ʋ dam kʋ han, zi mɩŋŋɔɔ ŋʋarɛ kan ŋ barɛ kɩ nɔ ʋ. 25Ʋ b'ʋ gʋ ʋ sokʋmarɔ tarɛ ma y, ʋ bɩ yɩ am gʋɔɔ gɔsɩnnɔ kʋ ŋ minkə yarlɛ n nɔ wɔɔ nɩ y. Bɩ, an ta ʋ bɩ, ʋ bɩr kʋ heer yom, ʋ bɩr a barɛ ncɩnaaʋ, bala, awɔɔ dɔ a ʋ, Zuuba dɔmɩm y'a zɔm. 26Bala, kʋ wɔɔ sɩra dɔ, ʋ tɔ ka, ʋ ʋ gu ʋ nɩ mimbʋnyaa barɛ, mannɩ vanta ba ʋ dɔ an nɩ mimbʋnyaarɔ gʋngʋm wɔɔ ma y. 27Kʋ wɔɔ ba ncɩnaaʋ, hɔ k'a gɔɔta wɔɔ m bɩ, nyibəə wɔɔ nɩ ba n bɩr a nɔ ʋ, ʋ bɩr dɔm mim k'a nɩ wɔɔ yɩm bɩ ma, mim bɩ do bɩ, dʋdɔyarlɛ k'a nɩ wɔɔ yɩm, ʋ gasʋ sɛ gʋta k'a nɩ Woso jɩnnɔ bɩm bɩ m. 28Kʋ gʋaa bɩsɩ ka Moyiisi lɛ bɩ ma, a bɩsɩ bɩ karɛ kasɛtɩzannɔ n ta ʋ hɩɩya, gɛɛ kaakʋ, a zaa bɩ zɛ n nawʋm gər, cicirzɛrɛ ba ʋ y. 29Bɩ, kʋ gʋaa Woso Nyɩ bɩ gore bɔ ʋ, bɩ zaa n a ga fɩryɩrɛ m an lɛ da ra? Bala, naa zaa bɩ, dɩga a ʋ, ma kʋ Woso a sa an gʋaasɩbabaa da an a mɩŋŋa sʋrgɔ m bɩ ma hɔnɩbɩr. Sɛnt-Ɛspri k'a nɩ barka kam wɔɔ ʋ b'a n'a sʋnsɔ wʋm sɔ. 30Bala, wɔɔ Woso k'a hɩ, a ʋ: 'Mɔɔ nɩ zɩm bɔm, mɔɔ n'a sompim gʋaa n'ʋ' bɩ dɔ. A a hɩ sɔ a ʋ: 'Zuuba y'a gʋɔɔ wɔɔ dʋdɔ kam.' 31Kʋ Woso k'an mɩsɩr bɩ gʋaa ku, k'a dʋdɔ ka, a yɩrɛ a zaa ma kʋsɩ maam-maam. 32Nyɩnta k'awɔɔ ʋ biisi, a sɩrakarɛ daa baa ma, a Woso lɛɛgure yɩ, a fɩr yɩ gʋta, a a gu a jɩm kɔɔkɔɔ zoo bɩ barɛ nɔ ʋ bɩ, k'a tɔ da a nɔ ʋ. 33Dɔmɩm bɩ do ʋ bɩ, gʋɔɔ tɩr awɔɔ sʋnsɔ wʋ, ŋnɩ fɩr ka awɔɔ ma gʋɔɔ gaa ʋ, awɔɔ tɩr a dam gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ fɩr yɩrɛ ncɩnaaʋ sɔ rɔ wɔɔ han. 34Awɔɔ kɔ, gʋɔɔ kʋ n yɩ ŋ du Krista tɔ ma rɔ wɔɔ minto, gʋɔɔ awɔɔ hɔnta yɔ awɔɔ m, awɔɔ n yɛ a to kan heernyɔɔ kɩ. Bala, awɔɔ dɔ a ʋ, awɔɔ ɩ hɔnta k'a mɩŋŋabaa lɛ da bɩ m, bɩ nyarɛ ba ʋ y. 35Naa tɔ ma bɩ, a bɩ heerkoodəbaa k'awɔɔ n ta m sɩrakarɛ nɔ ʋ bɩ to y, awɔɔ zɛm bɩ ganwʋrɛ gʋta yɩ. 36Pakra m k'awɔɔ n bʋr a ma k'a a da ma, a hɔ k'a Woso nɔ yɩ bɩ ba, k'a hɔ k'a ler bɔ bɩ yɩ. 37Naa y'a ka Wosoci bɩ n a hɩ, a ʋ: A gɔɔta poore, poore tɔkkɛ, gʋaa k'a nɩ zɛm bɩ n bʋr, a bɩ maasɩrɛ barɛ y. 38Bɩ, gʋaa k'an tɩrga mɔɔ mɩm ʋ bɩ, a mɩsɩrbaa bɩ ba a nawʋm sɩrakarɛ nɔ ʋ. Bɩ, k'a zaa a bɔ a jɛ m, mɔɔ heer bɩ yɩm nyɩnta kan kɩ dɔ y. 39Gʋɔɔ kʋ ŋ tɩr a bɔ a jɛ m, ŋnɩ nyaam nɔ wɔɔ bɛɛ m wɔɔ nɩ y. Sɩra wɔɔ n'a kam, ʋ nyiro wɔɔ bʋmbɔrɛ tɔ ma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\