Ebree gʋɔɔ 11

1Sɩrakarɛ bɩ, kasɛtɩ m gʋaa n ta m a heer ʋ, a ʋ, a hɔ k'a ta a heer lɛ bɩ yɩm, an a dɔ paan••• a heer ʋ a ʋ, hɔ k'a bɩr yɩm mɩm m bɩ ta ʋ denter. 2Gʋɔɔ kʋ ŋ nyɩnta biisi rɔ wɔɔ, ŋ sɩrakarɛ y'a ka Woso nɔ ŋ yɩ ŋ la. 3Sɩrakarɛ y'a ka wɔɔ n a dɔ ʋ ʋ, Woso ɩ durnya da a lemim m. Ncɩnaaʋ bɩ, hɔ k'a nɩ yɩm mɩm m haay naa, a to a ʋ hɔ kʋ mɩm bɩr a yɩm nɔ ʋ. 4Abɛl sɩrakarɛ y'a ka an mannɩ k'a mɩŋŋabaa cem Kayɛn hɔ han ba an a ka Woso ʋ. A sɩra bɩ karɛ y'a ka Woso n a hɩ a ʋ, a tɩrga a mɩm ʋ, bala, Woso mɩŋŋa yɛ a ganwʋrɛrɔ wɔɔ ma. Abɛl ga, bɩ, a sɩrakarɛ tɔ ma bɩ, a gɔɔta an nɩ meer bam. 5Enɔk sɩrakarɛ y'a ka Woso n a busu a zi, b'a n ga y. Gʋɔɔ n a ka ma bɩ ŋ n a yɩ y, kʋ Woso a busu a zi bɩ tɔ ma. Wosoci bɩ y'a hɩrɛ a ʋ, kʋ Woso n bɔkarɛ an Enɔk busu a zi bɩ, Woso nɔ yɩ ra. 6Woso nɔ b'a dam ma an yɩ gɔsɩ ra, k'a zaa n sɩra ka y. Bala, gʋaa k'a n'a zɔm Woso ma b'a ga m an sɩra ka a ʋ Woso ta ʋ, an sɩra ka sɔ a ʋ, Woso gan wʋm gʋɔɔ kʋ ŋ n a kam ma k'a a dɔ rɔ wɔɔ ma. 7Sɩrakarɛ y'a ka Nowee n zu hɔ kʋ Woso a hɩ m b'ʋ. Minno kʋ ŋ nɩ zɛm bɩ ba rɔ wɔɔ a lɛɛ ka an a hɩ m. Nowee n hɔɔ wɔɔ duro yɩ a mɩm nɩ y, b'a gu an zu hɔ kʋ Woso a hɩ b'ʋ. A kɔɔlʋʋ gʋta ba an gasʋ ʋ kan a hargʋɔɔ kɩ, ŋnɩ bɔlɛm yɩ. Yɩ a ʋ ncɩnaaʋ, an a hɩnka a ʋ, a zamaana gʋɔɔ wɔɔ bʋnyaa, a sɩra bɩ karɛ tɔ ma, Woso n dɩga a gʋaa tɩrga. 8Woso k'a Abraham bir bɩ, sɩrakarɛ y'a ka, an yɛ Woso ma, an ta tara kʋ Woso n'a kaŋ ʋ k'an yɩ a hɔjirle bɩ ra. A n a hʋr a kʋ b'ʋ, b'a n a dɔ kʋ ta a nawʋm ka y. 9A sɩra bɩ karɛ y'a ka an nyɩnta kʋ kʋ Woso a ler bɔ m b'ʋ, am saana hɔ bɩ m. Nyɩnta a ʋ pɛɛracɛrɔ ʋ, Izakkɩ kan Zakɔɔb kɩ nyɩnta pɛɛracɛrɔ wɔɔ ʋ sɔ. Lerbɔrɛ deem-deem bɩ Woso a bɔ brɔɔ m. 10Bala, Abraham bɩ, dɔ a nawʋm kʋ k'a jɩr paŋŋa n ta ʋ bɩ ma, k'a nyɩnta ʋ. Woso mɩŋŋa n kʋ bɩ do dɔrɛzaa. 11Abraham sɩrakarɛ y'a ka an wɔ ʋ an nyɩ yɩ, bɩ ma bɩ, a gusi an cem nyɩyɩrɛ dɔmɩm han, a lʋ Saara maam sɔ. Bɩ, a a gu an sɩra ka a ʋ, Woso hɔ k'a ler bɔ a m bɩ bam. 12Yɩ a ʋ ncɩnaaʋ, gʋaa deem taan••• naa tɔ ma, baa k'a gusi an a zɔ zɛ ma bɩ, yaŋŋɔɔ n nyɩnta ʋ gʋta, am monyaarɔ hɔ bɩ m, am nyɩntaayaa k'a nɩ higʋta lɛ ra bɩ m. 13Gʋɔɔ nɔɔn duro haay, gɩnga ŋ y'a ʋ sɩrakarɛ nɔ ʋ. Ŋ n hɔɔ kʋ Woso a ler bɔ ŋ nɩ bɩ yɩ y, bɩ, ŋ y'a to ŋnɩ hɔɔ wɔɔ duro yɩ laatʋ, ŋn'a heer nyɔɔ ŋ tɔ ma, ŋn'a hɩ ŋ ʋ, saanɔɔ n'a mɩ, bɩ zaakʋrɛzannɔ n'a mɩ sɔ tara burə ʋ naa ʋ. 14Gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ meer barɛ ncɩnaaʋ rɔ wɔɔ, a hɩnka ŋ nawʋrɛ ŋ ʋ, a ka a nawʋrɛ a mɩŋŋɔɔ kʋ ma. 15Kʋ kʋrɔ kʋ ŋ y'a bɔ ʋ rɔ wɔɔ kʋrkʋr n ta ŋ nɩ, ŋ toore yɩrɛ ŋn'a bɔ ŋnɩ ta ŋ ʋ. 16Bɩ, ncɩnaaʋ bɛɛ y, a ka ŋ nawʋm kʋ k'an mɩŋŋa an lɛ da ma, arzana ŋn'a kam ma. Naa tɔ ma nɩ, nyannɩ bɩr Woso zɛm kʋ n ŋ bir a gʋɔɔ y, bala, a kʋ banka, kʋ ŋ nɩ bɩ nyɩnta ʋ. 17Abraham sɩrakarɛ y'a ka an yɛ k'a Izakkɩ zɛ Woso m mannɩ, dɔmɩm kʋ Woso a ka lɛɛ k'a dɩga ma bɩ ma. Woso mɩŋŋa ɩ ler bɔ Abraham m k'a nyɩ ka ʋ, an bɔkarɛ Abraham yɛ zɔɔ-zɔɔ k'a nyɩ deem taan••• bɩ ka ʋ mannɩ. 18Woso nyɩnta an a hɩ m, a ʋ: Izakkɩ n nɩ yaŋŋɔɔ kʋ mɔɔ ŋ ler bɔ ɩbɩɩ m nɔ wɔɔ yɩm. 19A dɔ Abraham ʋ a heer ʋ a ʋ, Woso ɩ paŋŋa m k'a Izakkɩ mɩm bɔ ʋ, denter sɔ, Woso a ya an Izakkɩ ka Abraham ʋ ɩ ʋ, a mɩm a a bɔ ʋ. 20Sɩrakarɛ tɔ ma m, Izakkɩ n Zakɔɔb kan Eso kɩ barka da ʋ ŋ booti mim nɔ ʋ. 21Sɩrakarɛ tɔ ma m sɔ, Zakɔɔb zɛ k'a b'a zɔ bɩ, a Zozɛf nyɩnɔ wɔɔ barka da ʋ. A n yo a bənkə ma an zerga, an a lɛ bɔ Woso ʋ. 22Sɩrakarɛ y'a ka, Zozɛf n Israyɛl gʋɔɔ wɔɔ kʋ ŋ nɩ zɛm bɩ bɔ Eziptɩ ʋ bɩ mim hɩ, bɩ ma bɩ, a garɛ a zɔ. A n a hɩ ŋ nɩ kʋ ŋ n'a yaarɔ gʋr, ŋnɩ bɔ ŋ nɩ bɔrɛ bɩ ma. 23Sɩrakarɛ tɔ ma m, Moyiisi zɩrɔ wɔɔ n a nyaakʋm da a yɩrɛ dɔmɩm ʋ, mom bam kaakʋ. Dɩga kʋ ŋ y'a ʋ nyɩ bɩ gʋɛrɛ ma bɩ y'a ka, ŋ n nyi ba cir bɩ lɛ k'a ka bɩ bɩsɩ ka ma nɩ y. 24Sɩrakarɛ y'a ka Moyiisi k'a b'a ba gʋaa burgu bɩ, a n yɛ kʋ ŋ n'a bir Farawɔn nyɩmbʋɛɛrɛ nyɩ y. 25A yɛ k'a fɩr yɩ kan Woso dogʋɔɔ wɔɔ kɩ, an a gu mim bʋnyaa heernyɔɔ k'a nɩ cenim bɩ ma. 26A dɔ a ʋ a heer ʋ, a ʋ, k'ɩ fɩr yɩ amba Krista nɩ, a nyɔɔdʋ ta ʋ an lɛ da Eziptɩ hɔnta haay yɩrɛ m. Bala, dɩga a nawʋm ganwʋrɛ kʋ Woso n nɩ zɛm b'a ka a gʋɔɔ ʋ bɩ ma. 27Sɩrakarɛ tɔ ma m, Moyiisi n a hʋr Eziptɩ kʋ b'ʋ, a n nyi ba cir bɩ nɔmaa nɩ y, an jɩm kɔɔkɔɔ, amba gʋaa k'a nɩ Woso kʋ gɔsɩ b'a dam ma an a yɩ a mɩm m bɩ yɩm. 28Sɩrakarɛ y'a ka an pakkɩ hɔbɩrɛ bɩ ba, an a hɩ gʋɔɔ wɔɔ m kʋ ŋ nɩ ma zaasʋ a hallɛrɔ, kan a sɩgarɔ kɩ ma, kʋ zɛ malɛɛka bɩ bɩ Israyɛl lɛɛkarɛ nyɩnɔ wɔɔ zɩnzɛ y. 29Sɩrakarɛ y'a ka Israyɛl gʋɔɔ wɔɔ n bra higʋta piinə bɩ ma, a tara n gər. Bɩ, Eziptɩ gʋɔɔ wɔɔ kʋ ŋ ʋ k'a bra ma sɔ bɩ, hi bɩ nɩ ŋ bɩ. 30Sɩrakarɛ tɔ ma m, Zeriko pəŋŋəro wɔɔ n a dɩnda, Israyɛl gʋɔɔ wɔɔ kʋ ŋ bɩr ma dɔmɩm saanhɩna bɩ tɔ ma. 31Sɩrakarɛ tɔ ma m, Rahab n ga kan bɩsɩkawosomazannɔ wɔɔ kɩ y, a yɛ an dundolɛɛzizannɔ wɔɔ si a har ʋ an a mɩŋŋa ba ŋ nɩ. 32M ya m bɔ hɩ? Toore ba ʋ mɔɔ nɩ Zedenyɔɔ mim dɩndarɛ y, kan Barakkɩ hɔ kɩ, Samsɔn kɩ, Zɛfte kɩ, Davɩd kɩ, Sanwɛl kɩ wosolɛsinnɩsorazannɔ wɔɔ hɔ kɩ y. 33Ŋ sɩrakarɛ tɔ ma, ŋ wɔ ʋ, ŋnɩ yar ba ŋn'a so kʋrɔ ʋ, ŋnɩ tɩrgabaa zi ba, ŋnɩ hɔ kʋ Woso a ler bɔ ŋ nɩ yɩ. Ŋ n'a ka poozannɔ n wɔ ʋ, ŋnɩ ŋ bɩ y. 34Ŋ sɩrakarɛ tɔ ma, ŋ sɛrɔ gʋtɔɔ lihi, gʋɔɔ n a ŋʋa k'a ŋ zɩnzɛ hɛnnɔ m, ŋnɩ bɔ lɛ m. Ŋ nyɩnta paŋŋawar nɔ ʋ, ŋnɩ bɩ paŋŋa yɩ, ŋ nyɩnta yarbənno wɩsɩrɔ, ŋnɩ bʋr kʋrɔ vantɔɔ yarbənno ra, brɔɔ n a si. 35Lannɔ niŋŋoo sɩrakarɛ tɔ ma, ŋ gʋɔɔ kʋ ŋ gɩngarɔ a mɩm bɔ ʋ. Gʋɔɔ gɔsɩnnɔ fɩr yɩ, ŋnɩ gɩnga sɩrakarɛ tɔ ma, ŋ n yɛ ŋn'a bɔ a taa m k'a bɩ ga y, a ba ŋ y'a ʋ ncɩnaaʋ, k'a wɔ ʋ, a mɩmbɔʋrɛ k'an mɩŋŋa an lɛ da yɩ. 36Sɩrakarɛ tɔ ma m, gʋɔɔ gɔsɩnnɔ n yɛ gʋɔɔ n yaa wʋ ŋ ma, ŋnɩ ŋ zɛ mawʋr m, ŋnɩ nɔɔrɔ kʋsɩ baŋŋarɔ m, ŋnɩ ŋ du. 37Ŋ gɔsɩnnɔ bɩmba jaarɔ m, ŋnɩ ŋ meeyaa bɔ ʋ, ŋnɩ gɔsɩnnɔ zɛ kumbir sii m, gɛɛ ŋnɩ zɛ kargʋ m. Sɩrakarɛ tɔ ma m nɔɔrɔ n kʋrɔ cɛ ma, ŋn'a dam lɛɛ zi, seero ci gɛɛ biiro ciro ɩ nyɩnta ŋ huuro, ŋnɩ ŋʋazaabaa nɔ ʋ, gʋɔɔ nɩ nyannɩ darɛ ŋ ma, ŋn'ɩ fɩr karɛ ŋ ma. 38A n bɔkarɛ gʋɔɔ wɩsɩrɔ m Woso mɩm ʋ, durnya naa do gʋɔɔ wɔɔ n a ga m kʋ gʋɔɔ nɔɔn duro n nyɩnta kan ŋ kɩ y. Ŋ sɩrakarɛ tɔ ma m, ŋ ba lɛɛ nɩ y, ŋn'ɩ poo sam kan ciro gaa kɩ, ŋn'ɩ wʋtam yaarɔ ʋ kan ciro yaarɔ kɩ ʋ. 39Gʋɔɔ nɔɔn duro haay, Woso nɔ nyɔɔ ŋ la ŋ sɩrakarɛ tɔ ma. A n bɔkarɛ ŋ n hɔ kʋ Woso a ler bɔ ŋ nɩ bɩ yɩ y. 40Bala, Woso hɔ mɩŋŋa k'a lɛ da hɔ kʋ ŋ n'a hɔɔn dam ma bɩ cɩnta k'a b'a ba wɔɔ m, a ŋʋa a ʋ k'a ka kʋ gʋɔɔ nɔɔn duro kan wɔɔ kɩ, k'ʋ b'ʋ dakʋ ʋ, ʋ yɩ amba Woso n lɛ n taa kʋ wɔɔ n yɩ bɩ m fasɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\