Ebree gʋɔɔ 12

1Bɩ kʋ wɔɔ nɩ, gʋɔɔ nɔɔn duro haay kʋ ŋ sɩra ka Woso ʋ rɔ wɔɔ, kasɛtɩzannɔ m, ŋnɩ bɩr wɔɔ ma. Ʋ mɔr haay k'a nɩ wɔɔ tarɛ dam jɩm ʋ bɩ to, kan mimbʋnyaa k'a n'a som wɔɔ ʋ zɔɔ-zɔɔ bɩ kɩ. K'ʋ gɔɔta ʋ ta lɛɛ tee••• hɔ kʋ Woso ʋ wɔɔ n a ba bɩ nɔ ʋ k'an ta an a nyarɛ ku. 2Ʋ ʋ mɩm ka Yeezuu zi, a m wɔɔ sɩra bɩ karɛ sɩŋŋɩda kan a nyambʋrlɛ kɩ. A yɛ n n a zɛ gɔdarkʋra ma, a n nyannɩ zɛ k'a ga gɔdarkʋra ma y, bala, dɩga an nawʋm heernyɔɔ niŋŋə k'a nɩ zɛm ba yɩ bɩ ma. Bɩ kɛɛrɛ naa, nyɩnta an nawʋm Woso jɩr ʋ cirbəə nɔ ʋ. 3K'a a hɔɔn da ma a dɩga a, a yɛ an fɩr yɩ mimbʋnyaabənno wɔ ʋ, k'a a hɔɔn da ma denter k'a b'a mɩŋŋɔɔ to heerzar nɔ ʋ, a paŋŋa n a da y. 4Bala, zoo k'awɔɔ n'a bam kan mimbʋnyaa kɩ bɩ, awɔɔ n a ba cɩna an wɔ ʋ a n awɔɔ meeyaa bɔ ʋ y. 5Woso nyɩnɔ n'awɔɔ m, meerbaarɔ k'a ŋ ba k'awɔɔ heer yo bɩ, ŋ tɔ ba awɔɔ nɔ ʋ ra? A a hɩ, a ʋ: M nyɩnnɩ, ɩ bɩ hʋnhʋrlɛ kʋ Zuuba n'a karɛ ɩbɩɩ ʋ bɩ ba hɔnɩbɩr y, ɩ b'ɩ heer zar sɔ ɩ bɔ k'a nawʋm zaa ʋ bɩ tɔ ma y. 6Bala, gʋaa kʋ Zuuba a ŋʋa bɩ, bɩ zaa an n'a hʋnhʋrm, gʋaa k'a nɩ dɩgam ma a nyɩ bɩ, bɩ zaa an nɩ mawʋr soŋ ʋ. 7K'a yɛ fɩr k'awɔɔ n'a yɩm bɩ ma, ɩ ʋ, hʋnhʋrlɛ m. Bala, awɔɔ fɩr bɩ yɩrɛ y'a hɩnkarɛ a ʋ, Woso ɩ dɩgarɛ awɔɔ ma a nyɩnɔ. Nyɩ ka n ta ʋ, a zɩ bɩr a hʋnhʋrlɛ? 8K'awɔɔ bɩr hʋnhʋrlɛ yɩrɛ amba a nyɩnɔ haay n'a yɩm bɩ nɩ, k'a maam, a nyɩnɔ paan•••rɔ bɛɛ n'awɔɔ nɩ y, gʋsɩmarɔ n'awɔɔ m. 9Ʋ hɔ kʋ wɔɔ zɩrɔ n'a bam wɔɔ m bɩ tɔ da ʋ nɔ ʋ, wɔɔ hʋnhʋr ŋ nawʋm, wɔɔ nɩ ŋ da ŋ ʋ. Bɩ, wɔɔ ʋ ga m, ʋ yɛ ʋ Zɩ Woso ma an lɛ da, maam bɩ a mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ kam wɔɔ ʋ. 10Wɔɔ zɩrɔ wɔɔ, wɔɔ hʋnhʋr ŋ nawʋm dɔmɩm poore nɔ ʋ bala, amba a a ga m ŋ hɔɔn ʋ bɩ m. Bɩ, Woso bɩ, wɔɔ hʋnhʋr an nawʋm k'a wɔɔ banka kʋ wɔɔ n yɩ mɩŋŋa fasɩ amba a mɩŋŋa m. 11Kʋ wɔɔ ɩ fɩr yɩm, wɔɔ heer tɩr a zaar ba fɩr bɩ yɩrɛ dɔmɩm ʋ, heernyɔɔ ba ʋ y. Bɩ, k'a bɩ maasɩrɛ ba fɩr bɩ yɩrɛ jɛ ʋ, gʋɔɔ kʋ ŋ hɔ dɩnda fɩr bɩ nɔ ʋ rɔ wɔɔ, ŋ y'a nyɔɔdʋ yɩm, laafɩɩ m kan mɩsɩrbaa tɩrga kɩ. 12Awɔɔ kɔ kan Woso hɔɔnhɔ bɩ barɛ kɩ, k'a a ya, a bɩr a bam paan•••, a b'a to y, awɔɔ kɔ kan mɩsɩrbaa k'a Woso nɔ yɩ bɩ kɩ, k'a banka a ta lɛɛ kan kɩ. 13K'a zaarɔ tɩrgɔɔ sa, kʋ gʋaa k'a n'a bam k'a do bɩ b'a do y, bɩ k'a n'a banka an jɩm kɔɔkɔɔ. 14K'a a tɔ ʋ, a bɩr laafɩɩ m kan gʋaa woo••• kɩ. A bɩr mɩsɩrbaa k'a Woso nɔ yɩ bam, bala, kʋ gʋaa bɩr mɩsɩrbaa k'a Woso nɔ yɩ barɛ a bɩ Zuuba yɩrɛ y. 15K'a dundo a zi k'awɔɔ gɔsɩ b'a do Woso barka bɩ ma y. K'a dundo a zi k'awɔɔ gɔsɩ bɩ bɔ kʋ ʋ kan gɔnyim kʋsɩ kɩ y. Kʋ n bɛɛ m a lɛɛ warm kʋ ma an a kʋsɩrabaa bɩ da gʋɔɔ gʋta ma. 16Gɔsɩ bɩ yɩ jaandər awɔɔ barla, b'a bɩ yɩ Woso hɔɔ gore bɔʋrɛzaa am Eso hɔ bɩ nɩ y. Bɩ yɛ an a jɩtambaa hɔjirle hɛɛ a dam han k'an hɔbɩrɛ ka a ʋ poore k'a bɩ. 17Awɔɔ dɔ a ʋ, maasɩrɛ k'a bɩ ba bɩ, a a ŋʋa k'a zɩ n a barka da ʋ, bɩ n a gu. A n nyi ka k'a zɩ bɩ n a barka da ʋ ŋʋɩɩ•••, k'an bɩ kɩ haay, an wɔ ʋ an hɔ k'a ba bɩ lʋr y. 18K'a dɔ a ʋ, bɩncɛ k'awɔɔ n ta ʋ Woso taa naa, a do bɛɛ m Israyɛl gʋɔɔ kʋ ŋ nyɩnta Sinayii ci jɩr ʋ, ŋ n a da ma, ŋn'a wɔ da ma bɩ nɩ y. Sɛ wurə ɩ nyɩnta ci bɩ ma, monsigə n bɩr ma bidə, kan hɩnhɛr gʋta kɩ. 19Ŋ huure kan leer kɩ ma b'ʋ. Israyɛl gʋɔɔ wɔɔ kʋ ŋ leer bɩ do ma bɩ, ŋ n a ŋʋa k'a a ya a tʋr ka ma y. 20Bala, ŋ n wɔ ʋ ŋnɩ lɛ kʋ leer b'a cɩnta naa do si y. Leer b'a hɩ, a ʋ: Gʋaa k'a n'a nɔm ci bɩ ma bɩ, baa kʋ hɔbɩsɩ m, a zaa bɩmba n nawʋm jaarɔ m an ga. 21Hɔɔ kʋ ŋ y'a yɩ b'ʋ rɔ wɔɔ ŋ da bɔ ʋ gʋta, baa Moyiisi mɩŋŋa, nyibəə a nyasʋ an kɔ an a hɩ, a ʋ: "Nyibəə ɩ mɔɔ zɛm, mɔɔ mɛ nɩ hinkəm maam-maam." 22Bɩ k'awɔɔ nɩ, a zɔ awɔɔ ʋ Siyɔn ci bɩ ma, Woso k'an mɩsɩr bɩ kʋ bɩ awɔɔ a zɔ ma, arzana Zerizalɛm bɩ m, kan a malɛɛkarɔ tisi-tisi rɔ wɔɔ kɩ. 23Woso lɛɛkarɛ nyɩnɔ kʋ ŋ nɩ heernyɔɔ bam nɔ wɔɔ awɔɔ a zɔ ŋ ma, Woso brɔɔ tɔrɔ gʋrsɩra ba arzana ʋ. A zɔ awɔɔ ʋ Woso ma, a m gʋɔɔ haay dʋdɔkər, a zɔ awɔɔ ʋ gʋɔɔ tɩrgɔɔ kʋ Woso a ka ŋnɩ yɩ amba a lɛ n taa rɔ wɔɔ ma fasɩ. 24A zɔ awɔɔ ʋ Yeezuu ma, a m gʋaasɩbabaa daa bɩ zɛkʋrazaa, a zɔ awɔɔ ʋ a ma zaasʋrɛ bɩ ma, a ma bɩ nɩ mimbʋnyaa gʋm gʋɔɔ ma, an nɩ meer bam wɔɔ daahan tɔ ma, an lɛ da Abɛl ma bɩ ra. 25Naa minto bɩ, k'a dundo a zi. Woso k'a nɩ meer bam kan awɔɔ kɩ bɩ, a b'a tʋr ta a meerbaa bɩ rɛ y. Awɔɔ yaabɔɔ kʋ ŋ nyɩnta ŋn'a tʋr ta a zaa k'a nɩ ŋ bɔm zaa ʋ tara burə ʋ bɩ meerbaa bɩ rɛ rɔ wɔɔ, ŋ fɩr yɩ. Bɩ wɔɔ, Woso y'a to brama an nɩ wɔɔ bɔm zaa ʋ, kʋ wɔɔ ʋ tʋr ta a meerbaa bɩ rɛ, ʋ ʋ gu ma, wɔɔ fɩr yɩm an lɛ da paan•••. 26Biisi bɩ, Woso bɩ leer a ka tara n hinkə, bɩ kɛɛrɛ naa, a ler bɔ wɔɔ m, a ʋ: Mɔɔ yɩ m yarɛ m tara hinkə, bɩ, bɩ bɛɛ nɩ yɩrɛ a deem nɩ y, mɔɔ brama hinkəm sɔ. 27K'a a hɩ a ʋ: "Mɔɔ yɩ m yam" bɩ, naa ʋ k'a hɩ, a ʋ, hɔɔ k'a ŋ da ŋnɩ hinkəm nɔ wɔɔ hinkəre ŋnɩ nyaam, kʋ hɔɔ kʋ ŋ b'a dam ma ŋnɩ hinkə rɔ wɔɔ n gɔɔta ŋnɩ bɩr ta ʋ. 28Ncɩnaaʋ bɩ, ʋ yɩ Woso barkadarɛzannɔ, k'a cirbəə kʋ k'a bɩ hinkəm ka wɔɔ ʋ bɩ tɔ ma. Wɔɔ barka bɩ darɛ ba n nɩ: Ʋ bɩr Woso daŋ ʋ amba a a ŋʋa bɩ m, yɛ a lɛ ma nɔ ʋ, kan a hɔɔnhɔ barɛ kɩ nɔ ʋ. 29Bala, wɔɔ Woso bɩ bɔ kʋ ʋ kan sɛ k'a nɩ bɩm kɩ. Hɔ k'a bɩr a nɔ yɩm bɩ zaar an n'a barɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\