Ebree gʋɔɔ 13

1Kristagʋɔɔ n'awɔɔ m, k'a gɔɔta a bɩr kʋ ŋʋam tee•••, 2k'a bɩr saanɔɔ sim mɩŋŋa a hadrɔ ʋ, a bɩ naa tɔ bɔ a nɔ ʋ y. Bala, gʋɔɔ nyɩnta ŋnɩ naa ba, ŋnɩ malɛɛkarɔ si a hadrɔ ʋ bɩ ŋ n a dɔ ŋ ʋ, malɛɛkarɔ nɩ y. 3K'a bɩr a hɔɔn dam gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ lɔnnɔcɛ ʋ rɔ wɔɔ ma, ɩ ʋ, lɔnnɔcɛ awɔɔ n ta ʋ kan ŋ kɩ. K'a bɩr a hɔɔn dam gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ fɩr yɩm nɔ wɔɔ ma, ɩ ʋ, fɩr awɔɔ n'a yɩm sɔ am ŋ hɔ bɩ m. 4Gʋaa haay n harcɩntarɛ gore da ʋ, gʋaa kan a lʋ kɩ n bɩr sɩra zi bam kan kʋ kɩ, ŋ bɩ jaan da y. Bala, Woso yɔɔdɩrbənno wɔɔ kan jaandənno wɔɔ kɩ dʋdɔ kam. 5A bɩ busoo ŋʋa y, k'a zerga hɔ k'awɔɔ n ta m bɩ rɛ, bala, Woso a hɩ, a ʋ: Mɔɔ b'ɩbɩɩ tore y, bɩ mɔɔ bɩ m bɔrɛ ɩbɩɩ ʋ sɔ fɩɩga y. 6Naa y'a ka wɔɔ n'ʋ dam ma ʋ a hɩ, ʋ ʋ: Zuuba n mɔɔ daahanzaa, mɔɔ bɩ nyi bam hɔsɩ nɩ y. Bɔ gʋaa n nɩ wɔŋ ʋ an a ba mɔɔ nɩ? 7K'a gʋɔɔ kʋ ŋ ka awɔɔ lɛɛ biisi rɔ wɔɔ tɔ da a nɔ ʋ, gʋɔɔ kʋ ŋ Woso lemim dɩnda awɔɔ m nɔ wɔɔ. K'a a hɔɔn da ŋ mɩsɩrbaa bɩ barɛ lɔɔ ma, kan ga kʋ ŋ y'a ʋ lʋnlɔ bɩ kɩ ma, k'a sɩra ka Woso ʋ am ŋ hɔ bɩ m. 8Yeezuu Krista k'a nyɩnta lʋnlɔ jim bɩ, a maam her sɔ a gɔɔtam maam dɔmɩm haay. 9A b'a to hɔdɩndarɛrɔ daarɔ do y'a hʋnhɔ rɔ wɔɔ n'awɔɔ nyʋnnyɔɔ y. Woso barka bɩ y'a da ma an paŋŋa ka wɔɔ heer ʋ, hɔbɩrɛrɔ bɩrɛ minno bɛɛ y. Gʋɔɔ kʋ ŋ zu minno wɔɔ duro ʋ rɔ wɔɔ, ŋ n a nyɔɔdʋ yɩ y. 10Zɩɩfʋrɔ wɔɔ mannɩbənno kʋ ŋ n'a zi barɛ ŋ Wosocɛ ʋ rɔ wɔɔ, ŋ ba lɛ m k'a wɔɔ mannɩduu hɔ bɩ y. 11Zɩɩfʋrɔ mannɩbər jɩtaarɛ bɩ, hɔbɩsɩrɔ k'a ŋ zɩnzɛ rɔ wɔɔ ma bɩ, ta an nawʋm nɩ Woso taʋrɛ bɩncɛ ʋ Wosocɛ ʋ b'ʋ, an n'a kam Woso ʋ k'a gʋɔɔ wɔɔ mimbʋnyaarɔ sugur ka ŋ ʋ. Bɩ, sɛ n n'a dam hɔbɩsɩrɔ wɔɔ mɩŋŋɔɔ rɛ kʋ bɩ bɔlɛɛma. 12Naa y'a ka Yeezuu mɩŋŋa n bɩ ga kʋ bɩ bɔlɛɛma, k'a gʋɔɔ hu bɔ a ma bɩ m. 13Naa tɔ ma bɩ, ʋ bɔ ʋ ta zi amba a mɩŋŋa ga bɔlɛɛma bɩ m, ʋ b'ʋ gu y. 14Bala, wɔɔ ba kʋ m tara burə ʋ naa ʋ, ʋ n nɩ nyɩntaŋ ʋ dɔmɩm haay y. Ʋ ka wɔɔ nawʋm booti kʋ bɩ ma. 15Ncɩnaaʋ bɩ, ʋ bɩr ʋ lɛ bɔm Woso ʋ tee••• Yeezuu tɔ ma. Ʋ lɛ kʋ wɔɔ n'a bɔŋ ʋ bɩ bɔ kʋ ʋ ɩ ʋ, mannɩ wɔɔ n'a kaŋ ʋ, kʋ wɔɔ n'ʋ lɛ bɔŋ ʋ tee••• bɩ tɔ ma. 16K'a bɩr a bam kʋ m mɩŋŋa, a bɩr a dam kʋ han, a bɩ naa barɛ tɔ bɔ a nɔ ʋ y. Bala, bɔ a ʋ kʋ ʋ, ɩ ʋ, mannɩrɔ m, Woso yɩ ŋ ŋʋam. 17K'a bɩr yɛm a lɛɛzannɔ wɔɔ ma, a bɩr hɔ kʋ ŋ n'a hɩrɛ awɔɔ m bɩ barɛ. Bala, dɔ ŋ nawʋrɛ awɔɔ nyiro wɔɔ ma dɔmɩm haay, kʋ Woso n nɩ zɛm bɩ ŋ lar awɔɔ nyiro wɔɔ mim ma bɩ y'a ka ŋn'a bam maam. K'awɔɔ ɩ zure ŋ lɛ ʋ, ŋ y'a zi bɩ bam kan heernyɔɔ kɩ. Kʋ n bɛɛ m, zi bɩ ba ŋ nawʋm kan heerzar kɩ, bɩ, naa b'a darɛ awɔɔ han fɩɩga y. 18K'a gɔɔta a bɩr yaa dam wɔɔ tɔ ma. Wɔɔ dɔ paan•••, ʋ ʋ, ʋ n a bʋnyaa ba y, bala, wɔɔ lɛ taa k'ʋ bɩr a mɩŋŋa bam tee••• hɔ haay nɔ ʋ. 19A yɛ mɔɔ nawʋm gʋta k'a yaa da mɔɔ tɔ ma, kʋ Woso n a ka kʋ m m bɔ m bʋr awɔɔ zi zɔɔ. 20Bɩ, kʋ Woso k'a nɩ laafɩɩ kam bɩ n'awɔɔ barka da ʋ. Wɔɔ Zuuba Yeezuu n wɔɔ dundor gʋta, amba hɔbɩsɩrɔ dundor m, a ma k'a ka Woso ʋ am mannɩ hɔ bɩ m bɩ tɔ ma m. A ma bɩ tɔ ma m sɔ gʋaasɩbabaa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ n ta ʋ. Woso a mɩm bɔ ʋ gəəno bire ʋ. 21A yɛ mɔɔ nawʋm k'an a ka k'awɔɔ n wɔ ʋ a hɔ haay k'an mɩŋŋa ba, maam bɩ, awɔɔ y'a hɔɔnhɔ barɛ. K'an a ka kʋ hɔ k'a nɔ yɩ haay n kʋ yɩ wɔɔ gʋr zi Yeezuu Krista tɔ ma. Bɩ kʋ Yeezuu Krista tɔ n lɛbɔʋrɛ yɩ dɔmɩm haay. Amina. 22M danyɩnɔ, a yɛ mɔɔ nawʋm k'a a hɔɔn da meerbaarɔ kʋ mɔɔ ŋ ba kan awɔɔ kɩ rɔ nɔɔn ma kan bʋraama kɩ, a zu ŋ ʋ. Hɔ kʋ mɔɔ gʋrsɩra ba awɔɔ ma sɔ naa, a bɩ jintə y. 23K'a dɔ a ʋ, wɔɔ danyɩ Timote bɩ, n y'a bɔ lɔnnɔcɛ b'ʋ. K'a bʋr mɔɔ zi zɔɔ, mɔɔ y'a gaam ʋ zu kʋ ʋ, ʋ bʋr ʋ bɩ dɩga awɔɔ ma. 24K'a yaa da a lɛɛzannɔ wɔɔ m haay, kan wosogʋɔɔ wɔɔ kɩ haay. Wɔɔ danyɩnɔ kʋ ŋ nɩ Italii ʋ rɔ wɔɔ ɩ yaa darɛ a m. 25Bɩ kʋ Woso barka n bɩr kan awɔɔ haay kɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\