Ebree gʋɔɔ 2

1K'a a yo Woso n meer ba kan wɔɔ kɩ a Nyɩ bɩ lɛ m bɩ, ʋ hɔ k'a hɩ wɔɔ m bɩ nyasʋ kɔɔkɔɔ gʋta, kʋ n bɛɛ m, wɔɔ nyaanɩm. 2Lemim kʋ malɛɛkarɔ nyɩnta ŋnɩ b'a pa da bɩ, a a zi ba fasɩ, gʋɔɔ kʋ ŋ n yɛ ma y, ŋnɩ bɩsɩ ka ma rɔ wɔɔ, brɔɔ a bɩsɩ bɩ karɛ fɩr yɩ amba a a ga m bɩ m. 3Bɩ, wɔɔ sɔ, kʋ wɔɔ n nyasʋ bʋmbɔrɛ gʋta maam-maam naa do nɩ, Woso wɔɔ dʋdɔ kam sɔ, wɔɔ bɩ bɔm lɛ nɩ y. Zuuba mɩŋŋa ɩ lɛɛ ka an bʋmbɔrɛ bɩ pa da, bɩ jɛ ʋ, gʋɔɔ kʋ ŋ y'a ma rɔ wɔɔ n a mɩŋŋabaa k'an ta ʋ hɩnka wɔɔ m. 4Woso mɩŋŋa nɩ ŋ kasɛtɩ bɩ karɛ gore da ʋ, hoserlo paŋŋazannɔ barɛ nɔ ʋ, kan makra do y'a hʋnhɔ kɩ m. A Sɛnt-Ɛspri ganwʋrɛrɔ jir amba a lɛ n taa bɩ m. 5Durnya daa kʋ wɔɔ n'a mim dɩndam bɩ, malɛɛkarɔ bɛɛ Woso ŋ da ʋ, kʋ ŋ n'a so ʋ y, a Nyɩ b'a da ʋ. 6Bɩ, Wosoci bɩ lɛɛ niŋŋə ʋ, n y'a hɩ, n ʋ: Woso ra, bɔ m gʋaa m, ɩbɩɩ n'ɩ hɔɔn dam ma? Gʋaa nyɔɔdʋ n bɔ m, ɩbɩɩ n nɩ nyasʋm nɩ? 7Ɩbɩɩ ka an nɩ malɛɛkarɔ taa dɔmɩm poore nɔ ʋ, ɩ bɔkarɛ ɩ b'a gore da ʋ, ɩ lɛbɔʋrɛ ka ʋ gʋta. 8Ɩbɩɩ ka an a so hɔ haay ʋ, an nɩ hɔ haay burə ʋ. Kʋ n y'a hɩ, n ʋ: 'Woso a ka gʋaa nɩ hɔ haay burə ʋ bɩ, naa k'a hɩ, a ʋ, a y'a so hɔ haay ʋ, hɔsɩ n gɔɔta k'a bɛɛ y'a so ʋ y.' A n bɔkarɛ, dɩɩtaa naa, dɩgarɛ nɔ ʋ, gʋaa bɛɛ y'a so hɔ haay ʋ y. 9Bɩ hɔ kʋ wɔɔ n'a yɩm bɩ n naa do: Woso a ka Yeezuu n a ba poore malɛɛkarɔ taa dɔmɩm poore nɔ ʋ, k'an bɩr yɩrɛ ɩ ʋ, Woso barka bɩ tɔ ma, a ga gʋɔɔ haay minto. Bɩ wɔɔ y'a yɩm kɛɛrɛ an nɩ lɛbɔʋrɛ kan daʋrɛ gʋta kɩ m, fɩr k'a yɩ a zɛ bɩ nɔ ʋ bɩ tɔ ma. 10Woso ɩ hɔ haay da, ŋn'a bɩncɛrɔ ʋ, a a ŋʋa kʋ gʋɔɔ gʋta n yɩ a nyɩnɔ, ŋnɩ nyɩnta a lɛbɔʋrɛ nɔ ʋ. A ga a ʋ m denter, k'an a ka kʋ Yeezuu n fɩr yɩ, k'an wɔ ʋ an yɩ gʋɔɔ bʋmbɔrɛzaa k'a a ga m. Bala, Yeezuu nɩ karɛ ŋ lɛɛ kʋ ŋ nɩ bʋmbɔrɛ bɩ yɩ. 11Yeezuu nɩ gʋɔɔ mimbʋnyaarɔ gʋrɛ ŋ ma, a mɩŋŋa kan gʋɔɔ k'a nɩ ŋ mimbʋnyaarɔ gʋrɛ ŋ ma rɔ wɔɔ kɩ, ŋ Zɩ deem. Bɩ y'a ka, Yeezuu nɩ ŋ birle a danyɩnɔ b'a nyannɩ ba nɩ y. 12A a hɩ denter, a ʋ: Woso ra, mɔɔ y'ɩ mim dɩndarɛ m danyɩnɔ m, m m lɛ bɔ ɩ ʋ, sokʋmagʋɔɔ haay lɛɛ. 13A a hɩ sɔ, a ʋ: Mɔɔ yom Woso ma. A n a ya, an a hɩ sɔ, a ʋ: Mɔɔ ba n nɩ kan nyɩnɔ kʋ Woso ŋ ka mɔɔ ʋ rɔ wɔɔ kɩ. 14Nyɩnɔ k'a n'a hɩrɛ ŋ ma rɔ wɔɔ, gʋɔɔ m, ŋnɩ yɩ mɛsim kan ma kɩ nɔ ʋ, Woso Nyɩ bɩ mɩŋŋa a ba am ŋ hɔ bɩ m an nyɩnta gʋaa sɔ am ŋ hɔ bɩ m. A ba a ʋ, ncɩnaaʋ, k'a Sʋtaana zaar ba, bɩ k'a a so zɛ paŋŋa ʋ bɩ tɔ ma. 15K'a a da ma, a gʋɔɔ kʋ lɔnnɔ nɩ ŋ mɩ, nyi kʋ ŋ n'a bam zɛ m a mɩsɩrbaa tɛkka ma rɔ wɔɔ yɔ. 16Bala, Yeezuu bɩ, malɛɛkarɔ bɛɛ an n'a darɛ ŋ han y, Abraham nyɩnɔ wɔɔ an n'a darɛ ŋ han. 17Bɩ y'a ka, an yɩ pakra k'an a ba am a danyɩnɔ wɔɔ m hɔ haay nɔ ʋ, k'a wɔ ʋ, a yɩ ŋ mannɩbər jɩtaarɛ kʋ taalɛrazaa m, a m cicirzɛrɛzaa, a zibəə bɩ nɔ ʋ Woso lɛɛ. K'a gʋɔɔ mimbʋnyaarɔ sugur yɩ, a ka ŋ ʋ. 18Bɩ, kɛɛrɛ naa, a a da ma an a da gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ makra lɛɛ rɔ wɔɔ han, bala, a mɩŋŋa makra yɩ, an fɩr yɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\