Ebree gʋɔɔ 4

1Ncɩnaaʋ bɩ, ʋ nyi ba. Woso ler bɔ wɔɔ m, a ʋ, wɔɔ ʋ da ma ʋ hoonsire k'a ʋ k'a ka wɔɔ ʋ bɩ yɩ. Ʋ dundo ʋ zi mɩŋŋa, kʋ gɔsɩ bɩ nyɩnta wɔɔ barla an jɩra hoonsire bɩ do yɩrɛ zi y. 2Bala, wɔɔ lemim nyɩnta bɩ ma, amba gʋɔɔ kʋ ŋ nyɩnta poo ʋ b'ʋ ŋn'a ma biisi rɔ wɔɔ m. Ŋ lemim bɩ ma, b'a nyɔɔdʋ n nyɩnta ŋ ma y, bala, a ma kʋ ŋ y'a ʋ bɩ, ŋ n a si kan sɩrakarɛ kɩ y. 3Wɔɔ, k'ʋ sɩra ka rɔ wɔɔ, wɔɔ hoonsire bɩ do yɩ. Woso hoonsire bɩ do mim hɩ, a ʋ: Mɔɔ m wer si m ʋ, ŋ bɩ hoonsire kʋ mɔɔ ʋ kʋ m a ka ŋ ʋ bɩ yɩm fɩɩga y. Meer naa do ba a ʋ, an bɔkarɛ, a a zibəə bɩ nya laatʋ dɔmɩm k'a durnya da ʋ b'ʋ. 4Bala, Wosoci bɩ lɛɛ niŋŋə ʋ, n dɔmɩm saanhɩna hɔ bɩ mim hɩ, n ʋ: 'Woso a zi haay ba, an hoon si dɔmɩm saanhɩna hinni ʋ.' 5Wɔɔ ʋ ya ʋ a yɩ, n a gʋrsɩra ba, n ʋ: 'Ŋ bɩ hoonsire kʋ mɔɔ ʋ kʋ m a ka ŋ ʋ bɩ yɩm fɩɩga y.' 6K'a maam, gʋɔɔ gɔsɩnnɔ y'a dam ma ŋn'a yɩ. A n bɔkarɛ, gʋɔɔ kʋ ŋ lɛɛ ka ŋnɩ lemim nyɩnta bɩ ma rɔ wɔɔ, ŋ n hoonsire bɩ yɩ y, kʋ ŋ n yɛ ma bɩ tɔ ma. 7Bɩ y'a ka, Woso n a ya, an dɔmɩm bɔ ʋ, n n'a birm, n ʋ: 'Her'. Maasɩrɛ k'a bɩ ba gʋta bɩ, a dɔmɩm bɩ do mim hɩ gʋta Davɩd lɛ m, Wosoci bɩ lɛɛ niŋŋə kʋ wɔɔ mim hɩ b'ʋ, a ʋ: K'awɔɔ Woso leer ma her, a b'a gu ma y. 8Denter sɔ, kʋ yɩ a nawʋrɛ ɩ ʋ, Zoziye wɔ ʋ an hoonsire ka Israyɛl gʋɔɔ wɔɔ ʋ, Woso bɩ bɩ tom k'a a ya, a dɔmɩm vanta mim hɩ y. 9Ncɩnaaʋ bɩ, hoonsire dɔmɩm ta ʋ Woso n a cɩnta a gʋɔɔ wɔɔ hɔ, an bɔ kʋ ʋ kan dɔmɩm saanhɩna hinni kʋ Woso hoonsire dɔmɩm m bɩ kɩ. 10Bala, gʋaa k'a nɩ hoonsire kʋ Woso n'a kam bɩ yɩm bɩ, a zaa zibəə nya an nɩ hoon sim, amba Woso mɩŋŋa a zi ba, an a nya an hoon si bɩ m. 11Ncɩnaaʋ bɩ, ʋ ʋ tɔ ʋ, k'ʋ hoonsire bɩ do yɩ. Ʋ dundo ʋ zi kʋ wɔɔ gɔsɩ bɩ bɩsɩ ka Woso lɛ ma, an a do hoonsire bɩ yɩrɛ ma, amba gʋɔɔ kʋ ŋ nyɩnta poo ʋ rɔ wɔɔ nɩ y. 12Bala, Woso lemim bɩ mɩsɩr an nɩ paŋŋa m. A lɛ ta ʋ an cem hɛɛnm lɛhɩɩyazaa han. A ɩ gasʋm gʋaa ʋ an nɩ tam lɛɛ kʋ wɔɔ mɩsɩrbaa kan wɔɔ nyi kɩ nɩ kʋ zɛŋ ʋ b'ʋ, an nɩ tam lɛɛ kʋ wɔɔ yaarɔ kan a hɩnɔ kɩ nɩ kʋ zɛŋ ʋ b'ʋ. A ɩ gʋaa lɛtaamarɔ kan a hɔɔndarɛrɔ kʋ ŋ n'a heer ʋ kɩ dʋdɔ kam. 13Hɔsɩ ba ʋ, an nɩ wɔŋ ʋ an a nyaakʋm da Woso lɛɛ y. Hɔ k'a nɩ durnya ʋ haay dɩgɩ, an garga ra, Woso mɩm ʋ. Bɩ, a mɩŋŋa, ʋ woo••• n nɩ zɛm bɩ jɩm a taa, an wɔɔ lɩnlar mim kʋ wɔɔ ba haay ma. 14Naa tɔ ma bɩ, ʋ jɩm kɔɔkɔɔ sɩrakarɛ kʋ wɔɔ n'a pa dam bɩ nɔ ʋ. Bala, wɔɔ ɩ mannɩbər jɩtaarɛ k'a lɛ da haay m, an der an cem brama han, an wɔ ʋ an lee ku Woso mɩŋŋa zi, Woso Nyɩ, Yeezuu m. 15Wɔɔ mannɩbər b'ɩ kɔm wɔɔ ma, ʋ paŋŋawarlɔ nɔ ʋ. A mɩŋŋa makra yɩ mim haay nɔ ʋ, amba wɔɔ nɩ makra yɩm bɩ m, b'a n a do mimbʋnyaa nɔ ʋ fɩɩga y. 16Ncɩnaaʋ bɩ, ʋ ʋ zɔ Woso ma a cirbəəduu bɩ jɩr ʋ heer koodə nɔ ʋ, a mɩŋŋa n ta barka m an n'a kam. Ʋ ʋ zɔ ma, k'an ʋ cicir zɛ an barka ka wɔɔ ʋ k'ʋ daahan yɩ, daahan lɛtaama dɔmɩm ʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\