Ebree gʋɔɔ 5

1Kʋ wɔɔ dɩga a, wosocɛmannɩbər jɩtaarɛ biyəə bɩ, Woso n'a bɔŋ ʋ gʋɔɔ gaa ma, an n'a darɛ a zibəə ʋ gʋɔɔ wɔɔ daahan tɔ ma. A zibəə bɩ, ganwʋrɛrɔ kan mannɩrɔ kɩ an nɩ ŋ kam Woso ʋ, mimbʋnyaarɔ sugur yɩrɛ tɔ ma. 2K'a mɩŋŋa ɩ paŋŋawar minno nɔ ʋ bɩ, a a da ma, an gʋɔɔ kʋ ŋ n hɔsɩ dɔ rɔ wɔɔ, kan gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ kʋrɔm ma rɔ wɔɔ kɩ mim jɩ ma, an a da ŋ han. 3Kʋ paŋŋawarzaa n a mɩŋŋa m bɩ, pakra m k'an mannɩ ba a mɩŋŋa mimbʋnyaarɔ tɔ ma sɔ, amba an n'a bam Israyɛl gʋɔɔ wɔɔ tɔ ma bɩ m. 4Gɔsɩ b'a dam ma an a mɩŋŋa gore da ʋ, an a ba mannɩbər jɩtaarɛ a zim nɩ y. Woso mɩŋŋa nɩ gʋaa birm an n'a dam zibəə bɩ do ʋ, amba a a ba kan Aarɔn kɩ bɩ m. 5Maam bɩ, Krista bɛɛ y'a mɩŋŋa gore da ʋ, k'a yɩ mannɩbər jɩtaarɛ y. Bɩ, Woso mɩŋŋa y'a hɩ, a ʋ: Ɩbɩɩ m mɔɔ Nyɩ, an a sa her ma bɩ, mɔɔ n'ɩbɩɩ Zɩ. 6Wosoci bɩ lɛɛ vanta ʋ, a a hɩ sɔ, a ʋ: Ɩbɩɩ yɩm mannɩbər dɔmɩm haay nɔ ʋ, amba Mɛlkisedɛkkɩ m. 7Yeezuu k'a nyɩnta tara burə ʋ bɩ, a yaa da Woso m gʋta, an a wɔ zɩnzɛ m gʋta, an nyi ka kan zee gʋta kɩ. A n a yɛ Woso k'a a da ma an a yɔ zɛ wɔ ʋ bɩ han k'an a yɔ zɛ wɔ ʋ. Bɩ, Woso a yaa bɩ si, k'a nɩ yɛm Woso hɔɔnhɔ ma bɩ tɔ ma. 8Baa kʋ Woso Nyɩ m bɩ, yɛ Woso hɔɔnhɔ ma bɩ dɔ a ʋ, a fɩryɩrɛrɔ haay nɔ ʋ. 9Ncɩnaaʋ m, Woso a ka an yɩ amba a a ga m bɩ m fasɩ k'an yɩ bʋmbɔrɛzaa. Maam m, an a ba gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ yɛm ma rɔ wɔɔ bʋmbɔrɛ k'a nyarɛ ba ʋ zaa. 10Bɩ Woso a hɩ sɔ, a ʋ, a m mannɩbər jɩtaarɛ amba Mɛlkisedɛkkɩ m. 11Wɔɔ ɩ hɔ m gʋta, k'ʋ a hɩ mim naa do nɔ ʋ, bɩ k'awɔɔ bɩr mim jɩ mam zɔɔ-zɔɔ bɩ, a jɩ dɩnda awɔɔ m wer ta ʋ. 12A ga a ʋ m hɔɔ tee••• k'awɔɔ n a ba karɩnsaambɔɔ, kan bɩ kɩ, awɔɔ gɔɔta an n'a ŋʋam kʋ n n'a ya n nɩ Woso lemim bɩ minno k'awɔɔ ma a sɩrakarɛ sɩŋŋɩda ʋ bɩ dɩnda a m. Kʋ hɔ m, k'awɔɔ ɩ hɔbɩrɛ gorezaa bɩm, bɩ ayy•••, awɔɔ gɔɔta an n'a ŋʋam kʋ n nɩ nyonhi ka a ʋ. 13Nyɩ ɩ tɩr nyonhi mi, a n hɔ k'an tɩrga gɛɛ bʋnyaa dɔ kʋ nɩ y. 14Bɩ, hɔbɩrɛ gorezaa bɩ, gʋɔɔ burgurɔ hɔ m, brɔɔ mim ka hɔ mɩŋŋa kan hɔ bʋnyaa kɩ dɔ n n'a bɔ kʋ zi m.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\